INFO KOLEJ - forum kolejowe

Dworce - Dworzec Łódź Fabryczna

Pirat - 08-04-2011, 13:32
Temat postu: Dworzec Łódź Fabryczna
Znamy oferty cenowe na dworzec Łódź Fabryczna

8 kwietnia 2011 roku w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie otwarto oferty, złożone w przetargu na budowę podziemnej części stacji Łódź Fabryczna.

Postępowanie, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, rozpoczęto w grudniu 2009 roku opublikowaniem m.in. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ogłoszenia o postępowaniu. Wnioski o udział w postępowaniu do dnia zakończenia tego etapu, czyli 1 kwietnia 2010 roku, złożyło 12 firm lub konsorcjów. Komisja przetargowa zbadała złożone dokumenty m.in. pod kątem posiadanych przez zgłoszone firmy odpowiednich uprawnień, zdolności finansowej, a także posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego, umożliwiającego wykonanie zadania. 4 listopada 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły listę pięciu konsorcjów, mających otrzymać zaproszenia do składania ofert na budowę podziemnej części stacji Łódź Fabryczna. W wyniku protestów i wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 grudnia 2010 roku, w ogłoszonej w listopadzie tzw. krótkiej liście wykonawców zaszły zmiany i na miejsce konsorcjum w składzie: Metrostav a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A., Sudop Praha S.A. weszła firma Hydrobudowa Polska S.A.

Ostatecznie oferty na realizację tego zadania złożyło pięć konsorcjów:

Oferta nr 1:
Strabag Sp. z o.o., Pruszków,
Mostostal Warszawa S.A., Warszawa,
Acciona Infraestructuras S.A., Hiszpania,
Dywidag International GmbH, Niemcy;

na kwotę 1 906 513 000,00 zł netto; 2 345 010 990,00 zł brutto

Oferta nr 2:
Hydrobudowa Polska S.A., Przeźmierowo.
PBG S.A., Przeźmierowo
ARRIVIA S.A., Przeźmierowo
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro Sp. z o.o., Warszawa
INFRA S.A., Przeźmierowo
ZUE S.A., Kraków

na kwotę 1 591 700 000,00 zł netto; 1 957 791 000,00 zł brutto

Oferta nr 3:
Torpol Spółka z o.o., Poznań,
Astaldi S.p.A., Włochy,
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki;

na kwotę 1 430 316 627,41 zł netto; 1 759 289 451,71 zł brutto

Oferta nr 4:
Budimex S.A., Warszawa,
Ferrovial Agroman S.A., Hiszpania;

na kwotę 1 813 981 107,00 zł netto; 2 231 196 761,61 zł brutto

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., Piaseczno,
Dragados S.A., Hiszpania;

na kwotę 1 253 385 820,00 zł netto; 1 541 664 558,60 zł brutto,

przy łącznej kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszącej 2 463 038 100,00 zł brutto.

Komisja przetargowa rozpoczęła analizowanie złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest do czerwca 2011 r.

Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowę tunelu dla prowadzenia ruchu dalekobieżnego, regionalnego, aglomeracyjnego i kolei dużych prędkości, budowę stacji kolejowej i dworca kolejowego Łódź Fabryczna, jako stacji podziemnej dla czterech peronów i ośmiu torów. Tory i perony nowego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowane będą 16,5 metra pod ziemią,
a 10,5 metra nad nimi przebiegać będzie sieć podziemnych ulic i część dworca autobusowego. Część nadziemną stanowić będą hotele, biurowce i obiekty handlowe oraz apartamenty mieszkalne.

W ramach projektu wykonany zostanie również system parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz parking dla rowerów. Dojazd do dworca kolejowego Łódź Fabryczna zapewniony będzie ulicami: P.O.W, Składową i Węglową. Ponadto zostanie zrealizowana przebudowa linii tramwajowych w obrębie dworca kolejowego wraz z budową przystanków tramwajowych oraz budowa przystanków przesiadkowych autobusów miejskich, regionalnych i dalekobieżnych, po stronie północnej dworca kolejowego.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego stanowiącego multimodalny dworzec Łódź Fabryczna, położonego w obszarze inwestycji Nowe Centrum Łodzi. Inwestycja polega na rozbiórce istniejących obiektów i infrastruktury, wykonaniu głębokich wykopów wraz z ich zabezpieczeniem i wywiezieniem urobku ziemi oraz wzniesieniu obiektów budowlanych. Prace zrealizowane będą w rejonie ulic: Kilińskiego, Narutowicza, Składowej
i Węglowej oraz na terenie obecnego Dworca Łódź Fabryczna i terenów bezpośrednio przyległych

Do 2014 roku w centrum miasta powstanie nowoczesne, pierwsze tego typu w Polsce multimodalne centrum transportu osobowego. W jednym miejscu będzie znajdował się dworzec autobusowy oraz kolejowy, przygotowany do obsługi kolei dużych prędkości i otoczony przestrzenią komercyjną wysokiej klasy, a wszystko to na dwóch poziomach w głąb ziemi. Dzięki temu dworzec może stać się węzłem przesiadkowym komunikacji publicznej dla całej aglomeracji łódzkiej i w znaczącym stopniu ułatwić komunikację mieszkańcom. Zamawiającymi są: PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz Miasto Łódź.

Wstępny koszt projektu szacowany jest na ok. 1,9 mld złotych, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ na poziomie ponad 1,2 mld złotych. Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2011-2014.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i znajduje się na liście projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie 7.1- 24.2 - Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.

źródło: Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.
Pirat - 18-04-2011, 16:03
Temat postu:
Nowy przetarg na budowę Łodzi Fabrycznej?

Zdaniem władz Łodzi mimo decyzji sądu o wykluczeniu jednego z oferentów w przetargu na budowę podziemnego dworca Łódź Fabryczna, projekt ten nie jest zagrożony. Rozważane jest rozpisanie nowego konkursu – informuje PAP.

- Jeżeli okaże się, że wyrok sądu nie rodzi żadnych negatywnych następstw, przetarg będzie dalej procedowany. Jeśli natomiast okaże się, że są inne kłopoty formalne, które powodują, iż projekt mógłby być zagrożony, to też mamy czas na to, żeby unieważnić obecny przetarg i rozpisać w zupełnie innym trybie nowy – cytuje PAP wiceprezydenta miasta Marka Cieślaka po spotkaniu z dziennikarzami w piątek.

Dodał, że nowy konkurs zostałby ogłoszony jako przetarg otwarty. Na złożenie ofert będzie 40 dni. Kolejnych 20 trzeba będzie przeznaczyć na ewentualne protesty. Najwcześniej postępowanie mogłoby się zakończyć w lipcu, a najpóźniej w sierpniu br. Zdaniem Marka Cieślaka rozpisanie nowego konkursu na takich warunkach pozwoliłoby zakończyć projekt w terminie.

PKP Polskie Linie Kolejowe wydały w piątek oświadczenie, w którym informują, że czekają na pisemne uzasadnienie wyroku sądu. Do tego czasu procedura przetargowa będzie kontynuowana.

źródło: Rynek Kolejowy
Victoria - 11-05-2011, 06:05
Temat postu:
Co dalej z Łodzią Fabryczną?

PKP Polskie Linie Kolejowe chcą kontynuować postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy podziemnego dworca Łódź Fabryczna, mimo wykluczenia oferenta, który złożył najtańszą ofertę. – My stoimy na stanowisku, że jest to droga prawnie możliwa i prawnie prawidłowa – powiedział dziś w Łodzi Zbigniew Szafrański, prezes PLK. Wcześniej jednak chcą zapytać o zdanie Krajową Izbę Odwoławczą i prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przypomnijmy, że 8 kwietnia otwarto oferty pięciu firm w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy przebudowy dworca Łódź Fabryczna, który zakłada m.in. zagłębienie go 16 metrów pod ziemię. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych Pol-Aqua z Piaseczna oraz firmy Dragados z Madrytu. Zaproponowały one, że wspólnie zrealizują inwestycję za 1,54 mld zł. Trzy dni później Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał skargę jednej z firm, która odpadła we wcześniejszym etapie. I nakazał wykluczyć z przetargu konsorcjum Pol-Aqua i Dragados. Postawiło to pod znakiem zapytania realizację całego projektu, gdyż harmonogram projektu jest bardzo napięty, a powtórzenie procedury może oznaczać, że nie uda się go zrealizować do końca 2014 i rozliczyć w roku 2015, czyli do końca obecnej perspektywy budżetowej.

Zdaniem prezesa Polskich Linii Kolejowych nie ma przeszkód, żeby kontynuować przetarg, mimo wykluczenia przez sąd konsorcjum Pol-Aqua i Dragados. Spółka chce wybrać z ofert złożonych przez pozostałych czterech wykonawców. – My stoimy na stanowisku, że jest to droga prawnie możliwa i prawnie prawidłowa. Alternatywą jest unieważnienie postępowania i rozpoczęcie go od początku. Mimo ustawowo skróconych terminów i tak już mamy kilkumiesięczne opóźnienie. Ponieważ były takie przypadki, że wybierano czterech, formalnie przesłanki ustawy prawo zamówień publicznych zostały spełnione. Myśmy zaprosili do postępowania pięciu oferentów, czyli wymóg postępowania dwustopniowego został spełniony. To sąd nakazał wykluczenie jednego z oferentów, natomiast dołożenie kogokolwiek w sytuacji, kiedy zostały już otwarte oferty i publicznie podane ceny, nie jest możliwe dlatego że piąty oferent składałby swoją ofertę w sytuacji, kiedy znane są ceny pozostałych oferentów – powiedział Zbigniew Szafrański podczas konferencji na temat przyszłości linii kolejowych Łodzi.

Aby upewnić się, że kontynuacja procedury nie będzie zakwestionowana, Polskie Linie Kolejowe czekają na uzasadnienie wyroku sądu w tej sprawie, ale chcą uzyskać także opinie Krajowej Izby Odwoławczej oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Uzasadnienie sądu mamy otrzymać dzisiaj, natomiast przyszłym tygodniu ma odbyć się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej. Będziemy chcieli, żeby KIO wypowiedziało się nie tylko co do odrzucenia naszego protestu Warbudu, ale bezpośrednio czy pośrednio, również odnośnie kontynuacji wyboru jednej z czterech ofert. Czekamy także na odpowiedź prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – wyjaśnił.

– Według pewnych orzeczeń zespołu arbitrów były już takie przypadki – zaznaczył szef PLK-i. Natomiast chcemy uzyskać formalne potwierdzenie takiej drogi od prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, tym bardziej, że przed ostatecznym podpisaniem umowy i tak prezes dokonuje kontroli całej dokumentacji przetargowej. Jeżeli taką kontrolę wykona i potwierdzi, że postępowanie było przeprowadzone prawidłowo, wtedy w lipcu już moglibyśmy podpisać umowę – dodał.

źródło: Rynek Kolejowy
Victoria - 07-06-2011, 16:36
Temat postu:
Trzy protesty na rozstrzygnięcie przetargu na Łódź Fabryczną

3 czerwca 2011 roku wpłynęły trzy protesty na rozstrzygnięcie przetargu na budowę podziemnej części stacji Łódź Fabryczna. Protesty złożyły konsorcja na czele których stoją firmy: Hydrobudowa, Budimex i Pol – Aqua. Zamawiający ma obecnie 10 dni na ustosunkowanie się do złożonych zastrzeżeń.

Postępowanie rozpoczęto w grudniu 2009 roku opublikowaniem m.in. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ogłoszenia o postępowaniu. Wnioski o udział w postępowaniu do 1 kwietnia 2010 roku, złożyło 12 firm lub konsorcjów, z pośród których 4 listopada 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły listę pięciu konsorcjów, zaproszonych do złożenia ofert. W wyniku protestów i wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 grudnia 2010 roku, w ogłoszonej w listopadzie tzw. krótkiej liście wykonawców zaszły zmiany i na miejsce konsorcjum w składzie: Metrostav a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A., Sudop Praha S.A. weszła firma Hydrobudowa Polska S.A.

Termin złożenia ofert przez wybrane konsorcja wynosił 40 dni i upływał 24 marca 2011 roku.
Na wniosek oferentów został on jednak przedłużony i 8 kwietnia br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych przez konsorcja w składzie:

Oferta nr 1:
Strabag Sp. z o.o., Pruszków,
Mostostal Warszawa S.A., Warszawa,
Acciona Infraestructuras S.A., Hiszpania,
Dywidag International GmbH, Niemcy;
na kwotę 1 906 513 000,00 PLN netto; 2 345 010 990,00 PLN brutto

Oferta nr 2:
Hydrobudowa Polska S.A., Przeźmierowo.
PBG S.A., Przeźmierowo
ARRIVIA S.A., Przeźmierowo
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro Sp. z o.o., Warszawa
INFRA S.A., Przeźmierowo
ZUE S.A., Kraków
na kwotę 1 591 700 000,00 PLN netto; 1 957 791 000,00 PLN brutto

Oferta nr 3:
Torpol Spółka z o.o., Poznań,
Astaldi S.p.A., Włochy,
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki;
na kwotę 1 430 316 627,41 PLN netto; 1 759 289 451,71 PLN brutto

Oferta nr 4:
Budimex S.A., Warszawa,
Ferrovial Agroman S.A., Hiszpania;
na kwotę 1 813 981 107,00 PLN netto; 2 231 196 761,61 PLN brutto

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., Piaseczno,
Dragados S.A., Hiszpania;
na kwotę 1 253 385 820,00 PLN netto; 1 541 664 558,60 PLN brutto,

Jednakże już trzy później Sad Okręgowy wyrokiem z 11 kwietnia 2011 roku nakazał wykluczyć z postępowania konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., Dragados S.A.

Zamawiający dokonał oceny pozostałych ofert i 24 maja 2011 roku poinformował wykonawców, biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, czyli oferty konsorcjum: Torpol Spółka z o.o., Poznań, Astaldi S.p.A., Włochy, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki. Na takie rozstrzygnięcie, w ostatnim dniu na wnoszenie środków ochrony prawnej, wpłynęły trzy protesty.

Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowę tunelu dla prowadzenia ruchu dalekobieżnego, regionalnego, aglomeracyjnego i kolei dużych prędkości, budowę stacji kolejowej i dworca kolejowego Łódź Fabryczna, jako stacji podziemnej dla czterech peronów i ośmiu torów. Tory i perony nowego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowane będą 16,5 metra pod ziemią,
a 10,5 metra nad nimi przebiegać będzie sieć podziemnych ulic i część dworca autobusowego. Część nadziemną stanowić będą hotele, biurowce i obiekty handlowe oraz apartamenty mieszkalne.

W ramach projektu wykonany zostanie również system parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz parking dla rowerów. Dojazd do dworca kolejowego Łódź Fabryczna zapewniony będzie ulicami: P.O.W, Składową i Węglową. Ponadto zostanie zrealizowana przebudowa linii tramwajowych w obrębie dworca kolejowego wraz z budową przystanków tramwajowych oraz budowa przystanków przesiadkowych autobusów miejskich, regionalnych i dalekobieżnych, po stronie północnej dworca kolejowego.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego stanowiącego multimodalny dworzec Łódź Fabryczna, położonego w obszarze inwestycji Nowe Centrum Łodzi. Inwestycja polega na rozbiórce istniejących obiektów i infrastruktury, wykonaniu głębokich wykopów wraz z ich zabezpieczeniem i wywiezieniem urobku ziemi oraz wzniesieniu obiektów budowlanych. Prace zrealizowane będą w rejonie ulic: Kilińskiego, Narutowicza, Składowej
i Węglowej oraz na terenie obecnego Dworca Łódź Fabryczna i terenów bezpośrednio przyległych

Do 2014 roku w centrum miasta powstanie nowoczesne, pierwsze tego typu w Polsce multimodalne centrum transportu osobowego. W jednym miejscu będzie znajdował się dworzec autobusowy oraz kolejowy, przygotowany do obsługi kolei dużych prędkości i otoczony przestrzenią komercyjną wysokiej klasy, a wszystko to na dwóch poziomach w głąb ziemi. Dzięki temu dworzec może stać się węzłem przesiadkowym komunikacji publicznej dla całej aglomeracji łódzkiej i w znaczącym stopniu ułatwić komunikację mieszkańcom. Zamawiającymi są: PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz Miasto Łódź.

Wstępny koszt projektu szacowany jest na ok. 1,9 mld złotych, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ na poziomie ponad 1,2 mld złotych. Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2011-2014.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i znajduje się na liście projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie 7.1- 24.2 - Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod
ul. Węglową.

źródło: PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji
Wojtek - 16-06-2011, 12:07
Temat postu:
Łódź Fabryczna - protesty oddalone

W poniedziałek PKP Polskie Linie Kolejowe oddaliły protesty Pol-Aquy, Hydrobudowy i Budimeksu ws. wyboru oferty Torpolu na budowę nowego dworca Łódź Fabryczna. Obecnie w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia protestów, wykonawcy mają możliwość złożenia odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi UZP.

Procedura wyboru wykonawcy podziemnej części stacji Łódź Fabryczna trwa od grudnia 2009 roku. Kluczowy etap nastąpił 3 listopada 2010 roku, gdy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły listę pięciu konsorcjów, zaproszonych do złożenia ofert cenowych w przetargu ograniczonym. W wyniku protestów i wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 grudnia 2010 roku, w ogłoszonej w listopadzie tzw. krótkiej liście wykonawców zaszły zmiany i na miejsce konsorcjum w składzie: Metrostav a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" S.A., Sudop Praha S.A. weszła firma Hydrobudowa Polska S.A. Termin złożenia ofert przez wybrane konsorcja wynosił 40 dni i upływał 24 marca 2011 roku. Jednak na wniosek oferentów został on jednak przedłużony i 8 kwietnia br. nastąpiło otwarcie ofert.

Zaledwie trzy dni później Sad Okręgowy wyrokiem z 11 kwietnia 2011 roku nakazał wykluczyć z postępowania konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A., Dragados S.A.

źródło: PKP PLK / RK
Beatrycze - 18-08-2011, 14:51
Temat postu:
Umowa na Łódź Fabryczną podpisana

Umowa na budowę podziemnego dworca Łódź Fabryczna została podpisana. Inwestycja o wartości ok. 1,76 mld zł zostanie wykonana przez konsorcjum firm Torpol, Astaldi, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Umowę podpisali prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, prezes PLK Zbigniew Szafrański i Tomasz Sweklej, prezes Torpolu.

Ogromna inwestycja w samym centrum Łodzi ma zostać zrealizowana do 2014 r. Zlecenie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej, budowę tunelu dla prowadzenia ruchu dalekobieżnego, regionalnego, aglomeracyjnego i kolei dużych prędkości, budowę stacji kolejowej i dworca kolejowego Łódź Fabryczna, jako stacji podziemnej dla czterech peronów i ośmiu torów. Tory i perony nowego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowane będą 16,5 metra pod ziemią, a 10,5 metra nad nimi przebiegać będzie sieć podziemnych ulic i część dworca autobusowego. Część nadziemną stanowić będą hotele, biurowce i obiekty handlowe oraz apartamenty mieszkalne.

W ramach projektu wykonany zostanie również system parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz parking dla rowerów. Dojazd do dworca kolejowego Łódź Fabryczna zapewniony będzie ulicami: P.O.W, Składową i Węglową. Ponadto zostanie zrealizowana przebudowa linii tramwajowych w obrębie dworca kolejowego wraz z budową przystanków tramwajowych oraz budowa przystanków przesiadkowych autobusów miejskich, regionalnych i dalekobieżnych, po stronie północnej dworca kolejowego.

wyniku zrealizowania inwestycji powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy, stanowiący multimodalny dworzec Łódź Fabryczna, położony w obszarze inwestycji Nowe Centrum Łodzi.

Jak to z przetargiem było

Historia dwuetapowego przetargu ograniczonego jest długa i pogmatwana. Został on rozpisany jeszcze w grudniu 2009 r. Chęć zrealizowania inwestycji zgłosiło 12 firm lub konsorcjów, grupujących firmy zarówno z rynku krajowego, jak zagranicznych.

Na początku listopada 2010 r. PKP PLK przedstawiły listę pięciu konsorcjów, które zostały zaproszone do złożenia ofert cenowych w przetargu ograniczonym. Pierwszym z nich było konsorcjum polsko-włoskie, złożone z Torpolu, Astaldi, PUT Intercor oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. W skład drugiego konsorcjum wszedł Strabag, Mostostal Warszawa, Acciona Infraestructuras oraz Dywidag International GmbH. Kolejne konsorcjum grupowało firmy z Polski i Hiszpanii: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua i Dragados SA. Czwarte - firmy Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Ostatni podmiot łączył firmy polskie i czeskie. W skład tego konsorcjum weszły spółki Metrostav a.s., Elektrizace Zeleznic Praha, Mosty-Łódź oraz Sudop Praha.

Wówczas jednak zaczęły się protesty. Sprawa wylądowała w Krajowej Izbie Odwoławczej. Pod koniec grudnia 2010 r. KIO zadecydowała, że z krótkiej listy należy usunąć konsorcjum złożone z Metrostav, Elektrizace, Mosty-Łódź i Sudop. Na ich miejsce poleciła umieścić firmę Hydrobudowa SA.

Początkowo ustalono, że ostateczne oferty należy składać do 24 marca 2011 r. Oferenci złożyli jednak wniosek o przedłużenie tego terminu. Otwarcie ofert przełożono na 8 kwietnia. Konsorcjum Strabag, Mostostal, Acciona i Dywidag zaproponowało wykonanie inwestycji za 1 mld 906 mln 513 tys. zł netto (2 mld 345 mln 10 tys. 990 zł brutto); konsorcjum Hydrobudowa, PBG, Aprivia, PRG Metro, Infra i ZUE – za 1 mld 591 mln 700 tys. zł netto (1 mld 957 mln 791 tys. zł brutto), konsorcjum Torpol, Astaldi, PUT Intercor i PBDiM – za 1 mld 430 mln 316 tys. 627,41 zł netto (1 mld 759 mln 289 tys. 451,71 zł brutto), konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman – 1 mld 813 mln 981 tys. 107 zł netto (2 mld 231 mln 196 tys. 761,61 zł brutto) oraz konsorcjum Pol-Aqua i Dragados – 1 mld 253 mln 385 tys. 820 zł brutto (1 mld 541 mln 664 tys. 558,6 zł). Najtańsza okazała się więc ta ostatnia oferta, złożona przez konsorcjum polsko-hiszpańskie. Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 mld 463 mln 38 tys. 100 zł brutto.

Już 11 kwietnia Sąd Okręgowy, rozpatrując skargę jednej z firm, która odpadła na wcześniejszym etapie procedury, nakazał wykluczyć z postępowania konsorcjum Pol-Aqua i Dragados. To spowodowało pojawienie się obaw, iż projekt nabierze sporego opóźnienia, co z kolei pociągnie za sobą konieczność zwrotu dofinansowania unijnego inwestycji (projekt znajduje się na liście projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Wobec wykluczenia przez sąd oferty Pol-Aqua i Dragadosu, PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu wskazały na konsorcjum Torpol, Astaldi, PUT Intercor oraz PBDiM. Wobec tego Pol-Aqua i Dragados złożyły protest w PKP PLK. Do zamawiającego wpłynęły także dwa inne protesty, złożone przez Hydrobudowę i Budimex. Zostały one oddalone. Konsorcjum Pol-Aqua i Dragados odwołało się więc do Krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie. W połowie lipca tego roku ta skarga została oddalona również przez KIO, a 5 sierpnia prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończył kontrolę dokumentacji przetargowej PKP PLK, nie znajdując nieprawidłowości.

Pomimo tego, polsko-hiszpańskie zapowiedziało kontynuowanie batalii o uzyskanie zamówienia. „Konsorcjum Pol-Aqua/Dragados nie zaprzestanie starań w kierunku wyegzekwowania swojego prawa do uzyskania tego zamówienia, zarówno przed instytucjami polskimi jak i europejskimi. Będziemy jednocześnie podważać zgodność z prawem decyzji Zamawiającego o wyborze oferty Konsorcjum Torpol” – podkreślali przedstawiciele konsorcjum w oświadczeniu dla prasy. Czy podpisanie umowy z konsorcjum Torpolu zakończy przetargową "epopeję" związaną z Łodzią Fabryczną i będzie można rozpocząć realizację tej inwestycji?


źródło: Rynek Infrastruktury
Pabianiczanin - 18-08-2011, 17:51
Temat postu:
No od kiedy w końcu dworzec Łódź Fabryczny będzie zamknięty Question
Pirat - 08-12-2011, 14:04
Temat postu:
Łódź: KDP nie będzie, a co z podziemnym dworcem?

Jak już informowaliśmy, minister Nowak ogłosił decyzję o zamrożeniu projektu budowy kolei dużych prędkości w Polsce na co najmniej 20 lat. Jakie konsekwencje może oznaczać ta decyzja dla budowy nowoczesnego podziemnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna?

W momencie, gdy minister ogłaszał decyzję o zawieszeniu projektu kolei dużych prędkości w Polsce, do Łodzi zjechali się wykonawcy podziemnego dworca, który – jak przypomina „Wyborcza” - miał być pierwszym etapem budowy KDP. Ostatnio ogłoszono już nawet proponowane warianty przebiegu tuneli – dla KDP i dla kolei tradycyjnej.

- Dla nas najważniejsze jest wykonanie dworca zgodnie z planem. Musimy zrobić wszystko, aby inwestycja powstała w terminie i zgodnie z projektem. Gdy rząd odmrozi budowę kolei dużych prędkości, będziemy na nią przygotowani – powiedział Marcin Masłowski z biura rzecznika prasowego prezydenta Łodzi.

Dyrektor w PKP SA Grzegorz Nita zaznaczył, że dworzec Łódź Fabryczna jest przede wszystkim dla miasta, a nie dla KDP: - Oczywiście miał być on jej elementem, ale zarówno dworzec, jak i tunel średnicowy pod miastem dla zwykłych pociągów musi powstać niezależnie od rządowych planów budowy KDP.

Sprawa niepokoi łodzian. Marzenia o czasie przejazdu około 35 minut między Warszawą a Łodzią nie ziszczą się przez co najmniej 20 lat. Przeciwko odwleczeniu projektu protestuje SLD. - Projekt budowy KDP trzeba kontynuować. Nie możemy zostać w tyle. Dla Łodzi to być albo nie być - mówi poseł Dariusz Joński.

źródło: Gazeta Wyborcza, Rynek Kolejowy
pospieszny - 06-03-2012, 09:08
Temat postu:
Na terenie budowy nowego dworca Łódź Fabryczna od 29 lutego 2012 r. trwają prace rozbiórkowe. Trwają także konsultacje związane z koncepcjami architektonicznymi przekazanymi inwestorowi. Prowadzone są również badania geologiczne i prace dokumentacyjne.

Generalny wykonawca budowy - konsorcjum Torpol – Astaldi – PBDiM - Intercor otrzymał pozwolenia na rozbiórki części kamienic przy ulicy Składowej. Ze względu na bliskość ruchu ulicznego rozbiórki są przeprowadzane częściowo ręcznie, a częściowo mechanicznie, ciężki sprzęt jest użyty od strony dworca.

- Teren został ogrodzony i zabezpieczony. Robotnicy rozbierają budynki od środka, demontując różne elementy, segregując je na przykład na drewniane, szklane i stalowe. Zgodnie z procedurami materiały z rozbiórki są przewożone po segregacji na składowiska odpadów – informuje Katarzyna Rumowska, rzecznik prasowy wykonawcy.

Rozbiórka zgodnie z planem
Wykonawca oczekuje na kolejne pozwolenia na rozbiórki kamienic przy Składowej. W miarę uzyskiwania pozwoleń, a także w miarę stopniowego przejmowania kolejnych etapów placu budowy, robotnicy niezwłocznie przystępują do procesu rozbiórkowego. Prace te przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Na terenie budowy trwają także badania geologiczne, których celem jest uzyskanie dokładnych informacji na temat wody gruntowej. W tym celu została wywiercona studnia o średnicy 25 cm i głębokości około 50 m. W okolicy studni w liniach prostych odchodzących od niej, w formie litery "L" wywiercono kolejne cztery studnie piezometryczne w odległości odpowiednio: 4, 8, 16 i 32 m. Geologowie przeprowadzili test z użyciem pompy o dużej wydajności, który miał pokazać zachowanie się wody i pozwolić na określenie dokładnego planu odpompowywania wody z wykopu.

Generalny wykonawca, konsorcjum Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor - przekazał inwestorowi w grudniu 2011 r. projekt koncepcji architektonicznej budynku dworca i koncepcji zagospodarowania placu w okolicach dworca.

- Trwają analizy dotyczące strony wizualnej budynku, a także analizy odnośnie przyszłych kosztów związanych z jego późniejszą eksploatacją. Na cotygodniowych konsultacjach elementy tej koncepcji są uszczegóławiane na potrzeby inwestora – opowiada Katarzyna Rumowska.

Dokumentacja i badania
Prowadzone są również prace dokumentacyjne. Geolodzy opracowują dokumentację geologiczno-inżynierską, która jest nastawiona na badania wytrzymałościowe gruntów, m.in. nośność i parametry geotechniczne gruntów. Dokumentacja ta posłuży do celów obliczeniowych m.in. konstrukcji, fundamentów, ścian szczelinowych.

Geolodzy opracowują też dokumentację hydrogeologiczną, która pomoże opracować plan odwodnienia w trakcie prac budowlanych. Badania na placu budowy są prowadzone punktowo. Zrealizowano około 90 punktów pomiarowych, w których prowadzone są między innymi sondowania statyczne, wiercenia geotechniczne, badania w piezometrach.

Do 2014 roku w centrum Łodzi powstanie nowoczesne, pierwsze tego typu w Polsce, multimodalne centrum komunikacyjne. W jednym miejscu będą znajdowały się stanowiska autobusów dalekobieżnych i dworzec kolejowy, przygotowany do obsługi kolei dużych prędkości, otoczony przestrzenią komercyjną wysokiej klasy.

Wartość inwestycji to 1,8 mld zł.źródło: Kurier Kolejowy
andreew - 29-03-2012, 09:37
Temat postu: Dworzec Łódź Fabryczna
W Łodzi już rozebrano perony starego dworca. Teraz zastanawiają się co zrobić z budynkiem dworca. Na ten moment wygląda to wszystko tak:
Marzec 2012

W tym tygodniu uruchomiono też kamerę, która rejestruje postęp prac. Tylko, że działa z małym opóźnieniem:
http://dworzec.lodz.pl/pl/stream

Przy okazji zapraszam użytkowników facebooka na stronę: Dworzec Fabryczny na której będę zamieszczał bieżące informacje dotyczące budowy
pospieszny - 28-05-2012, 09:07
Temat postu:
Rozbiórka dworca Łódź Fabryczna tuż po Bożym Ciele

Gmach dworca Fabrycznego ma zniknąć do wakacji, rozbiórka zacznie się po Bożym Ciele. Projekt nowego dworca poznamy pod koniec maja. Takie są plany.
- Zaakceptowaliśmy już firmę, która wykona inwentaryzację zabytkowych elementów budynku stacji - mówi Katarzyna Rumowska, rzeczniczka firmy Torpol, która odpowiada za budowę dworca.
Rzeczniczka nie chce zdradzić, która to firma, ale z informacji "Gazety" wynika, że zajmie się tym łódzki Mosaicon. Jego konserwatorzy mają ogromne doświadczenie w pracy przy łódzkich zabytkach. Ich zadaniem będzie zachowanie jak najwięcej detali architektonicznych: balkonów, elementów attyk, gzymsów. sprawdzenie i ustalenie... jaki kolor miał budynek oryginalnie. Jeśli z powodu złego stanu technicznego będzie istniało ryzyko, że jakieś elementy mogą nie przetrwać, konserwatorzy wykonają formy, z których odtworzą detale.
Jeszcze w kwietniu Torpol liczył, że dworzec uda się rozebrać do połowy maja. Teraz termin został wyznaczony na koniec czerwca. Prace mają się rozpocząć w okolicach Bożego Ciała.
Stary dworzec zostanie częściowo zrekonstruowany. Jego południowa i północna elewacja mają zostać odbudowane w innym miejscu, kiedy podziemna stacja będzie już gotowa. Projekt nowego dworca mamy zobaczyć na przełomie maja i czerwca.
W wakacje mają się rozpocząć prace podziemne. Torpol najpierw wykona ściany szczelinowe, a potem na głębokości ośmiu metrów wyleje strop. Spod niego będzie wybierana ziemia, która ciężarówkami będzie wywożona do żwirowni, niedaleko ul. Pomorskiej.
Nowy dworzec ma być gotowy do 2015 roku. Wokół powstaną nowe ulice, a w Parku im. Moniuszki, zwanym też Kolejowym, powstanie tramwajowa pętla. Tory zostaną położone na ul. POW i Składowej, tak żeby tramwaj zatrzymywał się przy nowym dworcu.

źródło: gazeta.pl
Urbi - 04-06-2012, 22:06
Temat postu:
Dworzec Łódź Fabryczna gotowy już do wyburzenia!

Firmy konserwatorskie kończą prace przy dworcu Łódź Fabryczna. Prawdopodobnie we wtorek rozpocznie się rozbiórka budynku

Stary budynek dworca jest przygotowywany do rozbiórki od kilku dni. Pracownicy firmy konserwatorskiej Mosaicon demontują najcenniejsze elementy starego gmachu. Sztukaterie, gzymsy, parapety, tralki i elementy attyk zostaną zabezpieczone i przewiezione do pracowni, w których będą naprawiane. Wykonywane są również odlewy, które posłużą do odtworzenia fragmentów dworca. Zeskrobano także farbę, aby poznać pierwotny kolor Łodzi Fabrycznej.

Więcej

PKS się poddał. Miasto zablokowało drogi na dworzec

PKS nie chce opuścić terenu przy ulicy Węglowej. Mimo, że miasto zablokowało drogi dojazdowe do dworca przewoźnik nie odpuszcza. Zrobił dziurę w płocie i nią kieruje autobusy.

Więcej

[ Dodano: 05-06-2012, 18:25 ]
Dworzec Łódź Fabryczna. Rozpoczęto wyburzanie zabytkowego budynku

We wtorek rozpoczęło się wyburzanie dworca Łódź Fabryczna. Do końca czerwca budynek ma całkowicie zniknąć, a w jego miejscu rozpocznie się budowa podziemnej stacji kolejowej

Więcej
pospieszny - 06-06-2012, 13:01
Temat postu:
Rozpoczęła się rozbiórka głównego budynku dworca Łódź Fabryczna. Potrwa dwa, trzy tygodnie.

Przed rozbiórką z budynku zdjęto elementy sztukaterii, gzymsów, ozdobne tralki z balkonów. Trafiły do pracowni konserwatorskiej, gdzie posłużą do wykonania gipsowych form i odlewów. Zrekonstruowane detale zostaną wkomponowane w nowy projekt dworca.
W trakcie robót konserwatorskich natrafiono również na piwnicę przerobioną na schron przeciwlotniczy. Jego elementy, np. drzwi pancerne po zdemontowaniu zostaną przekazane do muzeum.
Gmach dworca będzie znikał powoli. W pierwszej kolejności ręcznie zdejmowany jest dach. Reszta rozbiórki przeprowadzona zostanie mechanicznie – z użyciem specjalistycznych maszyn. Pod koniec czerwca nie powinno być już śladu po pochodzącym z 1868 roku budynku.
Koniec prac rozbiórkowych powinien zbiec się w czasie z otrzymaniem stosownych pozwoleń budowlanych. Wykonawcy będą mogli przystąpić wreszcie do robót ziemnych. Zakończenie budowy nowego podziemnego dworca, zagłębionego na 16 metrów pod ziemią planowane jest na 2015 r.

źródło:Kurier Kolejowy
Urbi - 21-06-2012, 19:11
Temat postu:
Dworzec Łódź Fabryczna. Znamy ostateczny projekt [WIZUALIZACJA]

Koniec domysłów, szeptania na korytarzach i wymieniania się nieoficjalnymi szkicami. Dzisiaj poznaliśmy ostateczny wygląd nowego dworca Łódź Fabryczna

O godz. 10 w auli Międzynarodowych Targów Łódzkich rozpoczęła się konferencja naukowa "Dworzec Łódź Fabryczna - przyszłość i wyzwania". Biorą w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, magistratu, kolei i wykonawcy robót. Tam pokazano koncepcję nowego dworca, którą zaakceptowali wszyscy: inwestorzy, projektanci i wykonawcy.

Więcej
Galanonim - 23-06-2012, 00:26
Temat postu:

Victoria - 05-09-2012, 11:24
Temat postu:
Wykonawca budowy nowego dworca Łódź Fabryczna nie może rozpocząć prac, bo firma Enkev odwołała się do głównego inspektora nadzoru budowlanego. Firma tłumaczy, że boi się... podziemnych rzek.

Więcej TUTAJ
Urbi - 12-09-2012, 10:37
Temat postu:
Można kopać na Fabrycznym. Wykonawca otrzymał dziennik budowy

Wykonawca nowego dworca Łódź Fabryczna (konsorcjum czterech firm) może wreszcie rozpocząć prace ziemne na placu budowy. Chodzi o wielki wykop, w którym ma powstać podziemny dworzec.

Urząd Wojewódzki w Łodzi wydał w środę dziennik budowy, którego brak uniemożliwiał wykonawcy przystąpienie do prac ziemnych na terenie dworca.

Express Ilustrowany

[ Dodano: 13-09-2012, 15:05 ]
PRACE ZIEMNE ROZPOCZĘTE

13 września w godzinach porannych rozpoczęły się prace ziemne przy wykopie pod budowę stacji Nowa Łódź Fabryczna. Wykop jest realizowany w tradycyjnej metodzie. W pierwszym etapie prace mają charakter wstępny i polegają na zdejmowaniu wierzchniej warstwy ziemi. W tym celu używane są: koparka i ciężarówki. Generalny Wykonawca zamierza w kolejnych dniach stopniowo zwiększać zakres prac oraz ilość używanego sprzętu i zaangażowanych pracowników.

http://www.dworzec.lodz.pl/pl/news/pokaz/4064/Prace_ziemne_rozpoczete

[ Dodano: 14-09-2012, 21:11 ]
RUSZYŁA BUDOWA!

Rozpoczęła się największa kolejowa inwestycja w Polsce. W czwartek, 13 września na plac budowy dworca Łódź Fabryczna wjechały koparki i ciężarówki. Prace rozpoczną się od robót ziemnych. Ich docelowym efektem będzie nowa stacja kolejowa wybudowana 16 metrów pod ziemią oraz tunel kolejowy wybiegający w stronę stacji Łódź Widzew.

- To ważny dzień dla wszystkich łodzian i chyba decydujący o przyszłości miasta. Tak naprawdę budowa nowego dworca Łódź Fabryczna, to dwa projekty. Jeden związany jest z koleją i ma wymiar wręcz historyczny, bo możemy nim znieść podział kolejowy Polski. Drugi projekt jest regionalny i zakłada wykorzystanie infrastruktury, która powstanie wokół dworca na lokalne potrzeby łodzian - powiedział wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień.

- Robimy coś, czego w Polsce jeszcze nie było. W pierwszym etapie inwestycji wybudujemy dworzec czołowy, ale zrobimy wszystko, by stał się on dworcem przejezdnym. W ten sposób stworzymy historyczne połączenie pomiędzy Wrocławiem a Warszawą - dodał Paweł Dziwisz z PKP PLK. Pierwsze prace mają charakter wstępny i polegają na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi z wykopu. Będzie miał długość 500 metrów i szerokość 120 metrów. Ma być głęboki na 30 metrów.

Kolejnym etapem budowy będą roboty związane z wykonaniem tunelu. Prace nad komorą startową potrwają około roku. Jednocześnie zacznie się wykonanie ścian szczelinowych podziemnej stacji. Najpierw powstaną zagłębione na kilkadziesiąt metrów ściany obiektu, a następnie zdjęta zostanie warstwa ziemi i bezpośrednio na nią wylany będzie strop dworca. W trakcie całej inwestycji wywiezione zostanie około 2 mln m sześć. ziemi. Według założeń wykonawcy trafi ona do żwirowni przy ul. Pomorskiej. Nowy dworzec Łódź Fabryczna będzie posiadał 4 perony, 8 torów i 24 przystanki autobusowe w jego rejonie. Na terenie węzła multimodalnego znajdą się również parkingi 3-poziomowe na 960 samochodów. Nie zabraknie także dworca autobusowego dla połączeń międzymiastowych, który obsługiwać będzie 20 stanowisk. Dworzec ma zostać oddany do użytku w 2015 roku. Jego koszt sięga 1,5 mld złotych. (tww)

http://www.dworzec.lodz.pl/pl/news/pokaz/4065/Ruszyla_budowa

[ Dodano: 18-12-2012, 04:00 ]
Łódź Fabryczna: początek budowy ścian

Budowa podziemnego dworca Łódź Fabryczna weszła w kolejny, zasadniczy etap. Wykonawca przystąpił do wykonywania ścian szczelinowych. Drążenie otworów wypełnianych bentonitem, a następnie betonem zajmie - według Marcina Zaręby, Dyrektora Kontraktu z ramienia wykonawcy - od 6 do 8 miesięcy.

Na zwołanej z okazji wydarzenia konferencji prasowej Katarzyna Ziarkowska, Dyrektor Projektu z ramienia PKP PLK S. A., przedstawiła najważniejsze fakty związane z projektem budowy stacji. Jego wartość wynosi 1 435 300 tys. zł netto. W maju 2011 r. Ministerstwo Finansów wydało decyzję o zapewnieniu finansowania. K. Ziarkowska zaznaczyła, że inwestycja stanowi drugi etap modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź i w jej kontekście powinna być rozpatrywana. Wśród celów projektu wymieniła poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, skrócenie czasu podróży i w konsekwencji przejęcie części potoków pasażerskich z transportu drogowego. Osiągnięcie tego celu ma z kolei zaowocować poprawą stanu ochrony środowiska, integracją systemu transportu zbiorowego aglomeracji łódzkiej, korzystniejszym zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej oraz usprawnieniem systemu transportowego w skali całego kraju.

Opisując zakres rzeczowy kontraktu B2 (budowa dworca i węzła multimodalnego), prelegentka podkreśliła, że skala inwestycji nie zmieniła się w stosunku do pierwotnych planów. Tunel między stacjami Łódź Fabryczna i Łódź Widzew będzie miał 4 tory, projektowane z myślą o ruchu dalekobieżnym, aglomeracyjnym i regionalnym, a w przyszłości (w prezentacji pojawiła się data po 2020 r.) także Kolei Dużych Prędkości. Sama stacja będzie liczyła 8 torów i 4 podziemne perony wyspowe.

Referując prace wykonane dotychczas, K. Ziarkowska wymieniła roboty rozbiórkowe oraz przygotowywanie wykopu. Ilość wywiezionej ziemi oscyluje wokół 700 tys. metrów sześciennych. Zlikwidowano część kolizji z infrastrukturą podziemną i rozpoczęto budowę murków prowadzących dla ścian szczelinowych. Łączna wartość robót zafakturowanych przez PKP PLK wynosi 71 704 360,17 zł. Obecnie, oprócz wykonywania ścian szczelinowych, trwa powiększanie wykopu i uzgadnianie dokumentacji projektowej w systemie "projektuj i buduj".

Więcej
xMICHCIOx - 14-09-2012, 23:01
Temat postu:
W czwartek rozpoczęły się pierwsze prace ziemne związane z budową nowego Dworca Łódź Fabryczna. To początek robót, których efektem będzie nowa stacja kolejowa wybudowana 16 metrów pod ziemią oraz tunel kolejowy wybiegający w stronę stacji Łódź Widzew.

Pierwsze prace ziemne związane z wykonaniem wykopu na podziemny dworzec Łódź Fabryczna rozpoczęły się w czwartek, 13 września. Prace na tym etapie budowy nowego dworca mają charakter wstępny i polegają na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi z obszaru wykopu. Generalny wykonawca - konsorcjum Torpol – Astaldi – Intercor - PBDiM - zamierza stopniowo zwiększać zakres prac, a także liczbę maszyn i zaangażowanych pracowników. Następnie będzie można rozpocząć roboty związane z wykonaniem tunelu. Komora startowa powstaje metodą tradycyjnego wykopu. Prace w tym zakresie potrwają około roku. Jednocześnie zacznie się wykonywanie ścian szczelinowych podziemnej stacji. Będzie ona budowana tzw. odmianą podstropową metody ścian szczelinowych. To znaczy, że najpierw powstaną zagłębione na kilkadziesiąt metrów ściany obiektu. Potem zostanie zdjęta warstwa ziemi i bezpośrednio na nią będzie wylany beton, który będzie stanowił strop dworca. Wydobyta ziemia jest wywożona drogą technologiczną wybudowaną na terenach kolejowych do ul. Niciarnianej, a następnie Nowogrodzką, Widzewską w kierunku przejazdu kolejowego, Wagonową, Henrykowską i Pomorską do wyrobiska po nieczynnej żwirowni. Puste ciężarówki wracają: Henrykowską, Wagonową, Czechosłowacką i Nowogrodzką do Niciarnianej. Transport odbywa się samochodami samowyładowczymi. W pierwszym etapie przewiduje się wywiezienie ok. 400 tys. ton ziemi. W sumie, w okresie roku, będzie to blisko 1 mln 800 tys. ton urobku.

Nowa stacja Łódź Fabryczna to 4 perony, 8 torów oraz 24 przystanki autobusowe w rejonie dworca. Na dworcu będą również 3 poziomy parkingów podziemnych dla 960 samochodów. Na dworzec będą prowadziły dwa wejścia – zachodnie i wschodnie. Zachodnie – od strony ul. Kilińskiego będzie połączone z reprezentacyjnym placem miejskim, z którego będzie roztaczał się widok na park im. Stanisława Moniuszki i jedną z wizytówek Łodzi – Sobór św. Aleksandra Newskiego. Na perony wejdziemy przez przeszklone zadaszenie w kształcie fali. Wejście wschodnie, które uwieczni wizerunek dawnego dworca Łódź Fabryczna, będzie dedykowane ruchowi samochodowemu. Do nowego dworca będzie wiodła nowa linia tramwajowa na ul. Składowej, od ul. Kilińskiego do ul. POW. Koszt budowy nowego dworca, który będzie gotowy w 2015 roku, sięga 1,5 mld złotych.

Źródło: PKP PLK SA
Pirat - 20-02-2013, 07:48
Temat postu:
Dworzec Łódź Fabryczna. Sprawdza się czarny scenariusz?

Jedna z najważniejszych łódzkich inwestycji wciąż nie została uzasadniona. Polskie Linie Kolejowe, choć miały przedstawić nowe analizy "potoków pasażerskich" do końca listopada, nadal tego nie zrobiły. Tymczasem zaczyna się sprawdzać czarny scenariusz.

Więcej TUTAJ
Obywatel - 20-02-2013, 10:05
Temat postu:
Najgorsze jest to, że od tej inwestycji zależy powodzenie setek innych - w miejscu po Fabrycznym ma powstać Nowe Centrum Łodzi. A teraz cholera wie ile się to wszystko przesunie. To jest ostra paranoja. PLK mówi, że "jeszcze nie doszly dokumenty"... no comment.

Cała te heca zaczęła się jeszcze za Grabarczyka, który rozwalał ile mógł, ale dla "swoich" (czyli dla Łodzi) wyciągał sporo. Ale tak się kończy zaufanie do mafijnej polityki - Grabarczyk odszedł, umowy podpisane, dziura wykopana, ale teraz mozna już przedłużać do woli.
Victoria - 15-04-2013, 22:17
Temat postu:
Na wniosek inicjatywy Jaspers PKP Polskie Linie Kolejowe mają uzasadnić sens budowania podziemnego Dworca Fabrycznego w Łodzi w obecnym kształcie. W przeciwnym razie inwestycja może stracić unijne dofinansowanie - informuje „Dziennik Łódzki”.

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/805964,wladze-kolei-musza-udowodnic-ze-budowa-duzego-dworca,id,t.html
Pirat - 23-04-2013, 15:33
Temat postu:
Tajna instrukcja dla polityków PO z Łodzi

Stanowczo zaprzeczać sugestiom, że dworzec jest niepotrzebny; zachwalać władze miejskie - między innymi takie nakazy zostały zamieszczone w tajnej instrukcji dla polityków PO w Łodzi. Do dokumentu dotarł "Super Express".

Więcej TUTAJ
Pirat - 13-11-2013, 22:22
Temat postu:
Budowa najnowocześniejszego dworca w Polsce, Łodzi Fabrycznej, nakręcona z lotu ptaka.


Urbi - 04-12-2013, 23:52
Temat postu:
Nowe wizualizacje dworca.

http://img822.imageshack.us/img822/6581/2z6s.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/9706/gxsh.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/2694/k73g.jpg
Obywatel - 05-12-2013, 08:53
Temat postu:
Tak jak się spodziewałem, betonowe paskudztwo, bez uwzględnienia np. elementów zielonych i bez kroku naprzód od czasów budowy socrealistycznych dworców (bo "tak się teraz buduje"). Wokół dworca - betonowa pustynia z okazjonalnymi ławeczkami.

Mentalna etiopia.
Urbi - 05-12-2013, 09:50
Temat postu:
Będzie zieleń i będą ławki, tylko wizki tego nie uwzględniają.
Obywatel - 06-12-2013, 09:43
Temat postu:
Tak czy owak sama koncepcja nie poraża. Najbardziej kocham te wizualizacje, które "czegoś nie uwzględniają" - tak naprawdę to nikt jeszcze do końca nie wie, jak będzie wyglądać cała przestrzeń NCŁ wokół dworca. Są pomysły, ale to się zmienia jak w kalejdoskopie. Pewnie i tak walną galerię handlową, jak w Krakowie.
Urbi - 06-12-2013, 17:40
Temat postu:
W porównaniu do poprzednich wizek, skok jakościowy jest duży. Galerii nie będzie, szczególnie kiedy inwestycją otrzyma dofinansowanie unijne. Sama galeria jak najbardziej, ale jak osobny obiekt, w ramach zagospodarowanie NCŁ.
Arek - 24-02-2014, 09:09
Temat postu:
Dworzec Łódź Fabryczna jednak z unijną dotacją?

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają jednak starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na budowę dworca Łódź Fabryczna. Przygotowano nowe analizy potoków pasażerskich i w kwietniu zostanie złożony wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 1,1 mld zł.

Budowa dworca Łódź Fabryczna to największa i najważniejsza inwestycja w mieście. I to nie tylko ze względów komunikacyjnych. Schowanie stacji 16 m pod ziemią ma udostępnić inwestorom nowe tereny i dać impuls do tworzenia Nowego Centrum Łodzi.

Cały tekst:
http://wyborcza.pl/1,75248,15514769,Dworzec_Lodz_Fabryczna_jednak_z_unijna_dotacja_.html
Beatrycze - 19-04-2014, 15:42
Temat postu:
Dworzec Łódź Fabryczna. Półtora roku do zakończenia prac

W październiku 2015 r. do podziemnego dworca wjadą pierwsze pociągi. Jak wygląda inwestycja na 18 miesięcy przed planowanym otwarciem i co się na niej obecnie dzieje?

Cały tekst:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,15825771,Dworzec_Lodz_Fabryczna__Poltora_roku_do_zakonczenia.html
Victoria - 29-04-2014, 20:22
Temat postu:

Pirat - 08-08-2014, 17:12
Temat postu:

maruda - 09-08-2014, 11:14
Temat postu:
Przepraszam,ale jak słyszę o kosztach budowy tego dworca,to mam wrażenie że decydenci tego przedsięwzięcia,najzwyklej w świecie-ocipieli!To coś na miarę stadionu narodowego,utopionego w błocie...
Urbi - 10-08-2014, 23:31
Temat postu:
Koszty to nie wszystko. Obczaj sytuacje tej inwestycji, wtedy pogadamy.
maruda - 11-08-2014, 06:54
Temat postu:
Co tu czaić,na kilometr jedzie pospolitą megalomanią za którą wszyscy słono płacimy.Mam nadzieję że ktoś kiedyś się dokładnie przyjrzy temu projektowi,oraz oceni jego zasadność...
Obywatel - 11-08-2014, 08:18
Temat postu:
Projekt jest zasadny, bo dzięki niemu można zbudować tunel średnicowy i połączyć te tory ze stacją Łódź Kaliska. Inna sprawa, że na razie do budowy tunelu nikomu niespieszno... Sam nowy dworzec nie zmieni zbyt wiele - ot, będzie ładniej, i będzie mozna powymyślać centrum miasta na nowo.
Urbi - 11-08-2014, 17:24
Temat postu:
Czy ja wiem, że nie śpieszno? Właśnie biorą się za studium uzupełniające, w którym ma być dokumentacja przetargowa na tunel, dzięki czemu przetarg na roboty jest planowa do ogłoszenia na przełomie 2015/2016.
maruda - 12-08-2014, 17:22
Temat postu:
http://nakolei.pl/komentarze/item/4658-dworzec-lodz-fabryczna-za-2-mld-bedzie-swiecil-pustkami


Po co się czaić z jakimś jednym tunelem,od razu metro połączone z siecią KDP a co,a że będzie wiatr hulał to nic,na "Lublinku"też biznesu nie ma,ale zawsze można dorzucić pod stołem...
Urbi - 12-08-2014, 20:23
Temat postu:
To już jest problem kolejarzy, aby zapełnić dworzec pociągami i pasażerami. Zakładając taką inwestycje, musieli założyć, że ilość połączeń od momentu otwarcia dworca zacznie rosnąć.

Co do reszty, to przestań czytać Onet, czy inne szmatławce, bo piorą Ci mózg aż miło.
maruda - 13-08-2014, 10:25
Temat postu:
Wtrent z dotacją pod stołem to akurat z"Wprost"(słynne taśmy kelnerów)noi czytać coś jednak trzeba,bo jak rozumiem ty tylko reklamy i smsy-gratuluję zatem...I zapamiętaj,nie o samą inwestycję tu chodzi,ale o ten jej astronomiczny koszt,jest bowiem tak ze 3 miliony ludzi w Polsce,którzy mają utrudnione przemieszczanie się po kraju bo są odcięci od połączeń kolejowych,nie ze względu na brak kolei w regionie,ale na jej fatalny stan infrastruktury.Połowa kwoty kosztorysu Fabrycznej rozwiązałaby kwestię,niestety ich pechem jest fakt że nie mają w partii rządzącej lub w rządzie,"dobrego wuja"który by im załatwił temat.Reasumując,decyzja o przebudowie ŁF jest decyzją POlityczną,oderwaną od realiów ekonomicznych, mogąca jednak być bezkarnire realizowana tylko w kraju zwanym III erpe.


http://www.rynek-kolejowy.pl/53342/intercity_stracilo_3_mln_pasazerow.htm
Urbi - 15-08-2014, 14:12
Temat postu:
Mit o dotowaniu już dawno obalono, ale w "twoich" mediach zapewne nawet o tym nie wspomniano.

Reszta to kompletna bzdura. Spadki przewozowe, to efekt złożony (modernizacje, słaba oferta biletowa i przewozowa, rozrost konkurencji drogowej, jak przewoźnicy autobusowy, czy autostrady), nawet 10 mld z modernizacji E65 za dużo by nie zmieniło w tej kwestii, a co dopiero połowa kosztorysu Fabrycznego. Zresztą, Łódź ma również udział w spadkach, głównie z powodu kompletniej niekompatybilności i integracji węzła kolejowego. (co się właśnie zmienia)
Arek - 04-02-2015, 14:07
Temat postu:
Konsorcjum firm budujących nowy dworzec Łódź Fabryczna udostępniło nowy film pokazujący prace w drugim półroczu ubiegłego roku, kiedy to rozpoczęły się m.in. prace przy konstrukcji zadaszenia nad świetlikami, budowa płyty dennej i peronów, a także odtworzenie fasad starego budynku dworcowego.


pawelu - 05-02-2015, 08:48
Temat postu:
Czy przy dworcu Łódź Fabryczna powstanie również jeden dworzec autobusowy????
Bo na chwilę obecną jeden jest przy stacji Łódź Kaliska, tam gdzie między innymi Polski Bus zajeżdża, drugi dworzec chyba Północny (proszę mnie poprawić jeżeli się mylę) oddalony niezły kawałek od kaliskiego i centrum miasta. A takie rozrzucenie kompletnie nie sprzyja planowaniu podróży z przesiadkami z jednego środka transportu na drugi co tylko wpływa na spadek zainteresowania koleją, bo albo podróżni wybiorą autobus na całej trasie albo korzystają z własnych samochodów.
Urbi - 05-02-2015, 22:34
Temat postu:
W ramach kontraktu powstaje podziemny dworzec autobusowy.
Arek - 12-02-2015, 14:46
Temat postu:
Budowa podziemnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna wkracza w ostatnią fazę. Wykonawca wkrótce rozpocznie układanie torów oraz roboty wykończeniowe. Nowy łódzki dworzec będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji wygodny węzeł przesiadkowy zapewniający komfortową podróż.

Więcej:
http://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/dworzec-lodz-fabryczna-nabiera-ostatecznych-ksztaltow-2727/
Arek - 16-04-2015, 13:02
Temat postu:
Trzecia największa inwestycja dworcowa w Europie. Zobacz zdjęcia z budowy Łodzi Fabrycznej:

http://forsal.pl/galerie/865603,zdjecie,1,trzecia-najwieksza-inwestycja-dworcowa-w-europie-zobacz-zdjecia-z-budowy-lodzi-fabrycznej.html
Arek - 27-04-2015, 13:39
Temat postu:
Zadaszenie dworca o powierzchni pięciu boisk piłkarskich zostało pokryte blisko 5000 paneli. Na placu budowy, pod ziemią trwa montaż torów o długości ponad 10 km. Nowy łódzki dworzec, którego budowa jest największą taką inwestycją prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe, będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/24103/Lodz-Fabryczna-polowa-dachu-gotowa.html
Arek - 29-05-2015, 13:42
Temat postu:
Budowa dworca Łódź Fabryczna pochłonęła już 1 mld zł.

Zakończyło się szklenie głównych hal nowego dworca Łódź Fabryczna - na dachach ułożono 7,5 tys. szklanych i metalowych paneli - podały PKP PLK. Zaawansowanie inwestycji wynosi 75 proc., a na jej realizację wydano już ponad 1 mld zł.

Więcej:
http://transport-kolejowy.wnp.pl/budowa-dworca-lodz-fabryczna-pochlonela-juz-1-mld-zlbudowa-dworca-lodz-fabryczna-pochlonela-juz-1-mld-zl,251161_1_0_0.html
Urbi - 31-05-2015, 10:13
Temat postu:
28 maja br. podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna"
łączna wartość projektu: 1 747 311 926,47 PLN
dofinansowanie UE: 929 012 975,90 PLN

http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/infrastrukturairodowisko/Rejestr_Umow_o_Dofinansowanie_2015-05-28.pdf

Pozycja 368.
Pirat - 02-06-2015, 23:22
Temat postu:

Arek - 11-06-2015, 13:23
Temat postu:
Dworzec Łódź Fabryczna ma być udostępniony jesienią 2016 r.

Wczesną jesienią przyszłego roku powinien zostać udostępniony podróżnym dworzec Łódź Fabryczna. Jego budowa jest największą inwestycją prowadzoną obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Wartość kontraktu to ponad 1,75 mld zł brutto.

Więcej:
http://transport-kolejowy.wnp.pl/dworzec-lodz-fabryczna-ma-byc-udostepniony-jesienia-2016-r,251851_1_0_0.html
Victoria - 01-10-2015, 19:39
Temat postu:
Dworzec Łódź Fabryczna ma być gotowy w sierpniu 2016 r.

Torpol, lider konsorcjum odpowiedzialnego za budowę nowego dworca Łódź Fabryczna, podpisał z zamawiającym (PKP PLK, miasto Łódź oraz PKP) aneks przesuwający termin wykonania robót do sierpnia 2016 r.

Jak podał Torpol, przesunięcie terminu wynika z opóźnienia w przekazaniu jednej z działek, kluczowej dla dokończenia budowy. Opóźnienie było niezależne od konsorcjum.

Więcej:
http://budownictwo.wnp.pl/dworzec-lodz-fabryczna-ma-byc-gotowy-w-sierpniu-2016-r,258604_1_0_0.html
Victoria - 02-11-2015, 19:01
Temat postu:
Opóźniona budowa Łodzi Fabrycznej zbliża się do końca.

Prowadzący do stacji Łódź Fabryczna tunel jest gotowy w 90 procentach – zapewniali w środę przedstawiciele PKP PLK. Kończy się też budowa peronów i okrywającej halę dworca kopuły. Inwestycja ma być otwarta za rok, kilkanaście miesięcy po zakładanym pierwotnie terminie. – Na każdej tak dużej budowie pojawiają się problemy, których nie można było przewidzieć – twierdzi Marcin Mochocki, członek zarządu PLK.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/59996/opozniona_budowa_lodzi_fabrycznej_zbliza_sie_do_konca.htm
Pirat - 30-12-2015, 21:12
Temat postu:
Łódź Fabryczna bez zarządcy. Co z wynajmem lokali?

Dla nowego dworca Łódź Fabryczna wciąż nie wybrano operatora - osoby, do której kompetencji ma należeć zawieranie w imieniu właściciela umów na wynajem powierzchni handlowych stacji. Nie określono też stawek najmu. W efekcie przyszli podróżni korzystający z podziemnej stacji, której otwarcie ma nastąpić za osiem miesięcy, mogą być przynajmniej w pierwszym okresie jej działalności pozbawieni możliwości zakupu na niej czegokolwiek poza biletem na podróż.

Czytaj więcej na rynek-kolejowy.pl
Arek - 26-01-2016, 14:54
Temat postu:
Wykonawca chce negocjować termin i kwotę kontraktu.

Budowa dworca Łódź Fabryczna może kosztować nawet o 100 mln zł więcej i zakończyć się o kolejnych kilka miesięcy później. Konsorcjum Torpol – Astaldi – PBDiM – Intercor wystosowało wobec inwestorów zaproszenie do negocjacji w sprawie zwiększenia kwoty kontraktu oraz trzeciego już przesunięcia terminu (początkowo dworzec miał zostać otwarty 28 lutego 2015 r.). Nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się wiążących decyzji w tej sprawie.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-fabryczna-wykonawca-chce-negocjowac--termin-i-kwote-kontraktu-75126.html
Arek - 11-02-2016, 13:04
Temat postu:
Łódź Fabryczna: Czy dofinansowanie z UE jest zagrożone?

Ewentualne przesunięcie terminu oddania do użytku łódzkiego podziemnego dworca poza 2016 r. stawiałoby pod znakiem zapytania unijne dofinansowanie do jego budowy – wynika z informacji udzielonych "Rynkowi Kolejowemu" przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. O próbach wydłużenia kontraktu przez generalnego wykonawcę informowaliśmy w styczniu. Choć wykonawca deklaruje ukończenie budowy w 2016 roku, w wypowiedziach jednego z zamawiających pojawia się w tym kontekście data przyszłoroczna. Strona kolejowa i miejska zapowiadają, że nie uznają roszczeń partnera.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-fabryczna-czy-dofinansowanie-z-ue-jest-zagrozone-75354.html
Pirat - 04-03-2016, 20:05
Temat postu:

Arek - 06-04-2016, 13:48
Temat postu:
Budowa dworca Łódź Fabryczna na finiszu.

Stan zaawansowanie prac przy budowie najnowocześniejszego obiektu kolejowego w Polsce wynosi 96 proc. Rozkładowe pociągi odjadą z nowego dworca w grudniu br., czyli od nowego rozkładu jazdy 2016/2017. Warunkiem jest zakończenie odbiorów robót budowlanych do końca sierpnia – informuje „Dziennik Łódzki”.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/27555/budowa-dworca-lodz-fabryczna-na-finiszu.html
Arek - 22-04-2016, 15:42
Temat postu:
Łódź Fabryczna: Montaż sieci i budowa dróg.

Na budowie łódzkiego podziemnego dworca trwają prace wykończeniowe. Z wypowiedzi dyrektora łódzkiego Zarządu Dróg i Transportu wynika jednak, że pomieszczenia do obsługi pasażerów nie będą jeszcze gotowe do ich przyjęcia w dniu oficjalnego otwarcia. Wraz z koniecznością dokonania testów urządzeń srk sprawi to, że ogólnodostępne pociągi wjadą na stację o ponad 3 miesiące później.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-fabryczna-montaz-sieci-i-budowa-drog-76312.html
Victoria - 31-05-2016, 18:44
Temat postu:
Część pociągów nie wjedzie na Fabryczną.

Trwają przygotowania do uruchomienia przewozów z wykorzystaniem nowej stacji. W ubiegłym tygodniu podczas Rady Przewoźników PKP PLK przedstawiły założenia ruchowe dla stacji Łódź Fabryczna. Składał się na nie m.in. zakaz prowadzenia manewrów, zakaz odstawiania składów – również na stacji Łódź Widzew i zakaz ruchu szynobusów. Zarządca infrastruktury stwierdził też, że składy wagonowe powinny wjeżdżać na dworzec z lokomotywami z obu stron, a do tego pociągi powinny być wyposażenie w blokadę hamulca bezpieczeństwa.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/na-lodz-fabryczna-nie-wjada-wagony-pkp-intercity-kolejarze-chca-uniknac-absurdu-76803.html
ET05 - 31-05-2016, 20:05
Temat postu:
Jak widać, błądzić jest rzeczą łódzką. Ciekawe czy piętrusy się zmieszczą... Ciekawe czy pamiętają o zakazie wjazdu składów z "otwartymi" toaletami...
Urbi - 31-05-2016, 21:39
Temat postu:
ET05 napisał/a:
Jak widać, błądzić jest rzeczą łódzką. Ciekawe czy piętrusy się zmieszczą... Ciekawe czy pamiętają o zakazie wjazdu składów z "otwartymi" toaletami...


W obydwu przetargach na piętrusy, IC konsultowało się z PLK w w kwestiach technicznych tunelu, aby odpowiedni ułożyć specyfikacje zamawianego taboru.

PIC zapowiada wszystkie składy na EZT poza Uszatkiem (który kursuje na zmodernizowany wagonach), a gdyby zabrało EZT, zamykać WC na odcinku ŁW-ŁF.
Pirat - 31-05-2016, 22:24
Temat postu:
Łódź Fabryczna: zapowiada się piękna katastrofa

Z powodu biurokratycznych paranoi PKP PLK grozi oddanie do użytku inwestycji, finansowanej w ¾ przez UE, która będzie sprzeczna z obowiązującym nas prawem unijnym.

Czytaj więcej na czt.org.pl
Beatrycze - 02-06-2016, 15:09
Temat postu:
PKP Łódź Fabryczna - superstacja za 1,7 mld zł bez pociągów? Zdecyduje Bruksela.

Nowoczesny, niemal jak z folderu reklamowego, nowy dworzec kolejowy w Łodzi miał być centrum logistycznym Kolei Dużych Prędkości. I choć on powstał, to koleje już nie. W związku z tym nie wiadomo, jakie pociągi, i czy w ogóle, będą na niego wjeżdżać.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/948446,pkp-lodz-fabryczna-superstacja-za-1-7-mld-zl-bez-pociagow-zdecyduje-bruksela.html
Ralny - 03-06-2016, 20:35
Temat postu:
Rada Miejska zabierze głos w sprawie połączeń z Fabrycznej.

Łódzki samorząd nie zamierza pozostać bierny wobec wstępnych ustaleń związanych z rozkładem jazdy z dworca Łódź Fabryczna, o których pisaliśmy przed kilkoma dniami. Zaplanowano już specjalne posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Transportu, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele spółek kolejowych. Nie jest wykluczona nawet akcja społecznego protestu łodzian, podobna do tej, która towarzyszyła kolejnym decyzjom w sprawie przystanku Łódź Centrum w przyszłym tunelu średnicowym.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-rada-miejska-zabierze-glos-w-sprawie-polaczen-z-fabrycznej-76844.html
Noema - 04-06-2016, 00:02
Temat postu:
Jest duża szansa, że dworzec Łódź Fabryczna podzieli los lotniska w Radomiu. Gdzie tkwi problem? Ano w tym, że z przyczyn technicznych nie wjadą tam pociągi ciągnięte przez lokomotywę. Pendolino da radę, Flirty i Darty też. Tyle, że na ich kursowanie przez tę stację zgodę musi wydać... Unia Europejska. Jestem naprawdę dumna z osiągnięć polskich kolejarzy.

http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/fabryczny/a/lodz-fabryczna-na-dworzec-nie-wpuszcza-pociagow-do-stolicy,10060276/
Urbi - 04-06-2016, 00:15
Temat postu:
PLK jednak wycofuje się od tych bzdur, co nie zmienia faktu, że PKP IC szykuje głównie Darty oraz Flirty dla połączeń Warszawa - Łódź, ze względów eksploatacyjnych.

Cytat:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z wszystkimi przewoźnikami, by zapewnić jak najlepszą ofertę dla pasażerów na stacji Łódź Fabryczna.

Założenia do obsługi stacji Łódź Fabryczna zostały przedstawione na Radzie Przewoźników i są konsultowane z przewoźnikami, którzy będą korzystać z tej stacji. Na tej bazie powstanie "Regulamin techniczny".

Na stacji Łódź Fabryczna jest 8 torów. Nie ma zakazu manewrowania lokomotywami i nie ma zakazu wjazdu na stację składami wagonowymi. Warunki techniczne dotyczące wagonów m.in. hamulców będą szczegółowo uzgadniane z uwzględnieniem obecnych możliwości przewoźników oraz niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Przyjęte ograniczenia dotyczą jedynie jazdy składami spalinowymi oraz wjazdu taboru z otwartym WC, co nie jest nową informacją, lecz spełnieniem wymagań obowiązujących na podziemnych stacjach.

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-rada-miejska-zabierze-glos-w-sprawie-polaczen-z-fabrycznej-76844.html
Victoria - 06-06-2016, 19:12
Temat postu:
Przez Łódź Fabryczną będzie kursować 109 pociągów na dobę.

Przez dworzec Łódź Fabryczna, który ma być oddany do użytku w grudniu, będzie kursować 109 pociągów na dobę. Nowy model ruchu pociągów przedstawiono w poniedziałek na konferencji z udziałem przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych, przewoźników oraz władz regionu.

Więcej:
http://transport-kolejowy.wnp.pl/przez-lodz-fabryczna-bedzie-kursowac-109-pociagow-na-dobe,274938_1_0_0.html
Beatrycze - 27-06-2016, 17:00
Temat postu:
Łódź Fabryczna - nowoczesny dworzec coraz bliżej pasażera.

Trwają przygotowania do odbiorów technicznych Łodzi Fabrycznej. Podróżnym komfort obsługi zapewni m.in. 38 schodów ruchomych i wind oraz 9 tysięcy lamp. Zaawansowanie prac przekracza 97 procent. PLK planuje, że po wielobranżowych odbiorach, w grudniu z dworca odjadą pierwsze pociągi. Planowane jest ponad 100 składów w ciągu doby.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28118/lodz-fabryczna---nowoczesny-dworzec-coraz-blizej-pasazera.html
Arek - 28-06-2016, 13:39
Temat postu:
Będą mediacje ws. odszkodowania za prace na budowie dworca Łodzi Fabr.

Zarząd spółki Torpol poinformował, że Sąd Okręgowy w Łodzi postanowił skierować konsorcjum budujące dworzec Łódź Fabryczna oraz pozwanych, PKP PLK, miasto Łódź oraz PKP S.A. na trzymiesięczne mediacje. Konsorcjum domaga się odszkodowania za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy w ramach projektu budowy dworca.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28126/beda-mediacje-ws--odszkodowania-za-prace-na-budowie-dworca-lodzi-fabr.html
Ralny - 14-07-2016, 20:55
Temat postu:
Ile Dart jest dla Brukseli wart? Nowe protesty wokół Łodzi Fabrycznej.

Pojawiły się oficjalne protesty w sprawie zmiany tras pociągów Dart i Flirt, które miały usprawnić obsługę największego dworca w Polsce – dowiedział się „Forsal”. To komplikuje obsługę stacji Łódź Fabryczna, która ma zacząć działać w połowie grudnia.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/960058,ile-dart-jest-dla-brukseli-wart-nowe-protesty-wokol-lodzi-fabrycznej.html
Beatrycze - 10-08-2016, 12:01
Temat postu:
Architektura Łodzi Fabrycznej - harmonia w geometrii.

Dworzec Łódź Fabryczna jest na ukończeniu. Prace mają zakończyć się w sierpniu, a wtedy rozpocznie się szkolenie pracowników kolei z obsługi stacji. To dobry moment, aby opisać i pokazać „smaczki” architektoniczne tego najnowocześniejszego obiektu kolejowego w Polsce.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28427/architektura-lodzi-fabrycznej-to-harmonia-w-geometrii.html
Victoria - 19-10-2016, 19:35
Temat postu:
Łódź Fabryczna: 54 mln zł rekompensat dla wykonawców?

Pod obrady łódzkiej Rady Miejskiej trafił projekt uchwały w sprawie przekazania dodatkowych 15 mln zł wykonawcy dworca Łódź Fabryczna. Według nieoficjalnych informacji to dopiero pierwsza część odszkodowania za brak wywiązania się przez inwestorów z postanowień umowy. Całość rekompensaty ze strony Urzędu Miasta ma wynosić 27 mln zł. Tyle samo może zapłacić PKP PLK.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-fabryczna-budowa-drozsza-o-54-mln-zl-78663.html
Beatrycze - 20-10-2016, 14:05
Temat postu:
Dworzec Fabryczny przechodzi ostatnie testy.

Budowany od 5 lat nowy, trzypoziomowy dworzec Łódź Fabryczna w grudniu przyjmie pierwsze rozkładowe pociągi i podróżnych – zapewnia wykonawca obiektu. Cały obiekt wraz z zainstalowanymi tu urządzeniami informacji wizualnej, nagłośnienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz windami i schodami ruchomymi przechodzi właśnie ostatnie testy i odbiory techniczne.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28849/dworzec-fabryczny-przechodzi-ostatnie-testy.html
Beatrycze - 14-11-2016, 13:25
Temat postu:
Łódź: Przewoźnicy autobusowi zainteresowani Fabrycznym.

Na miesiąc przed otwarciem dworca Łódź Fabryczna wraz z węzłem multimodalnym trwa wykańczanie obiektu i pozyskiwanie przewoźników autobusowych. Władze miasta są też w przededniu ustalenia taryfy opłat za korzystanie z podziemnych parkingów. Tymczasem przy uruchamianiu obsługujących stację linii tramwajowych zanotowano kolejny poślizg.

Więcej:
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodz-przewoznicy-autobusowi-zainteresowani-fabrycznym-53489.html
Ralny - 16-11-2016, 15:33
Temat postu:
Tak prezentuje się dworzec Łódź Fabryczna na chwilę przed otwarciem.


Ralny - 21-11-2016, 11:34
Temat postu:
Otwarcie największego dworca w Polsce zaplanowano na 11 grudnia. Sprawdziliśmy jakie rozwiązania ułatwiające poruszanie się po obiekcie przygotowali projektanci tego obiektu. Założenie było jedno – ma być wygodnie i intuicyjnie.


Victoria - 26-11-2016, 17:58
Temat postu:
Jak mieszkańcy Łodzi dojadą do Dworca Fabrycznego?

Dojazd do starego dworca Fabrycznego odbywał się od strony ul. Kilińskiego, przy której znajdował się parking. Pasażerowie autobusów natomiast dojeżdżali ulicami Składową i Knychalskiego do placu Sałacińskiego. Wraz z przebudową dworca zmieniono układ komunikacyjny wokół niego. Zbudowano nowe ulice i wielopoziomowy węzeł drogowy.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29062/jak-mieszkancy-lodzi-dojada-do-dworca-fabrycznego.html
Urbi - 28-11-2016, 19:12
Temat postu:
Przetarg na budowę tunelu średnicowego pod Łodzią ogłoszony.

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ogromny-przetarg-na-budowe-tunelu-pod-lodzia-ogloszony-79189.html#
Victoria - 04-12-2016, 14:40
Temat postu:
Łódź Fabryczna w liczbach.

Podróżni Łodzi Fabrycznej już 11 grudnia skorzystają z czterech wygodnych peronów, w tym trzech 400-metrowych i jednego liczącego 300 metrów, zlokalizowanych 16 metrów pod ziemią. Doświetli je naturalne światło dzięki wyjątkowej konstrukcji dachu ze szklanych i stalowych paneli. Na każdym peronie są 2 windy, schody ruchome, a także ułatwiające transport bagaży taśmy. Wygodną komunikację w obiekcie zapewnią w sumie 24 schody ruchome i 14 wind opisanych alfabetem Braille’a.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29110/lodz-fabryczna-w-liczbach.html


helmutt1 - 05-12-2016, 10:08
Temat postu:
Tak patrze że tostacja końcowa. Czy była i jest tam możliwosc zmiany czoła pociągów dalekobieżnych?
Urbi - 05-12-2016, 16:02
Temat postu:
Była i będzie. 90% całej oferty obsługującej tą stacje będzie obsługiwana EZTami.
Victoria - 06-12-2016, 21:38
Temat postu:
PKP tracą na Łodzi Fabrycznej setki tysięcy złotych.

Przez wiele tygodni od otwarcia nowego dworca Łódź Fabryczna będzie po nim hulał wiatr, bo kolejarze... do dziś nawet nie zaczęli szukać najemców powierzchni handlowej, a potencjalnym chętnym nawet nie odpowiadają na maile.

Więcej:
http://www.czt.org.pl/aktualnosci/kolej/dworce/polska/pkp-traca-na-lodzi-fabrycznej-setki-tysecy
Ralny - 09-12-2016, 13:41
Temat postu:
Łódź Fabryczna: Dziś pozwolenie na użytkowanie, jutro przekazanie PLK.

Trwają ostatnie formalności związane z finalizacją budowy stacji Łódź Fabryczna. Od otwarcia dworca dla pasażerów dzielą nas już niecałe dwie doby. Na dworcu odbywają się teraz głównie prace porządkowe, trwa też urządzanie pierwszych placówek handlowych.

Czytaj więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-fabryczna-dzis-pozwolenie-na-uzytkowanie-jutro-przekazanie-plk-79393.html

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-fabryczna-kilka-punktow-handlowych-juz-od-otwarcia-dworca-79382.html
Urbi - 11-12-2016, 07:23
Temat postu:
Dworzec otwarty, ruch poszedł.
Ralny - 11-12-2016, 22:27
Temat postu:

Beatrycze - 12-12-2016, 14:06
Temat postu:
Wpadki i wyzwania nowego dworca w Łodzi. Zbędna gigantomania?

Dzisiaj pierwszy dzień powszedni nowej stacji PKP Łódź Fabryczna. Jej wygląd zapiera dech w piersiach, a na otwarcie przyszły tłumy. Powstał dworzec największy w Polsce i jeden z większych w UE. Nie wiadomo jednak do końca, po co.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/1000807,wpadki-i-wyzwania-nowego-dworca-w-lodzi-zbedna-gigantomania.html
Urbi - 12-12-2016, 17:57
Temat postu:
10 mitów o dworcu Łódź Fabryczna

Nowy, podziemny dworzec Łódź Fabryczna został otwarty po 5 latach budowy. Pierwszego dnia odwiedziły go tłumy łodzianek i łodzian. Wyczekany obiekt wciąż budzi kontrowersje, zwłaszcza wśród mieszkańców innych miast, którym jest przedstawiany przez dziennikarzy jako – w pewnym uproszczeniu – kosztowne monstrum wyrosłe na prowincji. Zamiast przyłączać się do chóru narzekań chcielibyśmy sprostować największe mity, jakie narosły wokół budowy.

Więcej:
http://iptlodz.org/blog/2016/12/11/10-mitow-o-dworcu-lodz-fabryczna/
Diken - 21-12-2016, 16:48
Temat postu:
Ten dworzec bardzo przypomina Dworzec Centralny w Warszawie, ponieważ też podziemny i ma podobne perony.
Ale myślę, że zdecydowanie lepszy wizualnie i nowocześniejszy niż Centralny w Warszawie.
Ogromne koszty pochłonęło wybudowanie tego dworca i to podobno z dobrych, wysokiej jakości materiałów, które są droższe, jak zwykłe materiały budowlane.

Według opinii podróżnych i Łodzian, dworzec ten jest teraz największy w Polsce i nawet w Europie.

Jest czym się pochwalić.
Victoria - 08-01-2017, 14:45
Temat postu:
"Łódź, ku*wa!": Cezary Pazura reklamuje dworzec Łódź Fabryczna.


Victoria - 16-01-2017, 15:32
Temat postu:
WĘZEŁ ŁÓDZKI

Podziemny dworzec Łódź Fabryczna – którego budowa pochłonęła 2 mld zł – jak na razie niewiele zmienił w łódzkim węźle kolejowym.

Czytaj więcej w najnowszym numerze "Z Biegiem Szyn":
http://www.zbs.net.pl/zbs87.pdf
Urbi - 20-01-2017, 15:46
Temat postu:
Schemat stacji Łódź Fabryczna.

http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/images/a/ac/Lodz_Fabryczna_2016.png

[ Dodano: 07-04-2017, 17:22 ]
Otwarto oferty na budowę tunelu średnicowego.

Cytat:
Konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź Spółka Akcyjna- 1.359.559.590,00 zł brutto
Konsorcjum Energopol Szczecin S.A. i PBDiM Mińsk Mazowiecki - 1.590.390.000,00 zł brutto
Konsorcjum Astaldi S.P.A. i Torpol S.A. - 1.669.094.014,70 zł brutto
IDS BUD S.A. - 1.795.800.000,00 zł brutto
Doğuş - 2.098.172.749,06 zł brutto
Impresa Pizzarotti S.P.A. - 2.147.401.455,99 zł brutto

Budżet Zamawiającego - 2.168.507.474,37 zł brutto.


Sporo oszczędności.
Beatrycze - 14-06-2017, 15:14
Temat postu:
Łódź Fabryczna: Nieczynne windy na nowoczesnym dworcu.

Wciąż niełatwo jest dostać się z autobusowego dworca Łódź Fabryczna na podziemny parking lub na poziom zewnętrzny. Większość wind i schodów ruchomych jest bowiem od kilku tygodni nieczynna. Zarząd Dróg i Transportu tłumaczy, że trwają prace serwisowe, ale na razie nie jest znany termin ich zakończenia.

Więcej:
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodz-fabryczna-nieczynne-windy-na-nowoczesnym-dworcu-55490.html
maciekp - 27-06-2017, 15:20
Temat postu:
czy nie mogliby na Fabrycznej na końcu zrobić ze dwóch rozjazdów i zakończyć żeberkiem żeby loki mogłyby oblatywać skład, a nie specjalnie targać loka z widzewa i wyciagać skład, bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla Taboru z lokomotywami
Urbi - 28-06-2017, 16:32
Temat postu:
Nie ma sensu, skoro i tak za rok rusza budowa tunelu średnicowego i głowica zachodnia musiałaby zostać rozmontowana z infrastruktury kolejowej.
DarekP - 28-06-2017, 17:17
Temat postu:
Dworzec został zaprojektowany jako przeleotowy, dlatego w obecnej sytuacji najlepiej ten dworzec mogą obsługiwac EZT.
Gdyby ED74 lub inne EZT zostały zebazpiueczone przez Intercity w odpowiedniej ilości, problemu z lokomotywami by nie było. Ale jak się czeka do ostatniej chwili i myśli, że sytuacja sama się rozwiąże, to mamy kwiatki jak teraz.
Cywilizowana Europa poradziłą sobie z takim dworcami taborowo wielel lat temu.
Urbi - 29-06-2017, 16:47
Temat postu:
Skierowanie Flirtów i Dartów rozwiązały ten problem, gdyż 3/4 całej oferty jest obsługiwana EZTami. Szczytowe połączenia i tak muszą być obsługiwane składami wagonowymi aby pomieścić potężny potok, który do żadnego nawet zespolonego EZT by się nie mieścił. (ewentualnie do piętrowego EZT, ale PIC wycofał się z tego...)
Beatrycze - 20-09-2017, 12:55
Temat postu:
Torpol, Astaldi, Intercor i PBDiM mają kolejne roszczenia ws. Łodzi Fabrycznej.

Konsorcjum, którego liderem jest Torpol, złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę przeciwko PKP PLK, miastu Łódź oraz PKP, który dotyczy robót dodatkowych związanych z kontraktem na budowę nowego dworca Łódź Fabryczna.

- Wartość przedmiotu sporu wynosi 48,2 mln zł, przy czym emitent szacuje, iż w wariancie podziału wierzytelności poszczególnych członków konsorcjum sporna kwota przypadająca na emitenta wyniesie ok. 19,3 mln zł - podał Torpol.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/torpol-astaldi-intercor-i-pbdim-maja-kolejne-roszczenia-ws-lodzi-fabrycznej,306580_1_0_0.html
Victoria - 22-12-2017, 17:41
Temat postu:
Jest pozew ws. Łodzi Fabrycznej.

Konsorcjum Torpolu złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę ok. 34 mln zł przeciwko Miastu Łódź, PKP PLK i PKP - podał Torpol w komunikacie. Swój udział Torpol szacuje na ok. 9,4 mln zł.

Więcej:
http://inforail.pl/jest-pozew-ws-lodzi-fabrycznej-_more_101443.html

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group