INFO KOLEJ - forum kolejowe

Administracja - Zmiany w zarządach i radach nadzorczych

Picolo - 10-09-2006, 00:45
Temat postu: Zmiany w zarządach i radach nadzorczych
Konkurs na Prezesa Zarządu spółki "PKP Intercity"
Polskie Koleje Państwowe S.A. jako jedyny Wspólnik spółki "PKP Intercity" spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu spółki "PKP Intercity" spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
c) co najmniej 10-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi,
d) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
f) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu i faksu),
c) uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w pkt. 1 (odpis dowodu tożsamości, dyplom ukończenia wyższej uczelni, świadectwa pracy, zaświadczenie o niekaralności, aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia),
d) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

3. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Spółki PKP S.A. Centrala, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 (IV piętro, pok. 424) w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu PKP Intercity spółka z o.o". w terminie do 29.09. 2006 r. do godz. 15 00.

4. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne dla osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjne do wglądu.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Anna Szczepaniak tel. (0-22) 47 49 291

5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

7. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

źródło: PKP SA
Modliszka - 10-09-2006, 12:20
Temat postu:
Oby z tym konkursem nie było tak jak z przetargiem na druk SRJP, gdzie z góry wiadomo kto wygra.
Zed - 11-09-2006, 11:37
Temat postu:
Po co ten konkurs? I tak wygra ktoś z PiS-u lub z kolejowej "Solidarności".
Na kogo stawiacie?
pdnb - 26-10-2006, 13:02
Temat postu:
Konkurs na stanowisko Prezesa PKP IC

Ośmiu kandydatów bierze udział w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Intercity. Konkurs wyłoni Prezesa PKP Intercity do końca listopada.
Konkurs ogłoszony został przez PKP S.A. we wrześniu tego roku. Postępowanie konkursowe składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich kandydaci są sprawdzani przez Radę Nadzorczą PKP IC i wyłonioną w konkursie firmę zewnętrzną pod względem wymogów formalnych. W drugim etapie kandydaci są sprawdzani i oceniani przez zewnętrzną firmę doradczą, która rekomenduje Radzie Nadzorczej spółki PKP IC czterech kandydatów z największą liczbą zdobytych punktów.

W trzecim etapie Rada Nadzorcza sama przesłucha i sprawdzi kandydatów z największą liczbą zdobytych punktów. Następnie, w głosowaniu, Rada Nadzorcza rekomenduje na stanowisko Prezesa Zarządu wybraną osobę. Obecnie trwa drugi etap postępowania konkursowego.

Kandydaci muszą między innymi mieć wykształcenie wyższe, znać co najmniej jeden język obcy, mieć co najmniej 10-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska oraz mieć dobry stan zdrowia. Konkurs wyłoni Prezesa PKP IC do końca listopada.

źródło: PKP S.A., 26 padziernika 2006
Zed - 26-10-2006, 20:57
Temat postu:
Zastanawiam się po co te całe ceregiele z tym konkursem. Przecież i tak z góry wiadomo, że wygra Warsewicz, czyli obecny p.o. prezesa.

Warsewicz ma spore zasługi:
- polityczny TLK "Kordecki" zwany "Gosiewskim"
- politycznie wymuszony postój pociągu Ex we Włoszczowej Płn.
- struganie drewnianych kapliczek
- rzucanie kłód pod nogi byłemu prezesowi - J. Prześludze, który wyprowadził PKP IC na prostą, a Warsewicz teraz próbuje spić całą śmietankę

Czy jest inny kandydat, który miałby większe "kwalifikacje" na to stanowisko?
Wojtek - 08-02-2007, 16:11
Temat postu: Konkursy na członków zarządów spółek PKP
Rewolucja personalna w spółkach grupy PKP?!

W pięciu spółkach z Grupy PKP szykują się zmiany we władzach. Nowi prezesi i członkowie zarządu mają zostać wybrani do połowy roku. Na razie ani kandydaci do stanowisk nie wiedzą, jakie wyzwania będą przed nimi stały, ani właściciel spółek, czego od nich oczekiwać.

- Dla kolei wciąż brakuje strategii, nad którą rząd pracuje od ponad roku. To w niej miały zostać określone kierunki rozwoju poszczególnych spółek. Nie do końca wiadomo więc, czym nowe władze miałyby się zająć - zauważa Jakub Majewski, prezes Instytutu Promocji Kolei.

- Innych fachowców szuka się, gdy trzeba spółkę restrukturyzować, innych - trzeba wprowadzić ją na giełdę. Jeżeli nie ma przesłanek merytorycznych, nowe władze będą wybierane z klucza politycznego - podsumowuje Majewski. Konkursy prowadzą rady nadzorcze spółek. Prezesi i członkowie zarządu mają zostać wybrani do czerwca 2007 roku. Wówczas kończą się obecne kadencje.

PKP Intercity szuka trzech nowych członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy handlowe, techniczne i operacyjne. Jako jedna z niewielu wie, co ją czeka - do końca 2007 roku ma się znaleźć na giełdzie. Pakiet większościowy akcji ma pozostać w rękach Skarbu Państwa. - Trzeba więc szybko podnieść jej wartość, spółka potrzebuje pieniędzy na nowy tabor - mówi Juliusz Engelhardt, członek rady nadzorczej PKP SA.

Z kolei PKP Informatyka, której rada nadzorcza konkurs na nowe władze ogłosi w najbliższych dniach, powinna zacząć sprzedawać swoje usługi poza grupę. - Spółka ma jedną z największych w Polsce sieć światłowodów, która jest w ogóle niewykorzystana oraz świetnych fachowców. Niestety, nie ma pieniędzy na rozwój - mówi Adrian Furgalski, ekspert ds. rynku kolejowego.

Z większym powodzeniem z prywatną konkurencją mierzy się już PKP Energetyka, jedna z najmocniejszych pod względem finansowym spółka z grupy, która już sprzedaje prąd do osiedli i zakładów przemysłowych.

Przewozy Regionalne, które nowych władz zaczną szukać w najbliższych dniach, i Polskie Linie Kolejowe, które już ogłosiły konkurs na stanowisko prezesa i sześciu członków zarządu, mają duże problemy finansowe.

- W ciągu dwóch lat z rozkładu jazdy zginęło około 500 pociągów, pozwoliło to PR poprawić wyniki finansowe, ale teraz powinny zacząć myśleć o tym, jak te połączenia przywrócić - mówi Majewski.
PKP Polskie Linie Kolejowe, spółka odpowiedzialna za budowę i utrzymanie torów, już pod koniec zeszłego roku zaczęły odczuwać problemy finansowe.

W tym roku mogą stracić płynność finansową. Ratunkiem mogłoby być przyjęcie przez rząd programu oddłużenia Przewozów Regionalnych, której PLK jest jednym z największych wierzycieli i przez którą popada w coraz większe kłopoty finansowe.

Długi PR sięgają 2 mld zł. Sytuacja jest patowa, Ministerstwo Finansów nie chce się zgodzić, by dług został spłacony ze środków budżetowych, o co zabiega resort transportu.

źródło: Rzeczpospolita
Picolo - 09-02-2007, 00:22
Temat postu:
Jeśli konkursy mają wyglądać jak ten niedawny na prezesa PKP IC to szkoda czasu na takie zabawy! Chytry
Krycha - 10-02-2007, 17:18
Temat postu:
Pamiętajmy, że członków zarządów w tym prezesa spółki wybiera rada nadzorcza. Niemal w każdej radzie nadzorczej spółki PKP zasiada członek Zarządu spółki-matki, czyli PKP S.A. i pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Ponadto są jeszcze przedstawiciele związków zawodowych z wyboru załogi (przeważnie są to szefowie dwóch największych związków zawodowych działających w spółce, a więc obowiązkowo jest to m.in. "Solidarność"). Mamy też przedstawicieli Skarbu Państwa oraz członków zarządów innych spółek PKP.

Kilka przykładów:

ANDRZEJ WACH
- prezes Zarządu PKP S.A.
- przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Przewozy Regionalne

JERZY MARCINIAK
- członek Zarządu PKP S.A.
- przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Energetyka

ARKADIUSZ OLEWNIK
- członek Zarządu PKP S.A.
- przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Cargo

MARIA WASIAK
- członek Zarządu PKP S.A.
- przewodnicząca Rady Nadzorczej PKP Informatyka

JAROSŁAW ADWENT
- członek Zarządu PKP S.A.
- przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity
- członek Rady Nadzorczej PKP PLK

JAN TERESZCZUK
- prezes Zarządu PKP Przewozy Regionalne
- członek Rady Nadzorczej Kolei Mazowieckich

KRZYSZTOF MAMIŃSKI
- prezes Zarządu Natura Tour
- członek Rady Nadzorczej WARS S.A.
- przewodniczący Związku Pracodawców Kolejowych

KRZYSZTOF CELIŃSKI
- prezes Zarządu PKP PLK
- przewodniczący Rady Nadzorczej Telekomunikacji Kolejowej

KRZYSZTOF MATEY
- członek Zarządu PKP Informatyka
- członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Kolejowej

Jak widać z powyższego zestawienia, cała władza w PKP dzierżona jest wciąż przez tę samą grupkę ludzi - zamieniają się tylko stołkami. Nawet wybory do Sejmu niewiele zmieniają - układ się trzyma! Każda z w/w osób przez ostatnie lata zajmowała różne stanowiska w różnych spółkach PKP, bądź w zarządzie i/lub w radzie nadzorczej. Kilka przykładów:

ANDRZEJ WACH
- prezes zarządu: PKP Energetyka, PKP S.A.
- szef rady nadzorczej: PKP PLK, PKP Przewozy Regionalne

KRZYSZTOF CELIŃSKI
- prezes zarządu: PKP S.A., PKP PLK

MARIA WASIAK
- prezes zarządu PKP Przewozy Regionalne
- członek zarządu PKP S.A.

HALINA SEKITA
- prezes zarządu: PKP WKD, Koleje Mazowieckie

TADEUSZ SKOBEL
- prezes zarządu PKP Energetyka
- członek zarządu PKP S.A.
- członek rady nadzorczej PKP PLK

JOLANTA PIŁAT
- członek zarządu: PKP LHS, PKP Energetyka

Jak widać niektórzy znają się na wszystkim i wszystko im jedno, w której spółce będą rządzić. Byleby tylko mieć ciepły i wygodny stołek! Wczoraj Cargo, dziś Intercity, jutro Energetyka i jakoś to się kręci... Dlatego burdel panujący w PKP wcale mnie nie dziwi!

Przeanalizujcie teraz składy rad nadzorczych spółek PKP a przekonacie się, że konkursy na członków zarządów to fikcja! Konkursy będą z góry ustawione, bo musi wygrać "swój" a nie obcy! Tak było w PKP Intercity, gdzie wszyscy z góry wiedzieli, że wygra Warsewicz i tak będzie też w innych spółkach PKP. Już dziś mogę wytypować " zwycięzców"...

Beton (układ) władzy w PKP nie odda, a te pseudo-konkursy to tylko gra pozorów!

Polecam wątek o władzy spółek PKP:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=1447
Beatrycze - 11-02-2007, 16:13
Temat postu:
Krycha napisał/a:
JAROSŁAW ADWENT
- członek Zarządu PKP S.A.
- przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity
- członek Rady Nadzorczej PKP PLK

A temu to wiecznie mało! Evil or Very Mad
Pirat - 07-03-2007, 01:52
Temat postu:
Kiedy poznamy wyniki konkursów na członków zarządów spółek PKP?
Krycha - 26-03-2007, 14:36
Temat postu: Zmiany w zarządach i radach nadzorczych spółek PKP
Otrzymałam informację, że Konrad Mirowski - członek zarządu PKP PR - dyrektor ds. pracowniczych odszedł do Poczty Polskiej na z-cę dyrektora generalnego.

Informacja jest jeszcze nieoficjalna.
Paszczak - 30-03-2007, 14:01
Temat postu:
Dziś pojawiła się informacja oficjalna.

PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. informuje, że z dniem 27 marca 2007 r. Konrad Mirowski - Członek Zarządu - Dyrektor d/s Pracowniczych złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z powołaniem przez Ministra Transportu Jerzego Polaczka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska.

źródło: PKP PR
Victoria - 30-03-2007, 14:23
Temat postu:
Proszę zwrócić uwagę, że wg komunikatu PKP PR pan Mirowski złożył rezygnację z dniem 27 marca, a Krycha tę samą informację zapodała już dzień wcześniej.

Krycha, jak Ty to robisz? Wątpliwość
Krycha - 01-04-2007, 10:44
Temat postu:
Powoli finalizują się konkursy na członków zarządów spółek PKP.

Otrzymałam informację, że konkurs na prezesa zarządu PKP Informatyki wygrał dotychczasowy prezes tej spółki - pan Włodzimierz Śmigiera.

http://krycha.pkp.boleslawiec.pl/forum/smigiera.jpg

Czyli w tym przypadku bez zmian. Gratulujemy!

PS. To nie jest żart primaaprilisowy!
Picolo - 01-04-2007, 12:51
Temat postu:
Krycha napisał/a:
To nie jest żart primaaprilisowy!

Jesteś pewna?

I to ma być naczelny informatyk PKP? Śmiech
Stary beton jak się patrzy!
Krycha - 05-04-2007, 19:37
Temat postu:
Kolejny finał kolejnego konkursu w kolejnej spółce PKP.

PKP INTERCITY - nowym członkiem Zarządu został Krzysztof Supa (w miejsce Tadeusza Matyli - odwołanego wcześniej przez Warsewicza).

Lucyna Krawczyk, która również była przeznaczona na odstrzał, wygrała konkurs i zachowała stanowisko w Zarządzie PKP IC. Gratulujemy!

Poznajmy bliżej Krzysztofa Supę - nowego członka Zarządu PKP IC.

W dotychczasowej karierze Supa był m.in. wiceszefem Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP oraz członkiem zarządu spółki PKP PR. Po kolejnej zmianie prezesa musiał ewakuować się i z członka zarządu - dyrektora ds. eksploatacji stał się dyr. pionu handlowego. Po czterech miesiącach utworzono dla niego nowe stanowisko - dyr. pionu eksploatacyjnego, mający nadzór jedynie nad swoją sekretarką. Ponieważ to nudne zajęcie, po trzech miesiącach utworzono mu stanowisko - dyr. projektu bezpieczeństwa podróżnych i mienia. Stanowisko takie było w spółce PKP PR tak potrzebne jak pisuar w damskiej toalecie. Dublowało się ono z istniejącymi w PKP strukturami Straży Ochrony Kolei.

No właśnie... następnie Supa awansował i został Komendantem Głównym SOK w PKP PLK. Teraz, po paru latach, ponownie wskoczył na stołek członka zarządu kolejowej spółki. Wróble na Grójeckiej ćwierkają, że Supa konkurs wygrał, bo wygrać musiał. Tak jak musiał wygrać Warsewicz...

http://wolnadroga.pl/arch/06_06/03.jpg

I jeszcze jedno... Krzysztof Supa ma znakomite kwalifikacje - jest magistrem teologii chrześcijańskiej.
A więc wiwat beton!
Arek - 07-04-2007, 11:28
Temat postu:
No to pora budować kaplicę na Gójeckiej. Wink

Zauważyłem, że PKP IC jest jedyną spółką Grupy PKP, która na swojej stronie internetowej nie ujawnia, choć powinna, członków zarządu i rady nadzorczej. Wstydzą się takich nazwisk?
Grad - 10-04-2007, 20:48
Temat postu:
Pewnie czas najwyższy i na kaplicę skoro nasz kapelan kolejowy obskakuje przed świętami każdą centralę spółki PKP, to może ulżymy mu i zbudujemy jedną i niech nie wychodzi stamtąd, to ewentualnie kolejarze przyjdą do niego. Ja wiem, że pobieranie comiesiąc pensji w wysokości 8 tys. do czegoś zobowiazuje. Najlepiej byłoby aby zdjął mundur kolejowy bo pasuje on mu jak kwiatek do korzucha
Ja natomiast bardziej emocjonuje sie tym, czy Supa "ściągnie" za sobą wkrótce, po cichutku swoją koch... M.K. którą "przerabia" już odkąd pracował jeszcze w PKP PR jako spadochroniarz - dyrektor projektu.
Zróbmy może głosowanie ?

// Zmoderowano ~Krycha
pyra - 11-04-2007, 17:48
Temat postu:
Oj, Krycha, Krycha! Pisuar w damskiej toalecie może się przydać. Zawsze to ręce można opłukać, głowę ostudzić...
A panu Supie gratuluję. Akademia Teologii Katolickiej w bielańskim lasku w Warszawie dała mu właściwe przygotowanie. Choć za komuny nie wiodło mu się zbytnio, to jednak pracę na kolejach państwowych dostał. Wtedy absolwenci tej uczelni mogli marzyć o pracy w kuriach, w spółdzielczości pracy, w szpitalach psychiatrycznych na prowincji. Sektor państwowy od nich stronił. Wyczuł jednak facet blusa, że komuna trwać wiecznie nie będzie. No i ma właściwe papiery. Zazdrościć intuicji.
On ma dyplom ATK, Warsewicz zasłużył się kapliczkami w drewnie rzeźbionymi, Terek służył do mszy i słowo boże głosił niewiernym w lubuskiem.
Ciekaw jestem, kto teraz zostanie naczelnym sokistą?
Krycha - 11-04-2007, 19:18
Temat postu:
pyra, cóż można dodać. Jeszcze trochę, a w każdym pociągu Ex i IC obok wagonu barowego będzie także wagon-kaplica. I pomyśleć, że do niedawna flagowa spółka Grupy PKP ma szansę stać się najbardziej zacofanym i zdewociałym folwarkiem oszołomów spod znaku PiS/Solidarność, co już stało się z WARS-em.

Gdy Warsewicz wspomina o Giełdzie to dostaję ataku śmiechu. Prędzej ja zostanę zakonnicą niż PKP IC za jego kadencji trafi na Giełdę! Śmiech
pyra - 11-04-2007, 20:25
Temat postu:
Mnie też śmiech ogarnia na myśl o giełdzie. Bardziej mi pasuje spółka rodzinna. Zadatki ma, bo PKP IC jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. A komu by się chciało przekształcać ją najpierw w akcyjną? Taki sam dym, jak janikowe pendolino i śmiałkowskie lokomotywy z ADtranzu (dzisiaj Bombardier). A panu Supie naprawdę gratuluję niezatapialności.
Dowiedziałem się już, kto jest naczelnym sokistą po Supie. Na stronie SOK jest napisane - inż. Józef Hałyk
Mam pytanie do wszystkowiedzących: czy żona Warsewicza, to Iwona Warsewicz z Kancelarii Prawnej Posłajko I Warsewicz przy ul. Nowogrodzkiej 56 lok.7 w Warszawie? To by wiele wyjaśniało.
Arek - 18-06-2007, 05:40
Temat postu:
Konrada Mirowskiego w zarządzie PKP PR (dyrektor ds. pracowniczych) zastąpił Artur Radwan. Co o nim wiadomo?
Lady Makbet - 18-06-2007, 06:19
Temat postu:
Ten cały Radwan to na pewno kolejny PiSowski aparatczyk. Rolling Eyes
Wojtek - 18-06-2007, 07:32
Temat postu:
Lady Makbet, bingo! Oto co wygooglowałem:

RADWAN ARTUR
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

źródło: Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory 2002

Poprzednio Radwan był zatrudniony w stołecznym Urzędzie Miasta na stanowisku naczelnika.
Zed - 25-06-2007, 13:07
Temat postu:
Nowy członek zarządu PKP PR

W czerwcu br. nowym członkiem zarządu w spółce PKP Przewozy Regionalne, dyrektorem ds. pracowniczych został Artur Radwan.

36-letni Radwan pracował do tej pory w PKP PR jako dyrektor biura kontroli.

Wcześniej zajmował stanowisko naczelnika w Urzędzie Miasta st. Warszawy. W 2002 roku brał udział w wyborach do Rady Miasta w Kielcach z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość.

Jego poprzednik z dniem 27 marca 2007 r. Konrad Mirowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z powołaniem przez ministra transportu Jerzego Polaczka na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska S.A.

źródło: Rynek Kolejowy
Muszysko - 07-07-2007, 10:55
Temat postu:
Warto odświerzyć temat, bo konkursy powinny być już dawno zfinalizowane. Podtytuł tego wątku to "Rewolucja personalna w spółkach grupy PKP?!". Media kolejowe milczą, a to oznacza, że we władzach spółek PKP nie nastąpiły żadne zmiany, pomimo hucznie zapowiadanych konkursów!

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu PKP Energetyka:
http://www.pkp.com.pl/node/543

Skład zarządu PKP Energetyka przed konkursem:

1. Tadeusz Skobel - prezes zarządu
2. Grzegorz Grabowski - dyrektor handlowy
3. Jolanta Piłat - dyrektor ekonomiczny
4. Konrad Tuliński - dyrektor techniczny

Skład zarządu PKP Energetyka po konkursie:

1. Tadeusz Skobel - prezes zarządu
2. Grzegorz Grabowski - dyrektor handlowy
3. Jolanta Piłat - dyrektor ekonomiczny
4. Konrad Tuliński - dyrektor techniczny

Oferty zostały otwarte w marcu. Mamy już lipiec. Zero zmian! Rewolucja personalna jak cholera! Po co ogłaszali te konkursy skoro nie przyniosły żadnych zmian w zarządzie spółki! A może te konkursy to fikcja i z góry było ustalone (ustawione) kto ma "wygrać"?

Informacja o konkursie była też na stronie spółki www.pkpenergetyka.pl ale nagle zniknęła bez słowa wyjaśnienia o wynikach. Ale znalazłem to w internetowym archiwum: link
Arek - 07-07-2007, 11:51
Temat postu:
Muszysko, u mnie to samo. Prezesem PKP Informatyki był przed konkursem i jest po konkursie Śmigiera. Mówi się, że jeden z ministrów to rodzina Śmigiery, więc oczywiste jest, że musiał "wygrać" konkurs na prezesa zarządu.
Picolo - 07-07-2007, 13:34
Temat postu:
Muszysko napisał/a:
A może te konkursy to fikcja i z góry było ustalone (ustawione) kto ma "wygrać"?

Z pewnością.

Nie wiem na co liczyliście. Beton PKP powiązany układami tak łatwo władzy nie odda, a konkursy były tak dla pozorów normalności, aby wszystkim oczy zamydlić.
Beton
Krycha - 10-07-2007, 10:43
Temat postu:
Muszysko napisał/a:
Oferty zostały otwarte w marcu. Mamy już lipiec. Zero zmian! Rewolucja personalna jak cholera! Po co ogłaszali te konkursy skoro nie przyniosły żadnych zmian w zarządzie spółki! A może te konkursy to fikcja i z góry było ustalone (ustawione) kto ma "wygrać"?

Oczywiście, że wszystkie konkursy w PKP to fikcja, a te rozstrzygnięte były z góry ustawione.

Takim wzorcowym przykładem ustawionego konkursu jest Czesław Warsewicz - prezes PKP IC. Konkurs na prezesa tej spółki był wybitnie ustawiony, o czym już pisałam na Forum tutaj.

Krzysztof Supa - członek Zarządu PKP IC - również z ustawionego konkursu!

Podobnie było z prezesem PKP Informatyki - Włodzimierzem Śmigierą. Jak wieść niesie, facet ma rodzinę w Rządzie IV RP, więc konkurs na prezesa wygrać musiał.

Jeśli chodzi o wspomnianą PKP Energetykę to sprawa jest trochę złożona! Obecny układ w PKP zrobi wszystko, żeby władzy w dochodowej spółce nie oddać. Tadeusz Skobel - prezes tej spółki to pupil Andrzeja Wacha - poprzedniego prezesa PKP Energetyki. Dopóki Wach będzie prezesem PKP SA, dopóty Skobel będzie prezesem PKP Energetyki.
Więcej o Zarządzie tej spółki napisałam tutaj.

Jeśli chodzi o Zarząd PKP Energetyki to decydujący głos ma oczywiście Rada Nadzorcza, a ściślej mówiąc rozdający karty Andrzej Niezgoda - Solidaruch, członek RN. Bo w każdej spółce PKP wszystkie decyzje personalne tak naprawdę zależą od szefa "Solidarności" w danej spółce, który zazwyczaj zasiada w RN.
Np. w WARS-ie karty rozdaje Jaje, w PKP Cargo - Lipiński, w Telekomunikacji Kolejowej - Lisowski, itd.

Wolna Droga: Rozumiem, że Rada Nadzorcza dobrze ocenia zarząd spółki PKP Energetyka?
Andrzej Niezgoda: Dokładnie tak właśnie jest. Na ostatnim posiedzeniu Rady zajmowała się ona właśnie oceną Zarządu spółki, i jest o ocena bardzo dobra. Wszyscy członkowie zarządu otrzymali najwyższe noty z rekomendacją na dalsze pełnienie swoich obowiązków zarządzie spółki w następnej kadencji.
Więcej: http://wolnadroga.pl/?dzial=archiwum&rok=07&nr=12&art=08

Czy już wszystko jasne Muszysko?

Konkursy na członków zarządów spółek Grupy PKP to fikcja i mydlenie oczu - prikaz z Ministerstwa Transportu. Jedynie wybory i nowy układ sił w Sejmie może przynieść większe zmiany we władzach spółek PKP, ale temu poświęcę oddzielny temat.
fury - 17-07-2007, 07:01
Temat postu:
Ale się narobiło! Dopiero co uformowały się nowe, polityczne zarządy w spółkach PKP a już grożą nam kolejne wybory. Napuścił premier CBA na wicepremiera. Ten drugi - 2 metry wzrostu - też czuje się jakiś osaczony. Koalicja się chwieje. Jutro zbiera się prezydium Sejmu. Straszą, że jeszcze we wrześniu... I karuzela pójdzie w ruch. Najpierw minister transportu, potem rady nadzorcze PKP i PLK, zarządy PKP i PLK, rady nadzorcze spółek zależnych i ich zarządy. Poleci kilkudziesięciu dyrektorów zakładów. Znów prokuratura będzie miała pełne ręce roboty. Przybędzie nowych forumowiczów.
Na IC FORUM słychać będzie: Jacek, Jacek... Na forum INFOKOLEJ nikt skandować nie będzie. Krycha zrobi bilans - spis nazwisk a przy nich umieści czerwone linki do tematów.
Czy Kogut będzie dalej senatorem? Czy Tchórzewski zostanie posłem, czy członkiem zarządu PKP Energetyki? Czy w posły wróci Piechociński?
Oj Krycha, Krycha, ale namieszałaś!
Lady Makbet - 14-09-2007, 10:18
Temat postu:
Właśnie się dowiedziałam, że Małgorzata Kuczewska Łaska, członek zarządu PKP PR (dyrektor finansowy) złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.
Wojtek - 14-09-2007, 11:56
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP "Przewozy Regionalne"

Małgorzata Kuczewska-Łaska, członek zarządu i dyrektor finansowy spółki PKP "Przewozy Regionalne" z końcem sierpnia złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Jak powiedział "Rynkowi Kolejowemu" rzecznik prasowy PKP PR, Łukasz Kurpiewski przyczyną odejścia dyrektor Małgorzaty Kuczewskiej-Łaski są powody osobiste.

źródło: Rynek Kolejowy
Noema - 14-09-2007, 13:23
Temat postu:
Wojtek napisał/a:
Jak powiedział "Rynkowi Kolejowemu" rzecznik prasowy PKP PR, Łukasz Kurpiewski przyczyną odejścia dyrektor Małgorzaty Kuczewskiej-Łaski są powody osobiste.

Czy ktoś ot tak sobie rezygnuje z wygodnej posady w PKP i z kilkunastu tysięcy zł miesięcznie? W powody osobiste nie wierzę. Albo ma to związek z "interesującymi" przetargami w PKP PR, albo jest to ewakuacja przed wyborami, po których i tak zarządy spółek PKP będą częściowo wymienione.

W temacie <a href="http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=1447" target="_blank">Poczet prezesów, czyli władze spółek PKP</a> Krycha napisała m.in.:

Małgorzata Kuczewska-Łaska to od 9 lipca 2002 roku dyrektor ds. finansowych w Zarządzie PKP PR. A więc zajmuje jedno z najważniejszych stanowisk nie tylko w PKP PR, ale w całej Grupie PKP, ponieważ zarządza ona m.in. pieniędzmi wyłudzanymi z Urzędów Marszałkowskich (przewozy regionalne) i z Ministerstwa Transportu (pociągi pospieszne).
Gośka Kuczewska-Łaska przyszła do PKP PR z jednego z NFI (Narodowe Fundusze Inwestycyjne powołane przez Skarb Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji w 1995 r.), którym kierowała i który doprowadziła do upadłości! W programie "Konfrontacja" na antenie TVP-2 minister Zbigniew Wassermann mówił, że obecnie badają sprawę upadłości tych NFI, ponieważ najprawdopodobniej dokonała tego tzw. mafia.

Arek - 14-09-2007, 14:24
Temat postu:
Na stronie "Rynku Kolejowego" jest ciekawy komentarz do newsa dotyczącego ostatniej zmiany w zarządzie PKP PR:

Świnie należy odsunąć co pewien czas od koryta aby nie zdechły z przeżarcia. Wystarczy jej 5 lat, dorobiła się jak mało kto. W tym czasie PKP PR obrosło "łańcuszkiem" firm zewnętrznych doradczych, w której pracowały koleżanki, jak np. Ernst&Young. Obojętnie czy szkolenie było potrzebne czy nie wysyłano do E&Y a PRy płaciły za nie słono. Jak wiadomo, nikt w RP nie zostaje członkiem zarządu w państwowej firmie bez pośrednictwa politycznego. W tym przypadku było to sprytnie ukryte SLD.
Krycha - 14-09-2007, 16:23
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Właśnie się dowiedziałam, że Małgorzata Kuczewska Łaska, członek zarządu PKP PR (dyrektor finansowy) złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Najwyższa pora! Doprawdy nie mogłam wyjść z podziwu jak Gośka Kuczewska-Łaska uchowała się tak długo na stołku w PKP PR i jak to możliwe, że ominęły ją kadrowe czystki Kaczorów. Podejrzewam, że "krył" ją Wach (szef Rady Nadzorczej PKP PR), który podobnie ja Kuczewska-Łaska, wsokczył na stołek dyr. generalnego PKP za rządów SLD i ominęły go powyborcze roszady po dojściu PiS do władzy.

Noema napisał/a:
Czy ktoś ot tak sobie rezygnuje z wygodnej posady w PKP i z kilkunastu tysięcy zł miesięcznie? W powody osobiste nie wierzę. Albo ma to związek z "interesującymi" przetargami w PKP PR, albo jest to ewakuacja przed wyborami, po których i tak zarządy spółek PKP będą częściowo wymienione.

Ja również nie wierzę w tłumaczenia niedo-rzecznika Kurpiewskiego, że Kuczewska-Łaska odchodzi z "powodów osobistych". Raczej dopatruję się tu syndromu ucieczki przed odpowiedzialnością za swoje decyzje i pozostałych członków Zarządu. Ustawiane przetargi, o których pisałam na Forum, wyprowadzanie pieniędzy do firm zewnętrznych (cytat z "Rynku Kolejowego") i wiele innych przekrętów - następca jeśli będzie miał jaja, po przeczepaniu całej dokumentacji mógłby złożyć do prokuratury nie jedno doniesienie z powodu działania na szkodę spółki. No cóż, pożyjemy - zobaczymy...

Policzmy... Członek zarządu spółki PKP zarabia ok. 10 tys. na rękę. Tak więc przez ponad 5 lat Kuczewska-Łaska zarobiła w PKP PR ponad 600.000 zł na rękę. Do tego trzeba doliczyć bonusy jak delegacje, premie roczne/kwartalne, służbowa komórka i inne (lewe) dodatki. Nie przesadzę jeśli rzucę tu kwotę miliona zł jakiego dorobiła się w PKP PR w ciągu zaledwie 5 lat pracy...

A tak na marginesie - cały Zarząd PKP PR powinien podać się do dymisji z Tereszczukiem i Nitkowskim (po wyborach i tak polecą!) na czele, ale jak widać tylko jedna Kuczewska-Łaska ma jaja i resztki honoru... Kobiety jakoś same potrafią odejść od kolejowych koryt, a panowie do końca trzymają się kurczowo stołków, nawet w obliczu skandali (Prześluga jest tylko wyjątkiem potwierdzającym tę regułę).
Gurdol1 - 16-09-2007, 00:06
Temat postu:
Krycha napisała:

Raczej dopatruję się tu syndromu ucieczki przed odpowiedzialnością za swoje decyzje i pozostałych członków Zarządu. Ustawiane przetargi, o których pisałam na Forum, wyprowadzanie pieniędzy do firm zewnętrznych (cytat z "Rynku Kolejowego") i wiele innych przekrętów - następca jeśli będzie miał jaja, po przeczepaniu całej dokumentacji mógłby złożyć do prokuratury nie jedno doniesienie z powodu działania na szkodę spółki

Następca - jeśli będzie miał jaja - powinien wywalić z tej firmy pełnomocników - bezczelników, "dzięki" działaniu którym ukatrupiono mnóstwo lokalnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jak trudno potem to odwrócić pokazał nieudolny (bo pekapiarski) przykład reaktywacji Brzeg - Nysa na idiotyczne dwie pary. To było jedynie DOBICIE tej inicjatywy, i podanie na tacy pretekstu do kolejnego zamknięcia linii, co centrala i pani pełnomocnik radośnie uczynili.

O "negocjacjach" z UM Opole w końcówce 2006 roku pani pełnomocnik PKP PR nie muszę chyba przypominać. O efektach - także. Efektem na Opolszczyźnie jest spadek przewozów po uprzednim 5 letnim wzroście - uzyskanym niesamowitą desperacją i zaangażowaniem Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej.

Więc TU - w tym przypadku - przydałyby się kobiecie "jaja" i odejście. Ale nie podejrzewam tej pani o coś takiego. Prędzej mi kaktus na moich jajach wyrośnie Język

Pozdrawiam
Robert Wyszyński
Noema - 17-09-2007, 19:59
Temat postu:
"Rynek Kolejowy" cenzuruje wypowiedzi internautów!

Na stronie http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=6567
zamieściłam swój komenatrz, który m.in. był cytatem jednej z wypowiedzi na naszym forum. Zauważyłam także, że usunięto kilka innych komentarzy, a pozostawiono tylko te neutralne lub chwalące byłą wiceprezes PKP PR.

Usunięto m.in. komentarz, który powyżej zacytował Antybeton. Mam nadzieję, że "Rynek Kolejowy" nie aspiruje (się) do wolnych i niezależnych mediów kolejowych!
Wojtek - 18-09-2007, 11:08
Temat postu:
Admin Rynku Kolejowego wyjaśnia:

Admin: Ze względu na obraźliwe treści oraz nie podparte dowodami oskarżenia zdecydowaliśmy się usunąć niektóre komentarze. Prosimy o zachowanie przyzwoitego poziomu swoich wypowiedzi!
Krycha - 18-09-2007, 14:31
Temat postu:
Cenzura wypowiedzi na stronie "Rynku Kolejowego"? Dlaczego mnie to nie dziwi?

W tym przypadku (tzn. dymisja Kuczewskiej-Łaski z Zarządu PKP PR) cenzura nieprzychylnych komentarzy wogóle mnie nie dziwi! Jakich dowodów chce "RK" na ustawiane przetargi czy na wyprowadzanie pieniędzy do firm prywatnych? Kwitów z Centrali PKP PR? A może nagrań z ukrytych kamer?

No cóż, znów się komuś narażę... Jak wiadomo "Rynek Kolejowy" to TOR www.tor.net.pl
Badając sprawę ustawianych przetargów na druk SRJP (WORK i ustawiony przetarg na druk SRJP) dotarłam do informacji, które wskazują na powiązania TOR-u z WORK-iem, tzn. ktoś z TOR-u ponoć ma udziały w WORK-u. Proszę nie pytać o szczegóły, bo i tak nic więcej (na razie) nie powiem - sprawę wciąż badam.

Jeśli moje informacje się potwierdzą to nawet wystawienie Kuczewskiej-Łasce laurki przez Rynek Kolejowy (TOR) wcale mnie nie zdziwi.
directorpkp - 18-09-2007, 21:09
Temat postu:
Krycha ! widze, że słabniesz bo masz słabsze informacje niż kiedyś Very Happy
Członek zarządu i jednocześnie dyrektor zarabia 14-15 tys. zł brutto + oczywiście dodatki o których wspomniałaś. Natomiast 10-11 tys. zł brutto ma kazżdy dyrektor każdego Biura w centrali PKP PR i dyrektorzy ds. projektu. Na obecną chwilę tych złodziei -pasozytów jest 27 w samej tylko centrali PKP PR, nie lwymieniam innych synekur też dobrze płatnych.
J.Tereszczuk -prezes PKP PR został powołany na miejsce L.Ruty za czasów kiedy na dobre zaczął rzadzić PiS. Uważam, że powinien on być odwołany jak najszybciej bo to taki typ człowieka jak J. Kaczmarek (ten od dowodów osobistych Twisted Evil Jest on bardzo powiązany ze starym koejowym betonem. Świadczy m.in. o tym to, że w ciągu prawie 2 lat (najdłuzej panujacy dotychczas preses PKP PR) odwołał w centrali PKP PR zaledwie 2 z dwudziestu kilku dyrektorów tam pracujących. A tym odwołanym oczywiście krzywda nie stała się bo chwilę po odwołaniu zaproponowano im nowe synekury typu dyrektor ds. projektu. Na PiSie zawiodłem sie bo nie wyrzucili 75% dyrektorów Biur (czytaj głąbów) w centrali PKP PR a tak powinni zrobić dlatego, że są niekompetentni i jest to nieetyczne aby degeneraci spoleczni pełnili funkcje opłacane przez podatników. Nie chodzi o to aby wywozić na taczkach, twierdze jednak, że rotacja na stanowiskach dyrektorskich/naczelnikowskich jest bardzo pożyteczna dla kazdej firmy.
pit - 19-09-2007, 00:36
Temat postu:
To , ze Noema sie oburza z powodu wyciecia jej komentarza pod wiadomoscia na RK mozna zrozumiec, choc nie ma racji. Ale to, ze Krycha (zwykle dyskutujaca rzeczowo) kontynuuje ten temat, swiadczy o tym , ze mania poszukiwania wrogow, ukladow i spiskow siegnęła dna.
1. Rynek Kolejowy prezentuje przede wszystkim stanowisko kolejowego i okolokolejowego sektora prywatnego i z tego powodu jest przez "państwowych kolejarzy" często traktowany jak nieprzyjaciel i tępiony. Sugerowanie, ze jakoby RK cenzuruje wypowiedzi, zeby sie "przypodobać" zarządowi PKP PR jest nonsensem.
2. Gdyby Noema napisała rzeczowo i z uzasadnieniem, ze cos zarzuca pani K-L nie byloby problemu. Ale post byl tak sformułowany, ze wprost nazywał te pania " swinią przy korycie". Na forum, w dziale Hyde Park pewnie mozna takie rzeczy pisac, ale nie w komentarzu pod newsem.

3.Bardzo zasmucajace jest to co pisze Krycha - cyt. "Jakich dowodów chce "RK" na ustawiane przetargi czy na wyprowadzanie pieniędzy do firm prywatnych? Kwitów z Centrali PKP PR? A może nagrań z ukrytych kamer?" . Jakich ??? Jakichkolwiek ! Nie mam najmniejszego pojecia o tym, czy jakis przetarg był ustawiany czy nie , ale od tego zdaje sie jest prokuratura i sąd.

4. Wszystko, co powyzej, to jeszcze małe piwo. TOR jest wydawcą Rynku Kolejowego. To prawda. Ale zarzucanie redakcji, ze w związku z tym przedstawia nierzetelne informacje, a za tym wszystkim stoja jakies niejasne interesy jest po prostu skandaliczne i bardzo krzywdzące.Najwiekszą wartość RK stanowi obiektywizm i niezależność. Od lat, nawet w czasach gdy ledwie się śniło o konkurencji na kolei, pomimo nacisków, braku wsparcia i ukrytego a czasami jawnego zwalczania, RK komentował rózne zjawiska , niezaleznie, czy to sie podobało np. prezesowi PKP, ministrowi albo szefom PKP Cargo, czy nie.

Pozdrawiam z nadzieją, ze kiedys zakonczy sie to obsesyjne poszukiwanie wrogow nawet wsród przyjaciół.
Romuald Marczak - 19-09-2007, 07:08
Temat postu:
Kazda sroczka swój ogonek chwali i pit też:
Cytat:
Najwiekszą wartość RK stanowi obiektywizm i niezależność.

Trudno być obiektywnym wobec chlebodawcy, dzięki któremu się istnieje. Można co najwyżej na ten obiektywizm się silić. Jestem pełen uznania dla właścicieli spółki TOR i dla redakcji Rynku Kolejowego, że je stworzyli, skupili wokół siebie wiele podmiotów oraz wielu biznesmenów kolejowych i dla kolei pracujących. Jakby nie było coś stworzyli. Nie jest to forum dyskusyjne lecz normalny biznes a każdy biznes musi uwzględniać realia rynku. Gdyby doradcy z TOR chcieli przedstawiać w Rynku Kolejowym autentyczne swoje poglądy, zapewne jako doradcy niewiele by zarobili. Owszem, bez pewnego krytycyzmu nie byliby potrzebni. Inne spojrzenie gwarantuje im chleb. Na pewno jednak rynek kolejowy nie zdecyduje się poruszyć czegokolwiek, co mogłoby stanowić zarzut procesowy. Głośne obgadywanie ludzi nie należy do dobrego tonu na salonach. To się robi szeptem za plecami. Bąki puszcza się po cichu i z uśmiechem na twarzy. Popełniłaś błąd Noema, bo wypowiedziałaś swoje myśli nie w tym towarzystwie. Oni lubią widzieć, mają wiedzę ale każde ich słowo kosztuje.
Krycha - 19-09-2007, 07:23
Temat postu:
directorpkp, ja doskonale wiem ile zarbia członek zarządu spółki PKP - 5,5 krotność średniej krajowej. Podałam kwotę 10 tys. zł netto (na rękę) dla łatwiejszego zobrazowania tematu. Tu nie chodzi o dokładne liczby tylko o rząd wielkości. Dla kogoś kto wyciąga w PKP tysiąc zł na rękę, 10 czy 14 tys., które zarabia prezes spółki PKP nie robią większej różnicy.

pit, dyskutujmy o faktach. Faktem jest cenzura wypowiedzi na stronach "RK" i nie wnikam w powody. Ja też często bywam cenzurowana i to na tym forum. Podałam tylko jedną z hipotetycznych przyczyn cenzurowania nieprzychylnych wypowiedzi akurat na temat Kuczewskiej-Łaski z Zarządu PKP PR, ponieważ znane mi są powiązania kogoś z TOR-u z kontrowersyjną firmą WORK, żerującą na ustawianych przez PKP PR przetargach na druk SRJP. I tylko tyle. Albo aż tyle.

Temat "RK" w tym wątku uważam za zamknięty.

Pozdrawiam!
Arek - 21-09-2007, 15:17
Temat postu:
RADA NADZORCZA SPÓŁKI „PKP PRZEWOZY REGIONALNE” SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476) ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

źródło: http://www.pkp.pl/node/1138
Arek - 21-09-2007, 15:19
Temat postu:
http://www.pkp.pl/node/1138

Postępowanie kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP Przewozy Regionalne

RADA NADZORCZA SPÓŁKI „PKP PRZEWOZY REGIONALNE” SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476) ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku załącznika:
fury - 22-09-2007, 07:20
Temat postu:
Czyżby za tymi przyczynami osobistymi kryły się nieściągnięte należności od Kolei Mazowieckich, przegrany przetarg w kujawsko-pomorskim oraz ustawiony przetarg na druk rozkładu jazdy? Zaskoczyła wszystkich lub sama została zaskoczona pani Kuczewska-Łaska. Mam nadzieję, że konkursu nie wygra jakaś pielęgniarka, nawet jeżeli ma doświadczenie w prowadzeniu książki przychodów i rozchodów. Choć w PKP wszystko jest możliwe, bo to ostatni bastion komuny - czasowo w rękach PiS.
Zed - 22-09-2007, 07:27
Temat postu:
Myślę, że konkurs "wygra" ktoś z PKP. Tak jak konkurs w PKP IC "wygrał" Supa... Beton PKP nie dopuści do kolejowego koryta kogoś obcego z zewnątrz, bo jeszcze się okaże, że zacznie grzebać w brudach poprzedników lub pokaże, że może być normalnie.

PS. Zwracam uwagę na cudzysłów przy słowie WYGRAŁ.
fury - 22-09-2007, 08:06
Temat postu:
Oczywiście Zed, że konkursy są fikcją. Mam w tej mierze ogromne doświadczenie. Startowałem w nich - w PKP i poza - od roku 1989. Było ich kilkanaście. Ostatni na dyrektora sektora trakcji (był taki przed komercjalizacją przedsiębiorstwa a po likwidacji dyrekcji okręgowych) w 1998 r., po sławetnym strajku maszynistów. Poza PKP kilka konkursów wygrałem i znam tego powody. Mogę też co nieco powiedzieć na temat obsadzania ważnych stanowisk bez konkursu. Radzę nie wierzyć w takie bzdury jak "ścieżka zawodowa". Ona tych stanowisk nie sięga. Wcale się też nie dziwię, gdy rzesze młodych, żądnych kariery ludzi zapisują się do partii politycznych. Ich motywacja niczym nie różni się od tej, którą kierowali się wstępujący do ZMS i PZPR młodzi z mojego pokolenia. Wtedy jednak nie było wyboru i chcąc nie chcąc stawaliśmy się orężem budowy socjalizmu. Dzisiaj wybór jest duży, choć tak naprawdę jedna partia od drugiej różni się tylko szczegółami. No, bo czymś musi się różnić, żeby ich liderzy mogli zaspokoić swoje ambicje. Różnica między tamtymi a obecnymi czasy sprowadza się to tego, że w wyniku prywatyzacji i upadłości przedsiębiorstw tych stanowisk do obsadzenia z klucza partyjnego jest kilka tysięcy razy mniej, przez co walka jest bardziej zajadła i metody bardziej obrzydliwe.
Wojtek - 27-09-2007, 13:51
Temat postu:
PKP PR szukają dyrektora

Spółka PKP Przewozy Regionalne ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu — dyrektora finansowego PKP PR. Kandydat musi mieć ukończone studia o profilu ekonomicznym i doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem finansami. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 października.

Źródło: Puls Biznesu
directorpkp - 27-09-2007, 17:21
Temat postu:
Bezczelność i obłuda Rady Nadzorczej PKP PR z przewodniczącym A. Wachem na czele.
Wiadomo, że konkurs wygra kobieta, która pracuje w PKP PR.
Grad - 27-09-2007, 19:11
Temat postu:
Dzisiaj prezes PKP PR powiedział mi na ucho, że w nazwisku tej pani, która wygra konkurs, druga litera jest O a przedostatnia E Rolling Eyes
Pytałem kto to ale nie chciał powiedzieć,gdyż jest to prawdopodobieństwo na 99% że wygra. Powiedział abym tego nie rozpowiadał
Czyżbym komuś zepsuł zabawę Very Happy
Ja bawię się dalej Śmiech
fury - 27-09-2007, 23:27
Temat postu:
Wśród kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu - dyrektora finansowego PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., zwróciłem uwagę na dwa:
w p.1g zapisano: doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z opracowaniem biznesplanów i budżetów oraz ich analizą i oceną, a także oceną projektów inwestycyjnych
w p.1h zapisano: doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem negocjacji finansowych, w tym z samorządami terytorialnymi
Nauka nie idzie w las. Doświadczenie z przetargu w województwie kujawsko-pomorskim oraz doświadczenie ze spółką Koleje Mazowieckie nie poszły na marne - przynajmniej na etapie konstruowania kryteriów konkursowych.

Poniżej załączam ogłoszenie konkursowe.
Tasiek - 28-09-2007, 23:34
Temat postu:
Poszła plotka że podobno Rada Nadzorcza odwołała wczoraj cały Zarząd. Czy ktoś może to potwierdzić??
fury - 29-09-2007, 08:00
Temat postu:
Jak na razie Biuletyn Informacji Publicznej podaje stary skład zarządu PKP PR:
Jan Tereszczuk - prezes zarządu - dyrektor generalny
Małgorzata Kuczewska Łaska - członek zarządu - dyrektor finansowy
Marek Nitkowski - członek zarządu - dyrektor handlowy
Artur Radwan - członek zarządu - dyrektor ds. pracowniczych.
Jak widać jest w nim również pani Małgorzata Kuczewska - Łaska. Odwołanie całego zarządu, to rzadko spotykany i ryzykowny manewr, bo grozi paraliżem spółki z powodu niemożności wykonywania jej statutowych zadań i funkcji. Coś takiego robi się w sytuacjach najwyższej konieczności, gdy np. wszyscy członkowie zarządu zostaną aresztowani i to nie z godziny na godzinę. O tym zapewne pochwaliłby się minister Ziobro na konferencji prasowej - wszak mamy kampanię wyborczą. A, więc bzdura. Podobne informacje już podrzucano na forum a robili to jego "przyjaciele".
Skład rady nadzorczej według BIP jest nadal następujący:
Andrzej Wach - przewodniczący
Małgorzata Butwicka - członek
Jarosław Kiepura - członek
Tomasz Matera - członek
Włodzimierz Sztern - członek
Zdzisława Wasążnik - członek
Lady Makbet - 29-09-2007, 11:06
Temat postu:
To byłaby sensacja, jednak nie jest to aż tak nieprawdopodobne. Biorąc pod uwagę sytuację w spółce oraz okres przedwyborczy, wszystko jest możliwe.
Arek - 29-09-2007, 12:46
Temat postu:
fury napisał/a:
Wśród kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu - dyrektora finansowego PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., zwróciłem uwagę na dwa:
w p.1g zapisano: doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z opracowaniem biznesplanów i budżetów oraz ich analizą i oceną, a także oceną projektów inwestycyjnych
w p.1h zapisano: doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem negocjacji finansowych, w tym z samorządami terytorialnymi
Nauka nie idzie w las. Doświadczenie z przetargu w województwie kujawsko-pomorskim oraz doświadczenie ze spółką Koleje Mazowieckie nie poszły na marne - przynajmniej na etapie konstruowania kryteriów konkursowych.

Wygląda na to, że kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu, zostały ustawione pod jedną konkretną osobę z PKP PR. Na kogo stawiacie?
fury - 01-10-2007, 07:36
Temat postu:
Mam wątpliwości, czy ktokolwiek z PKP PR spełnia postawione tak wymagania? Kryteria zostały zapisane, żeby uspokoić związkowców, którzy zarzucali dyrektorowi zakładu w Bydgoszczy i zarządowi brak współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Prosty zabieg socjotechniczny, by uzasadnić wcześniejsze, wymuszone decyzje i usprawiedliwić pozostałych członków zarządu z prezesem na czele. Jak się samemu nie umie tego robić, to szuka się fachowca, który potrafi negocjować. Zawsze później można powiedzieć, że wybrany kandydat nie spełnia niektórych kryteriów, ale jest najlepszy ze wszystkich, którzy się zgłosili - jak Supa w Intercity.

Moim faworytem jest Zbigniew Terek z Warsu. Ma facet doświadczenie na stanowiskach dyrektorów ds. ekonomiczno-finansowych w kasach chorych i szpitalach. To tak blisko samorządów. Wygrał konkurs na naczelnika wydziału gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze, ale zrezygnował ze względu na kolizję z własną działalnością gospodarczą, z której nie chciał zrezygnować. Startował w wyborach do sejmu z ramienia AWS w 2001 r. Kolej poznał od strony wagonu barowego i sypialnego. Obiecał obniżkę cen bigosu i jajecznicy. Lobbował za zniesieniem prohibicji na liniach krajowych. Idealnie współpracuje ze związkami zawodowymi, a raczej ze związkiem Antoniego Jaje. Doskonały kandydat na członka zarządu ds. finansowych w PKP PR a później na jego prezesa-likwidatora. Podobna ścieżka kariery jak Warsewicza poparta doświadczeniem przy kolei. A losy Warsu się ważą.
Krycha - 16-10-2007, 20:18
Temat postu:
Wczoraj Rada Nadzorcza spółki PKP Przewozy Regionalne wybierała członka Zarządu PKP PR dyrektora ds. finansowych. Było chyba 7 kandydatów.

Kogo wybrali lub może "wybrali"? Niestety, jak na razie nie ma żadnych przecieków.

Przypomnijmy skład Rady Nadzorczej PKP PR:

1. Andrzej Wach – Przewodniczący Rady Nadzorczej (prezes Zarządu PKP S.A., dyrektor generalny)

2. Małgorzata Butwicka – Członek Rady Nadzorczej (Centrala PKP S.A. - Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji)

3. Jarosław Kiepura – Członek Rady Nadzorczej (dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego)

4. Tomasz Matera – Członek Rady Nadzorczej (przewodniczący Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ "Solidarność"; PR Katowice)

5. Włodzimierz Sztern – Członek Rady Nadzorczej (wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych)

6. Zdzisława Wasążnik – Członek Rady Nadzorczej (dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów)
Krycha - 05-11-2007, 19:51
Temat postu:
9 listopada ponownie zbierze się Rada Nadzorcza PKP PR, m.in. w celu wyboru członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych. Poprzednio nie rozstrzygnięto "konkursu" na to stanowisko. Niewykluczone, że znowu odroczą postępowanie ze względów politycznych - wszak nowy Sejm to nowe świnki do korytka... Nie ważne kwalifikacje dotychczas zgłoszonych kandydatów, liczy się tylko kto będzie nowym ministrem transportu, itd.

Z końcem maja przestał być członkiem Zarządu PKP PR (dyrektor ds. techniczno - eksploatacyjnych) Henryk Szklarski, kojarzony z dawnym środowiskiem ludzi z PZPR. Obecnie pełniona przez niego funkcja to dyrektor Pionu Techniczno - Eksploatacyjnego. To właśnie jemu podlegało i podlega Biuro Logistyki i Zaopatrzenia w Centrali PKP PR, w którym organizowane są przetargi, m.in. te na druk SRJP "wygrywane" przez firemkę WORK.
Krycha - 26-11-2007, 16:05
Temat postu:
Uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 22 listopada 2007 r. na stanowisko członka Zarządu - dyrektora finansowego spółki PKP Przewozy Regionalne został powołany Szymon Ruta.

Jest to informacja nieoficjalna!

Co wiemy? Szymon Ruta pracuje w Centrali PKP PR od kilku lat. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu. Ktoś kiedyś na Forum napisał KLIK, że Szymon Ruta to bliski krewny Leszka Ruty - poprzedniego prezesa PKP PR...?
Paszczak - 27-11-2007, 15:00
Temat postu:
Na stronie PKP PR jest już oficjalnie:
http://www.pr.pkp.pl/informacje-biezace,s,0,38.html

Jan Tereszczuk - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Marek Nitkowski - Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy
Artur Radwan - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Pracowniczych
Szymon Ruta - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
Grad - 28-11-2007, 18:21
Temat postu:
Tak zgadza się w 100% że -Szymon Ruta to bliski krewny L.Ruty byłego prezesa PKP PR. Szymon R. to człowiek bez pojęcia w dziedzinie finansów, zwykłay ciemniak, który nigdy w swojej pracy zawodowej nie zajmował się finansami.
Leszek Ruta to podobnie jak Szymon działacz Platformy Obywatelskiej. Kandydował do samorządu z Listy PO.
Ta decyzja jest polityczna. Ledwie ministrem został PeOwiec a już obsadzają swoimi. A tak miało być pięknie. Tak znienawidzono PiS i co się okazuje, że znowu propagandowe media zrobiły Polaków w wała Śmiech
A to dopiero początek obsadzania stanowisk przez PO ...
Wojtek - 10-12-2007, 15:51
Temat postu:
http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=7292

Andrzej Wach na czele rady nadzorczej PKP Cargo

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Rynek Kolejowy", rada nadzorcza PKP Cargo została odwołana. Nowym przewodniczącym tego organu został Andrzej Wach.

Rzecznik PKP SA, Michał Wrzosek, nie potwierdza tych informacji, ale obiecał w ciągu kilku godzin przesłać oficjalny komunikat.

źródło: Rynek Kolejowy

-----

Potwierdziły się nieoficjalne informacje uzyskane przez "Rynek Kolejowy". Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo S.A. powołało do składu rady nadzorczej spółki Andrzeja Wacha (przewodniczący rady nadzorczej), Annę Żmudę – Bednarczyk, Wojciecha Balczuna i Remigiusza Adamiaka.

Ze składu rady nadzorczej zostali odwołani: Arkadiusz Olewnik (przewodniczący rady nadzorczej), Rafał Stankiewicz, Jerzy Gruszczyk, Jan Kopczyński.

Zmiany w radzie nadzorczej związane są z potrzebą wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w zakresie realizacji strategicznych zadań spółki.

Skład rady nadzorczej PKP Cargo:

Andrzej Wach – przewodniczący,
Anna Żmuda - Bednarczyk,
Wojciech Balczun,
Remigiusz Adamiak,
Artur Kawaler,
Paweł Pieśniewski,
Leszek Miętek,
Marek Podskalny,
Krzysztof Czarnota.
Krycha - 10-12-2007, 16:35
Temat postu:
O Mój Boże! Faint

Andrzej Wach - SLDowsko-PiSowski prezes PKP S.A.

Wojciech Balczun - PiSowski szef Rady Nadzorczej PKP S.A.

Anna Żmuda-Bednarczyk - betoniara z Centrali PKP S.A. - szefowa Biura Prawno-Organizacyjnego

Jeśli tak ma wyglądać polityka kadrowa PO to ja już wolę spowrotem ten PiS.
Wach powinien wylecieć z PKP !!!

Widzę, że mafijno-korupcyjny układ w PKP jest silniejszy niż sądziłam i Wach ze swoją sitwą dobrze się zabezpieczył. Nawet PO jest bezradna wobec żelbetonu PKP. No cóż, użytkownicy naszego Forum na pewno będą mieli o czym czytać... to więcej niż pewne!
Mulligan - 10-12-2007, 21:21
Temat postu:
Cytat:
Zmiany w radzie nadzorczej związane są z potrzebą wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w zakresie realizacji strategicznych zadań spółki.
Śmiech
Galanonim - 11-12-2007, 01:43
Temat postu:
Nastąpiło pierwsze przemieszanie betonu. Ciekawe są niektóre komentarze na stronie Rynku Kolejowego:

a nie mowilismy!!! Patrz nasz komentarz do opinii Pana Piechocinskiego - widac z tego Ze Minister Infratsruktury zjednal sie ze stara grupa tych ktorzy reform nie chca a potem beda grozic palcem zdesperowanym kolejarzom ktorym nic innego ale wyjscie na tory zostalo. Panie Ministrze Grabarczyk niech Pan zrobi nam prezent i zapyta sie o zdanie ludzi ktorzy nie maja interesow w opoznianiu reform kolei. Na milosc boska chcielismy wam pomoc a teraz wspieracie tych ktorzy juz tyle zla zrobili kolei. Niech Andrzej idzie na emeryture a dajcie do kolei troche mlodyhc i sprawnych - liberalow nie mentalnie ludzie z gospodarki starego systemu. Nie czekajmy na wybuch bo moze on sie zdarzyc zanim zostanie Pan Ministrem Sprawiedliwosci. Tak na PO liczylismy a teraz co - tak samo jak dawniej. Gdzie te konkursy na RN gdzie ci nowi ludzie czy Pan nie rozumie ze Pana podpuszczono? Andrzeju Wach - daj juz spokoj nie musi Pan zalatwiac spraw osobostych konfliktow z Prezesem PKP Cargo za pomoca struktur korporacyjnych spolek skarbu panstwa. Czy juz Pan sie umowil z Balczunem lub Szafranskim na to ze obejma prezesostwo a moze Pana ulubiona Maria Wasiak? Nowe idzie Panie Ministrze - dziekujemy Wesolych Swiat byc moze Nowy Rok przynisie jakies opamietanie w Panskich decyzjach - szkoda Panie Czarku.

Jeśli tak ma wyglądać polityka kadrowa PO to ja już wolę spowrotem ten PiS.
Wach powinien wylecieć z PKP !!!

rada nadzorcza reprezentująca niby załogę miętek , podskalny , czarnota to zwykli koryciarze którzy nic dobrego dla cargo s. a. nie zrobili . wszyscy trzej kupcza z zarzadem a pracownikom wciskają kit . straszą strajkiem na święta tylko kto im zastrajkuje ?

Panie Ministrze niech Pan podejmie wyzwanie i pozwoli na kolejne lata "rządów z drugiej linii" ciągle tych samych Kolesi. Co Oni Panu obiecali? Tak jak poprzednicy, Pan również stanie się marionetką Układu.

Andrzej Wach - SLDowsko-PiSowski prezes PKP S.A.
Wojciech Balczun - PiSowski szef Rady Nadzorczej PKP S.A.
Anna Żmuda-Bednarczyk - betoniara z Centrali PKP S.A. - szefowa Biura Prawno-Organizacyjnego.
Widzę, że mafijno-korupcyjny układ w PKP jest silniejszy niż sądziłam i Wach ze swoją sitwą dobrze się zabezpieczył. Nawet PO jest bezradna wobec żelbetonu PKP.

Żywa prawda czas pozbyć się tego żelbetonu w PKP.

Noema - 11-12-2007, 16:26
Temat postu:
Kolejne komentarze ze strony "Rynku Kolejowego":

To jest nie do przyjęcia! PO zawodzi nadzieje wielu kolejarzy na rozbicie betonu! Czy naprawdę nie ma na to mocnych? Ratunku!!!

Kolejarze! Zróbmy najazd na Warszawę! Nie pod Sejm w sprawach płacowych, ale na Szczęśliwicką, Grójecką, Targową i Hożą, aby cały ten pekapiarski związkowo-prezesowski beton wyprowadzić z ich gabinetów na kopach i wywieźć na taczkach! Skoro rządząca PO nie potrafi zrobić z tym porządku to sami bierzmy swoje sprawy we własne ręce! Beton PKP trzeba tępić!

Modliszka - 11-12-2007, 17:19
Temat postu:
Nowa rada nadzorcza PKP Cargo ma za zadanie wymienić zarząd spółki z prezesem Szczepkowskim na czele. Minister wie, że Wach w obawie o utratę pozycji w PKP zrobi wszystko co nowa władza zechce, więc gdy będzie już po wszystkim to Wach do niczego nie będzie im potrzebny i straci stołek prezesa PKP SA. Takie są plotki...
Wojtek - 12-12-2007, 14:28
Temat postu:
Cytuję bardzo interesującą wypowiedź znalezioną na stronie RK, która dotyczy m.in. prezesa Wacha i powyborczych roszad w spółkach PKP:
http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=7279

Panie Januszu:

Przez wiele lat był Pan postrzegany jako osoba chcąca przyspieszyć reformy Grupy PKP. Wydawało się, że jako ekonomista rozumie Pan, na czym te reformy polegają i jak należy je zakończyć. Miał Pan wielu zwolenników. Wydaje się jednak, że zaczyna Pan tracić nasze zaufanie. Doskonale Pan wie, że próba krytykowania maszynistów jest politycznym wybiegiem. Oni nie chcą strajkować żeby wyłudzić wzrost płac. Ten wzrost płac im się należy. A że nie ma, z czego za to zapłacić to już inna sprawa. Być może powinien Pan porównać swoje wypowiedzi sprzed kilku lat jako rozumiejący reformy Przewodniczący Komisji Infrastruktury z tym, co zaczął Pan ostatnio propagować. Gdyby Pańskie idee odnośnie do kontynuacji reform były wdrażane to na wyższe płace maszynistów byłoby pełno pieniędzy!!. Niestety ostatnio zdecydował się Pan wspierać tych, którzy te reformy wstrzymali.

Wspiera Pan miłego skądinąd Pana Prezesa Wacha, który jednak zmienił się z reformatora na proponenta wielkiej kolei zarządzanej z Centrali na Szczęśliwickiej według receptury Pana Profesora Chaberka i Towarzysza Gierka. Pan Prezes Wach wstrzymał aporty majątku do spółek, reformy nieruchomości, bezpardonowo wkracza w zakres działania poszczególnych spółek, czym utrudnia im wykonywanie swoich obowiązków. A to wszystko, aby tylko utrzymać nikomu niepotrzebne imperium biurokratyczne PKP S.A. Tracą na tym spółki i ich pracownicy w tym maszyniści. A Pan to teraz popiera Panie Januszu!!!

Pan Prezes Wach na każdej konferencji wykazuje jak to dobrze finansowo stoi obecnie PKP S.A, zapominając o tym, że to nie On, ale jeszcze ten obecnie krytykowany dyrektor finansowy z czasów rządu SLD-PSL załatwił akcje hut, które teraz Pan Prezes Wach sprzedał. To przecież tylko bandaż a nie reformy – Pan to wie Panie Januszu i Pan takie mamienie społeczeństwa teraz popiera!!. Gdyby restrukturyzacja finansowa PKP S.A. została zakończona, (o co Pan się sam dopominał kilka lat temu) to na podwyżki dla maszynistów byłyby pieniądze – i Pan to wie Panie Januszu (niech Pan zajrzy do swoich artykułów w RK).

Pan Prezes Wach jest miłym człowiekiem, ale od dawna wiadomo, że funkcja Prezesa PKP S.A go przerasta. Na czas naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej potrzebni są ludzie którzy maja koncepcje, wiedzą na czym polegają reformy transportu, władają językami. Z pełnym szacunkiem ale Pan Prezes Wach to relikt starego komunistycznego myślenia o kolei. Panie Andrzeju niech Pan już przejdzie na zasłużoną emeryturę, dziękujemy za to co Pan zrobił i Szczęść Boże.

Nam potrzebne są zmiany a na takie się nie zapowiada. To Pan Prezes Wach zorganizował dla Ministra Grabarczyka przejazd lokomotywa i wygłosił Mu chwaląca mowę na akademii z okazji Dnia Kolejarza (tak jak porządno robił to w stosunku do Ministra Opawskiego, Polaczka, posła Tchórzewskiego i Pana Panie Januszu, kiedy był Pan kandydatem na ministra). Minister Grabarczyk jest kolejnym, który jak widać dał się nabrać na te sztuczki a koncepcji reform w PKP S.A jak było tak nie ma. Przecież Pan doskonale wie Panie Januszu, że to Pan Prezes Wach i jego pranie mózgu ministra Grabarczyka spowodowały, że żaden z rozsądnych kandydatów na podsekretarza stanu nie zgodził się na pełnienie tej funkcji. Bo na warunkach Pana Prezesa Wacha, które maja na celu jedynie jego utrzymanie się przy władzy nikt rozsądny się nie zgodzi. Każdy rozsądny specjalista wie, że konieczne są dalsze reformy, które blokuje Pan Prezes Wach. Plan Wacha” to opanowanie w pełni Zarządu PKP S.A. poprzez wymianę niewygodnych mu osób, obalenie Prezesa PKP Cargo S.A. który mu się nie podporządkował (dlatego Pan Wach zmusił Min. Grabarczyka aby Go mianował Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.) To wszystko w imię władzy a nie lepszej kolei!! Dlatego maszyniści chcą strajkować!!. I Pan to wie Panie Januszu!!. Szkoda że Pan Minister Grabarczyk jako nowa postać w środowisku transportowym ulega takim wpływom – to może zaszkodzić PO i PSL.

Nikt nie powinien być zmuszony do upominania się o to, co mu się należy – maszynistom chodzi o lepszą firmę i udział w jej zyskach a nie o jałmużnę. Być może kolejarze jak Pan twierdzi chcą reformować przez „upadłość”, ale nie firmy i rządu PO i PSL ale przez upadłość słabych zarządców, którzy walczą o władze kosztem interesów polskiej kolei – i maszyniści maja do tego prawo!! Pan Panie Januszu jako specjalista, na którego wielu pracowników liczyło nie powinien w taki sposób poniżać będących w rozpaczy i desperacji pracowników kolei. Po co zatem pisał Pan te reformatorskie artykuły do RK, po co wzbudzał Pan zaufanie i nadzieje zmordowanych wieloletnią niekompetencją zarządców PKP ludzi. Jak wygląda ten dialog społeczny?. Czy też popiera Pan nieefektywność odpowiedzialnej za to członkini Zarządu PKP S.A, która wcześniej nic nie zrobiła jako Prezes Przewozów Regionalnych lub Dyrektor Prywatyzacji PKP a jej główna zasługą jest to, że była przed laty dyrektorem gabinetu politycznego Pana Ministra Syryjczyka i jest przyjaciółką Pańskiego Przyjaciela Adriana Furgalskiego. Panie Januszu, Pan doskonale wie, kto jest a kto nie jest w stanie doprowadzić do zmiany w polskim transporcie. Liczyliśmy na to, że Pan poprze takich ludzi którzy są zdolni i uczciwi bez względu na to czy lubi ich Pan Prezes Wach, a zamiast tego wyrzuca Pan z siebie ostrzeżenia dla pracowników kolei!!. Kilka tygodni temu było nam żal, że nie został Pan Ministrem, ale teraz widać, że chce nas Pan przekonać, że dobrze się stało... Po takich wypowiedziach na nasze ponowne zaufanie będzie Pan teraz musiał zasłużyć. Wesołych Świat Panie Januszu!! - my jakoś przeżyjemy wraz z trojgiem dzieci za 1, 800 złotych miesięcznie – cóż nie jesteśmy posłami!

Pracownicy PKP CARGO S.A. i PKP S.A po prostu kolejarze (anonimowo bo boimy się, że Pan Wach nas wyrzuci, jeśli spróbujemy cos otwarcie powiedzieć)
Zwitt - 13-12-2007, 08:45
Temat postu:
Niestety stało się tak jak przewidywałem przed wyborami. POwrót Wacha i tryumf betonu.
Krycha: wiem, że masz negatywny obraz włach kolejowych w Polsce, ale do poszczególnych ludzi mogłabyś mieć bardziej indywidualne podejście ;-)
Mogę się wypowiadać o zarządzie PKP CARGO bo znam i współpracuję z tymi ludźmi na codzień. Muszę powidzieć , że Szczepkowski i Bawor to naprawdę profesjonaliści i ludzie uczciwi co niestety rzadko się zdaża.
Co do reszty zgadzam się z Tobą: Kozendra to koryciarz i związkowy aparatczyk, który o zarządzaniu nie ma żadnego pojęcia ale ma kolesi. Jest jak chorągiewka teraz gra na Wacha więc pewnie zostanie.
Murawski. Sympatyczny facet, ale zadanie go przerosło i nie panuje nad swoim działem. Do tego jest szwagrem Giertycha więc na pewno będzie odstrzelony.
Libiszewski o jego pracy wiem najmniej więc co do jego profesjonalizmu nie będę się wypowiadał, jednak podejrzewam, że wyleci za polityczne konotacje z PIS.
Nominację Wacha traktuję jako osobistą porażkę. Było nas tu w CARGO kilku młodych o innym spojrzeniu na kolej. Myślałem , że może coś zmienimy. Małymi kroczkami, nawet mieliśmy małe sukcesy. Cały czas miliśmy konflikt z Wachem, który tylko konserwował beton i chronił swe układy w firmie. Po PO nie spodziewałem się niczego dobrego ale miałem nadzieję, że jak dadzą do RN ludzi młodych o liberalnym podejściu to mimo różnic politycznych się dogadamy. Niestety beton wygrał. SZkoda mi tej firmy i ludzi, którzy z nami pracowali a teraz będą tępieni...
Pamela - 13-12-2007, 10:26
Temat postu:
Witam serdecznie
Skóra mi cierpnie jak czytam te wszystkie Wasze opinie .Wszyscy kolejarze wiedzą ,że zawsze nas walono w rogi i robią to nadal .Dziwić może jedynie fakt ,że zamiast wziąć się do jakiegoś działania to tylko potrafimy pisać i narzekać.Tak wiem zaraz mi tu ktoś odpisze że jak będziemy podskakiwać to nas zwolnią .Gówno prawda .Pewnie ,że jeżeli nie zechcą działać wszyscy pracownicy to garstka ludzi nic nie zrobi .Olać związki zawodowe bo te patrzą tylko na własne czubki nosa i swoją medialność .Pchają się ale tylko na wyższe stołki i przed kamery telewizyjne.Liczyliście ,że jak wejdzie do władzy PO to zaraz będziecie mieli dobrobyt.To jedna klika zmieniająca tylko swoje oblicza.Popatrzcie tylko na Francję i Niemcy tam dopiero jest jedność .Możemy jedynie im tylko zazdrościć tak fantastycznego zgrania w działaniu o prawa pracowników a u nas ŻENADA Crying or Very sad Sad .Od lat jedyne co możemy to Bang Kolejarz
Krycha - 13-12-2007, 13:41
Temat postu:
No cóż, od dawna zastanawiam się skąd tak szybka kariera Wacha i bardzo mocna pozycja w PKP bez względu na rządzącą opcję polityczną. Wywęszyłam, że Wach ma silne poparcie jednego z wyższych duchownych! Nie pytajcie o szczegóły, bo nic więcej nie powiem. Już i tak za dużo "wypaplałam" i naraziłam się betonom z pekapiarskiej mafii.

Należy pamiętać, że ten kto rządzi w PKP obraca koszmarnymi kwotami pieniędzy - a jakże - z puli państwowej. Jest to praktycznie nieograniczone pole do machlojek i nadurzyć bez większych konsekwencji. Osoby, które próbowały wywlec na światło dzienne "interesy" kolejowych decydentów były zastraszane - podpaleniami, pobiciem, grożono rodzinom.

Wach i jego sitwa zrobią wszystko, aby zachować stołki i wpływy w PKP i pozbyć się niewygodnych osób. Nie wiem w jaki sposób Wach omamił nowego ministra i co mu obiecał, ale to wszystko śmierdzi na kilometr... Jeszcze nie jedna afera się z tego skroi.

Popatrzcie tylko na przypadek członka zarządu PKP LHS - powiadomił prokuraturę o machlojach i co - wywalili go z roboty, zrobili z niego wariata. A osoby faktycznie odpowiedzialne za przekręty przeniesiono na inne stołki w PKP bez żadnych konsekwencji:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=2074
Noema - 17-12-2007, 13:17
Temat postu:
Zmieni się zarząd PKP Cargo?

Dziś, w poniedziałek 17 grudnia, zbiera się rada nadzorcza PKP Cargo. W porządku obrad przewidziano zmiany w składzie zarządu.

Z uzyskanych przez "Parkiet" informacji wynika, że pracę może stracić co najmniej trzech z pięciu jego członków.

źródło: Parkiet / Rynek Kolejowy
Naczelnik - 17-12-2007, 15:51
Temat postu:
http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=7369

Grabarczyk: Głowa prezesa Wacha jest bezpieczna

- PKP Cargo musi wykonać większą niż do tej pory pracę, żeby poszerzyć swój rynek - mówi minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Potwierdza też, że szef Grupy PKP, Andrzej Wach ma duże szanse pozostać na swoim stanowisku.

Leszek Baj i Andrzej Kublik: - Czy nie potrzebne są zmiany kadrowe w PKP? Na razie zmieniła się rada nadzorcza PKP Cargo.

Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury: - To już jest pierwszy krok do zmian. PKP Cargo musi wykonać większą niż do tej pory pracę, żeby poszerzyć swój rynek. Jeżeli mamy niewielki, ale spadek w przewozach PKP Cargo, to oznacza, że jakieś błędy zostały popełnione. One wymagają korekty. O rynek trzeba zabiegać, tym bardziej że pojawiają sie coraz agresywniejsi konkurenci. To naturalna reakcja.

L.B. i A.K.: - Czy Andrzej Wach pozostanie prezesem PKP SA?

C.G.: - Jeżeli realizuje z powodzeniem przyjętą strategię kolejową i w ramach Grupy kontroluje pośrednio procesy inwestycyjne, które zmieniają polską kolej, to jego głowa jest bezpieczna.

L.B. i A.K.: - A realizuje?

C. G.: - Tak.

źródło: Rynek Kolejowy
Naczelnik - 17-12-2007, 16:42
Temat postu:
http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=7375

Zmiana w zarządzie PKP SA

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez "Rynek Kolejowy" wynika, że dziś ze składu zarządu PKP SA odwołany został Arkadiusz Olewnik. Jego miejsce zajął Tomasz Pałaszewski.

Tomasz Pałaszewski zajmował przedtem stanowisko dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli PKP SA.

źródło: Rynek Kolejowy
Gurdol1 - 18-12-2007, 01:54
Temat postu:
Krycha napisała:

Wach ma silne poparcie jednego z wyższych duchownych!

Którego? Rydzyka? No nie mów, bo ze śmiechu pęknę, a jak pęknę to już nic nie napiszę...

Nie, nie, to chyba ktosik inny - ciekawym kto?

A może on jakiś Mason jest czy co, bo już nie wiem sam Very Happy

Pozdrawiam
Robert Wyszyński
PS. Tak czy inaczej ta karuzela stanowisk jest doprawdy zabawna. Niezatapialni i nieśmiertelni - jak w tym filmie.
fury - 18-12-2007, 09:44
Temat postu:
Czy ten Pałaszewski, to członek rady nadzorczej kontrolowanej przez NIK w 2005 roku Agencji Rozwoju Przemysłu? W ogólnej ocenie kontroli napisano: "NIK ocenia negatywnie nieprzejrzystość w funkcjonowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu, obejmującą kluczowe decyzje kadrowe podejmowane przez władze w okresie objętym kontrolą... Działania ARP doprowadziły do utraty przez Skarb Państwa ponad 82 mln zł. W przypadku szkód majątkowych o łącznej wartości prawie 73 mln zł członkowie Zarządu ARP działali na niekorzyść Agencji, o czym NIK zawiadomiła Prokuraturę"
http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2004195/px_2004195.pdf
Naczelnik - 18-12-2007, 13:28
Temat postu:
http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=7379

Krzysztof Opawski przewodniczącym rady nadzorczej PKP SA

Potwierdziły się wczorajsze nieoficjalne informacje "Rynku Kolejowego". Z zarządu PKP SA odwołany został 17 grudnia Arkadiusz Olewnik, jego miejsce zajął Tomasz Pałaszewski. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP SA podjęło uchwałę o powołaniu Krzysztofa Opawskiego na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

Krzysztof Opawski urodził się 20 sierpnia 1950 roku w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Studiował także na Uniwersytecie w Zurychu (Szwajcaria). W latach 1974-1982 był pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1983-1985 Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN). W latach 1988-1992 był sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1990-1992 kierował w Krajowej Izbie Gospodarczej projektami dla Center for International Private Enterprise (Waszyngton) na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W latach 1991-1994 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Śląskiego. W latach 1992-1993 był doradcą ministra łączności. W latach 1994-95 sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej zakładów Próchnik. Był również członkiem zarządu fundacji Crescendum Est, założonej przez Aleksandra Gudzowatego. Fundacja zajmuje się wsparciem finansowym dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Od 2002 roku jest prezesem Rady Giełdy. Od tego samego roku jest również członkiem Rady Nadzorczej Citibanku Handlowego. Od 1996 roku pełni funkcję prezesa CitiGlobal Markets Polska (dawny Schroder Salomon Smith Barney Polska /SSSB/) - instytucji prowadzącej działalność o charakterze finansowo-inwestycyjnym, która jest członkiem grupy kapitałowej Citibanku. SSSB pracował m.in. przy prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej SA i Banku Handlowego. 2 maja 2004 roku do 31 października 2005 roku na stanowisku ministra infrastruktury w rządzie Marka Belki.

źródło: PKP SA / PAP / Rynek Kolejowy
Naczelnik - 19-12-2007, 18:52
Temat postu:
RADA NADZORCZA
SPÓŁKI „PKP PRZEWOZY REGIONALNE” SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska
w Zarządzie Spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie:

- Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych,
- Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego

http://www.pkp.pl/node/1283
Krycha - 20-12-2007, 20:28
Temat postu:
Dowiedziałam się, że Marek Nitkowski odchodzi z PKP PR do PKP IC, prawdopodobnie na stanowisko dyrektora handlowego. Na razie nie wiadomo kto miałby go zastąpić w Zarządzie PKP PR, ale na pewno będzie to ktoś z sitwy, tak jak to było z Szymonem Rutą, który na stołek członka Zarządu przeskoczył ze stołka dyrektora Biura Zarządu. Na Grójeckiej plotkuje się, że Nitkowskiego może zastąpić dyr. Biura Marketingu, druga opcja jest taka, że będzie to jakiś spadochroniarz z ministerstwa. Już takie plotki sugerują, że konkursy na członków Zarządu PKP PR (jak i wszystkich spółek PKP) to fikcja i wielka mistyfikacja i że wszystko z góry jest ustawione pod konkretne osoby...

Do odstrzału pozostają jeszcze prezes Zarządu PKP PR - Jan Tereszczuk, oraz członek zarządu - Artur Radwan (dyr. ds. pracowniczych) - PiSowski aparatczyk. Obaj mogą się uchować... choć karuzela kadrowa w PKP jest nieprzewidywalna.

Ponieważ w Zarządzie PKP PR nie ma obecnie dyr. ds. technicznych, a pseudo-konkurs na takie stanowisko właśnie ogłoszono, wynika więc z tego, że skład Zarządu deficytowej spółki zwiększy się z 4 do 5 osób.

Dowiedziałam się też, że Zbigniew Terek - prezes WARS-u, na razie nie jest zagrożony. Chroni go Czesław Warsewicz - prezes PKP Intercity, który jakoś się uchował po ostatnich wyborach. To dla mnie dziwne i niezrozumiałe, że PO trzyma na posadach w kolejowych spółkach PiS-owskich aparatczyków, którzy w "swoich" spółkach przeprowadzili swego czasu czystki kadrowe, łamią prawo, tolerują mobbing i inne przekręty...
Krycha - 21-12-2007, 08:03
Temat postu:
Mieszanie w kolejowym betonie trwa... W związku ze zmianami w Zarządzie PKP PR otrzymałam maila, którego fragmenty cytuję (dane nadawcy do mojej wiadomości):

Piszę w nadziei, że uda się wszcząć alarm. Otóż jak się dowiedziałam Marek Nitkowski od 1 stycznia będzie członkiem zarządu w PKP IC - dyrektorem handlowym tamże. W sumie skoczył ze stołka na stołek i starczy. Niestety, ale w PKP PR na jego miejsce szykowana jest Anna Lenarczyk - obecnie dyrektor Biura Marketingu. To jest powód mojego maila. To skandal. To ta kobieta, jako szefowa biura odpowiedzialnego za ceny i taryfy wprowadziła swego czasu opłaty za bagaż - myślę, że pamiętacie wszyscy ten cyrk. Proszę - napiszcie o tym i zablokujmy wspólnie tę kandydaturę. Ja ze względu na charakter pracy nie mogę występować na forum pod nazwiskiem więc proszę wybaczyć anonimowość. Wszystkie podane informacje są do sprawdzenia. Napiszcie proszę o tym u siebie na forum, pewnie zaraz ktoś powieli to na pmk. Może temat chwycą media, gdy dowiedzą się, że awansować ma beton odpowiedzialny za wprowadzanie zamieszania z opłatami za bagaż. Przecież chyba nikt nie chce podobnych pomysłów w wykonaniu tej pani. Pozdrawiam i liczę na szybkie działanie.

No cóż, chyba potwierdzają się informacje, które dotarły do mnie wcześniej - wczoraj napisałam m.in.:

Cytat:
Dowiedziałam się, że Marek Nitkowski odchodzi z PKP PR do PKP IC, prawdopodobnie na stanowisko dyrektora handlowego. Na razie nie wiadomo kto miałby go zastąpić w Zarządzie PKP PR, ale na pewno będzie to ktoś z sitwy, tak jak to było z Szymonem Rutą, który na stołek członka Zarządu przeskoczył ze stołka dyrektora Biura Zarządu. Na Grójeckiej plotkuje się, że Nitkowskiego może zastąpić dyr. Biura Marketingu, druga opcja jest taka, że będzie to jakiś spadochroniarz z ministerstwa.

Anna Lenarczyk - dyr. Biura Marketingu cieszy się bardzo złą sławą. Typowy beton, dla którego w Centrali PKP PR były tworzone stołki... Teraz (tzn. po "wygranym" ustawionym konkursie!) miałaby mącić w Zarządzie spółki, co grozi udupieniem wielu dobrych pociągów. A ile się z Biurem Marketingu naużeraliśmy o pospieszny Zgorzelec - Przemyśl (pociąg jest hitem - świetna frekwencja!) to tylko ja wiem...

A o co chodziło z tymi opłatami za bagaż? Przypomnijmy...
W maju 2004 r. Anna Lenarczyk - ówczesna dyrektorka Biura Przewozowego i Taryf spółki PKP PR wprowadziła opłaty za wszystkie bagaże, których suma wymiarów przekraczała 130 cm. Na tym absurdalnym przepisie media (prasa, TV) nie zostawiły suchej nitki - po kilku tygodniach z chorego wymysłu Anny Lenarczyk spółka PKP PR zrezygnowała.
Dla odświerzenia pamięci artykuł prasowy na ten temat na końcu postu...

I jeszcze przegląd prasy potwierdzający betonizm Anny Lenarczyk:


"Gazeta Wyborcza - Płock" - 9 listopada 2005

Kilka dni temu opublikowaliśmy w "Gazecie" fragmenty artykułu z dwumiesięcznika "Z biegiem szyn". To właśnie jego redakcja zwróciła się do spółki PKP Przewozy Regionalne z propozycją wydłużenia trasy "Bystrzycy", pociągu pośpiesznego, który zgodnie z nowym rozkładem ma kursować z Lublina do Kutna (przez Warszawę). "Niech dojeżdża do Płocka" - zasugerowali dziennikarze "Z biegiem szyn". Co na to PKP PR? Powołując się na badania i analizy marketingowe, Anna Lenarczyk, dyrektor biura marketingu, stwierdziła: - Potoki podróżnych w godzinach porannych z Warszawy do Płocka, a w godzinach popołudniowych z Płocka w kierunku Warszawy, nie dają ekonomicznej podstawy do uruchomienia takiego połączenia.
Nie zgadzam się z wypowiedzią Anny Lenarczyk, uważam, że opiera się ona na fałszywych danych stworzonych na podstawie fikcyjnych badań. Pytam:
W jaki sposób PKP Przewozy Regionalne przeprowadziły badania lub analizy potoku płockich podróżnych?
W jakich okolicznościach te analizy powstały?
Czy badany był potok na aktualnym rozkładzie jazdy pociągów, które obecnie wyjeżdżają i przyjeżdżają do Płocka?
W ciągu 24 godzin z Płocka wyjeżdżają trzy pociągi - jeden do Warszawy, jeden do Łodzi i jeden do Kutna. Mam zatem pytanie do dyrektor Anny Lenarczyk: jak mogły powstać analizy? Przecież to jest absurd. Praktycznie ruch pasażerski PKP w Płocku umarł śmiercią naturalną, a przyczyną są coroczne cięcia rozkładów jazdy PKP.
W jaki sposób mają sobie radzić zwykli ludzie, jeśli chcą dojechać do pracy do Warszawy lub innych wielkich aglomeracji? Przesiadają się do autobusów PKS, do Komfort Busu lub Polskiego Expressu. Wystarczy jednak przyjść w poniedziałek o 7.20 na były dworzec PKS w al. Jachowicza, gdzie są przystanki Komfort Busu i Polskiego Expressu. Zobaczycie, co się będzie działo, jak podjedzie autobus w kierunku Warszawy. Bałagan i wolna amerykanka, bo kierowcy nie radzą sobie z pasażerami. Zwracam się więc z prośbą do dyrektor Anny Lenarczyk, aby jednak uruchomić "Bystrzycę", pośpieszny pociąg do Lublina przez Warszawę. Należałoby też uruchomić więcej pociągów do Warszawy i do Łodzi, a nawet i do Poznania. Naprawdę brakuje też kolejowych połączeń na trasie Warszawa - Bydgoszcz - Szczecin przez Płock. PKS, Komfort Bus i Polski Express nie są w stanie w najbliższym czasie zabezpieczyć przewozów na wymienionej trasie.
Daniel Lau


"Gazeta Wyborcza - Katowice" - 21 lipca 2002

Nie możemy już jeździć pociągami pospiesznymi korzystając z biletów miesięcznych. Chyba że zapłacimy dwa razy więcej.
- Nowy miesięczny kupiłam tydzień temu. Co drugi pociąg na tej trasie to pospieszny, więc trudno na taki nie trafić. Wsiadłam jak zwykle, a tu konduktor mnie wyprasza - oburza się pani Katarzyna, która codziennie z Gliwic dojeżdża do pracy w Katowicach. Twierdzi, że nowe zasady koleje wprowadziły cichaczem. - Jak ogłaszali podwyżkę, to mówili, że na lokalnych trasach bilety nie zdrożeją. Trochę to było nieścisłe - rzuca z przekąsem. Myślała, że jeśli dalej zechce dojeżdżać do Katowic pospiesznymi, to do nieco ponad stu zł będzie musiała dopłacić połowę. Czyli tyle, ile zwykle dopłaca się do biletu na pociąg pospieszny. Czekało ją zaskoczenie, bo dopłata jest o wiele wyższa. Spółka PKP Przewozy Regionalne postanowiła bowiem wprowadzić ryczałt na "miesięczne pospieszne". Na trasy do 40 km wszystkie bilety kosztują 172 zł. Na trasy do 100 km (np. Gliwice-Katowice- Zawiercie) już 277 zł!
- Na przejazdy z biletami miesięcznymi według dotychczasowych zasad już nas nie stać - uważa Anna Lenarczyk, dyrektorka Biura Przewozowego i Taryf spółki PKP Przewozy Regionalne. - Poza tym pospiesznymi dojeżdża niewielu ludzi - dodaje.
- Takie koleje mam w d... - denerwuje się Piotr z Zabrza, pracownik jednej z firm ubezpieczeniowych w Katowicach. Dojeżdżał pociągiem od dwóch lat, choć ma samochód. Teraz zrezygnował. - Odpadła mi połowa pociągów, a za bilet na pospieszne zapłacę niewiele mniej niż za paliwo - tłumaczy.
Choć liczba pasażerów kolei z roku na rok spada, Anna Lenarczyk nie wydaje się być zmartwiona.

http://rynek-kolejowy.pl/images/upload/IMG_1491.jpg
Łukasz Kurpiewski (rzecznik PKP PR), Marek Nitkowski (członek zarządu - dyrektor handlowy PKP PR) i Anna Lenarczyk (dyrektor biura handlowego spółki). Foto: Rynek Kolejowy


"Życie" - 6 maja 2004

W najbliższy poniedziałek władze PKP Przewozy Regionalne mają poinformować o nowych, zliberalizowanych przepisach dotyczących przewozu bagażu. To odpowiedź na protesty pasażerów, oburzonych tymi, które obowiązują od początku maja.

Zgodnie z nową taryfą, pasażer przewożący bagaż, którego długość, szerokość i wysokość przekracza łącznie 130 cm, jest zobowiązany za niego zapłacić. Opłata wzrasta zależnie od długości trasy. Na dworcach pojawiły się tabele, z których można odczytać przedziały kilometrów i stawki. I choć konduktorzy otrzymali polecenie, by w początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji nie stosować się do nich zbyt ściśle, to cześć pasażerów już otrzymała kary za przewóz bagażu bez biletu.

W przyszłym tygodniu sytuacja ma się jednak diametralnie zmienić. - Trwają prace nad zmianą obowiązujących obecnie przepisów. Nowe regulacje będą lepiej służyć naszym klientom - powiedziała "Życiu" Anna Hyrlik, rzecznik prasowy PKP Przewozy Regionalne. Nie wiadomo jeszcze, jak zmienią się opłaty, wygląda jednak na to, że PKP nie będzie musiała już wyposażać konduktorów w centymetry.

- Chcieliśmy dostosować normy wielkości bagażu do przewoźników miejskich, ale, jak widać, te zasady nie bardzo się sprawdzają - tłumaczy sprawę opłat za bagaż Andrzej Piech, zastępca ds. handlowych dolnośląskiego Zakładu PKP Przewozy Regionalne we Wrocławiu. - Normy na bagaż powinny jednak obowiązywać, bo tak jest przecież u każdego z przewoźników - dodaje. Jego zdaniem najlepszym rozwiązanim byłoby, aby każdy pasażer miał prawo do przewozu bezpłatnie 3 sztuk bagażu. Takie przepisy obowiązują niemal u wszystkich zagranicznych przewoźników. - Oczywiście nie mam tu na myśli telewizorów - dodaje żartem. Piech zapewnia, że władze spółki zobowiązały swoich pracowników, by nie egzekwowali nowych przepisów zbyt restrykcyjnie. - Prosiliśmy konduktorów, by przez miesiąc przyglądali się, czy przepisy będą się rzeczywiście sprawdzać. To nasza wina, że niektórzy z nich podeszli do sprawy zbyt poważnie - tłumaczy Piech.

Z obowiązujących od kilku dni przepisów najbardziej niezadowoleni są studenci, którzy często w drogę do domu zabierają plecaki.

- Nowe przepisy bardzo biją nas po kieszeni - żali się Michał Jaros, przewodniczący Porozumienia Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. - Kolejny raz kolej sobie z nas zakpiła. To studenci najczęściej korzystają z przewozów regionalnych, ale, jak widać, PKP nie zależy na tych pasażerach. Dlaczego takich przepisów nie wprowadzono w pociągach Inter City? - dodaje. - Zabrano nam już część ulgi stuednckiej, ograniczając ją do 37 proc. Widać jednak, że to dla PKP za mało - podsumowuje Jaros.

Od kilku dni studenci organizują w różnych częściach kraju happeningi, w których kpią z nowych przepisów. We Wrocławiu na dworcu kolejowym kilkunastu młodych ludzi podchodziło na przemian do okienek kasowych, domagając się zmierzenia przez kasjerki kartonów, które rzekomo chcieliby przewieźć. Ponadto, od kilkunastu dni w Internecie krąży list protestacyjny, którego treść zachęca do przesyłania go na adres mailowy rzecznika prasowego PKP Przewozy Regionalne. To zapewne przyczyna, dla której adres ten jest dziś zablokowany.

- Spółka musi się dostosować do nowości na rynku - dodaje Hyrlik, zapowiadając zmianę przepisów.

TOMASZ KULPA
przemas - 21-12-2007, 11:41
Temat postu:
Gorące krzesła w PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo nie uniknie dymisji. Po poniedziałkowej radzie nadzorczej, która w ogóle nie zajęła się punktem dotyczącym zmian personalnych, wydawało się, że szefowie spółki ocalą głowy. Okazuje się, że było to tylko odroczenie wyroku.

27 grudnia rada zbiera się ponownie - informuje "Puls Biznesu". W planie obrad widnieją tylko dwa punkty: zmiana zarządu i rozpisanie konkursu na zwolnione stanowiska.

Na czas bezkrólewia funkcję prezesa obejmie jeden z członków rady nadzorczej, który ustąpi po rozstrzygnięciu konkursu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy można spodziewać się wyboru nowego prezesa.

źródło: www.wnp.pl
fury - 26-12-2007, 10:39
Temat postu:
Konkursy to bzdura, zasłona dymna.
Naczelnik - 26-12-2007, 11:40
Temat postu:
O ustawianych konkursach w PKP mamy na forum oddzielny temat:

Konkursy na członków zarządów spółek PKP
Wojtek - 27-12-2007, 16:48
Temat postu:
http://www.pkp.pl/node/1287

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. odwołała ze składu zarządu spółki:

1. Prezesa Zarządu – Władysława Szczepkowskiego
2. Członka Zarządu Dyrektora ds. Marketingu i Handlu – Kazimierza Murawskiego

Do czasu wyłonienia w postępowaniu kwalifikacyjnym nowych członków zarządu Rada Nadzorcza delegowała do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu dwóch członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. – Wojciecha Balczuna (pełniący obowiązki Prezesa Zarządu) i Remigiusza Adamiaka (pełniący obowiązki Członka Zarządu Dyrektora ds. Marketingu i Handlu).

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. informuje, że przyczyną zmian jest niezadowalający poziom realizacji biznes planu oraz inwestycji, a także niewdrożenie zmian usprawniających przewozy.
sopek - 27-12-2007, 22:42
Temat postu:
Rzecznik PKP S.A. poinformował, iż w dniu 27 grudnia br funkcję p.o. prezesa w PKP Cargo S.A. powierzono dotychczasowemu (od 25 listopada 2005) przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP S.A., Wojciechowi Balczunowi (PiS).
Wcześniej pełnił on m.in. następujące funkcje:
dyrektora Gabinetu Politycznego Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (prezes Jacek Dębski)
członka Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego
dyrektora Biura Marketingu i Promocji Poczty Polskiej
dyrektora Departamentu Marketingu Klienta Detalicznego banku PKO BP
Można też dodać, iż dotychczasową funkcję - przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. pełnił z "nadania" Jerzego Polaczka, ministra Transportu (2005-2007)

olonr1 http://www.warsztat.info
Beatrycze - 28-12-2007, 08:07
Temat postu:
fury napisał/a:
Konkursy to bzdura, zasłona dymna.

Po co więc beton PKP ogłasza konkursy na członków zarządów spółek PKP skoro już z góry wiadomo kto zajmie stołki i Krycha z wyprzedzeniem informuje o tym na forum publicznym?

Pytanie jest oczywiście retoryczne. Ysz
Xawras - 29-12-2007, 12:58
Temat postu:
Krycha napisał/a:
Powoli finalizują się konkursy na członków zarządów spółek PKP.

Otrzymałam informację, że konkurs na prezesa zarządu PKP Informatyki wygrał dotychczasowy prezes tej spółki - pan Włodzimierz Śmigiera.

Czyli w tym przypadku bez zmian. Gratulujemy!

PS. To nie jest żart primaaprilisowy!


Konkurs wygrał kontrkandydat, ale komisja wybrała Śmigierę.
fury - 29-12-2007, 14:58
Temat postu:
Konkursy, konkursy, konkursy... Startowałem w trzech na PKP i kilkunastu poza firmą. Ostatni był 1998 roku. Każda zmiana rządu wywołuje tego typu emocje. Każdy rząd zapewnia, że tym razem liczyć się będzie fachowość a nie względy polityczne. Po co? Przecież w tym nie ma za grosz polityki. Liczą się tylko układy, znajomości, koterie, czasami sugestie i błędne przeczucie. Bezczelność i cwaniactwo też czasami mają znaczenie.

Bywa, że ktoś wygra konkurs przez przypadek, bo brak było kandydatów lub ktoś sobie pomyślał, że kandydat ma plecy - zwykłe niedomówienie. Tak zostałem członkiem zarządu ds. marketingu w spółce EDA SA w Poniatowej. Myśleli, że jestem człowiekiem przewodniczącego rady nadzorczej

Pojechałem kiedyś do Bumaru Wadowice. Produkcja zbrojeniowa. Wlazłem do fabryki, przewodniczący rady pracowniczej mnie oprowadził. Zobaczyłem te podzespoły do czołgów. Na koniec chciałem pogadać z dyrektorem. Lubię wiedzieć w jakim nastroju jest kandydat do wyrzucenia. Facet miał pianę na ustach, gdy mu powiedziałem, że zwiedziłem chroniony przez WSI zakład. Na WSI nie było rady.

Kiedy indziej po rekonesansie zakładu chciałem się wycofać, bo mój znajomy ze studiów też startował. Przewodniczący rady pracowniczej prosił mnie, żebym tego nie robił. Wygrałem. Zostałem dyrektorem Fabryki Urządzeń Zaplecza Motoryzacji w Garwolinie.

Byłem członkiem rady nadzorczej ZNTK Ostrów Wielkopolski, bo prezesowi zarządu NFI polecił mnie jeden z wiceministrów Skarbu Państwa za drobną przysługę, którą mu zrobiłem. Gdybym się uparł, zostałbym za większe pieniądze członkiem zarządu, choć prezes wolał swojego kumpla. Aby mnie nie zrażać, załatwił mi dyrektorski stołek w ADtranz Pafawag Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Polecił mnie wiceminister prezesowi PKP na stanowisko naczelnego dyrektora sektora trakcji w 1998. Janik, po rozmowie ze mną zdecydował, że zrobi konkurs - nie wypadało wprost odmówić ministrowi. Dwa miesiące podejmowano decyzję. Dyrektorem został Matuszyk.

Supa w zależności od układu politycznego wygra każdy konkurs. W układzie niekorzystnym zadowoli się stanowiskiem dyrektora biura lub komendanta głównego SOK. Nie oszukujmy się. Bez względu na sposób kwalifikacji i tak ostateczną decyzję w imieniu właściciela podejmuje rada nadzorcza a rada to reprezentant rządzącej grupy interesu zwanej partią polityczną, od niej zależna i dzięki niej istniejąca. (Dlaczego to się nazywa partia polityczną?)

Prezesem Spółdzielni Transped w Warszawie też byłem. Konkurs wygrałem... Nie wygrałem konkursu na dyrektora generalnego PKP w 1990 r., bo miał go wygrać - od pół roku zastępca dyrektora generalnego - Aleksander Janiszewski. Nie wygrałem konkursu na dyrektora naczelnego Centralnego Okręgu Kolei Państwowych w Warszawie, bo miał go wygrać Ryszard Olszewski, dotychczasowy naczelny. Nie wygrałem - jak wyżej - konkursu na naczelnego dyrektora sektora trakcji, bo miał go wygrać Matuszyk.

Kilka razy rada nadzorcza proponowała mi po konkursie stanowisko członka zarządu, bo od początku mieli swojego kandydata na prezesa. Odmówiłem. Gdyby to były konkursy na członków zarządu nie prezesów, wtedy bym przyjął. Tak było między innymi w ZNTK Opole i w ZNTK Oleśnica.

Raz wystartowałem w konkursie, żeby wesprzeć innego kandydata.... Konkursy to bzdura i zasłona dymna!
Modliszka - 29-12-2007, 16:08
Temat postu:
RADA NADZORCZA
Spółki „PKP CARGO Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie Spółki „PKP CARGO Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie:

- Prezesa Zarządu,
- Członka Zarządu – który będzie odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

Więcej na stronie: http://www.pkp.pl/node/1292
Naczelnik - 02-01-2008, 20:47
Temat postu:
PKP Cargo: Konkurs na prezesa jeszcze w styczniu

Jeszcze w styczniu rada nadzorcza PKP Cargo ogłosi konkurs na stanowisko prezesa oraz członka zarządu, dyrektora ds. marketingu i handlu. - Postępowanie będzie miało charakter otwarty i zostanie publicznie ogłoszone - mówi Andrzej Wach, przewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo.

Dodaje, że procedura będzie identyczna, jak przy wcześniejszych konkursach. Może zatem potrwać od 2 do 4 miesięcy.

Przypomnijmy, że 27 grudnia z funkcji prezesa został odwołany Władysław Szczepkowski, a ze stanowiska członka zarządu - Kazimierz Murawski. Czasowo ich miejsce zajęli członkowie rady nadzorczej: Wojciech Balczun (p.o. prezesa) i Remigiusz Adamiak.

Obecnie w grupie PKP trwają konkursy: na dwóch członków zarządu w spółce PKP Przewozy Regionalne oraz na prezesa Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury.

źródło: Parkiet
Picolo - 03-01-2008, 12:54
Temat postu:
http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=7461

Zmiany w PKP SA

Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, podjęte zostały decyzje o zmianie osób wchodzących w skład rady nadzorczej i zarządu PKP SA. W miejsce wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki, Juliusza Engelhardta, powołany został Mirosław Chaberek. Z zarządu PKP SA odwołano natomiast: Jerzego Marciniaka i Jarosława Adwenta. Ich miejsce zajęli Paweł Pieśniewski i Paweł Olczyk.

W związku z tym w skład zarządu PKP SA wchodzą obecnie: Andrzej Wach, Maria Wasiak, Tomasz Pałaszewski, Paweł Pieśniewski i Paweł Olczyk.

Paweł Olczyk pełnił przedtem funkcję dyrektora Biura Nieruchomości Strategicznych PKP SA, a Paweł Pieśniewski był dyrektorem Biura Planowania i Ekonomiki PKP SA.

źródło: inf. własna RK
Krycha - 03-01-2008, 16:55
Temat postu:
Anna Lenarczyk (dyr. Biura Marketingu), która szykowana jest na członka zarządu PKP PR w miejsce Nitkowskiego już zdążyła nieźle nawywijać. Jeszcze przed Świętami ostrzegałam na forum przed tą babą w tym poście, natomiast jej najnowsze dzieło to lutowa korekta RJ pociągów międzywojewódzkich, czyli rzeź na torach. Szczegóły tutaj:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=3835
kocio47 - 04-01-2008, 08:15
Temat postu:
Krycha napisał/a:
Anna Lenarczyk (dyr. Biura Marketingu), która szykowana jest na członka zarządu PKP PR w miejsce Nitkowskiego już zdążyła nieźle nawywijać. Jeszcze przed Świętami ostrzegałam na forum przed tą babą w tym poście, natomiast jej najnowsze dzieło to lutowa korekta RJ pociągów międzywojewódzkich, czyli rzeź na torach. Szczegóły tutaj:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=3835


Krycha nie oceniaj ludzi jak ich nie znasz. Czepiasz się Pani Lenarczyk o rozkład, zawinili pracownicy a byś chciała żeby powiesili Panią Dyrektor. Pewnie byś chciała, żeby ktoś był z ramienia politycznego poza kolei.
Pozdrawiam Kocio47
Picolo - 05-01-2008, 00:27
Temat postu:
http://www.pkp.pl/node/1308

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A. dokonało zmian w Zarządzie PKP S.A.

Trzeciego stycznia 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskie Koleje Państwowe S.A. podjęło uchwały o odwołaniu Pana Jarosława Adwenta - Członka Zarządu PKP S.A - Dyrektora Zarządzania Nieruchomościami i powołaniu na to stanowisko Pana Pawła Olczyka oraz o odwołaniu Pana Jerzego Marciniaka - Członka Zarzadu PKP S.A. Dyrektora Finansowego i powołaniu Pana Pawła Pieśniewskiego.

Paweł Olczyk był wcześniej Dyrektorem Biura Nieruchomości Strategicznych PKP S.A. a Paweł Pieśniewski Dyrektorem Biura Planowania i Ekonomiki PKP S.A.
Krycha - 05-01-2008, 10:15
Temat postu:
Cytat:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A. dokonało zmian w Zarządzie PKP S.A.

Może się nie znam, ale wydaje mi się, że członków zarządu spółki powołuje/odwołuje rada nadzorcza spółki a nie WZA.
W przypadku PKP S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to nikt inny jak Skarb Państwa w osobie odpowiedniego ministra. Jakim prawem minister odwołuje bądź powołuje członków zarządu? Od tego jest rada nadzorcza, którą ustanawia WZA! Mam rację?
Jeśli to tylko "przejęzyczenie" Wrzoska (rzecznika PKP S.A.), który wstawił tego newsa na stronie www.pkp.pl to wkrótce można spodziewać się sprostowania. Mimo wszystko daje to do myślenia i potwierdza, że tak naprawdę zmiany w zarządach spółek PKP to nic innego jak kolesiowsko-polityczna karuzela kadrowa. Zaś w tej grze rady nadzorczej to tylko zwykli figuranci, a organizowane konkursy na członków zarządów to zasłona dymna i wielka mistyfikacja.

Weźmy na ten przykład konkurs na stanowisko dyrektora handlowego w zarządzie PKP PR. Ja już od dawna wiem, że ten pseudo-konkurs "wygra" Anna Lenarczyk, bo tak postanowiono "na górze". Konkurs to tylko przykrywka dla zachowania pozorów normalności. Dziennikarze to kupią, mimo iż zaglądają na nasze forum...

kocio47 napisał/a:
Krycha nie oceniaj ludzi jak ich nie znasz. Czepiasz się Pani Lenarczyk o rozkład, zawinili pracownicy a byś chciała żeby powiesili Panią Dyrektor.

Nie interesuje mnie kto konkretnie zawinił!

Kto od odpowiada za ofertę i rozkład jazdy w PKP PR?
- Biuro Marketingu!

Kto jest dyrektorem Biura Marketingu?
- Anna Lenarczyk!

Kto organizuje pracę Biura Marketingu?
- Anna Lenarczyk!

Kto ponosi odpowiedzialność za wszystkie decyzje pracowników Biura Marketingu?
- Anna Lenarczyk!

Kto odpowiada za wszystko co wychodzi z Biura Marketingu?
- Anna Lenarczyk!

Kto wnioskuje do zarządu PKP PR likwidacje pociągów?
- Biuro Marketingu! Czyli Anna Lenarczyk!

Doprawdy nie rozumiem dlaczego bronisz tej starej betonicy! Zmienisz zdanie jak zacznie mącić w zarządzie!
Wojtek - 07-01-2008, 11:48
Temat postu:
Kadrowa miotła na kolei

PKP SA od dwóch dni ma nowy zarząd. Pierwsze wyzwanie? 51 mln złotych kary dla spółki córki – PKP Cargo.

W czwartek do zarządu PKP SA minister infrastruktury powołał Pawła Peśniewskiego, który zastąpił Jerzego Marciniaka i będzie odpowiadać za finanse grupy. Z kolei Paweł Olczyk, obejmując biuro nieruchomości strategicznych PKP SA, wymienił Jarosława Adwenta.

Eksperci z branży twierdzą, że obecność tego drugiego we władzach oznacza kontynuację dotychczasowej polityki spółki w zakresie nieruchomości. Polega ona na współpracy PKP z deweloperami przy budowie mieszkań, spółka nie sprzedaje natomiast samych działek. Olczyk wcześniej pełnił m.in. funkcję dyrektora biura nieruchomości strategicznych.

To niejedyne zmiany w zarządzie PKP SA w ostatnim czasie. W połowie grudnia Arkadiusza Olewnika na stanowisku dyrektora nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji zastąpił Tomasz Pałaszewski, wcześniej odpowiedzialny m.in. za audyt wewnętrzny w PKP SA. Stanowiska zachowali natomiast prezes PKP SA Andrzej Wach oraz Maria Wasiak, dyrektor promocji i spraw społecznych.

Kadrowa miotła nie ominęła też rady nadzorczej spółki. Powołano do niej Mirosława Chaberka, co wywołało pewne zdziwienie, jako że był on wiceministrem transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. – Strategia dla kolei przyjęta przez poprzedni rząd będzie kontynuowana i stąd obecność wiceministra Chaberka w radzie – mówi Juliusz Engelhard, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej.

Jeszcze pod koniec zeszłego roku nastąpiły zmiany w zarządzie PKP Cargo. Rada nadzorcza spółki odwołała prezesa Władysława Szczepkowskiego i Kazimierza Murawskiego – odpowiedzialnego za handel i marketing. Dzień później, 28 grudnia ogłosiła konkurs na ich następców. Niewykluczone, że wystartują w nim Wojciech Balczun i Remigiusz Adamiak pełniący obowiązki członków zarządu PKP Cargo. 21 stycznia odbędą się pierwsze rozmowy z kandydatami.

Przed nowymi władzami obu spółek ciężkie wyzwanie. PKP SA musi spłacić 5,6 mld zł długu.

Problem będzie miał również nowy prezes PKP Cargo. Musi m.in. znaleźć pieniądze na zapłatę 51 mln zł kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktyki monopolistyczne. Wysokość grzywny równa jest zyskowi spółki w 2006 roku. – Po dziewięciu miesiącach 2007 roku zysk firmy wynosił 12 mln zł – mówi Michał Wrzosek, rzecznik PKP SA.

W piątek PKP Cargo wnisoło pierwszą ratę grzywny w wysokości 13 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita
Wojtek - 07-01-2008, 12:47
Temat postu:
http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=7496

Odwołanie mało eleganckie?

Jarosław Adwent, jedyny członek zarządu Polskich Kolei Państwowych wywodzący się ze Śląska, został odwołany ze stanowiska. Informację tę w dodatku przekazano mu mało elegancko - bo przez telefon.

Przypomnijmy, że związany z tarnogórskim środowiskiem kolejarzy Adwent odpowiadał w zarządzie PKP za sprawy związane z nieruchomościami i inwestycjami kolejowymi w naszym regionie. To on odpowiadał za przygotowanie planowanych nowych szybkich połączeń między Katowicami a Krakowem oraz za budowę nowego szlaku torowego między Katowicami a lotniskiem w Pyrzowicach. Podległy mu pion jest też w trakcie finalizowania przetargu, który ma wyłonić inwestora dla katowickiego Dworca PKP.

- Platforma zarzuciła PiS-owi. że odwołuje ludzi poprzez faksy, a Jarosława Adwenta, pierwszego od lat członka zarządu PKP wywodzącego się z naszego regionu, a poza tym niemającego nic wspólnego z polityką, pozbyto się również co najmniej mało elegancko - przekonuje Jerzy Polaczek, poseł niezależny, do niedawna minister transportu.

Zdaniem Polaczka odejście wiceprezesa PKP może poważnie zahamować planowane inwestycje strukturalne na Śląsku.

http://rynek-kolejowy.pl/images/upload/obraz(133).jpg
* Jarosław Adwent, fot. Rynek Kolejowy.

źródło: Witold Pustułka, Dziennik Zachodni
Krycha - 07-01-2008, 13:22
Temat postu:
Cytat:
- Platforma zarzuciła PiS-owi. że odwołuje ludzi poprzez faksy, a Jarosława Adwenta, pierwszego od lat członka zarządu PKP wywodzącego się z naszego regionu, a poza tym niemającego nic wspólnego z polityką

Adwent bezpartyjny?! Bzdury! Przecież to PiSuarowiec z krwi i kości!
Może teraz jest bezpartyjny, ale kiedyś był pełnomocnikiem PiS w powiecie Tarnowskie Góry i właśnie z rekomendacji PiS-u (poparcie Polaczka - partyjnego kolegi) Adwent dostał stołek w zarządzie PKP SA.
Warto przyjrzeć się Adwentowi gdy szefował Śląskiej DOKP - niektórzy z nas mają dobrą pamięć tylko że przekręty i złodziejstwo nie zawsze można udowodnić... Co nieco znajdziecie na naszym forum.

Wracając do powyborczych roszad w PKP nie ukrywam, że bardzo intryguje mnie to, w jaki sposób Warsewicz zdołał uchować się na stołku prezesa PKP Intercity. Przypominam, że Warsewicz trafił do zarządu PKP IC z poparcia PiS. Dopóki będzie Warsewicz, dopóty Terek - prezes WARS-u (również z poparcia PiS) może być spokojny o swój stołek. A WARS to przecież temat rzeka na naszym Forum, nawet solidarnościowy beton WARS-u z Jaje na czele latał z donosami na nas do krakowskiej komendy Policji.

A więc... tak węszę, węszę i nieoficjalnie dowiedziałam się, że Warsewicz zapisał się do Platformy Obywatelskiej - takie krążą plotki na Grójeckiej...
Z drugiej jednak strony Solidaruchy z PKP IC są ślepo zapatrzone w Warsewicza i chyba tylko dzięki nim zachowuje stołek. Zresztą komu Warsewicz zawdzięcza prezesurę jak nie Solidaruchom z rady nadzorczej PKP IC? O przekrętach przy pseudo-konkursie było na forum. A kolejarska Solidarność, jak pamiętamy, przed ostatnimi wyborami podpisała z PiS-em hołd poddańczy - KLIK, naiwnie licząc na to, że Kaczyści zdołają utrzymać się przy władzy.
Więc... czyżby Warsewicz grał na "dwa frotny"? Sprytne.
fury - 07-01-2008, 14:13
Temat postu:
Cytat:
Więc... czyżby Warsewicz grał na "dwa frotny"? Sprytne.

Spokojnie Krycha, "swoich" też odwołują, a Warsewicz na to pracuje. Poza tym, niektórym jeszcze złość nie przeszła i do IC zamierzają wrócić. Jeżeli nie sami, to zaprzyjaźnieni z nimi ludzie. Przecież to tak bardzo bolało. Może to jeszcze nie ten moment?
Picolo - 07-01-2008, 18:42
Temat postu:
Cytat z RK:

Co to znaczy mało eleganckie odwołanie? Takie dzisiaj standardy obowiązują, nie tylko na wierchuszce. Adwentowe pieski (a może "piski"?) praktykowały to przez dwa lata, gdy wydawało się, że żadna siła ich od koryta nie oderwie.. A, że PiS przegrał wybory, to i Adwent, jak Polaczek, stał się bezpartyjny. Trzeba było się przed wyborami przefarbować, nieomylnego wodza zostawić, Donaldowi kadzić.

I pomyśleć, że pisuary takiego złodzieja bez zmrużenia oka zatrudniły... A pis kwakało: "zlikwidujemy układy"... Aż teraz mnie jeszcze ciarki przechodzą... W świetle takich informacji mogę dodać tylko tyle, że bardzo elegancko został usunięty, bo inaczej możnaby go skutego kajdankami o 6:00 rano wyprowadzić z domu do aresztu w błysku fleszy...

Odnośnie Jarosława Adwenta - członka Zarządu PKP S.A., dyrektora ds. zarządzania nieruchomościami, w księdze gości "Wolnej Drogi" znalazłam interesujący wpis, który cytuję:
To skandaliczne i oburzające. Członkiem zarządu PKP S.A. został człowiek który na początku lat 90-tych zasłynął z lepkich rąk. Mowa o Jarosławie Adwencie. Kolejarze pamiętają jak na koszt PKP budowali jego dom w Soli. Zasuwali aż się dymiło. Wagony woziły na lewo kolejowe materiały. Kolejowe ogrodnictwa sadziły setki drzew na jego posesji. Kelnerki z OW Sól nosiły Panu Adwentowi i jego rodzinie za darmo jedzenie gdy spędzał tam weekend. To nie wszystko. Działka na której budowano mu willę została mu bezpłatnie przekazana przez PKP, a właściwie przez niego samego bo był zastępcą naczelnego dyrektora śląskiej DOKP ds. pracowniczych i administracyjnych i jemu podlegały ówczesne oddziały budynków.
Historia tego człowieka to pasmo afer i niejasności. To on uwłaszczył na kolejowym majątku kolejowe kluby sportowe i ubeków nimi zarządzających. To on próbował na lewo kolejowe domy wczasowe. Sprawa wyszła gdy jeden z kolejarzy był na targach turystyki w Berlinie i otrzymał folder dziwnego stowarzyszenia, gdzie na zdjęciach były kolejowe domy wczasowe ale pod innymi szyldami. Nie trzeba dodawać, że prezesem stowarzyszenia był Pan Adwent. To on zbijał kasę na kolejowych sanatoriach poprzez kolejne stowarzyszenie. Zresztą kolejowa służba zdrowia mu podlegała. W miesiącach letnich wywalano kuracjuszy i organizowano wczasy. Stowarzyszenie brało kasę a koszty były w PKP. To co robił z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wołało o pomstę do nieba. Libacje, zakupy samochodów, prywatne wycieczki. OSK Solidarność doniosła do Prokuratury. Śledztwo wykazało, że PKP ponisło 3,5 miliarda starych złotych strat. Panu Adwentowi wdrożono dochodzenie i wywalono. Dziś wrócił. Możemy zacząć odlicznie kiedy dowiemy się że coś sprzedano bez przetargu, że oddano konkurencji jakieś obiekty. Nie możemy do tego dopuścić. To nasz majątek. Dlaczego nikt nic nie robi. Gdzie są szefowie OSKi : Szczęsny i Wilk, gdzie Pan Szczepański ówczesny naczelny dyrektor? Ludzie którzy znają sprawę muszą zacząć mówić.
I pomyśleć, że ktoś taki do dziś zarządza kolejowymi nieruchomościami...

fury - 10-01-2008, 18:23
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP Przewozy Regionalne
Rada nadzorcza PKP Przewozy Regionalne wybrała w otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym dwóch nowych członków zarządu spółki: Krzysztofa Kołodziejskiego (członek zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych) oraz Roberta Nowakowskiego (członek zarządu do spraw handlowych).
Krzysztof Kołodziejski pełnił wcześniej funkcję dyrektora Biura Eksploatacji i Organizacji Przewozów w spółce. Robert Nowakowski był natomiast od września 2007 dyrektorem kujawsko – pomorskiego oddziału spółki.

Przed tym wyborem, na stanowisku członka zarządu dyrektora techniczno-eksploatacyjnego był wakat, ponieważ skończyła się kadencja Henryka Szklarskiego. Natomiast Marek Nitkowski, poprzednio członek zarządu PKP PR ds. handlowych, został członkiem zarządu PKP Intercity.
(źródło: PKP SA / Rynek Kolejowu, 10 stycznia 2008)
Grad - 10-01-2008, 23:11
Temat postu:
A więc członkiem zarządu PKP PR dyrektorem ds. techniczno - eksploatacyjnych został znany, szanowany, lubiany przez starszych, młodszych i średniaków też Wink pan Krzysztof Kołodziejski. To rzadkość kiedy w spółce PKP PR tak ważną funkcję powierza się Warszawiakowi. Pan Kołodziejski pracę w PKP rozpoczął wiele lat temu zaczynając od niższych stanowisk niekierowniczych. Kilka lat wcześniej pracował w PKP CARGO.

Ponadto członkiem zarządu PKP PR dyrektorem ds. handlowych został Robert Nowakowski, który ostatnio był dyrektorem kujawsko - pomorskiego zakładu przew. regionalnych a wcześniej po odwołaniu go ze stanowiska dyrektora podlaskiego zakładu przewozów regionalnych przez kilkanascie tygodni był dyrektorem projektu. Miejsce w Białymstoku musiał ustapić dla 29-letniego (partyjnego kolegi A. Radwana - członka zarządu ds. pracowniczych PKP PR) Roberta Zaborskiego (PiS). Robert Nowakowski jest Poznaniakiem.
Jak dotychczas nie było w PKP PR sytuacji kiedy zarząd PKP PR funkcjonowałby bez udziału w nim któregokolwiek z Poznaniaków.
Naczelnik - 12-01-2008, 12:09
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w dniu 7 stycznia 2008 r. odwołała ze składu Zarządu Spółki ze stanowiska Członka Zarządu Pana Benedykta Miszkina. Na jego miejsce nie zostanie powołana żadna osoba. Stały skład Zarządu został zmniejszony o jednego członka.

źródło: PKP S.A.
Krycha - 12-01-2008, 17:47
Temat postu:
Nigdzie o tym nie piszą. Ani na stronie PKP S.A., ani na stronie PKP Intercity. To w takim razie ja napiszę, bo ta roszada personalna choć istotna, to przez beton PKP jest podejrzanie przemilczana.

Już o tym wspominałam na forum, ale nieoficjalnie... Teraz będzie oficjalnie.

Od 1 stycznia 2008 r. Marek Nitkowski jest nowym członkiem zarządu PKP Intercity. Na stronie PKP IC do dziś nie zaktualizowano składu zarządu:
http://www.intercity.pl/?page=struktura_organizacyjna
Członek widmo?

Do 31 grudnia 2007 r. Marek Nitkowski był członkiem zarządu PKP Przewozy Regionalne. Czyli z dnia na dzień przeskoczył ze stołka w jednej spółce na stołek w innej spółce PKP. Roszada zaskakująca, bo ostatnio przecież odbywają się konkursy na członków zarządów spółek PKP, a tu ot tak sobie, po cichu, bez rozgłosu...

I zapewne dlatego wszystkie kolejowe portale jak i władze PKP nabrały w tej sprawie wody w usta. No to my ogłaszamy...
sielawa - 13-01-2008, 12:50
Temat postu:
Krycha napisał/a:
Może się nie znam, ale wydaje mi się, że członków zarządu spółki powołuje/odwołuje rada nadzorcza spółki a nie WZA.
W przypadku PKP S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to nikt inny jak Skarb Państwa w osobie odpowiedniego ministra. Jakim prawem minister odwołuje bądź powołuje członków zarządu? Od tego jest rada nadzorcza, którą ustanawia WZA! Mam rację?

regulacja o tym że członków zarządu powołuje i odwołuje RN wynika z przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
ale nie oznacza to że WZA nie ma prawa odwołania członków zarządu
- zgodnie z interpretacją departamentu prawnego ministerstwa

Cytat:
Do 31 grudnia 2007 r. Marek Nitkowski był członkiem zarządu PKP Przewozy Regionalne. Czyli z dnia na dzień przeskoczył ze stołka w jednej spółce na stołek w innej spółce PKP. Roszada zaskakująca, bo ostatnio przecież odbywają się konkursy na członków zarządów spółek PKP, a tu ot tak sobie, po cichu, bez rozgłosu...

no właśnie, to ciekawe, może jest powołany na p.o. i konkurs zostanie dopiero rozpisany, bo pierwsze słyszę o możliwości powołania członka zarządu bez konkursu, jeśli spółka podlega ustawie komercjalizacyjnej
Naczelnik - 16-01-2008, 12:18
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP Informatyka

Ze składu zarządu spółki PKP Informatyka zostali odwołani: Krzysztof Matey i Bożena Grześkowiak - Pawluch.

W ich miejsce na razie nie powołano nowych członków zarządu.

źródło: Rynek Kolejowy
Naczelnik - 16-01-2008, 12:19
Temat postu:
Mirosław Chaberek zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej PKP SA

http://rynek-kolejowy.pl/images/headlines/s_1c725dfebd8493759dbb87f8adefae74.jpg

Prof. Mirosław Chaberek, były podsekretarz stanu w ministerstwie transportu, który od niedawna był członkiem Rady Nadzorczej PKP SA, zrezygnował z tej funkcji.

Informację tę potwierdza Michał Wrzosek, rzecznik PKP SA.

Nie jest znany powód tej rezygnacji.

źródło: Rynek Kolejowy
Naczelnik - 18-01-2008, 13:52
Temat postu:
Krycha napisał/a:
Od 1 stycznia 2008 r. Marek Nitkowski jest nowym członkiem zarządu PKP Intercity. Na stronie PKP IC do dziś nie zaktualizowano składu zarządu:
http://www.intercity.pl/?page=struktura_organizacyjna
Członek widmo?

Do 31 grudnia 2007 r. Marek Nitkowski był członkiem zarządu PKP Przewozy Regionalne. Czyli z dnia na dzień przeskoczył ze stołka w jednej spółce na stołek w innej spółce PKP. Roszada zaskakująca, bo ostatnio przecież odbywają się konkursy na członków zarządów spółek PKP, a tu ot tak sobie, po cichu, bez rozgłosu...

I zapewne dlatego wszystkie kolejowe portale jak i władze PKP nabrały w tej sprawie wody w usta. No to my ogłaszamy...

Informacje o władzach PKP IC zostały już zaktualizowane. Szefa rady nadzorczej Jarosława Adwenta zastąpił Tomasz Pałaszewski z zarządu PKP SA.
Lucyna Krawczyk, dotychczasowa dyrektor handlowa została dyrektorem finansowym, natomiast nowym dyrektorem handlowym został Marek Nitkowski.

Rada Nadzorcza Spółki PKP Intercity:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Tomasz Pałaszewski

Członkowie Rady Nadzorczej:
Małgorzata Butwicka
Wiesława Kolbus
Halina Napiórkowska
Józef Perenc
Maria Sędek


Zarząd Spółki PKP Intercity:

Czesław Warsewicz - Prezes Zarządu
Lucyna Krawczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Krzysztof Supa - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny
Marek Nitkowski - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
Krycha - 18-01-2008, 15:21
Temat postu:
Nitkowski ma zająć się InterRegio w Intercity. To jest powód jego przejścia z PKP PR do PKP IC. Nowa spółka PKP InterRegio ma bowiem podlegać spółce PKP Intercity.

Co będzie dalej, to naprawdę trudno przewidzieć. Wiadomo, że za projekt dotyczący InterRegio odpowiada Marek Pawicki - dyrektor PR Wrocław. Podejrzewam, że Pawicki dostanie stołek w zarządzie PKP InterRegio. A więc nowa spółka, ale stary beton z PKP PR.
Naczelnik - 28-01-2008, 20:30
Temat postu:
Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

źródło: http://www.pkp.pl/node/1377

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu.

źródło: http://www.pkp.pl/node/1378
Xawras - 29-01-2008, 09:14
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powołała z dniem 29 stycznia 2008 roku Wojciecha Balczuna na Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego oraz Zbigniewa Janickiego na Członka Zarządu-Dyrektora ds. Marketingu i Handlu Spółki PKP CARGO.
Nowy prezes już zdążył zatrudnić 3 swoich ludzi na dosyć wysokich stanowiskach (pełnomocnicy zarządu ds.). Na pewno jednego zabrał ze sobą z poczty. Takich rzeczy jakie zaczęli robić w firmie to jeszcze nigdzie nie widziałem.
Andrzej - 29-01-2008, 11:44
Temat postu: Nowy Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wybrała w otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Spośród dwóch kandydatów, którzy wystartowali w postępowaniu, Rada Nadzorcza wybrała na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Pana Wojciecha Balczuna.

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu PKP CARGO ogłoszone zostało 29 grudnia 2007 roku. Szybkie i sprawne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego jest korzystne dla spółki PKP CARGO. Spółka wymaga szybkich i skutecznych działań na szczeblu Zarządu. Wynika to z faktu obecności firmy na silnie konkurencyjnym rynku przewozów towarowych i konieczności znacznego usprawnienia działalności spółki na otwartym rynku.

Wojciech Balczun ma 38 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia menadżerskie MBA walidowane przez Rotterdam School of Management Erasmus University. Od sześciu lat w PKO BP na stanowisku Dyrektora Zarządzającego marketingiem detalicznym banku. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Inteligo Financial Services. W latach 2005-2007 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP S.A. Ukończył szereg kursów w zakresie zarządzania, marketingu i finansów. W 2006 roku przyjął społeczną rolę mediatora w sporze zbiorowym na tle postulatów płacowych w PKP CARGO S.A., doprowadzając do podpisania porozumienia pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i Zarządem Spółki. Wojciech Balczun jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wybrała również w otwartym postępowaniu konkursowym Zbigniewa Janickiego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora do spraw marketingu i handlu. Zbigniew Janicki był wcześniej związany, między innymi, z firmami Polfrost i Cargosped (Prezes Zarządu).

źródło PKP S.A.
Wojtek - 29-01-2008, 14:14
Temat postu:
PKP PLK: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa i trzech członków zarządu

Rada Nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu i członków zarządu PKP PLK.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat na prezesa spółki? Powinien mieć wykształcenie wyższe, co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata. Ponadto powinien korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. Powinien także wykazywać się dobrym stanem zdrowia i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do 12 lutego, 13 lutego nastąpi otwarcie zgłoszeń. 26 i 27 lutego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Oceniana ma zostać m.in. wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, jak również znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski.

PKP PLK poszukuje także trzech członków zarządu. Spółka potrzebuje dyrektora ds. techniki, dyrektora ds. sprzedaży i dyrektora ds. projektów unijnych.

źródło: Rynek Kolejowy
Xawras - 29-01-2008, 14:26
Temat postu:
Czego nie napisali, to tego, że do CARGO przeszedł z Poczty Polskiej
Arek - 30-01-2008, 17:14
Temat postu:
Rada Nadzorcza Spółki PKP Informatyka Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu
http://www.pkp.pl/node/1392
Naczelnik - 04-02-2008, 16:42
Temat postu:
http://rynek-kolejowy.pl/index.php?p=wiecej&id=7749

Wach i Celiński mogą spać spokojnie

- Na razie spokojni o swój fotel mogą być prezesi PKP SA i PLK SA. Ci dwaj prezesi zostają zostają ze swoimi ekipami - mówi podsekretarz stanu odpowiedzialny za kolej w Ministerstwie Infrastruktury, Juliusz Engelhardt.

Cezary Pytlos, "Dziennik": Jakie są szanse na zniesienie lub ograncizenie monopolu na polskich kolejach? Może np. potrzebna jest zmiana koncepcji restrukturyzacji PKP Przewozy Regionalne przed przekazaniem samorządom, uprzednipodział firmy na kompanie samorządowe?

Juliusz Engelhardt, podsekretarz stanu ds. kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury: W toku prac nad przekształceniem PKP Przewozy Regionalne rozważane były różne koncepcje. Najpierw miało powstać szesnaście spółek, następnie sześć albo osiem, w końcu stanęło na przekazaniu firmy w całości samorządom. Krytykom niewykonania poprzednich opcji przypominam, że jakkolwiek by się podzieliło spółkę, to w ten sposób nie zniesie się monopolu. Powstanie nowy monopol - obszarowy. A więc dyskusja na ten temat to błędne koło. Hasło wytrych. Natomiasr poprzedni rząd przyjął inny wariant działania. Uzyskał szeroki konsensus w sprawie o wiele ważniejszej od samiego podziału w firmie a mianowicie na oddłużenie firmy. I tereaz ja przychodzę do resortu i widzę, że sprawa oddłużenia jest już na 95 proc. domknięta, to cóż ja mogę zrobić, muszę tę sprawę doprowadzić do końca. A jeżeli tak, to w ślad za oddłużeniem idzie przekazanie spółki samorządom.

C.P.: Zamierza pan kontynuować strategię poprzedników wobec kolei?

J.E.: Tak, z niezbędnymi korektami, uzupełnieniami i uszczegółowieniami.

C.P.: Żadnego własnego wątku do strategii PiS?

J.E.: Wątki własne niewątpliwie pojawią się w sprawach szczegółowych. Nie sądzę, aby w odniesieniu do tego dokumentu można było mówić, że jest to strategia PiS. Mój poprzednik prof. Mirosław Chaberek zasiadał wprawdzie w rządzie PiS, ale reprezentował środowisko kolejowe. I tak należy traktować ten dokument - jako porozumienie wypracowane ponad podziałami politycznymi. Oczywiście w toku prac mogą nastąpić różne korekty strategii. Obecnie w związku z ustawami kolejowymi wprowadzamy np. aneks do strategii. Jest to jednak aneks, a nie zmiana strategii.

C.P.: Sporawa oddłużenia jest dopięta na 95 proc. A konsultacje z UE?

J.E.: Przyjęta przez nas formuła rekompensat nie wymaga od nas konsulatacji z Komisją Europejską w tej sprawie. ustawa o oddłużeniu niebawem będzie w Sejmie. Równolegle do niej idą dwa inne projekty, dokończenie podziału majątkowego PKP oraz sprawa ułatwień podatkowytch przy przekazywaniu majątku między spółkami. W takich okolicznościach jestem ostatnim, który chciałby zastopować reformę.

C.P.: Kiedy uda się oddłużyć PKP Przewozy Regionalne?

J.E.: W tym roku.

C.P.: A konkretniej?

J.E.: To zależy od terminu wejścia w życie ustaw.

C.P.: Ale czy to tylko zależy od ustaw?

J.E.: Nie. To jest cały proces. Nie mówimy tylko o ustawach. Rozmawiamy z samorządami, żeby nie wierzyły - co jak mantrę powtarza jeden z ekspertów - że przekażemy im spółkę wydmuszkę. Takie tezy inspirowane są chyba przez kogoś, komu zależy na zatrzymaniu przekształceń.

C.P.: Może temu ekspertowi zależy na liwkidacji monopolu na kolei?

J.E.: Monopol jest, a czy nadal będzie, zdecydują nowi właściciele. Nie chcę wnikać w zamiary samorządów.

C.P.: A co z prywatyzacją PKP Cargo i PKP Intercity?

J.E.: Najpierw trzeba dokończyć sprawę podziału majątkowego i nie chodzi tylko o lokomotywy, lecz także o nieruchomości czy zaplecze warsztatowe. Kolejna sprawa to wdrożenie standardów rachunkowości obowiązujących na giełdzie, co pociąga za sobą konieczność wdrożenia nowych systemów informatycznych. To także jest sprawa opracowania strategii prywatyzacyjnej, którą mają wypracować doradcy prywatyzacyjni.

C.P.: Ministerstwo Skarbu Państwa dąży do przejęcia nadzoru nad tymi spółkami? Słuśznie?

J.E.: Na razie są one u nas.

C.P.: Byłoby to dobre dla tych spółek?

J.E.: Lepiej byłoby, gdyby zostały u nas. Przynajmniej na razie.

C.P.: Co w takim razie z harmonogramem ich prywatyzacji?

J.E.: Nigdy nikt nie powiedział, że w tym roku sprywatyzujemy spółki. Prywatyzacja jest procesem i daleki jestem od zbyt optymistycznego deklarowania terminów. Sprawę trzeba przeanalizować. To bardzo ważne spółki, Cargo to nie piekarnia.

C.P.: W spółkach kolejowych są mocne związki. Czy prywatyzacji nie grozi rozbicie o opór społeczny?

J.E.: Mogą oczywiście pojawić się pewne obawy czy nawet niepokoje załóg na tym tle, ale będziemy o tym rozmawiać ze związkami zawodowymi.

C.P.: Ale przecież to pan, a nie związki, jest właścicielem firmy.

J.E.: Tak, ale darzę związki szacunkiem.

C.P.: O ile średnio wzrosną więc w tym roku pensje pracowników PKP?

J.E.: To dobre pytanie, ale do zarządów spółek, a nie do mnie. Oczekiwania są wysokie i zróżnicowane. Moim zdaniem w wielu przypadkach uzasadnione, bo kolejarze zarabiają o wiele za mało.

C.P.: Gdzie trafią przewozy międzywojewódzkie?

J.E.: Do PKP Intercity jako wyodrębniony oddział tej spółki.

C.P.: Czy będą zmiany w zarządach spółek kolejowych?

J.E.: Zmian kadrowych generalnie wykluczyć nie można.

C.P.: A wie pan, co mówiono "na mieście"?

J.E.: Nie wiem.

C.P.: Mówiono, że podstawowym oczekiwaniem wobec kandydatów na to stanowisko, którzy przychodzili do ministra Grabarczyka, była szybka wymiana kadr w spółkach kolejowych. Pan podobno był osobą, która przystała na ten warunek?

J.E.: Jedynym kryterium zmian kadrowych są wiedza, kompetencje i doświadczenie. Na razie spokojni o swój fotel mogą być więc prezesi PKP SA i PLK SA. Ci dwaj prezesi zostają zostają ze swoimi ekipami. W zakresie innych spółek nie jestem formalnie kompetentny. Właścicielem tych spółek jest PKP SA.

źródło: Rziennik / Rynek Kolejowy
Krycha - 04-02-2008, 21:47
Temat postu:
Cytat:
Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.
źródło: http://www.pkp.pl/node/1377

Cytat:
Na razie spokojni o swój fotel mogą być więc prezesi PKP SA i PLK SA. Ci dwaj prezesi zostają ze swoimi ekipami.

No to już wiemy kto "wygra" konkurs na stanowisko prezesa PKP PLK.
"Wygra" oczywiście Celiński. Bang

Co do Wacha to szkoda słów.
Nie głosowałam na PO tylko na PSL, ale Platformersi baaaardzo mnie rozczarowali co do obsady stanowisk w spółkach PKP. Beton trwa i pod rządami PO jeszcze bardziej się umocni! Bang
Gurdol1 - 05-02-2008, 01:12
Temat postu:
J.E.: Tak, ale darzę związki szacunkiem.

Każdy uwikłany beton też darzy...

Się zapytam... Czegoś się czepiła tego Celińskiego? Co on Ci takiego zrobił? Bo że ma wizje wykraczające poza teraźniejszość i ogólną szarość to chyba dobrze - ja go za to właśnie cenię. Takich ludzi potrzeba na kolei. Z wizją, a nie ze zwiącholstwem betoniastym...

A że system finansowania, przetargów, projektowania i wykonywania nadal jest chory, to chyba nie jego "wina".

Pozdrawiam
RW
Noema - 05-02-2008, 01:33
Temat postu:
Gurdol1, popracowałbyś pod jego rządami to byś zrozumiał. Wink
Co nam po jego wizjach? Liczą sie efekty tu i teraz, a nie jakieś "urojenia". Wywalono wiele milionów euro w moderne linii Zgorzelec - Legnica tylko po to, żeby teraz jeździć z taką samą prędkością jak przed wojną (trakcją spalinową/parową). Na Wrocław - Opole mamy to samo.
Mówi się u nas o jakichś "Ygrekach" a nie potrafimy porządnie zmodernizować magistrali, które już mamy! O przekrętach przy modernie nie mówię, bo o tym jest w innym wątku. Jak dotąd Celiński, czy jako były dyr. generalny PKP, czy jako obecny prezes PKP PLK, nic dobrego dla polskiej kolei nie zrobił. Zwykły beton, jakich w PKP jest wielu.
Dla utrzymania się na stołku każdy z nich zaczyna tryskać wizjami. Patrz np. Warsewicz z PKP IC. Mówią to co ich mocodawcy, zwierzchnicy i politycy chcą usłyszeć.
Wojtek - 06-02-2008, 16:06
Temat postu:
Z. Szafrański przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP PLK SA

Zbigniew Szafrański, pełnomocnik prezesa PKP SA ds. międzynarodowych, został przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

http://rynek-kolejowy.pl/images/headlines/s_06cd79c5b962fccbd2a14e91319cfdc0.jpg

Zbigniew Szafrański jest związany z PKP od 1983 roku. Pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora technicznego PKP Energetyka, potem był członkiem zarządu i dyrektorem ds. strategii i organizacji PKP SA. Pełnił też m.in. funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Cargo, przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Informatyka oraz członka zarządu i wiceprezesa PKP PLK. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej o specjalności trakcja elektryczna. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: Rynek Kolejowy
Sunny - 10-02-2008, 09:37
Temat postu: Wybory do rady nadzorczej PKP IC
Wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej „PKP Intercity” Spółka Akcyjna odbędą się w okresie 12-14 marca 2008 r.

Wybierzcie dobrze! Obecnie załogę w Radzie Nadzorczej reprezentują dwie członkinie „Solidarności” : Wiesława Kolbus i Maria Sędek, o których na forum można przeczytać tutaj.
Krycha - 21-02-2008, 18:21
Temat postu:
Potraktujcie poważnie te wybory przedstawicieli załogi do rady nadzorczej PKP IC, bo z tego co do mnie dociera, nikt nic nie wie!

Wybory odbędą się w dniach 12-14 marca, natomiast do 26 lutego możecie zgłaszać swoich kandydatów.

Centralna Komisja Wyborcza informuje, że w związku z wyznaczonymi w dniach 12-14 marca 2008r. wyborami dwóch przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej „PKP Intercity” S.A., istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej „PKP Intercity” Spółka Akcyjna należy zgłaszać w siedzibie Centralnej Komisji Wyborczej (Warszawa, ul. Grójecka 17, pok. 024 - dawny Polres). Zgłaszanie kandydatów odbywać się będzie w dniach 19-26 lutego 2008r (z wyłączeniem niedzieli 24 lutego) w godz. 9:00 - 15:00.


Pamiętajcie, tylko od Was zależy czy do rady nadzorczej zostaną wybrani PRZEDSTAWICIELE pracowników czy MIŁOŚNICY prezesa Warsewicza !!!
Krycha - 28-02-2008, 16:06
Temat postu:
Picolo napisał/a:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A. dokonało zmian w Zarządzie PKP S.A.

Trzeciego stycznia 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskie Koleje Państwowe S.A. podjęło uchwały o odwołaniu Pana Jarosława Adwenta - Członka Zarządu PKP S.A - Dyrektora Zarządzania Nieruchomościami i powołaniu na to stanowisko Pana Pawła Olczyka oraz o odwołaniu Pana Jerzego Marciniaka - Członka Zarzadu PKP S.A. Dyrektora Finansowego i powołaniu Pana Pawła Pieśniewskiego.

Paweł Olczyk był wcześniej Dyrektorem Biura Nieruchomości Strategicznych PKP S.A. a Paweł Pieśniewski Dyrektorem Biura Planowania i Ekonomiki PKP S.A.

Odświerzam temat roszad w zarządzie PKP S.A., ponieważ podczas porządkowania danych w moim komputerze, natrafiłam na informacje o Olczyku:
http://www.pkp.pl/node/1310

Kiedyś (może rok temu) czytałam raport z posiedzenia rady nadzorczej PKP S.A. Była tam wzmianka o strategii dla nieruchomości PKP. Ciekawą postacią w tym "maglu" był niejaki Paweł Olczyk (wtedy mało znany) - ówczesny dyrektor Biura Nieruchomości Strategicznych PKP S.A.

Olczyk z PKP związany jest zaledwie od 2002 roku. W PKP S.A. był dyrektorem Biura Audytu i Kontroli. Między innymi refinansował zobowiązania byłego przedsiębiorstwa państwowego PKP oraz odpowiadał za emisję obligacji na sumę 3,5 miliarda złotych. Pełnił funkcję pełnomocnika Zarządu do spraw zagospodarowania mienia i dyrektora Biura Nieruchomości Strategicznych PKP S.A.

Moje wiewiórki ze Szczęśliwickiej już ponad rok temu sygnalizowały mi pewną dziwną rzecz. Otóż Olczyk podobno miał zwyczaj zaczynać pracę wtedy gdy inni ją kończyli. Dla Wacha Olczyk ponoć był (jest?) "specjalistą" od niszczenia niewygodnych dokumentów (bez świadków? pod osłoną nocy?).
Wtedy traktowałam to jako plotki (choć wielokrotnie powtarzane), dziś jednak uważam, że awans Olczyka do zarządu PKP S.A. nie jest przypadkowy, a sprytnie uknutą grą Wacha, który ma zwyczaj otaczać się tylko zaufanymi i bezwzględnie mu oddanymi ludźmi.
Arek - 29-02-2008, 11:45
Temat postu:
Weryfikacja zgłoszeń kandydatów do RN

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Na liście kandydatów do Rady Nadzorczej znalazły się następujące osoby:

1. Wiesława Kolbus,
2. Maria Sędek,
3. Ryszard Wowczko.


Wybory członków Rady Nadzorczej odbędą się w dniach 12-14 marca 2008, w godz. 6:00 - 18:00.

Piotr Jaworski, Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej


Źródło: źródła ujawnić nie mogę!
Krycha - 29-02-2008, 12:15
Temat postu:
Cytat:
1. Wiesława Kolbus,
2. Maria Sędek,
3. Ryszard Wowczko.

No to sobie dogodzicie! Dwie sprzedajne aktywistki "Solidarności" i jeden dyrektor (IC Poznań). Świetnych kandydatów "dobrał" sobie Warsewicz i jego zastępcy.

Cóż, załodze PKP IC "gratuluję" betonu w radzie nadzorczej! A mieliście szansę wybrać swoich przedstawicieli, zamiast miłośników prezesa Warsewicza. Trzeba było zgłaszać kandydatów! Bo beton związkowo-dyrektorski wykorzystał okazję!
Pirat - 03-03-2008, 23:57
Temat postu:
PKP PLK: Przedłużenie terminów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Rada Nadzorcza PKP PLK przedłużyła termin postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu i dyrektora ds. techniki, członka zarządu i dyrektora ds. sprzedaży oraz członka zarządu i dyrektora ds. projektów unijnych.

Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Centrali PKP PLK do 11 marca. Oferty zostaną otwarte w dniu 12 marca. Natomiast rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 26 i 27 marca.

źródło: Rynek Kolejowy
Romuald Marczak - 04-03-2008, 10:55
Temat postu:
Dali mi szansę...
Arek - 05-03-2008, 20:18
Temat postu: [PKP PLK] Konkurs na Celińskiego
KONKURS NA CELIŃSKIEGO

28 stycznia rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła wszczecie postepowania kwalifikacyjnego na prezesa oraz trzech członków z siedmioosobowego zarzadu spółki – odpowiedzialnych za technike, sprzedaż oraz projekty unijne.

Poczatkowo otwarcie złoonych ofert miało nastapic 13 lutego, a 26 i 27 lutego miały zostac przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Termin otwarcia ofert został jednak przesuniety o miesiac – do 12 marca. Dopiero 26 i 27 marca kandydaci zaprezentuja sie przed rada nadzorcza.

Nie jest jasne, z czego wynikaja powysze opóznienia, szczególnie, że od dłuszego czasu wiadomo już nawet, kim sa murowani zwyciezcy konkursu. Pewnosc wygranej ma aktualny prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Krzysztof Celinski wraz ze swoimi obecnymi współpracownikami z zarzadu. Poinformował o tym sam Juliusz Engelhardt, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. 1 lutego w rozmowie z „Dziennikiem” Engelhardt stwierdził: – Spokojni o swój fotel moga byc wiec prezesi PKP S.A. i PKP PLK S.A. Ci dwaj prezesi zostaja ze swoimi ekipami.

Jak widac, Ministerstwo Infrastruktury postanowiło nie ukrywac, że ogłaszane konkursy do zarzadów panstwowych spółek sa fikcja. Wiceminister Engelhardt nie pozostawił złudzen: konkurs na prezesa może wygrac kady – pod warunkiem, że nazywa sie... Krzysztof Celinski.


Prezes (a)polityczny

KRZYSZTOF CELINSKI jest prezesem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe od grudnia 2005 r. Na stanowisko to został powołany wkrótce po wyborach parlamentarnych wygranych przez Prawo i Sprawiedliwosc. Zaufanie tej partii Celinski zdobył w czasie prezydentury Lecha Kaczynskiego w stolicy jako prezes Metra Warszawskiego – był nim w latach 2003-2005. Pozycji Celinskiego nie pogorszyło to, że za jego czasów trasa metra została wydłużona zaledwie o jedna stacje.

Deklaracje składane obecnie przez przedstawicieli rzadu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ze Krzysztof Celinski może byc spokojny o swój fotel, pokazuja, że Celinski potrafi odnalezc sie w kadej sytuacji politycznej. Jasno potwierdza to przebieg jego kariery w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, gdzie przez szesc lat – od 1992 do 1998 r. – Celinski szefował departamentowi kolejnictwa. Pełnił te funkcje nieprzerwanie podczas kadencji czterech ministrów z zupełnie skrajnych stronnictw politycznych – od prawicy przez Unie Wolnosci po Sojusz Lewicy Demokratycznej.

W 1999 r. podczas kadencji ministra transportu Tadeusza Syryjczyka, wówczas wiceprzewodniczacego Unii Wolnosci, Krzysztof Celinski został prezesem PKP. Pełniac te funkcje, zasłynał przede wszystkim tym, że jednego dnia – 3 kwietnia 2000 r. – zlikwidował przewozy pasażerskie na 1028 kilometrach linii kolejowych.

Istotne znaczenie dla dalszej kariery Celinskiego miało to, że w 2001 r. na pół roku do zarzadu PKP S.A. trafił zaufany współpracownik Lecha Kaczynskiego Sławomir Skrzypek. To zapewne własnie znajomosc ze Skrzypkiem (który pózniej – od 2002 do 2005 r. – był wiceprezydentem stolicy, a obecnie jest szefem Narodowego Banku Polskiego) miała decydujacy wpływ na pózniejsze powołanie Celinskiego na szefa Metra Warszawskiego.

W 2005 r. po zwyciestwie PiS w wyborach parlamentarnych stołeczne kadry masowo kierowano do rzadu i panstwowych spółek – tym sposobem Celinski trafił na obecnie zajmowane stanowisko prezesa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

źródło: Z Biegiem Szyn
http://www.kolej.net.pl/zbs/zbs35.pdf


Tematy pokrewne:

Powyborcze roszady w spółkach PKP
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=2852

Konkursy na członków zarządów spółek PKP
Rewolucja personalna w spółkach grupy PKP?!
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=2037

Nieudolna władza PKP PLK
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=3409
Krycha - 05-03-2008, 22:42
Temat postu:
Na terenie IC Katowice krąży protest następującej treści:

Wybory do Rady Nadzorczej - Czy tak powinny wyglądać?

W związku z przeprowadzanymi wyborami do Rady Nadzorczej PKP Intercity chcemy zwrócić uwagę na uchybienia, które naszym zdaniem, będą miały istotny wpływ na ich wynik.
W obecnych wyborach do Rady Nadzorczej, z ramienia pracowników, mogą startować jedynie kandydaci, którzy ukończyli specjalny kurs, który trwa dwa do trzech miesięcy a jego koszt to 4.000 złotych.
W poprzednich wyborach nie istniał wymóg ukończenia tegoż kursu, a wybrani przez pracowników ich przedstawiciele ukończyli go, będąc już członkami Rady Nadzorczej.

Uważamy że po tak istotnej zmianie warunków startu w wyborach, Rada Nadzorcza powinna ogłosić termin następnych z wyprzedzeniem. Dałoby to wszystkim pracownikom czas na ukończenie kursu, a tym samym równe szanse na start w wyborach.
Nie czyniąc tego, obecni członkowie RN –w tym przypadku Pani Kolbus i Sędek, zapewniły sobie na 99% wybór na następną kadencję, bo przecież tylko kilka osób w chwili obecnej ma ukończony wymagany kurs. Ponadto nie udostępniono pracownikom z odpowiednim wyprzedzeniem regulaminu wyborów, co niewątpliwie powinno zostać uczynione.
Warto dodać, że w uwagi na obecny układ polityczny, władzom Spółki bardzo zależy na tym, żeby w RN zasiadały te same osoby.

Pytamy więc:

Czy to w porządku wobec pozostałych pracowników?
Czy tak przeprowadza się wybory w praworządnym państwie?
Czy brak informacji to tylko niedopatrzenie, czy raczej celowe działanie poszczególnych członków RN?

Ponadto uważamy, że osoba Piotra Jaworskiego- Szefa Biura Kontroli Wewnętrznej w PKP Intercity na stanowisku Przewodniczącego Komisji Wyborczej jest bardzo nie na miejscu.
W naszym przekonaniu, przewodniczącym komisji nie powinna być osoba podlegająca bezpośrednio prezesowi zarządu Spółki do Rady której trwają wybory.

Naczelnik - 06-03-2008, 14:41
Temat postu:
Coś o PLK i o naczelnym tej spółki - artykuł pochodzi z 2002 roku:

Celiński pod pociąg

– Panowie z zarządu! Traktujcie nas poważnie! Niektórzy z nas jakieś szkoły pokończyli i dodawać potrafią! – przywoływał do porządku zarząd PKP poseł Bogusław Liberadzki (SLD) na kolejnym posiedzeniu sejmowej Komisji Transportu.

Dyrektor naczelny PKP Krzysztof Celiński przyniósł wreszcie posłom dokumentację mówiącą o sytuacji przedsiębiorstwa. Tak niechlujnie sporządzoną, że nawet liczby w tabelkach nie chciały się ze sobą zgodzić. Na poprzednim posiedzeniu komisji Celiński też się nie popisał, nie umiał odpowiedzieć na żadne z pytań dotyczących sytuacji polskich kolei. Totalna kompromitacja zarządu PKP.

Komisja sejmowa zakończyła obrady konstatując katastrofę PKP: nastąpił spadek przewozów ładunków o blisko 20 proc., dług PKP nadal rośnie, po podziale na 20 spółek mnoży się zarówno zadłużenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne; nawet spółka Cargo zajmująca się transportem towarowym przestała przynosić zyski, na kolei zrealizowano zaledwie 40 proc. planowanych inwestycji, marnotrawiąc wiele zachodnich środków pomocowych, a przewozy regionalne po trzech miesiącach działalności wykazały stratę 325 mln zł. Krótko mówiąc, efekt ustawy o restrukturyzacji i komercjalizacji PKP jest odwrotny do zamierzonego. Podział na spółki nie tylko nie przyniósł oszczędności, ale wzmógł zadłużenie i rozmył odpowiedzialność. W drugiej połowie zeszłego roku nastąpiło znaczne pogorszenie i tak już fatalnego stanu finansowego firmy.

Na czele PKP wciąż stoi powołany przez rząd premiera Buzka – Krzysztof Celiński. Jak nam powiedział wicepremier Pol: profesjonalista i fachowiec.

Autor : Andrzej Rozenek

-----

Wysiadka

Lubicie, jak ktoś mówi do was: "a nie mówiłem...", wykrzywiając gębę w triumfującym grymasie? My właśnie tak krzywimy się do ministra infrastruktury Marka Pola, który odwołał bez podania przyczyn dyrektora PKP Krzysztofa Celińskiego – człowieka kompetentnego, fachowca i profesjonalistę. Tak pan minister wyrażał się o Celińskim jeszcze pięć miesięcy temu, podczas gdy my namolnie informowaliśmy, że:

* Celiński mnoży długi PKP w zawrotnym tempie. Od lipca 1999 r., gdy zasiadł na pekapowym tronie, przez dwa lata zarządzania "fachowiec" zwiększył deficyt PKP z 2 mln do 8 mln zł. W drugiej połowie
zeszłego roku nastąpiło znaczne pogorszenie stanu finansowego państwowej (utrzymywanej przez podatników) firmy kolejowej. Jedyna spółka PKP – Cargo – która dotychczas przynosiła zyski, nagle zaczęła odnotowywać straty.

* Celiński wraz z awuesiarskim ministrem Jerzym Widzykiem brali czynny udział w tajemniczych negocjacjach z Czechami i Rosją. Tematem był słynny szeroki tor łączący Azję z Unią Europejską. Celiński lansował koncepcję bardzo niekorzystną dla ojczyzny, nabijającą kabzę Czechom i Rosjanom: budowę olbrzymiego terminalu w czeskim Bohuminie. Polska byłaby wówczas tylko krajem tranzytowym.

* Celiński za swoje usługi dostawał od państwa 21 118 zł miesięcznie plus nagrody. Minister Widzyk w ostatnich godzinach urzędowania przyznał mu jedną z nich – prawie 50 tys. zł. Z papierów wynikało, że menedżering dyrektora równa się 253 416 zł rocznie.

* Przytoczyliśmy w całości spowiedź Krzysztofa Celińskiego przed sejmową Komisją Transportu. Dyrektor PKP nie odpowiedział na żadne z pytań dotyczących zarządzanej przez niego firmy. W tym na tak banalne, jak to: Na co PKP wydaje pieniądze, poza pensjami?

* W końcu podsumowaliśmy osiągnięcia Krzysztofa Celińskiego, a wśród nich takie kwiatki jak: obciążanie hipoteczne nieruchomości, fikcyjna restrukturyzacja zatrudnienia, polityka przewozowa doprowadzająca do stałego spadku przewozów towarowych i pasażerskich, czyli świadome działanie na szkodę
firmy.

Minister Marek Pol na miejsce "doskonałego profesjonalisty" wsadził byłego prezesa Polimpex-Cekop S.A., członka Komitetu ds. Współpracy z Rosją Macieja Męclewskiego. Ciekawe, czy o nim minister Pol mówi również per "fachowiec"?

Autor : Iza Kosmala

źródło : NIE
fury - 10-03-2008, 17:44
Temat postu:
Cytat:
Przytoczyliśmy w całości spowiedź Krzysztofa Celińskiego przed sejmową Komisją Transportu. Dyrektor PKP nie odpowiedział na żadne z pytań dotyczących zarządzanej przez niego firmy. W tym na tak banalne, jak to: Na co PKP wydaje pieniądze, poza pensjami?
Cytat:
Minister Marek Pol na miejsce "doskonałego profesjonalisty" wsadził byłego prezesa Polimpex-Cekop S.A., członka Komitetu ds. Współpracy z Rosją Macieja Męclewskiego. Ciekawe, czy o nim minister Pol mówi również per "fachowiec"?
Nie szaraczkom zgłębiać wiedzę tajemną i odkrywać ścieżki, którymi podążają myśli wybrańców narodu. Zapewne były to przez nikogo nie inspirowane decyzje.
Andrzej - 18-03-2008, 11:16
Temat postu: K. Celiński ponownie wybrany na prezesa PKP PLK
Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, uzyskanymi przez "Rynek Kolejowy", Rada Nadzorcza PKP PLK ponownie wybrała Krzysztofa Celińskiego na stanowisko prezesa tej spółki.

Krzysztof Celiński pierwsze doświadczenia w branży kolejowej zdobywał w Odcinku Zabezpieczenia Ruchu PKP w Miłośnie, potem w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa PKP w Warszawie i w Dyrekcji Generalnej PKP w Biurze Planowania Strategicznego. Był dyrektorem Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a od 1998 r - naczelnym dyrektorem Infrastruktury Kolejowej PKP w Warszawie. Pełnił także funkcję prezesa zarządu PKP. Od 2002 r. był prezesem zarządu Metra Warszawskiego. Od grudnia 2005 pełni funkcję prezesa zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.


źródło Rynek Kolejowy
leo1407 - 19-03-2008, 07:51
Temat postu:
Mój Ty Boże !!!!! A dziś od samego rana świeciło słonko i dzień zapowiadał się tak pięknie !!! Ratunku !!!!!!!!
Beatrycze - 19-03-2008, 08:00
Temat postu:
siude, przecież od dawna było wiadomo, że "konkurs" na prezesa PKP PLK "wygra" Celiński. Miałeś dużo czasu, aby oswoić się z tą przykrą "nowiną".
Josef K. - 30-03-2008, 19:21
Temat postu:
Pani Wiesława Kolbus przepadła w wyborach i nie będzie już "reprezentować" pracowników spółki IC.
Na spotkaniach przedwyborczych mocno najeżdżały na Prześlugę.

// Zmoderowano ~Noema
Noema - 30-03-2008, 19:36
Temat postu:
Centralna Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 marca br. podjęła Uchwałę stwierdzającą ważność wyborów przedstawicieli pracowników PKP Intercity S.A. do Rady Nadzorczej.

W wyniku wyborów przedstawicielami pracowników w Radzie Nadzorczej zostali:

Maria Sędek
Ryszard Wowczko

Piotr Jaworski, Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej

Wojtek - 08-04-2008, 10:56
Temat postu:
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu PKP PLK S.A.

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie tej spółki:
1) Członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,
2) Członka Zarządu - dyrektora ds. sprzedaży,
3) Członka Zarządu - dyrektora ds. strategii i rozwoju,
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w terminie do 28 kwietnia 2008 r. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 29 kwietnia 2008 r.

źródło: PKP PLK S.A.
mc2 - 08-04-2008, 15:32
Temat postu:
Ale jeszcze nie ogłoszono konkursów na stanowisko dyrektora zakładu, a roszady się zaczęły. Mam nadzieję, że faktycznie zrobione zostaną konkursy, mało tego uczciwe konkursy i skończy się namaszczanie na to stanowisko przez jedynie słuszne..... Język
fury - 08-04-2008, 16:24
Temat postu:
Cytat:
Mam nadzieję, że faktycznie zrobione zostaną konkursy...
Kolejne pokolenie ma nadzieję. Celiński jej nie miał. On miał pewność, dlatego Antybeton inicjując temat o konkursie na prezesa PKP PLK zatytułował go Konkurs na Celińskiego. On też miał pewność, kto prezesem PLK zostanie. Zresztą, nie musiał zbytnio wytężać swojego umysłu, bo wcześniej takie rozstrzygnięcie zapowiedział wiceminister Juliusz Engelhardt, któremu Grabarczyk oddał w ręce wszystkie sprawy kolei, losy prezesów też. Wach też ma konkurs wygrany, jeżeli zostanie ogłoszony.

Kogóż my tam jeszcze mamy w zarządzie PLK:

Mirosław Pawłowski - Członek Zarządu - Dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych

Zbigniew Zarychta - Członek Zarządu - Dyrektor ds. sprzedaży

Teresa Zwiernik - Członek Zarządu - Dyrektor ds. projektów unijnych

Józef Jeżewicz - Członek Zarządu - Dyrektor ds. techniki

Agnieszka Safuta-Pawlak - Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji

Andrzej Trębicki - Członek Zarządu - Dyrektor ds. przygotowania inwestycji

Konkurs ogłoszono na:

Członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,
Członka Zarządu - dyrektora ds. sprzedaży,
Członka Zarządu - dyrektora ds. strategii i rozwoju

Wygląda na to, że liczba członków zarządu ulegnie zmniejszeniu. Jedynie stanowisko dyrektora ds. sprzedaży znalazło się w nowej strukturze. Pozostałe to zapewne połączenie kompetencji rozdzielonych między stadko pisuarów. Tych kogutowych też.
Naczelnik - 10-04-2008, 12:55
Temat postu:
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki „PKP Energetyka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o. – Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego.

źródło: http://www.pkp.pl/node/1594


Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna

RADA NADZORCZA Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

1. Członka Zarządu ds. Strategii

2. Członka Zarządu ds. Międzynarodowych

źródło: http://www.pkp.pl/node/1593
Andrzej - 17-04-2008, 12:02
Temat postu: Grabarczyk do wymiany?
Ważą się losy kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury. Szef resortu Cezary Grabarczyk, nadzorujący budowę autostrad wiceminister Zbigniew Rapciak oraz dyrektor generalny dróg krajowych i autostrad Janusz Koper zostali na dziś wezwani do kancelarii premiera. Donald Tusk chce wiedzieć, jak faktycznie wygląda realizacja programu drogowego na Euro 2012.

- To wezwanie na dywanik. Szef rządu nie jest zadowolony z efektów działania ministerstwa. Jeśli nie usłyszy przekonujących wyjaśnień, wkrótce w ministerstwie mogą być dymisje - powiedziała osoba z bliskiego otoczenia premiera. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, nie jest to pierwsze w ostatnim czasie spotkanie Tuska z Grabarczykiem. Poprzednie, tak jak dzisiejsze, dotyczyły zagrożenia terminów związanych z organizacją Euro. Wątpliwości premiera dotyczą nie tylko harmonogramu, ale także sposobu działania resortu. Co nie podoba się Tuskowi:

* niepotrzebne dzielenie przetargów, czyli kontrakty na budowę krótkich odcinków zamiast długich,
* powołanie specspółki do budowy warszawskiego węzła drogowego; takich spółek (jest to pomysł byłego ministra z PiS Jerzego Polaczka) miało w ogóle nie być,
* opóźnienia w przygotowaniu najważniejszych dla drogowców ustaw, w tym specustawy drogowej oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
* braki pracowników, materiałów i sprzętu; miały pojawić się firmy z Chin, a nic się w tej sprawie nie dzieje,
* unieważnianie, przeciąganie przetargów.

Wiadomo już, że Grabarczyk będzie musiał stawić się u premiera jeszcze raz, prawdopodobnie tuż po majowym weekendzie. Ma wtedy mówić o trudnościach związanych z przygotowaniem kolei do Euro. Będzie miał trudne zadanie, bo skala problemów jest nie mniejsza niż w przypadku budowy dróg.

Nie można więc wykluczyć, że premier zażąda głów. Kto w takiej sytuacji miałby zastąpić Grabarczyka? W otoczeniu premiera nazwiska jeszcze nie padają. Bardzo możliwe, że byłaby to osoba spoza koalicji PO-PSL. Ale nie można też wykluczyć, że Tusk sięgnąłby po kandydatury polityków, które tuż po ostatnich wyborach parlamentarnych uchodziły za najpoważniejsze: Tadeusza Jarmuziewicza, obecnego wiceministra, oraz Janusza Piechocińskiego, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury. W branży drogowej uważa się, że najlepszym kandydatem byłby Piechociński, ale prawdopodobne jest to, że taki wybór zablokowałby niechętny mu wicepremier Waldemar Pawlak.

Tymczasem Piechociński nie próżnuje i zaprezentował wczoraj raport o stanie przygotowań do Euro 2012 opracowany przez doradców zespołu TOR. - Kluczowa do przyspieszenia inwestycji jest zdolność administracji wojewódzkiej do szybkiego wydawania decyzji - oznajmił, podają przykład Warszawy: potrzebuje ona 120 osób, które wydawałyby wyłącznie decyzje związane z Euro 2012. Według Adriana Furgalskiego, dyrektora w TOR, kolejnym problemem będą rosnące koszty inwestycji. - W ubiegłym roku budowa kilometra autostrady zdrożała o 30 proc. Podobny wzrost kosztów obserwujemy na kolei - twierdzi Furgalski.

Winny system, nie minister

Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha: Zdymisjonowanie ministra infrastruktury byłoby w obecnych warunkach tym, czym zdjęcie ze stanowiska ministra ds. zaopatrzenia rynku wewnętrznego w PRL. Tu winny jest system. To on powoduje, że nie da się w zakładanym czasie budować nie tylko dróg, ale i domów, fabryk czy innych obiektów potrzebnych krajowi. Spektakularne decyzje nic tu jednak nie zmienią i byłyby jedynie zaskoczeniem. Rząd spotyka się na tyle często, by na bieżąco śledzić i analizować działania ministrów. Jeśli trzeba ich wzywać na dywanik, to rodzi się pytanie, czy na posiedzeniach rządu nie gra się przypadkiem w brydża?

www.rynek-kolejowy.pl
Wojtek - 21-04-2008, 12:11
Temat postu:
Krzysztof Celiński ponownie prezesem PKP PLK

- Informuję, że uchwałą nr 41/2008 Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. na następną kadencję został powołany prezes Zarządu PKP PLK SA Krzysztof Celiński - podał rzecznik PKP PLK, Krzysztof Łańcucki.

źródło: PKP PLK
Naczelnik - 30-04-2008, 19:04
Temat postu:
RADA NADZORCZA

PKP CARGO Spółka Akcyjna

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko w Zarządzie Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- Członka Zarządu – który będzie odpowiedzialny za sprawy pracownicze.

źródło: PKP CARGO
fury - 02-05-2008, 10:22
Temat postu:
Poważne stanowisko za poważne pieniądze - po zniesieniu ustawy kominowej. Warto pomyśleć o przyszłości, bo maszyniści i manewrowi jakby nam się zestarzeli. W ogłoszeniu rada nadzorcza nie stawia warunku znajomości języków obcych. Błąd, bo zbliża się prywatyzacja i kto wie w jakim języku będą mówili właściciele? Okazuje się, że żeby być naczelnym kadrowcem Cargo wystarczy mieć ukończone studia wyższe, legitymować się doświadczeniem na stanowisku kierowniczym i posiadać doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi. Naczelnik urzędu pocztowego w Garwolinie ma szansę, bo:

1. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

1) ukończone studia wyższe,

2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym nie mniej niż 2-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

3) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

4) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

6) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) posiadanie cech osobowościowych wymaganych na stanowiskach kierowniczych (umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, odporność na stres),

8) doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi.

leo1407 - 02-05-2008, 17:44
Temat postu:
Pusty śmiech człowieka może dopaść po lekturze tych "wymogów" Śmiech
2 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym na stanowisko, na którym człowiek ma kierować zasobami ludzkimi ( jakie to ohydne określenie ) w CARGO !!!!!
Nie wiadomo śmiać się czy płakać ? Chyba raczej się rozpłaczę ....
mc2 - 02-05-2008, 19:13
Temat postu:
Ale dotychczas wymogi te spełniał Z Kozendra.... Więc chyba nie są te wymogi zbytnio wygórowane Śmiech
Krycha - 03-05-2008, 06:41
Temat postu:
Konkurs, a raczej pseudo-konkurs ewidentnie jest rozpisany pod solidarucha Kozendrę - obecnego członka zarządu wstawionego przez PiS, dyr. ds. pracowniczych w PKP Cargo.

Pamiętajmy kto rządzi w kolejarskiej "S" - Grymel z PKP Cargo. Senator Kogut, który w dalszym ciągu pociąga za kolejowe sznurki też wywodzi się z PKP Cargo. Wcale się nie zdziwię, jeśli to Kozendra "wygra" ten "konkurs".

Kryteriom jakie powinien spełniać kandydat sprostałby każdy naczelnik pierwszej lepszej sekcji lub działu w PKP z wyższym wykształceniem.
leo1407 - 04-05-2008, 09:42
Temat postu:
Myślę że sprawa jest o wiele bardziej poważna niż by mogło się wydawać. Weźmy chociaż wspominaną ostatnio dziurę pokoleniową w Cargo. ( i chyba nie tylko tam ). Wymaga to poważnego podejścia do zagadnienia i fachowca z prawdziwego zdarzenia a nie kolejnego kolesia z - jak napisała Krycha - "konkursu".
Andrzej - 14-05-2008, 15:06
Temat postu: Zmiany w zarządzie PKP Cargo
Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, uzyskanymi przez "Rynek Kolejowy", w zarządzie PKP Cargo zaszły dwie zmiany. Powołano dwóch nowych członków zarządu - jednym z nich został Ludomir Hanzel. Drugie nazwisko nie jest jeszcze znane. Bliższe informacje już wkrótce.źródło: Rynek Kolejowy
leo1407 - 15-05-2008, 06:31
Temat postu:
Może ktoś wie KTO TO JEST ? I co potrafi ?
Beatrycze - 15-05-2008, 07:06
Temat postu:
Ludomir Hanzel był dyrektorem gabinetu politycznego ministra Skarbu Państwa w latach 2000/2001 pana Andrzeja Chronowskiego z Akcji Wyborczej Solidarność.

Hanzel był także dyrektorem zarządzającym spółki Inter Card. To wszystko co można wyszukać w Google. Osoba dość tajemnicza.
Krycha - 15-05-2008, 09:16
Temat postu:
Od siebie powiem krótko. Ta ekipa rządząca, czyli PO-PSL w sprawach kolei jest bardziej nieudolna od poprzedników. Widać to po roszadach na stołkach nie tylko w spółkach PKP ale i w MI, a także po zostawieniu na prezesowskich stołkach największych nieudaczników: Wach, Wasiak (PKP SA), Tereszczuk, Radwan (PKP PR), Warsewicz, Supa, Nitkowski (PKP IC), Osipów (PKP SKM), Celiński (PKP PLK), Mamiński (Natura Tour) - większość z nadania PiS. Choć Wach (i jego sitwa) już przed poprzednimi wyborami wygranymi przez PiS stawiał na PO. Jakim cudem SLD-owski prezes PKP SA (Wach) uchował się wtedy przed kadrową miotłą PiS-u? To proste, wkupił się w łaski Gosiewskiego peronem we Włoszczowie...

Platformersom Wach też musiał się czymś podlizać, aby utrzymać stołek. Czym? Szybkim rozwaleniem PKP i przekonaniem do tego "S"przedajnych związkowców, czyli szkodliwym społecznie i ekonomicznie usamorządowieniem PR oraz prywatyzacją najlepszego kawałka kolejowego tortu: przewozów towarowych (Cargo) i dalekobieżnych przewozów pasażerskich (IC + pospieszne).
Wojtek - 15-05-2008, 12:27
Temat postu:
Nowy członek Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP Cargo w wyniku postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 14 maja 2008 roku Ludomira Handzla w skład zarządu spółki.

Ludomir Handzel ma 35 lat. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich (Kolegium Zarządzania i Finansów) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdobył doświadczenie w pracach organów spółek, m.in.: ZSB „Stolbud-Grybów” (Prezes Zarządu), Fabryki Wagonów „Gniewczyna” S.A. (Członek Zarządu), PKN ORLEN S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), NFI PROGRESS S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej). Sprawował funkcje doradcze, m.in. jako doradca zarządu w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „Nowy Sącz” S.A. i Kancelarii Senatu. Pracował także w Ministerstwie Skarbu Państwa.

źródło: PKP Cargo
fury - 15-05-2008, 14:14
Temat postu:
Katowickie wydanie Gazety Wyborczej z 30 maja 2006 roku, w artykule zatytułowanym "Wieczerzak: pieniądze wyprowadzone ze Śląskiej Kasy Chorych miały trafić na kampanię PO i PiS-u" czytamy:
Cytat:
Ujawnił on protokół przeprowadzonego w Warszawie przesłuchania Grzegorza Wieczerzaka, oskarżonego o gigantyczne nadużycia byłego prezesa PZU Życie. Wieczerzak zeznał, że na początku 2001 r. w jego gabinecie pojawił się prezes ComputerLandu i zaproponował mu wykupienie powierzchni reklamowej na kartach czipowych dla Śląskiej Kasy Chorych. - Stwierdził, że ten kontrakt jest ważny dla ludzi związanych z PO na Śląsku i Małopolsce - twierdził Wieczerzak.

Według byłego prezesa PZU Życie w tej sprawie mieli go także odwiedzić Ludomir Handzel i Marek Budzisz, członkowie gabinetu politycznego Andrzeja Chronowskiego, ministra skarbu w gabinecie Jerzego Buzka. Oni z kolei mieli go przekonywać, że pieniądze z tego kontraktu pójdą na wsparcie PiS-u.

Wieczerzak twierdził, że nie kupił reklamy, obawiając się, że to prowokacja. W efekcie ComputerLand podpisał umowę z Grupą PZU i Millennium.

W tej sytuacji katowicki sąd przyjął wniosek prokuratury i 31 sierpnia przesłucha Wieczerzaka, Budzisza i Handzla.
Gentelmani, co to lody kręcą, zabezpieczyli się na wszystkich frontach: u bliźniaków i u Donalda. Jakby nie było to wszystko kaczki. Wolę gęsinę.

Rozwój Handzla jest prawidłowy. W roku 2001 w Gazecie Wyborczej napisano:
Cytat:
Młode wilki z Nowego Sącza

Chronowski zapowiadał przed kilku laty: "W banku kadr nowosądeckiej AWS znajduje się około 130 nazwisk kandydatów zdolnych sprawować ważne stanowiska w administracji państwowej i specjalnej w regionie" ("Dziennik Polski" z 22 października 1997 r.). Dziś coraz częściej sięga po tę listę.

Dyrektorem gabinetu politycznego ministra został Ludomir Handzel - 27-latek z Nowego Sącza, absolwent stosunków międzynarodowych i student IV roku nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej był doradcą wicemarszałka w Senacie;
Chronowskiego wspominaliśmy przy okazji afery wekslowej Jana Janika
Cytat:
Sąsiadem Koguta jest były wicemarszałek Senatu, a później minister skarbu Andrzej Chronowski z AWS. Ma dom w tej samej gminie (kiedyś pracował w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu).
Czyżby kółko się zamykało? Oj, szykuje się następny skok na kasę! Tak mi podpowiada mój długi nos.
Krycha - 15-05-2008, 17:10
Temat postu:
fury, dzięki za materiały. Teraz wszystko układa mi się w logiczną całość.

Przypuszczam, że Handzla do zarządu PKP Cargo "wstawił" Kogut. Pamiętajmy, że Kogut to PKP Cargo. Mimo, iż jest senatorem to nadal bardzo aktywnie pociąga za kolejowe sznurki. Podobnie jak inny koleś Wacha - poseł Tchórzewski (PKP Energetyka). To jedna klika.

Kolejową sitwę (nie chcę użyć bardziej dosadnego słowa) tworzą m.in. Kogut i Wach. Kto jest przewodniczącym rady nadzorczej PKP Cargo? Prezes Wach. I to Wach musiał "przyklepać" stołek dla Handzla w zarządzie PKP Cargo.

Skok na kasę oczywiście się szykuje. Myślę, że nasze forum czeka gorący okres ciężkiej pracy... Będzie się działo. I będzie o czym pisać.
teolog - 15-05-2008, 20:23
Temat postu:
Karuzela dalej się kręci ,a kręcą nią dalej Wach,Kogut i Tchórzewski,najgorsze jest to że może z niej wypaść sam minister inrastruktury.

Po Supie następny księżulek Hałyk.

[ Dodano: 25-05-2008, 10:57 ]
Czytam sobie ogłoszenia o konkursach i dochodzę do wniosku że są pod określone osoby,i tak: Tygodnik Kurier PKP nr. 15 z 13 kwietnia 2008r.dwa ogłoszenia.
1.PKP PLK warunki do spełnienia,niekaralność i brak toczących się postępowań karnych taki warunek pojawia się we wszystkich ogłoszeniach o postępowaniach na członków zarządów spółek kolejowych.
2.Ogłoszenie nr.2 ten sam tygodnik nr.15 ogłoszenie PKP Energetyka na członka zarządu d.s Ekonomiczno finansowych ,tylko niekaralność kandydata a brak zapisu o toczących się postępowaniach karnych,chyba jest to konkurs dla pani Joli P? Laughing
Pirat - 15-05-2008, 22:16
Temat postu:
Popłuczyny po AWS do PKP CARGO przybyły. Wink

Teraz będzie "konkurs" na członka zarządu ds. finansowych. Ma wygrać Janusz Lach. O Lachu można poczytać tutaj.

-----

RADA NADZORCZA
Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko w Zarządzie Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

Członka Zarządu ds. Finansowych

źródło: PKP CARGO
leo1407 - 16-05-2008, 06:25
Temat postu:
Właśnie z okresu, kiedy Lach był dyrektorem finansowym Daewoo-FSO pochodzi ok. 1 mld dolarów zadłużenia żerańskiej firmy wobec dostawców i banków z Korei.
Po odejściu z Daewoo-FSO Janusz Lach był doradcą prezesa KredytBanku. W 2001 r. zasiadał we władzach Daewoo Motor Polska w Lublinie. Upadłość tej firmy ogłoszono na początku października 2001 r.

Z lubelskiej spółki Daewoo obecny członek zarządu PKP trafił do ZS Jelcz, firmy motoryzacyjnej z grupy Zasada S.A. Pod koniec lutego tego roku sąd, który rozpatrywał wniosek wierzyciela o ogłoszeniu upadłości tej firmy, zdecydował się otworzyć postępowanie układowe, które ma doprowadzić do redukcji jej zadłużenia.

Szykuje się nam kolejny fachowiec od finansów Śmiech
Naczelnik - 16-05-2008, 11:08
Temat postu:
Tajemniczy kontrakt
22.11.2003

W nocy z czwartku na piątek stacja benzynowa BP w Nowym Sączu stała się nietypowym miejscem na biznesowe spotkanie przedstawicieli grybowskiego Stolbudu i sądeckiego ZNTK.

Na stacji paliw pierwszy pojawił się ubrany w dres Ludomir Handzel. Na kogo niecierpliwie czekał, wyjaśniło się szybko. Po kilku minutach pojawili się Wiesław Piwowar i Zbigniew Konieczek, przedstawiciele ZNTK, obaj na galowo - w eleganckich garniturach. Rozłożyli na stole opasły plik dokumentów i przystąpili do ich podpisywania. W ruch poszły pieczątki i długopisy. Panowie tak byli zaaferowani zajęciem, że nie mieli czasu na rozmowę.

Gazeta Krakowska
Arek - 16-05-2008, 16:42
Temat postu:
Nazwisko Ludomira Handzla pada także w odniesieniu do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej PiS za pośrednictwem Śląskiej Kasy Chorych i ComputerLandu. Polecam artykuł "Cichodajcy":
http://www.nie.com.pl/art8149.htm
leo1407 - 16-05-2008, 17:30
Temat postu:
Coraz lepiej, coraz lepiej.... Evil or Very Mad
Zed - 27-05-2008, 10:20
Temat postu:
Marek Pawlik w zarządzie PKP PLK

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Rynek Kolejowy", rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych powołała Marka Pawlika na stanowisko członka zarządu ds. rozwoju.

O ile nam wiadomo, nie wiąże się to z innymi zmianami w składzie zarządu PKP PLK.

źródło: Rynek Kolejowy
Lady Makbet - 27-05-2008, 10:27
Temat postu:
Marek Pawlik jest zastępcą dyrektora CNTK: http://www.cntk.pl/index.php?page=instytut
Co o nim wiadomo? Bo jak na razie wiadomo tylko tyle, że zarząd PKP PLK powiększy się z 7 do 8 osób. Za rządów PiS zarząd powiększył się z 5 do 7 osób. PO jest lepsza. Kto da więcej?
Noema - 27-05-2008, 17:25
Temat postu:
Lady Makbet, nie tylko zarząd PLK pęcznieje. W Cargo jest to samo:

Nowy członek Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 26 maja 2008 roku Pana Daniela Ryczka w skład Zarządu Spółki PKP CARGO.

źródło: PKP Cargo
Beatrycze - 28-05-2008, 05:55
Temat postu:
To teraz tylko patrzeć jak z 5 do 7 osób powiększy się skład zarządu PKP SA, najbogatszej spółki w Grupie PKP i jednej z najbogatszych w Polsce. A jest o co się bić! Majątek PKP SA, czyli kapitał zakładowy wynosi aż ponad 10 miliardów zł. Dla porównania, kapitał zakładowy PKP Cargo to tylko niecałe 3 miliardy (po realokacji taboru znacznie się zmniejszy!), zaś PKP PLK nieco ponad 8 miliardów. Czyli majątek Cargo i PLK (łącznie ok. 90 tys. zatrudnionych) to w sumie tyle ile wynosi majątek PKP SA zatrudniającej zaledwie 3 tys. osób.
Naczelnik - 28-05-2008, 11:35
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Marek Pawlik jest zastępcą dyrektora CNTK: http://www.cntk.pl/index.php?page=instytut
Co o nim wiadomo? Bo jak na razie wiadomo tylko tyle, że zarząd PKP PLK powiększy się z 7 do 8 osób. Za rządów PiS zarząd powiększył się z 5 do 7 osób.

Pawlik zastąpił Trębickiego wstawionego do zarządu PLK przez PiS.
Noema - 28-05-2008, 12:06
Temat postu:
Naczelnik, czas na Safutę-Pawlak. Też z nadania PiS. Wink


PKP PLK: Pawlik za Trębickiego

Potwierdziła się wczorajsza wiadomość "Rynku Kolejowego". Marek Pawlik został nowym członkiem zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wbrew jednak naszym informacjom, w zarządzie zaszły także inne zmiany. Jak pisze "Rzeczpospolita", Pawlik zastąpił Andrzeja Trębickiego, odwołanego przez radę nadzorczą spółki. Pawlik pełnił dotychczas funkcję zastępcy dyrektora ds. interoperacyjności kolei w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa. Nie przydzielono mu jeszcze nowych obowiązków, jednak nieoficjalne źródła donoszą, że w PKP PLK zostanie dyrektorem ds. strategii i rozwoju.

źródło: Rzeczpospolita/RK
Krycha - 28-05-2008, 19:31
Temat postu:
Cytat:
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 26 maja 2008 roku Pana Daniela Ryczka w skład Zarządu Spółki PKP CARGO.

Ten nowy członek zarządu PKP CARGO to człowiek Marii Wasiak z zarządu PKP S.A.

Po utworzeniu spółki PKP PR Ryczek został dyrektorem Biura Zarządu (Wasiakowa była wtedy prezesem zarządu PKP PR), był wtedy młody (teraz ma chyba 35 lat), była to chyba jego pierwsza praca (studia skończył w 2000 roku). W centrali PKP PR Ryczek pracował w okresie od października 2001 r. do maja 2006 r. Jak Wasiakowa stała się członkiem zarządu PKP S.A. ściągnęła go do PKP S.A. gdzie dyrektorował w Biurze Współpracy z Zagranicą oraz w Biurze Zarządu PKP S.A.

Teraz Ryczek został członkiem zarządu PKP CARGO. W tej spółce przewodniczącym rady nadzorczej jest Wach, prezes PKP S.A. Ryczek z Wasiakową to podobno jakaś rodzina, ale trudno to dokładnie ustalić, więc jeszcze węszę tu i ówdzie...

Wach załatwił w zarządzie PKP CARGO ciepłą i wygodną posadkę dla człowieka Wasiakowej. Ciekawe jak teraz Wasiakowa zrewanżuje się Wachowi w spółce PKP PR (Wasiakowa jest od niedawna przewodniczącą rady nadzorczej PKP PR gdzie zastąpiła Wacha) - wiadomo, że po dymisji Radwana (za sprawą mojej publikacji o przekrętach w centrali PKP PR) jest nieobsadzone stanowisko członka zarządu - dyrektora ds. pracowniczych PKP PR.

Do 31 sierpnia 2006 r. Ryczek był członkiem rady nadzorczej Kolei Mazowieckich (PKP PR miały wtedy 49% udziałów w KM), skąd wygryzł go Tereszczuk, obecny prezes PKP PR.

Cóż, nepotyzm i kumoterstwo na potęgę!
Krycha - 28-05-2008, 20:24
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w wyniku którego 27 maja 2008r. podjęła następujące decyzje:

Uchwałą Nr 77 /2008 Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 maja 2008r.

Z dniem 1 czerwca 2008 roku powołała p. Teresę Zwiernik na stanowisko Członka Zarządu ds. projektów unijnych.

Uchwałą Nr 78/2008 Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 maja 2008r.

Z dniem 1 czerwca 2008 roku powołała p. Zbigniewa Zarychtę na stanowisko Członka Zarządu ds. sprzedaży.

Uchwałą Nr 79/2008 Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 maja 2008r.

Z dniem 1 czerwca 2008 roku powołała p. Józefa Jeżewicza na stanowisko Członka Zarządu ds. utrzymania infrastruktury.

Uchwałą Nr 80/2008 Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 maja 2008r.

Z dniem 1 czerwca 2008 roku powołała p. Marka Pawlika na stanowisko Członka Zarządu ds. strategii i rozwoju.

Uchwałą Nr 81/2008 Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 maja 2008r.

Odwołała z dniem 27 maja 200r. p. Andrzeja Trębickiego ze stanowiska Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

źródło: http://www.pkp.pl/node/1733
Arek - 29-05-2008, 12:28
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Popłuczyny po AWS do PKP CARGO przybyły. Wink
Teraz będzie "konkurs" na członka zarządu ds. finansowych. Ma wygrać Janusz Lach. O Lachu można poczytać tutaj.

To już pewne. Janusz Lach od czerwca będzie członkiem zarządu PKP Cargo ds. ekonomiczno-finansowych.
Maja - 29-05-2008, 12:58
Temat postu:
Antybeton, mieliście jakiś cynk o ustawionym pod Lacha konkursie?
Podrzucają Balczunowi amatorów z PKP SA i obawiam się, że jego plan naprawczy Cargo szlag trafi.
Wojtek - 29-05-2008, 13:12
Temat postu:
Zmiany w zarządach PKP Cargo i PKP LHS

Zgodnie z nieoficjalnym informacjami "Rynku Kolejowego", Janusz Lach od czerwca będzie członkiem zarządu PKP Cargo ds. ekonomiczno-finansowych. W PKP LHS natomiast, konkurs na członka zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno finansowych wygrał Andrzej Murawa.

Źródło: Rynek Kolejowy
Modliszka - 29-05-2008, 22:17
Temat postu:
Cytat:
W PKP LHS natomiast, konkurs na członka zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno finansowych wygrał Andrzej Murawa.

Wróble ćwierkają, że Murawa "wygrał" konkurs na długo przed jego ogłoszeniem. Teraz będzie konkurs na Tracichleba?
mc2 - 30-05-2008, 07:15
Temat postu:
W PLK jednak będzie konkurs na wszystkich dyrektorów zakładowych, tylko po kolei, do końca roku wszystkie. Teraz po zakończonym "konkursie" PSL, o którym duzo wie pan Engelhart, odwołano dyrektora z Wrocławia p.Włodarczyka i zacznie sie nowy "konkurs".
Noema - 30-05-2008, 08:02
Temat postu:
Nowy członek Zarządu PKP CARGO S.A.

http://www.pkp-cargo.pl/site/typo3temp/pics/e8a9918802.jpg

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 26 maja 2008 roku Pana Daniela Ryczka w skład Zarządu Spółki PKP CARGO.

Daniel Ryczek ma 33 lata. Z wykształcenia jest prawnikiem - absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie integracji z UE w transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Zawodowo związany z Grupą PKP od 2001 roku. Przez 5 lat jako dyrektor Biura Zarządu odpowiadał za obsługę korporacyjną i ład dokumentacyjny w spółce PKP Przewozy Regionalne. W 2005 r. ukończył program ETCR - Europejskiego Centrum Szkoleniowego Kolei w College of Europe w Brugii. W 2007 r. oddelegowany do odbycia stażu we Wspólnocie Kolei Europejskich (CER) w Brukseli. Ostatnio zatrudniony na stanowisku wicedyrektora Biura Zarządu PKP S.A. Zna biegle język angielski. Posługuje się również językiem niemieckim, rosyjskim i francuskim.

źródło: PKP CARGO SA
Modliszka - 30-05-2008, 21:59
Temat postu:
Noema, przynajmniej jest przystojny. Wink

Czy wiadomo konkretnie za co nowi członkowie zarządu, panowie Handzel i Ryczek, będą odpowiedzialni? Bo na stronie PKP Cargo jest napisane tylko "członek zarządu" i nic więcej:
http://www.pkp-cargo.pl/site/index.php?id=239

Czyżby dyrektorzy ds. zbędnych i niepotrzebnych?
sielawa - 31-05-2008, 14:52
Temat postu:
Handzel - ds. strategii
Ryczek - ds. międzynarodowych
leo1407 - 02-06-2008, 18:24
Temat postu:
Fragmenty stenogramu z 57 posiedzenia Komisji Śledczej 15 marca 2005r
Poseł Bogdan Bujak:
To pytanie może ostatnie. I tu się z panem zgadzam, że nie powinno się patrzeć na pochodzenie, a na doświadczenie. Ale proszę mi powiedzieć, czy taki zbieg okoliczności, pan Ludomir Handzel 28 lat...
Pan Emil Wąsacz:
Nie znam, od razu mówię.
Poseł Bogdan Bujak:
Pani Grześkowiak 20 kilka lat, pani Szkaradek 20 kilka lat - w jednej firmie, PKN Orlen. Czy to nie jest przypadek?
Pan Emil Wąsacz:
Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy to jest przypadek, czy nie przypadek. Uważam, że jeśli mieli kwalifikacje, to tak jak powiedziałem poprzednio
Poseł Bogdan Bujak:
Ale przyzna pan, że jest to dziwna sprawa, że troje dzieci trójki działaczy.
Pan Emil Wąsacz:
No, ale jeśli mieli kwalifikacje, to ja nie widzę w tym naruszenia jakichkolwiek zasad.
Poseł Bogdan Bujak:
No, aby to było dobre dla firmy przede wszystkim.

Więcej dla ciekawych
http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,57080,2612489.html
Arek - 03-06-2008, 13:42
Temat postu:
Andrzej Mulawa w LHS

Rada Nadzorcza PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 2 czerwca 2008 roku Pana Andrzeja Mulawę na stanowisko Członka Zarządu Dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych.

źródło: PKP LHS
teolog - 03-06-2008, 21:29
Temat postu:
A kto to jest ten Mulawa?
Zed - 04-06-2008, 07:27
Temat postu:
Mulawa to aktywista PO z Zamościa:
http://www.platforma.zamosc.pl/po.php?get=page,101,5
Naczelnik - 04-06-2008, 17:30
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP Informatyka

23 kwietnia rada nadzorcza PKP Informatyka powołała do składu zarządu dwóch nowych członków zarządu: Tadeusza Sawę (członka zarządu ds. techniki i eksploatacji) oraz Marcina Trzaskę (członka zarządu ds. marketingu i sprzedaży).

Zastąpili oni odwołanych 15 stycznia dwóch członków zarządu: Bożenę Grześkowiak - Pawluch (członka zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych) oraz Krzysztofa Mateya (członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju i sprzedaży).

źródło: PKP Informatyka / RK
moolBolo - 07-06-2008, 11:14
Temat postu: Bolo
Super zmiany Hahaha.... ciagle te same geby na rok znikaja i znowu sie pojawiaja, nic nie zrobili i znowu wracja (tak jakby byla jakas specjalna lawka rezerwowych którzy sie wymieniaja i wchodza do gry ale cala druzyna caly czas ta sama) albo jak juz beton znajdzie bo trzba druzyne powiekszyc kogos na zewnatrz to az sie bac co ten koles bedzie robil..... i idealnie do nich pasuje..... ja tez tak bym chcial w tej druzynie byc.... jak ktos czyta z betonu to forum niech mi napisze..... czy mam piec przeszlosc jak prezes IC i stawiac szopki....czy jak lach sprzedac fso...czy jak kogut rabowac spolki pkp w ramach fundacj tzw umowami sponsoringui,a moze wozic narkotyki jak kurier z Gdyni, czy miec jak balczun przyjaciela skrzypka z nbp...... itd, niech napisze ktos na czym ten fenomen polega, bo zabawa jest przednia ale trzeba byc w druzynie.... a jak sami wiecie zycie tam jest przednie i do emerytury przykrycie-tylko czasami cie odstawiaja, ale to chyba dla zdrowia abys sie nie przejad Smile
Arek - 19-06-2008, 11:11
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Popłuczyny po AWS do PKP CARGO przybyły. Wink

Teraz będzie "konkurs" na członka zarządu ds. finansowych. Ma wygrać Janusz Lach. O Lachu można poczytać tutaj.


Janusz Lach członkiem zarządu PKP Cargo

Rada Nadzorcza PKP Cargo SA w wyniku postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 16 czerwca 2008 roku Janusza Lacha na członka zarządu spółki PKP Cargo ds. finansowych. Wcześniej odwołała z tego stanowiska Macieja Libiszewskiego.

http://www.pkp-cargo.pl/site/typo3temp/pics/37af5fba10.jpg

źródło: PKP Cargo
Krycha - 23-06-2008, 14:38
Temat postu: Nowi członkowie Rady Nadzorczej PKP SA
Wybrani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej PKP SA reprezentujący pracowników.

Andrzej Sojecki, Przewodniczący PKP SA Centralnej Komisji Wyborczej poinformował, że przeprowadzone w PKP wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP SA są ważne. PKP SA CKW uchwałą nr 52 z dnia 11 czerwca br. ogłosiła, że przedstawicielami pracowników do Rady Nadzorczej „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” zostali wybrani:

1. Leszek MIĘTEK, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Polsce,

2. Henryk SIKORA, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność,

3. Stanisław Marek STOLORZ, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Dla Miętka i Stolorza , jest to debiut w RN PKP SA., Sikora był już w poprzedniej kadencji.

źródło: Rynek Kolejowy
Elektra - 23-06-2008, 16:00
Temat postu:
Kto i kiedy wybrał tych panów do rady nadzorczej PKP SA Question
W EZ Wrocław żadnych wyborów nie było, nie było nawet żadnych ogłoszeń. Gdy wybieraliśmy Niezgodę do rady nadzorczej PKP Energetyki to były organizowane obowiązkowe "spędy" na głosowanie. Teraz cisza! A jak było w innych zakładach PKP?
Arek - 23-06-2008, 17:08
Temat postu:
Elektra, bo to są przedstawiciele związkowców wybrani przez związkowców! Ci co mieli glosować, głosowali. Ci co mieli wejść do rady nadzorczej, weszli.
Naczelnik - 24-06-2008, 12:10
Temat postu:
Elektra, nie ważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy.
Krycha - 24-06-2008, 20:02
Temat postu:
Cytat:
Janusz Lach członkiem zarządu PKP Cargo

Janusz Lach został też członkiem rady nadzorczej PKP PLK. Jak widać, jeden stołek to za mało...
fury - 24-06-2008, 21:07
Temat postu:
Przecież to korupcja i nieuczciwa konkurencja. Członek zarządu spółki przewozowej jest członkiem rady nadzorczej zarządcy infrastruktury, od którego przewoźnik kupuje drogę przebiegu. Na miejscu prywatnych przewoźników domagałbym się również stołka w radzie nadzorczej albo zgłosiłbym do UOKiK i CBA.

http://www.plk-sa.pl/kontakt/rada-nadzorcza.html

Rada Nadzorcza PKP PLK SA

* Zbigniew Szafrański - Przewodniczący Rady Nadzorczej
* Jacek Krzyślak - Sekretarz Rady Nadzorczej
* Piotr Gebel - Członek Rady Nadzorczej
* Bogusław Kapcia - Członek Rady Nadzorczej
* Janusz Lach - Członek Rady Nadzorczej
* Wiesław Pełka - Członek Rady Nadzorczej
* Piotr Stępień - Członek Rady Nadzorczej
* Stanisław Stolorz - Członek Rady Nadzorczej
* Tomasz Warsza - Członek Rady Nadzorczej

http://www.pkp-cargo.pl/site/index.php?id=239

Zarząd PKP CARGO S.A.

1 Wojciech Balczun Prezes Zarządu
2 Zbigniew Janicki Członek Zarządu ds. Handlowych
3 Witold Bawor Członek Zarządu ds. Eksploatacyjnych
4 Daniel Ryczek Członek Zarządu ds. Międzynarodowych
5 Ludomir Handzel Członek Zarządu ds. Strategii
6 Janusz Lach Członek Zarządu ds. Finansowych
7 Zenon Kozendra Członek Zarządu ds. Pracowniczych
sielawa - 25-06-2008, 18:07
Temat postu:
dobrze widzę - Stolorz jest w Radzie Nadzorczej PKP S.A. i PLK-i?

na stronie Cargo dorzucili tzw. "notkę" o Lachu - szkoda że nie napisali w jakiej kondycji zostawił wymienione przedsiębiorstwa i ani słowa o jego karierze "kolejowej"
leo1407 - 26-06-2008, 06:41
Temat postu:
sielawa napisał/a:
szkoda że nie napisali

Zgadzam się - szkoda ! Jednak nie jest mi znany przypadek, w którym oficjalny komunikat o powołaniu X czy Y na wysokie stanowisko zawierałby jakiekolwiek niewygodne informacje.
Od takich rzeczy istnieją jednak ( na szczęście ) takie fora jak to, które czytamy Smile
mc2 - 27-06-2008, 17:19
Temat postu:
Elektra - wyborów nie było, bo juz wypraktykowano prostą rzecz na swoje potrzeby - przyjmuje się i ogłasza, że pełną i właściwą dokumentację oraz w terminie złożył:....., w tym miejscu podaje się nazwiska tylu osób ile jest miejsc do obsadzenia (nazywane póxniej wybranymi). Ponieważ są 3 nazwiska i 3 miejsca wyborów się nie przeprowadza 9oszczędności!) i zaklepuje jednym papierkiem komisji wyborczej skład "wybrańców załogi do RN". Ot i całe wybory....... Czyli nie ważne kto liczy głosy, ale KTO PRZYJMUJE DOKUMENTY OD ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ OSÓB!
fisch - 29-06-2008, 14:12
Temat postu: Wybory przedstawicieli pracowników do RN PKP S.A.
Proponuję "kubełek" zimnej wody na rozpalone głowy. Fakty a nie MITY.
Noema - 30-06-2008, 17:53
Temat postu:
Mirosława Pietkiewicz w zarządzie PKP Cargo

Zenon Kozendra nie jest już członkiem zarządu PKP Cargo ds. pracowniczych. Zastąpiła go Mirosława Pietkiewicz.

25 czerwca 2008 r. w siedzibie spółki Cargo w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami zarządu spółki. Po raz pierwszy ze związkowcami w spotkaniu uczestniczyli: Mirosława Pietkiewicz, która oficjalnie w tym dniu zaczęła pełnić obowiązki członka zarządu dyrektora ds. pracowniczych, oraz Ludomir Handzel członek zarządu ds. strategii, który został powołany na to stanowisko 14 maja br. Zaznaczył on, że dzisiejsze rozmowy traktujemy jako spotkanie zapoznawcze w związku z czym wszyscy obecni w kilku zdaniach przedstawili się.

Przedstawiciele zarządu spółki zapowiedzieli, że chcą organizować spotkania ze związkami zawodowymi przynajmniej raz na miesiąc w celu przekazywania informacji w obie strony, dodali również że na kolejnym spotkaniu przedstawią swoją wizję lepszego funkcjonowania spółki Cargo opartą na konkretnych danych. W związku z tym że w ostatnim okresie spółka notuje spadek przewozów towarowych to głównym zadaniem jest pozyskanie większej liczby klientów poprzez uproszczenie zasad sprzedaży usług, które mają być przyjazne dla klienta jak również zniesienia kar umownych, nowe zasady mają wejść już od 1 lipca br.

źródło: www.warsztat.info
leo1407 - 01-07-2008, 06:17
Temat postu:
Od siebie chciałbym dodać, że Pani Pietkiewicz "pochodzi" z CZ Szczecin, któremu szefowała lat parę.
mc2 - 01-07-2008, 17:12
Temat postu:
a na 99,9% Kozendra idzie do IC. Czy Krycha wie coś o tym?
Zed - 01-07-2008, 18:25
Temat postu:
mc2, a on co miałby robić w tym IC? Pierdzieć w związkowy "S"tołek?
W Cargo już nie chcą pa"S"ożyta?
Modliszka - 01-07-2008, 19:24
Temat postu:
Z tego co wiem to do PKP IC idzie nie tylko Kozendra, ale też Bogdan Dzieciniak - dyr. Zakładu Taboru we Wrocławiu. No i dyr. Marek Pawicki z PR Wrocław też będzie mącił w PKP IC, teraz jest dyrektorem Oddziału Przewozów Międzywojewódzkich w Poznaniu.
szpak - 01-07-2008, 20:01
Temat postu:
Wygląda to na nalot nieudaczników na PKP IC. Czarno to wszystko widzę! Niech jeszcze upchną samorządom cały ten beton PKP PR to pozostaje tylko inwestować w lepsze auto, bo pociągami w tym kraju nie da się normalnie jeździć!
Naczelnik - 14-07-2008, 10:11
Temat postu:
Maciej Srebro składa dymisję i przechodzi do prywatnej spółki. Jutro, 15 lipca, zbiera się rada nadzorcza TK Telekom, jednej ze spółek z grupy PKP, którą przez ostatnie dwa lata kierował Maciej Srebro, minister łączności w rządzie Jerzego Buzka.

Jak dowiedział się nieoficjalnie "Puls Biznesu", jutro złoży rezygnację z funkcji prezesa.

Posadę objął w sierpniu 2006 r. jeszcze z nominacji Jerzego Polaczka, ministra transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W dość trudnym momencie. Po poprzednim zarządzie, też z ramienia PiS, odziedziczył potężny dług. Po 2005 r. TK Telekom miała 43 mln zł straty, rok później 17 mln zł.

Program naprawczy wdrożony przez Macieja Srebro wyprowadził spółkę z długów i 2007 r. zakończyła ona niespełna półmilionowym zyskiem. Według prognozy, w tym roku zyskowność ma być znacznie wyższa i zamknąć się kwotą 1,48 mln zł. Wyniki za pierwsze pięć miesięcy sugerują, że plan uda się zrealizować. Na koniec maja w kasie TK telekom zostało 707 tys. zł czystego zysku.

— Maciej Srebro zbierał raczej pochlebne opinie jako sprawny menedżer i dobry szef, który poukładał sprawy w firmie — ocenia prezesa TK Telekom osoba z branży telekomunikacyjnej.

Nie udało mu się natomiast wdrożyć trzyletniej strategii. Nie ze swojej zresztą winy. Dokument trafił do właściciela, czyli PKP już na początku roku i jeszcze zimą miał zostać zatwierdzony. Pomimo braku poważniejszych zastrzeżeń do dzisiaj nie zyskał akceptacji.

Strategia zakłada otwarcie spółki na szeroki rynek telekomunikacyjny. Obecnie utrzymuje się głównie z usług na rzecz grupy PKP.

Z informacji "Pulsu Biznesu" wynika, że Maciej Srebro obejmie stanowisko prezesa w Biatelu, telekomunikacyjnej firmie z Białegostoku.

źródło: Puls Biznesu / RK
leo1407 - 14-07-2008, 10:16
Temat postu:
Przy takich powiązaniach finansowych spółek grupy i takich stawkach za usługi każdy szef TK wyszedłby na plus. Żadnej konkurencji i "jedyne słuszne" łącza Śmiech
Elektra - 14-07-2008, 14:49
Temat postu:
NOWY CZŁONEK ZARZĄDU „PKP ENERGETYKA”

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2008 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 wygasł mandat pani Jolanty Piłat jako Członka Zarządu Spółki.

Jednocześnie weszła w życie Uchwała Nr 43/III/2008 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki pani Gabrieli Dwornik jako Członka Zarządu – Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, która wygrała konkurs rozpisany na to stanowisko.

http://pkpenergetyka.s3.beyond.pl/files/img/centrala/14_07_2008/dwornik_male.jpg

Pani Gabriela Dwornik ukończyła Wydział Ekonomiki i Organizacji Produkcji na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Studia podyplomowe na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Z firmą związana jest od 1981 roku. W centrali „PKP Energetyka” piastowała funkcję Naczelnika Wydziału Rozliczeń Energii Elektrycznej, a od kwietnia 2008 r. Dyrektora Biura Finansowego.

źródło: PKP Energetyka
Pirat - 23-07-2008, 07:50
Temat postu:
Maciej Srebro, minister łączności w rządzie Jerzego Buzka, opuszcza TK Telekom, telekomunikacyjną spółkę z grupy PKP. W przyszłym tygodniu powinno ukazać się ogłoszenie o konkursie na zwolnione stanowisko. W tym czasie Maciej Srebro będzie już pracował dla nowego pracodawcy. Od 1 sierpnia obejmie funkcję prezesa technologicznej firmy Biatel, nad którą w tym roku przejął kontrole AIG New Europe Fund II LP.

źródło: Puls Biznesu
Beatrycze - 23-07-2008, 09:47
Temat postu:
Ciekawe kogo Lisowski namaści na nowego prezesa TK. Do zarządu wstawił już swojego kolegę, byłego dyrektora LZ Wrocław i może to on zastąpi Srebro?
Krycha - 23-07-2008, 13:16
Temat postu:
Beatrycze, akurat w tej kwestii Lisowski ma niewiele do gadania. Beton PKP ma tylko 37,7% udziałów w Telekomunikacji Kolejowej, pozostałe 63,3% należy do Skarbu Państwa. Lisowski co najwyżej może wstawić na dyrektora swojego zakładu jakąś niespełna 30-letnią niedoświadczoną dziewuszkę, którą może manipulować jak marionetką. Hulaj dusza w LZ Wrocław, a jak przekręty Solidaruchów wyjdą na jaw to kozła ofiarnego zrobią z "młodej"...

Dyrektorka Zakładu Telekomunikacji we Wrocławiu:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=37349#37349
Wojtek - 23-07-2008, 14:04
Temat postu:
http://www.ic.rail.pl/viewtopic.php?t=6122

Jak usłyszałem z dobrze poinformowanego źródła zbliżonego do partii obecnie rządzącej, powoli, acz nieubłaganie zbliża się dość szeroka miotła, która wymiecie złogi PiSowskie (przepraszam za dosadność w sformułowaniu, ale mam frajdę kiedy ludzie się przekonują że miecze bywają z reguły obusieczne) ze spółek grupy PKP. Prezes Warsewicz, co nie jest chyba zbyt dużym zaskoczeniem, znajduje się w centralnym miejscu przebiegu tejże miotły.
Wojtek - 30-07-2008, 21:40
Temat postu:
Nowy czlonek RN w PKP PLK

Centrala Komisja Wyborcza PKP PLK SA , pod przewodnictwem Stanisława Dolewskiego, ogłosiła wyniki wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w PKP PLK SA. Nowym członkiem RN , przedstawicielem załogi, został Jacek Martiszek.

Zastąpił on Stanisława Stolorza, który został członkiem Rady Nadzorczej w PKP SA. Martiszek ma 57 lat. Jest absolwentem Technikum Elektrycznego w Nowym Sączu. W PKP pracuje od 1970 roku. Był mistrzem oraz zastępcą zawiadowcy w Odcinku Robót Zmechanizowanych w Nowym Sączu oraz kontrolerem w Oddziale Drogowym Nowy Sącz. Aktualnie jest pracownikiem Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego i Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Ma państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

źródło: RK, Janusz Mincewicz
Wojtek - 30-07-2008, 21:42
Temat postu:
Odwołanie Członka Zarządu PKP LHS sp. z o. o.

W dniu 29 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. odwołała ze składu Zarządu Spółki – Członka Zarządu, Dyrektora ds. Techniki, Utrzymania i Inwestycji Pana Marka Kapłona.

źródło: PKP LHS
mc2 - 13-08-2008, 20:51
Temat postu:
w plk szykują się kolejne zmiany - po raz kolejny na 2 intratne stanowiska maja być "oddelegowani" ludzie z ratusza w Warszawce. PiS juz raz tak zrobił kilka lat temu z zarządem plk, a teraz ciąg dalszy, tyle tylko, że nie w samym zarządzie. Krycha pewnie się dowie czy to dalej popracie PiS czy juz ktoś inny.
fury - 18-09-2008, 10:38
Temat postu: Wrzosek prostuje, Pałaszewski wylatuje
O Tomaszu Pałaszewskim, od grudnia 2007 członku zarządu PKP SA, Andrzej Rozenek napisał w 17 numerze tygodnika "NIE" w 2001 roku:

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, były działacz radykalnie prawicowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Radny warszawskiego samorządu, członek komisji bezpieczeństwa publicznego przy prezydencie Warszawy. Blisko związany z Unią Wolności, następnie członek władz naczelnych Polskiej Partii Socjalistycznej, skłócony z jej liderem Piotrem Ikonowiczem, zawieszony w członkostwie. Skuteczny likwidator Krajowej Agencji Wydawniczej. Pracownik działu kontroli Telewizji Polskiej. Prezes Związku Zawodowego Kontrolerów TVP, stworzonego przez obecnego posła Mariusza Kamińskiego (AWS Liga Republikańska). Ostatnio często widywany w kręgach zbliżonych do władz SLD.

Dzisiaj ukazała się na stronie Rynku Kolejowego informacja o jego planowanym odwołaniu przez prezesa Andrzeja Wacha, którą rzecznik PKP SA sprostował:­
Cytat:
Data: 18/09/2008 11:18 Autor: Michał Wrzosek - Rzecznik Prasowy PKP S.A. IP: ---.199.219.146
Prostuje, że Andrzej Wach - Prezes Zarządu PKP S.A. nie odwołuje członków zarządu PKP S.A.. Robi to właściciel PKP S.A. czyli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Tomasz Pałaszewski zaczął swój romans z PKP w roku 1999 jako likwidator Viaferu po odwołaniu prezesa Janika i powołaniu Celinskiego. W oficjalnym jego życiorysie na strony PKP SA tego epizodu nie znalazłem:

Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytutu Dziennikarstwa) Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Audytu Wewnętrznego w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Zarządzania Projektami Metodą PRINCE 2 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Wcześniej, między innymi: Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości Multi Investment International Marketing Inc. USA, Zarządca Komisaryczny i Tymczasowy Kierownik P.P. Krajowej Agencji Wydawniczej oraz Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli PKP S.A., członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu.


Zniknęła też wzmianka o nim z artykułu w 43 numerze tygodnika "Wprost" z 1999r pt: "Prywatne Koleje Państwowe" choć po wrzuceniu w Google nazwiska wyświetla się taki odnośnik:
Wprost 24 - Prywatne Koleje Państwowe
... podczas którego podjęto uchwałę o odwołaniu prezesa, likwidacji Viaferu i powołaniu jako likwidatora Tomasza Pałaszewskiego. Pałaszewski siłą wszedł do ...
www.wprost.pl/ar/?O=5930 - 68k - Kopia - Podobne strony - Filtr


Relacja Andrzeja Rozenka w tygodniku "NIE" z przejęcia Viaferu, w artykule "No to po ko le ji" :

30 lipca 1999 r., czyli w dwa tygodnie po sprzedaniu Viaferu spółce Kolia należącej do żony Leśniaka M. Kucharskiej, minister transportu odwołuje Zarząd PKP na czele z Janikiem i powołuje nowy Zarząd z Celińskim.

4 sierpnia 1999 r. Odbywa się walne zgromadzenie wspólników Viaferu, czyli przedstawicieli PKP, zwołane przez Zarząd PKP, który z prawnego punktu widzenia nie ma już do tego prawa. Zgromadzenie uchwala likwidację Viaferu. Likwidatorem mianuje Tomasza Pałaszewskiego.

6 sierpnia 1999 r. Godzina 8.00. Nowy prezes PKP Krzysztof Celiński przyjmuje w swoim gabinecie Zbigniewa Leśniaka, prezesa Viaferu (sprzedanego jego żonie). Komunikuje mu, że nie jest już prezesem, gdyż 4 sierpnia walne zgromadzenie wspólników Viaferu postawiło spółkę w stan likwidacji.

Godz. 10.00. W biurze handlowym Viaferu przy ulicy Chmielnej w Warszawie pojawia się Tomasz Pałaszewski w asyście dziesięciu sokistów i żąda przekazania firmy. Leśniak odmawia i jedzie do komisariatu policji złożyć doniesienie o najściu.

Około godziny 13.00. Pałaszewski dostaje się jednak do siedziby Viaferu, przy ul. Wójcickiego, mieszczącej się w budynku, który stanowi prywatną własność Leśniaka. Oprócz Viaferu znajdują się tam biura trzech innych, nie związanych z PKP instytucji. Powiadomiony telefonicznie Leśniak zastaje Pałaszewskiego wynoszącego komputery i dokumenty nie tylko Viaferu, ale i pozostałych firm. Dochodzi do bójki, Leśniakowi udaje się wyrzucić z budynku intruzów. Pałaszewski dzwoni do prezesa PKP Celińskiego, zawiadamiając, że Leśniak nie pozwala zabrać dokumentów. Prosi o przysłanie UOP-u. W tym czasie prawnik Leśniaka informuje o włamaniu policję. Leśniak jedzie na obdukcję do szpitala, natomiast Pałaszewskiego zabiera do komisariatu policja.

Około godziny 16.00. Leśniak wraca ze szpitala do siedziby Viaferu, zastaje przed budynkiem 4 radiowozy, 3 samochody prywatne i pięciu policjantów strzegących wejścia. Wewnątrz budynku widzi Pałaszewskiego z kilku innymi osobami wyważają zamki w drzwiach i szafach, niszczą system alarmowy oraz odcinają energię od budynku.

Między 17.00 a 18.00. Przyjeżdżają samochody SOK, do których w asyście policji ludzie Pałaszewskiego ładują dokumenty i komputery. Leśniak nie zostaje wpuszczony do budynku. W akcji uczestniczy wicekomendant policji na Żoliborzu, który oświadcza, że wszystko dzieje się zgodnie z prawem, mimo iż nie okazał prokuratorskiego ani sądowego nakazu. Do dnia dzisiejszego Leśniak nakazu nie zobaczył.

W dwa dni po rzekomym walnym zebraniu Viaferu dochodzi do siłowego przejęcia firmy, w którym uczestniczą funkcjonariusze policji, prokuratury oraz Służby Ochrony Kolei. Co ciekawe, nikt ze strony PKP nie zwrócił się do Leśniaka z prośbą o wydanie dokumentów firmy, nie mówiąc o wypowiedzeniu umowy o pracę. Budynek przez trzy miesiące stoi otwarty i nie używany, ponieważ Leśniak żąda od policji i prokuratury przekazania go protokołem powłamaniowym, a także ustalenia listy zaginionych przedmiotów.

Po trzech miesiącach na polecenie prokuratury na Chmielną przyjeżdżają policjanci, którzy dokonują spisu z natury znajdujących się w budynku rzeczy i zniszczeń. W trakcie tych czynności pojawiają się funkcjonariusze UOP z nakazem przeszukania podpisanym przez prokuratora. Twierdzą, że chcą zabrać dokumenty Viaferu. Znajdują zaledwie dwie teczki przeoczone przez Pałaszewskiego.

Listopad 1999 r. Nazajutrz po przesłuchaniu w prokuraturze, która żąda od Leśniaka dokumentów wcześniej wywiezionych przez Pałaszewskiego, już o godzinie 6.00 rano pod drzwiami prywatnego mieszkania Leśniaka pojawia się 12 funkcjonariuszy UOP żądając wydania umowy PKP ­Kolia o sprzedaniu Viaferu. Leśniak nie wpuszcza UOPków do domu żądając sprowadzenia swojego adwokata. Funkcjonariusze sterczą przed furtką 2,5 godziny, skutecznie powstrzymywani przez dwa psy strzegące posesji. Przybywa brygada antyterrorystyczna ­ 6 ludzi z długą bronią, w maskach ­ która na wstępie łapie wychodzące do szkoły dzieci Leśniaka (6, 8 i 9 lat). Wsparty przez brygadę antyterrorystyczną UOP wkracza wreszcie do domu Leśniaka. Rozpoczyna się drobiazgowe przeszukanie nie wyłączając bielizny i korespondencji osobistej Leśniaka sprzed 20 lat. Zdobyczą jest kilka stron skserowanych dokumentów Viaferu. Rewizja trwa 6 godzin.


Tomasz Pałaszewski jest też autorem informacji, która parę dni temu obiegła media, że PKP SA sprywatyzuje PKP PLK SA. Miał oczywiście na myśli Polskie Koleje Linowe.

Ps.
I jeszcze taka oto refleksja autora artykułu w tygodniku "NIE":
Czy wyprowadzanie wielkiego szmalu do Wiednia, zwanego światową stolicą wywiadów, ma jakiś związek z operacjami służb specjalnych? Od 18 miesięcy próbujemy zgłębić tajemnicę spółek wokółkolejowych ("NIE" nr 49/99 i 8/2000). Od ponad roku wokół sprawy węszy Urząd Ochrony Państwa i prokuratura.

Kluczem do rozszyfrowania zagadki jest spółka Kolejowe Towarzystwo Finansowe Viafer. Założona w 1989 r., do lipca 1999 r. była wyłączną własnością PKP. Oficjalnie jej zadaniem było skupianie udziałów kolejowych w innych spółkach takich jak Trade Trans. Nieoficjalnie struktura ta dała kacykom z PKP możliwość zasiadania na dwóch stołkach państwowym i prywatnym.

Romuald Marczak - 18-09-2008, 17:35
Temat postu:
Komunikat ze strony Ministerstwa Infrastruktury :

KOMUNIKAT Nr 99 (119) z 18.09.2008 r.
18.09.2008
W dniu 18 września 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP SA odwołało Pana Tomasza Pałaszewskiego z funkcji Członka Zarządu, Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji.

Krycha - 18-09-2008, 20:52
Temat postu:
Pewna osoba z branży kolejowej napisała do mnie:

Wach pozbywa się jedynego rozsądnego człowieka w Zarządzie PKP SA - Pawła
Pałaszewskiego. Musiał wiedzieć za dużo.


Pozostawię to bez komentarza.
Wojtek - 19-09-2008, 13:21
Temat postu:
Wilkans prezesem Telekomunikacji Kolejowej

W czwartek rada nadzorcza Telekomunikacji Kolejowej powołała na prezesa Władysława Wilkansa - dowiedział się nieoficjalnie "Parkiet". Rozstrzygnięcie konkursu miało być znane do końca tego tygodnia. Konkurs na szefa TK rozpisano w lipcu, gdy było już wiadomo, że z nastaniem sierpnia telekomunikacyjną firmą przestanie kierować Maciej Srebro.

Kandydaci mieli czas na dostarczenie zgłoszenia do 6 sierpnia, a ich otwarcie miało nastąpić dwa dni później. Rozmowy kwalifikacyjne miały zostać przeprowadzone 25 i 26 sierpnia.

Z naszych informacji wynika, że o fotel prezesa TK ubiegało się 10 osób, a do drugiego etapu przeszło kilka. Ostatecznie rada postawiła na p.o. prezesa.

Wilkans w latach 2001-2002 był członkiem zarządu Polkomtela ds. informatycznych. Dołączył do TK wraz z prezesem Srebro w 2006 r. W latach 1998-2000 był zatrudniony w Ministerstwie Łączności, w którym pełnił m.in. funkcję dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej, Negocjacji i Współpracy z Zagranicą. W 2001 r. został dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji. Po dwóch latach pracy w Plusie, w latach 2004-2005 pracował jako doradca telekomunikacyjny. Pracował też m.in. dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a jesienią 2005 r. został powołany do rady Poczty Polskiej.

źródło: Parkiet / RK
Naczelnik - 19-09-2008, 16:59
Temat postu:
Odwołanie Pałaszewskiego złym znakiem dla PKP IC i Cargo?

Nie milkną echa wokół odwołania członka zarządu PKP SA, dyrektora nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji, Tomasza Pałaszewskiego. Czy ten fakt spowoduje kolejne opóźnienia w procedurze upublicznienia akcji PKP Intercity i wyboru doradcy prywatyzacyjnego PKP Cargo?

Jakie były merytoryczne powody odwołania Pałaszewskiego? - Wystąpiły trudności we współdziałaniu w zakresie realizacji kluczowych spraw związanych z przekształceniami w Grupie PKP - odpowiada krótko rzecznik PKP SA, Michał Wrzosek. Równie lakoniczny jest rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, Mikołaj Karpiniuk. - Zadecydowało odmienne podejście do prywatyzacji - mówi.

Czy spowoduje to opóźnienia? - Nie spowoduje - ucina Karpiniuk. Zgadza się z nim Wrzosek. - Zarząd działa razem i wszyscy członkowie zarządu ściśle współpracują ze sobą. Obowiązki członka zarządu dyrektora nadzoru właścicielskiego przejmuje do czasu wyboru nowego członek zarządu, dyrektor promocji i spraw społecznych, czyli pani Maria Wasiak - mówi rzecznik PKP SA.

Kiedy w takim razie zostanie powołany następca Pałaszewskiego i czy już z jakimś kandydatem są prowadzone rozmowy na ten temat? - W najbliższym czasie zostanie przedstawiona kandydatura. To wszystko - stwierdza krótko rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: Rynek Kolejowy
fury - 19-09-2008, 19:09
Temat postu:
O godz. 18:29 ukazał się w "Rynku Kolejowym" zmieniony tekst informacji (zmiany na czerwono):

Nie milkną echa wokół odwołania członka zarządu PKP SA, dyrektora nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji, Tomasza Pałaszewskiego. Czy ten fakt spowoduje kolejne opóźnienia w procedurze upublicznienia akcji PKP Intercity i wyboru doradcy prywatyzacyjnego PKP Cargo?
Jakie były merytoryczne powody odwołania Pałaszewskiego? - Wystąpiły trudności we współdziałaniu w zakresie realizacji kluczowych spraw związanych z przekształceniami w Grupie PKP - odpowiada krótko rzecznik PKP SA, Michał Wrzosek. Równie lakoniczny jest rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, Mikołaj Karpiński - Chcemy przyspieszyć proces prywatyzacji - mówi.

Czy spowoduje to opóźnienia? - Nie spowoduje - ucina Karpiński. Zgadza się z nim Wrzosek. - Zarząd działa razem i wszyscy członkowie zarządu ściśle współpracują ze sobą. Obowiązki członka zarządu dyrektora nadzoru właścicielskiego przejmuje do czasu wyboru nowego członek zarządu, dyrektor promocji i spraw społecznych, czyli pani Maria Wasiak - mówi rzecznik PKP SA.

Kiedy w takim razie zostanie powołany następca Pałaszewskiego i czy już z jakimś kandydatem są prowadzone rozmowy na ten temat? - W najbliższym czasie zostanie przedstawiona kandydatura - stwierdza krótko rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.


Bez sensu. Najpierw rzecznik MI Mikołaj Karpiński zapowiada przyśpieszenie prywatyzacji a następnie udziela odpowiedzi na pytanie, czy odwołanie Pałaszewskiego spowoduje jej opóźnienie. Czyżby chodziło tylko o czarnowidzenie:
Cytat:
Z powodu reorganizacji kolejowej grupy upublicznienie akcji Intercity może przesunąć się na luty 2010 rok.
Czyżby Pałaszewski w swej wypowiedzi dla "Wall Street Journal" zdradził tajemnicę zarządu? Jeszcze w sierpniu mówił:
Cytat:
Mniejszościowy pakiet akcji tej firmy ma być upubliczniony do końca 2009 r.
Najbardziej na pewno zabolało stwierdzenie: z powodu reorganizacji grupy.

Takie myślenie to doskonały sposób przekonania do niekompetencji i nielojalności autora wypowiedzi, również pomylenie PLK S.A. z PKL Sp.z o.o. Prawda skrzętnie jest skrywana ale niebawem ujrzy światło dzienne.
heinrich - 21-09-2008, 21:55
Temat postu:
Wilkans prezesem Telekomunikacji Kolejowej

Co do wyboru pana prezesa to można określić prosto granie do jednej bramki pod płaszczykiem zdrowego konkursu
pan Wilkans miał być wybrany bez konkursu już w czerwcu ale właściciel doszedł do wniosku ze pewnie prasa (Infokolej) by się czepiała wiec nakazał ogłoszenie konkursu.
Pierwsze dwa etapy były nawet demokratyczne (podobnie jak w PLK) jednakże trzeci etap był tylko proformą która miała potwierdzić wybór tego jedynego światłego.(prawdopodobnie tylko jedna osoba w komisji przeciwstawiła się tej kandydaturze!! nie bał się ??? zuch chłop!!)
Szkoda ale opinii fachowych pracowników TK na nominacji pana Wilkansa forum nie można cytować są zbyt drastyczne i nie cenzuralne ale można je określić w jednym zdaniu
Zegnaj spółko TK prywatyzacja proponowana przez pana Wilkansa na pewno zmiecie nas z rynku (po drodze było sporo wyrazów które w mediach można usłyszeć jako piiiiiiii)
Krycha - 21-09-2008, 22:16
Temat postu:
heinrich napisał/a:
prawdopodobnie tylko jedna osoba w komisji przeciwstawiła się tej kandydaturze!! nie bał się ??? zuch chłop!!

Czy tajemnicą jest nazwisko tego zuch chłopa? Chętnie je poznam, tym bardziej, że w radzie nadzorczej TK mam swoich "ulubieńców".
Wojtek - 12-11-2008, 17:42
Temat postu:
Zarząd TK Telekom już w komplecie

Rada Nadzorcza TK Telekom w wyniku otwartego postępowania kwalifikacyjnego wybrała jednogłośnie i powołała na stanowisko członka zarządu Karola Wołkowińskiego.

Karol Wołkowiński jest doktorem nauk technicznych przez długie lata związanym z Politechniką Wrocławską. Jego kariera naukowa i praktyka zawodowa koncentrowały się na branży IT. Ma w swoim dorobku liczne prace naukowe publikowane w kraju i za granicą. Jest autorem wielu rozwiązań z zakresu wsparcia informatycznego procesów biznesowych. Uczestniczył w tworzeniu i realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych dla firm krajowych i zagranicznych. W latach 2002-2006 związany z Telefonią Dialog – początkowo jako członek zarządu, nastepnie jako prezes zarządu spółki. Po 2006 roku prowadził usługi doradcze dla branży IT. W TK Telekom objął stanowisko członka zarządu, dyrektora ekonomiczno-handlowego spółki.

Powyższe postępowanie kwalifikacyjne zakończyło proces kompletowania zarządu TK Telekom. Podział kompetencji przedstawia się następująco:

* Władysław Wilkans – prezes zarządu - dyrektor generalny
* Karol Wołkowiński – członek zarządu - dyrektor ekonomiczno-handlowy
* Artur Zawadzki – członek zarządu - dyrektor techniczny

źródło: TK Telekom
Galanonim - 12-12-2008, 02:54
Temat postu:
http://wkd.com.pl/index.php/pl/article_constant/116

Co prezes PKP PR Jan Tereszczuk robi w radzie nadzorczej należącej do samorządu spółce WKD? Czy po to WKD oderwała się z wielkim rozgłosem od Grupy PKP, żeby ją nadal beton PKP kontrolował?
Krycha - 26-12-2008, 22:13
Temat postu:
Tomasz Matera, o którym więcej przeczytacie tutaj (szef "Solidarności" w PKP PR i członek rady nadzorczej PKP PR z wyboru załogi) od pewnego czasu jest zatrudniony w PKP Intercity. Fakt ten jest trzymany w największej tajemnicy! Nawet ja dowiedziałam się o tym przypadkowo.

W świetle tego Matera nie ma "mandatu" do zasiadania w radzie nadzorczej PKP PR, gdzie teoretycznie reprezentuje załogę tejże spółki! Co na to władze PKP PR, związkowcy i załoga?
Grad - 26-12-2008, 23:26
Temat postu:
Krycha mylisz się. Matera ma prawo być przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej PKP PR pomimo tego, że tam nie pracuje Question Reprezentować pracowników w RN nadzorczej nie musi pracownik danej spółki. Może to być nawet osoba, która nie pracuje i nigdy nie pracowała w PKP jeśli tak życzy sobie załoga i dokona wyboru. TM został zgłoszony do RN przez "S". Napewno zebrał odpowiednią ilość podpisów poparcia co umożliwiło mu kandydowanie do RN.
Czekam kiedy zajmiesz się pozostałymi związkami zawod. w PKP PR a nie tylko stale z uporem maniaka drążysz ten sam temat i odgrzewasz co pewien czas, jak stare przysmażane kotlety, którymi można wymiotować.
Krycha - 26-12-2008, 23:33
Temat postu:
Grad, Matera w radzie nadzorczej PKP PR nigdy nie reprezentował załogi tylko "S"iebie i "S"woją klikę! Teraz na zdrowy rozum reprezentuje zarząd PKP IC, z którym ma konszachty. Matera gdyby miał honor to sam zrezygnowałby ze stołka w radzie nadzorczej spółki, w której już nie pracuje. Teraz ruch należy do załogi PKP PR, która powinna go natychmiast odwołać. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to wymaga odpowiednich procedur, do których "S"itwa nie dopuści...
Rodriges - 27-12-2008, 00:02
Temat postu:
Piszmy może o faktach a nie o jakiś domniemanych podejrzanych układach. Prawnie Tomasz Matera jest członkiem RN PKP PR. Na jego miejsce nie będzie lepszej osoby. Ma zastąpić go ten, który próbował go wykończyć czyli Marian Urbaniak - naczelnik kontroli wewnętrznej w centrali PKP PR a jednocześnie co jest paradoksem przewodniczący zwiazku zawodowego pracowników kolejowych przy PKP PR z czerwoną przeszłością.
Noema - 27-12-2008, 13:46
Temat postu:
Rodriges napisał/a:
Piszmy może o faktach a nie o jakiś domniemanych podejrzanych układach.

Przecież sam piszesz o jakichś domniemanych podejrzanych układach. Cytuję:

Rodriges napisał/a:
Ma zastąpić go ten, który próbował go wykończyć czyli Marian Urbaniak - naczelnik kontroli wewnętrznej w centrali PKP PR

Ma? Przecież to załoga wybiera swojego przedstawiciela, a Ty już coś zakładasz.

Rodriges napisał/a:
Prawnie Tomasz Matera jest członkiem RN PKP PR. Na jego miejsce nie będzie lepszej osoby.

Uzasadnij swoją tezę, że Matera jest najlepszy. OK?

W wielu swoich postach, i co ciekawe pod różnymi nickami, bronisz Matery i układów w PR Katowice jak niepodległości. Zastanawiające!
zwiadowca - 27-12-2008, 16:34
Temat postu:
Rodriges,wiele faktów wskazuje,że jesteś Materą albo Kołodziejczykiem ?
Dolnoślązak - 09-01-2009, 12:19
Temat postu: Zmiany w spółkach PKP S.A.
Pan Krzysztof Celiński został powołany na Prezesa spółki IC. Pan Warsewicz został odwołany.
Na Prezesa spółki PLK został powołany pan Szafrański.
Twisted Evil
gregori123 - 09-01-2009, 12:32
Temat postu:
Czesio bay Laughing
kokus2002 - 09-01-2009, 13:23
Temat postu:
Plotka głosi ze spora cześć zarządu PKP PLK S.A. złożyła rezygnacje z zajmowanego stanowiska miedzy innymi prezes Celiński i Jerzewicz
czyżby jakaś kolejna reforma w Spółce
Wrocławiak - 09-01-2009, 13:37
Temat postu: Zmiany w spółkach PKP S.A.
Ciekawe co zrobią z panem Cz. Warsewiczem? Embarassed
prezes11 - 09-01-2009, 13:53
Temat postu:
Zmiany kadrowe w PKP - oficjalna informacja

Duże zmiany kadrowe w spółkach z Grupy PKP. Z PKP Intercity pożegnał się prezes Czesław Warsewicz i członek zarządu Krzysztof Supa. Ofertę objęcia prezesury spółki otrzymał dotychczasowy prezes PKP PLK - Krzysztof Celiński. Została ona przyjęta. Supę zastąpił natomiast dotychczasowy członek zarządu PKP PR - Krzysztof Kołodziejski. To jednak jeszcze nie koniec zmian - ze stanowisk w zarządzie PKP PLK odwołano Mirosława Pawłowskiego i Józefa Jeżewicza.

9 stycznia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity SA odwołało ze składu zarządu spółki: Czesława Warsewicza – prezesa zarządu, Krzysztofa Supę - członka zarządu, dyrektora technicznego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity SA złożyło propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu Krzysztofowi Celińskiemu i stanowiska członka zarządu Krzysztofowi Kołodziejskiemu. W związku z pozytywną decyzją obu kandydatów, Walne Zgromadzenie powołało dzisiaj: Krzysztofa Celińskiego na stanowisko prezesa zarządu, Krzysztofa Kołodziejskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektora technicznego.

Decyzja o zmianach w składzie zarządu spółki jest związana z zakończeniem istotnego etapu procesu restrukturyzacji Grupy PKP. Z końcem 2008 roku zakończono procesy:
- usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o.,
- przeniesienia do spółki PKP Intercity SA przewozów międzywojewódzkich,
- wyposażenia jej w niezbędny majątek oraz zasoby ludzkie,
- przejścia maszynistów z PKP Cargo SA do pracy w spółkach przewozowych.

Zmiany w składzie zarządu PKP Intercity SA mają na celu istotną poprawę współpracy w ramach zarządu oraz usprawnienie procesu eksploatacyjnego w spółce. Głównym zadaniem zarządu w nowym składzie będzie kontynuowanie przygotowań do prywatyzacji spółki, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu inwestycyjnego, przy wykorzystaniu funduszy europejskich.

W związku z przyjęciem propozycji objęcia stanowiska prezesa zarządu PKP Intercity SA, Krzysztof Celiński złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska prezesa zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Do czasu wyłonienia jego następcy przez Radę Nadzorczą w postępowaniu kwalifikacyjnym, obowiązki te pełnił będzie Zbigniew Szafrański – dotychczas przewodniczący Rady Nadzorczej spółki.

W związku z objęciem stanowiska członka zarządu, dyrektora technicznego PKP Intercity SA, Krzysztof Kołodziejski złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska członka zarządu, dyrektora ds. techniczno - eksploatacyjnych w spółce PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o.

Również dzisiaj, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., odwołało ze stanowiska: Mirosława Pawłowskiego - członka zarządu, dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Józefa Jeżewicza - członka zarządu, dyrektora ds. utrzymania infrastruktury.

Ich następcy zostaną wyłonieni w otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Krzysztof Celiński od 2005 roku był prezesem zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. W latach 2003 – 2005 pełnił funkcję prezesa Metra Warszawskiego. Od 1999 roku do 2002 roku był dyrektorem generalnym Przedsiębiorstwa Państwowego PKP i (po reformie PKP z 2001 roku) prezesem spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.

Zbigniew Szafrański od 2006 roku był pełnomocnikiem zarządu PKP SA ds. międzynarodowych i przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wcześniej zajmował m.in. stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju PKP SA oraz członka zarządu – dyrektora technicznego PKP Energetyka. Na forum międzynarodowym reprezentuje kolej w licznych organizacjach, m.in. jako Przewodniczący Grupy Infrastrukturalnej Community of European Railways w Brukseli.

Krzysztof Kołodziejski od 10 stycznia 2008r. pełnił funkcję członka zarządu – dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Wcześniej pracował m.in. jako dyrektor biura eksploatacji i organizacji przewozów w tej spółce i dyrektor wydziału eksploatacji w Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych PKP Cargo.

źródło: PKP SA
Gaspares - 09-01-2009, 14:49
Temat postu:
Czesia już nie ma? Doprawdy przykre..
Anonymous - 09-01-2009, 18:57
Temat postu:
A kto to właściwie jest ten Krzysztof Celiński? Macie jakieś "brudy" na niego?
Grad - 09-01-2009, 19:56
Temat postu:
O tym, że K. Supa zostanie odwołany za "dokonania" można było się spodziewać. Natomiast odwołanie Cz. Warsewicza to jakaś pomyłka = decyzja polityczna.
K. Celiński w przeciwieństwie do Cz. Warsewicza nie ma pojęcia o przygotowaniu spółki na giełdę papierów wartościowych. Obecnie w zarządzie PKP Intercity nie ma takiej osoby, która mogła by dalej "ciągnąć temat" Zapowiadany debiut w 2009r. na GPW prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Jest inna spółka w PKP, która spowolniła przygotowania do GPW a teraz podupada (może celowo?), oczywiście chodzi o CARGO.
Co się stało, że prezesa K. Celińskiego nie obowiązywał konkurs ? To nie można inaczej tłumaczyć jak przydział posady z politycznego nadania.
Jeśli ludzie nagle pozostawjają na lodzie swoją dotychczasową firmę, to świadczy to, że niewiele warta jest dotychczasowa firma. Ludzie jeśli mają możliwość zmiany, wybierają lepszą firmę i pracę.
W przypadku PKP PLK, zmiany były konieczne. Znaczna część pieniędzy z przeznaczeniem na inwestycje kreatywnie "wyparowała". Mam nadzieję, że to nie koniec wymian w PLK.
Do zjazdu niech przygotuje się następny bobsleista Jasiu Tereszczuk, oj ten to się spracował Mr. Green
Grad - 09-01-2009, 20:23
Temat postu: Re: Zmiany w spółkach PKP S.A.
Wrocławiak napisał/a:
Ciekawe co zrobią z panem Cz. Warsewiczem? Embarassed

To samo co z Prześlugą, sam odejdzie. Tylko, że Cz.W będzie miał gdzie, bo nie jest zwykłym pismakiem a menadżerem, który otrzyma propozycję.
A K. Supa będzie dyrektorzył jako dyrektor niekończącego się projektu Śmiech
Krycha - 09-01-2009, 20:52
Temat postu:
Cytat:
Natomiast odwołanie Cz. Warsewicza to jakaś pomyłka = decyzja polityczna.

Pomyłka? Pomyłką było wsadzenie Warsewicza do zarządu PKP IC i to też była decyzja stricte polityczna. Że o ustawionym pod niego konkursie nie wspomnę...

Cytat:
K. Celiński w przeciwieństwie do Cz. Warsewicza nie ma pojęcia o przygotowaniu spółki na giełdę papierów wartościowych.

A Warsewicz jakie ma doświadczenie w prywatyzacji? Chyba nie wierzysz w te bzdury na stronie Rynku Kolejowego, do których odniosłam się tutaj:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=51000#51000

Cytat:
Zapowiadany debiut w 2009r. na GPW prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

I bardzo dobrze! Teraz nie jest na to najlepszy czas (ogólnoświatowy kryzys finansowy). Prywatyzacja to nie wyścigi.

Cytat:
Co się stało, że prezesa K. Celińskiego nie obowiązywał konkurs ? To nie można inaczej tłumaczyć jak przydział posady z politycznego nadania.

A co konkurs by zmienił? Przecież wszystkie konkursy na stołki w PKP to fikcja i wielka mistyfikacja. Mieliśmy już konkurs na Celińskiego w PKP PLK:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=30187#30187
Ogłaszanie kolejnego konkursu na Celińskiego tym razem w PKP IC mija się z celem.
Grad - 09-01-2009, 22:46
Temat postu:
Cytat:
A Warsewicz jakie ma doświadczenie w prywatyzacji? Chyba nie wierzysz w te bzdury na stronie Rynku Kolejowego, do których odniosłam

Nie podano odnośnie rzekomo przeprowadzanych prywatyzacji ,konkretnie gdzie i kiedy więc trudno się odnieść...
a może to był zwykły chochsztapler, który zniknie bez wieści.
Każdy odwołany w PKP prezes lub dyrektor, jeśli odszedł z PKP nie został zatrudniony w dobrej firmie, ratował się założeniem drobnej prywatki. Takich oto PKP ma menadżerów, których nigdzie nie chcą. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Ja obstawiałbym, że zostanie dyrektorem projektu.
Arek - 10-01-2009, 00:44
Temat postu:
Najlepszy ruch z ostatnich roszad personalnych to odwołanie Supy z zarządu PKP IC. Ciekawe gdzie teraz miękko wyląduje? O niezatapialnym Supie i jego przekrętach pisała Krycha:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=48600#48600
oraz
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=48637#48637
Victoria - 10-01-2009, 14:03
Temat postu:
Cytat:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity SA złożyło propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu Krzysztofowi Celińskiemu i stanowiska członka zarządu Krzysztofowi Kołodziejskiemu. W związku z pozytywną decyzją obu kandydatów, Walne Zgromadzenie powołało dzisiaj: Krzysztofa Celińskiego na stanowisko prezesa zarządu, Krzysztofa Kołodziejskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektora technicznego.

Z takim prezesem PKP Intercity stoczy się na dno jak ostatnio stacza się PKP Cargo. Rolling Eyes
fisch - 10-01-2009, 15:38
Temat postu:
To już historia (częściowo)
Struktura organizacyjna

Rada Nadzorcza Spółki PKP Intercity:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Maria Wasiak

Członkowie Rady Nadzorczej:
Ryszard Wowczko
Maria Sędek
Małgorzata Butwicka
Mirosław Adamczyk
Józef Perenc

Zarząd Spółki PKP Intercity:
Czesław Warsewicz - Prezes Zarządu
Lucyna Krawczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Krzysztof Supa - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny
Marek Nitkowski - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Źródło: www.intercity.pl
teolog - 10-01-2009, 16:55
Temat postu:
Chyba Supa już ze swoją Magdaleną miękko nie wylądują nigdzie,ten beton winien zostac zatopiony poprzez działania odpowiednich służb które winny dobrać się mu do d...y.
fisch - 10-01-2009, 18:33
Temat postu: To nie koniec zmian
Dzisiejsza, czyli z 10.01.2009r. Rzeczpospolita, zapowiada kolejne zmiany. To dopiero początek.
Jest też wzmianka o przyszłości byłego Prezesa IC.
Poczytajcie artykuł o tytule: "Niezrozumiałe zmiany na kolei" autorstwa A.Stefańskiej.
Grad - 10-01-2009, 19:05
Temat postu:
teolog napisał/a:
Chyba Supa już ze swoją Magdaleną miękko nie wylądują nigdzie,ten beton winien zostac zatopiony poprzez działania odpowiednich służb które winny dobrać się mu do d...y.


Jeszcze jest siostra Magdaleny i dalsi krewni ...
Xawras - 11-01-2009, 09:49
Temat postu:
Odwołano też Włodzimierza Śmigierę, ze stanowiska prezesa zarządu PKP Informatyka
Wojtek - 11-01-2009, 15:38
Temat postu:
Areczek napisał/a:
Najlepszy ruch z ostatnich roszad personalnych to odwołanie Supy z zarządu PKP IC. Ciekawe gdzie teraz miękko wyląduje?

Supa jest niezatapialny. Podobno ma wylądować w Warsie!
Victoria - 11-01-2009, 16:12
Temat postu:
Niezrozumiałe zmiany na kolei

Krzysztof Celiński złożył wczoraj rezygnację z stanowiska prezesa PKP PLK. Ma zastąpić prezesa PKP Intercity, Czesława Warsewicza. Warsewicz zaś ma znaleźć miejsce w innych rządowych strukturach odpowiedzialnych za kolej. Kolejne zmiany kadrowe szykują się we wszystkich spółkach grupy PKP m.in. w Warsie, PKP Cargo i Urzędzie Transportu Kolejowego.

W pierwszej kolejności posady stracili Czesław Warsewicz, prezes PKP IC i Krzysztof Supa — członek zarządu spółki na stanowisku dyrektora technicznego. Czesława Warsewicza ma zastąpić Krzysztof Celiński, dotychczasowy prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, spółki odpowiedzialnej za budowę i utrzymanie torów. Supę ma zastąpić Krzysztof Kołodziejski, dotychczasowy dyrektor do spraw techniczno — eksploatacyjnych w spółce PKP Przewozy Regionalne, która w grudniu trafiła w ręce samorządów.


Oficjalnym powodem odwołania Czesława Warsewicza jest „poprawa współpracy w ramach zarządu oraz usprawnienie procesu eksploatacyjnego w spółce”. — Powodów merytorycznych nie było, od trzech lat spółka PKP IC funkcjonuje coraz lepiej — mówi Adrian Furgalski, dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Nieoficjalnie mówi się, że prezes PKP IC stracił fotel, gdyż nie cieszył się sympatią przedstawicieli rządu nadzorujących spółkę. Ma mu zostać powierzone inne stanowisko. Tym bardziej, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ma dojść do zmian personalnych we wszystkich spółkach należących do grupy PKP. Stanowisko ma stracić także Wiesław Jarosiewicz, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który podlega pod resort infrastruktury.


Kontrowersyjne jest też powierzenie stanowiska Krzysztofowi Celińskiemu, co do którego resort infrastruktury miał zastrzeżenia.

— Dotychczasowy zarząd PKP PLK nie do końca radził sobie z wykorzystywaniem środków unijnych, czego przykładem jest wydłużenie inwestycji z Warszawy Zachodniej do Okęcia. Za mało odważnie przystąpił do redukcji kosztów w spółce — podsumowuje Furgalski.


Z władz spółki zostali także odwołani Mirosław Pawłowski, dyrektor do spraw finansowych oraz Józef Jeżewicz, odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury. 
Wczorajsze zmiany nie zakończą roszad personalnych w PKP PLK. Stanowiska ma stracić aż pięciu z siedmiu członków zarządu. Funkcje zachowają prawdopodobnie Marek Pawilk, odpowiedzialny za strategię i rozwój oraz Zbigniew Zarychta, dyrektor do spraw sprzedaży.
— Resort infrastruktury w pełni popiera dokonane zmiany — powiedział „Rz” Mikołaj Karpiński, rzecznik ministerstwa infrastruktury.


Celińskiego ma zastąpić Zbigniew Szafrański, dotychczas przewodniczący rady nadzorczej PKP PLK. Ma zajmować stanowisko do czasu wyłonienia prezesa w konkursie przez radę nadzorczą. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest jego faworytem. Ma bowiem przeprowadzić spółkę odpowiedzialną za infrastrukturę kolejową przez proces wyodrębnienia jej ze struktur grupy PKP. Mimo, że jeszcze niedawno resortu infrastruktury był temu pomysłowi przeciwny.
Znaczące zmiany mają nastąpić także we władzach PKP Cargo.

Przewoźnik towarowy jest w trudnej sytuacji spowodowanej m.in. spowolnieniem gospodarczym, zaniedbaną latami restrukturyzacją spółki. — Prezesowi nie pozwolono dobrać sobie współpracowników, narzucono mu członków zarządu, co uniemożliwia przeprowadzenie zmian w spółce. Zarząd jest skonfliktowany — podsumowuje Furgalski.
To ma się zmienić. Na razie nie ma jednak planu odwołania Wojciecha Balczuna, prezesa spółki. Na razie Cargo czeka więc zarządzanie kryzysowe. Ma ono polegać m.in. na wprowadzeniu w życie restrykcyjnego programu naprawczego.

— Gruntownie tniemy koszty, zarząd obniża sobie wynagrodzenia do poziomu z 2007 roku, tniemy koszty związane z samochodami służbowymi i mieszkaniami — mówi Wojciech Balczun.


Zmiany mają przyczynić się do gruntownego zreformowania grupy PKP, tak by kolej zaczęła sprawniej wykorzystywać unijne środki i realizować inwestycje w infrastrukturę. Mają również przyspieszyć planowaną prywatyzację spółek z grupy.


źródło: Rzeczpospolita
Grad - 11-01-2009, 17:36
Temat postu:
Ludziom o imieniu Krzysztof łatwiej robić karierę w PKP
Naczelnik - 11-01-2009, 18:30
Temat postu:
Wybrane wypowiedzi z forum Rynku Kolejowego:

Beton został nieruszony, nawet zyskał lepsze konfitury...

Kolejarz ma rację ,jak się może coś zmienić w spółkach Grupy PKP jak na tej karuzeli stanowisk jeżdżą jedni i Ci sami ludzie , tylko czasami zmieniają siodełka , czarno to wszystko widzę.

Nie jestem w ogóle zaskoczony. Kolesie bawią się doskonale. Smykają se spółki do spółki, z zarządu do zarządu. Dobrze się bawią i ciągną niezłe siano. Można śmiało powiedzieć, że beton na dobre zapanował na PKP IC. Dziś zamiast indolentów z betonowego pekapu potrzeba nam bardziej fachowców, menadżerów do zarządzania IC. Tym czasem jest jak jest. Kolesiostwo, draństwo i sitwy związkowe, zwłaszcza z Solidarności. Dzięki tym wszystkim ciulom kolej nigdy nie będzie stała na europejskim poziomie. Paradoksalnie może to i dobrze, bo konkurencja nie śpi i niebawem nadejdzie. Wowczas łatwiej będzie jej pokonać \"betoniarską\" konkurencje na rynku przewozów pasażerskich. Wszysytkiego najgorszego KOLEJOWEMU BETONOWI !!!

A teraz PKP Intercity skończy jak PKP Cargo i oto chodzi.

Pewnie nie było premii na koniec roku, wiec muszą podreperować swoje rodzinne budżetami odprawami wypłacanymi wielkim MANAGEROM !

Z tego co kojarze, to Pan Celiński nie zajmował się jeszcze dworcami kolejowymi. Ale podejrzewam, że jak skarb państwa da zilone swiatło do uruchomienia handelku - szczególnie tych nieruchomosci połozonych w centrach duzych miast - to pewnie tam się przeniesie. Wtedy to będzie można kręcić lody. Ale to za kilka lat, jak ponownie podskoczy rynek nieruchomosci.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nowa miotła zahaczy o Cargo i zabierza Bałczuna z pokemonami. A oszczędności Panie Bałczun, to proponuje zacząć od swoich pokemonów. Czy na delegacjach koniecznie muszą nocowac w hotelach pięcioogwiazdkowych? Korona z główek spadnie?

Najwyższy czas sprzątnąć w PKP CARGO S. A.kiedy wreszcie odwołają cały ten zarząd oraz dyrektorów z nadania Grymla.

jeżeli Celiński ewakułuje się z PLK to oznacza że jej dni w grupie PKP są policzone. Przechodząc do IC daje sygnał innym betonowym chłopcom i dziewczynkom co by zwiewali.bo jak PLK będzie bezpośredni po ministrem infrastruktury to już w bambuko grać nie będzie można bo to zaraz na wierzch wypłynie.

Nie ma Krzycha to może i Grażynka w końcu przestanie się szarogęśić w PLK. Czas najwyższy, aby sobie odpoczeła.

Masz rację. Czas na Grażynkę, bo po odejściu prezesa w PLK może będzie lepiej. A Intercity czekają ciężkie dni i bezwład organizacyjny.

Zmiany w pkp: pan X wsadził dupe na stołek pana Y. Pupa pana Y zasiadła na stołku pana Z który przesadził tyłek na wygrzany stołek pana X. Powyzsze zmiany z pewnością wpłyną na jakość stołków w PKP, jak również w dobie kryzysu nie zmieni się ilość baranów jak i nie zabraknie betonu tak potrzebnego w grupie pkp

To ewidentna układanka aferalnego prezesa A.W. Pewnie aby mieć istotny wpłw na unijne konfitury z PLK-i dla rodzinnych i znajomków zakamuflowanych firm, najbardziej oddanego "drucha" Z.Szafrańkiego zrobi prezesem PLK-i, a do zarządu najlepiej dodoć jeszcze starago komucha Grzegorzewskiego! To już wtedy będzie wszystko dobrze poukładane!!!

Engelhart zapowiedział, że infrastrukturą będzie zarządzać prywatna spółka. Celiński stwierdził, że nie rewolucja, tylko ewolucja. Dopuścił możliwość zatrudniania prywatnych firm do utrzymania infrastruktury. Różnią się panowie, więc stąd te zmiany. Nie odważyli się jednak jego pozbyć. Celińskiego zamierzano odwołać już w ubiegłym roku. Wtedy upubliczniono sprawę spółki El-In. Przycichło. Warsewicza posadził PiS, więc znaleziono miejsce dla Celińskiego. Dostał propozycję nie do odrzucenia. Takie tam babranie się we własnym bagienku. Nie ma co głowy sobie tym zaprzątać.

Beton się nie wykruszy bo beton jest wszędzie - ma kuzynów, siostrzenice i siostrzeńców, szwagrów itp. - rodzina to jest siła.

Wychowani przez PZPR wiedzą jak należy sobie użyczać stołków. To w połączeniu z usamorządowieniem skutkującym rzezią na Śląsku daje nam piękny obraz wymarzonej "Irlandii", którą pewien jegomość obiecał... Dobrze, że propaganda sukcesu działa dziś równie dobrze jak za Gierka, bo zamiast tłumów wpatrzonych z miłością w telewizor, mielibyśmy ludzi na ulicach, ale już bez tej miłości w oczach...

Warsewicz ma spore zasługi:
- polityczny TLK "Kordecki" zwany "Gosiewskim"
- politycznie wymuszony postój pociągu Ex we Włoszczowej Płn.
- struganie drewnianych kapliczek
- rzucanie kłód pod nogi byłemu prezesowi - J. Prześludze, który wyprowadził PKP IC na prostą

A co z Jeżewiczem, gdzież on biedak znajdzie teraz miejsce? coraz mniej zostało zarządów w których nie zasiadał i stołków dyrektorskich na których się nie sprawdził. Co z gumisiami którzy siedzą na dyrektorskich i naczelnikowskich stołkach z jego rozdania? Życzę innej satysfakcjonującej pracy [w kamieniołomach!!przy segregacji gruzu]

Karuzela, karuzela a jak tych siła odśrodkowa wyrzuci to czekają sprawdzone zastępy działaczy PiSokomuny - Wielądki, Jaroszewicze, Dyduchy, Żołnierzaki, Liberadzkie, Wachy, Koguty i wielu innych

Mistrzem w niszczeniu dobrej atmosfery i stosunków międzyludzkich był/jest K.Supa pokazał to w kazdej sytuacji gdzie był na kierowniczym stanowisku.Dobrze się stało ale winno być, trafiony=zatopiony i nie tylko za krzyedy jakie ludziom wyrządził.

01.01.2009 roku miały pełną gębą zadziałać cztery zakłady IC. Warszawa, Kraków, Gdynia, Poznań. Niestety dwie wielkie szareeminencje (Grymel, Stolosz) to Katowice. Warszewicz nie mógł się zdecydować, więc 08.01. wieczorem spotkali się na kawce u Pana ministra. Efekt: niezdecydowany musiał odejść. Ciekawe czy teraz Pan Celiński utwotzy śląski zakład IC w Katowicach? Dodatkowo Warsewicz za mocno pokazywał sympatię do maszynistów a to nie bardzo pasuje HK i SS.

Arek - 12-01-2009, 10:29
Temat postu:
Przetasowania na kolei - Wilkans i Terek do zwolnienia?

Piątkowe przetasowania w zarządach dwóch spółek to dopiero początek rewolucji w Grupie PKP. "Kolejnych zmian nie można wykluczyć" - przyznaje Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP. "Poprzemy każdą zmianę mającą poprawić działanie całej Grupy PKP" - mówi Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, które nadzoruje działalność kolejowej grupy.

Do kolejnych dymisji ma dojść jeszcze w tym miesiącu - pisze "WSJ Polska". Nieoficjalnie wiadomo, że z pracą mogą pożegnać się m.in. Władysław Wilkans, prezes Telekomunikacji Kolejowej, oraz Zbigniew Terek, prezes spółki Wars. Stanowisko tego ostatniego ma objąć Krzysztof Supa, członek zarządu odwołany wczoraj wraz z Warsewiczem z Intercity. Niewykluczone, że stery w jednej z kolejowych spółek obejmie Czesław Warsewicz. Sam zainteresowany nie chce tego komentować. "Dziś nie jestem już prezesem Intercity, ale mam nadzieję, że jeszcze dużo zrobię dla kolei" - mówi Warsewicz.

Zmiany mają nastąpić również w samym zarządzie centrali PKP. Posadę zachowa prezes Andrzej Wach. Nie zmieni się też szef PKP Cargo, którym jest Wojciech Balczun. Jednak i w tej spółce zmiany dotkną niektórych z członków zarządu.

Jak ocenia Adrian Furgalski, dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, zmiany personalne w PKP potwierdzają pojawiające się od pewnego czasu pogłoski, według których w 2009 r. resort infrastruktury ma postawić na rozwój kolei.

W tym roku kolej chce zainwestować w modernizację torów i taboru 4,3 mld zł. Dla rządu zrealizowanie tych inwestycji ma być - obok inwestycji autostradowych szacowanych nawet na 32 mld zł - drugim ważnym kołem napędowym gospodarki pozwalającym zminimalizować skutki światowego kryzysu gospodarczego.

Rząd chce również zdecydowanie przyśpieszyć prywatyzację kolejowych spółek takich jak Intercity i Cargo. Planowana jest też szybsza sprzedaż kolejowych nieruchomości, których wartość wynosi 3 mld zł.

źródło: Dziennik
sielawa - 12-01-2009, 12:08
Temat postu:
Areczku, a czy u Was nie ma żadnych zmian? wszelkie informacje pomijają obsadę Zarządu PKP Informatyka...

[ Dodano: 12-01-2009, 15:29 ]
a, już wiem Wink
PKP Informatyka: Trzaska za Śmigierę

12 stycznia Walne Zgromadzenie Wspólników PKP Informatyka spółka z o.o., odwołało Włodzimierza Śmigierę z funkcji prezesa zarządu spółki. Nowym prezesem PKP Informatyka spółka z o.o. został Marcin Trzaska, dotychczas członek zarządu – dyrektor ds. marketingu i sprzedaży.

Zmiany w składzie zarządu PKP Informatyka spółka z o.o. zostały podyktowane koniecznością poprawy relacji biznesowych z otoczeniem spółki.

(z rynku kolejowego)

to jakaś nowa metoda - powoływać marketingowca-sprzedażowca na miejsce prezesa tłumacząc to koniecznością poprawy marketingu (i co za tym idzie sprzedaży) firmy...
YossiBushida - 12-01-2009, 19:14
Temat postu:
sielawa napisał/a:
Zmiany w składzie zarządu PKP Informatyka spółka z o.o. zostały podyktowane koniecznością poprawy relacji biznesowych z otoczeniem spółki.


Chmmm, a w tym samym czasie w PKP Cargo toczy się poważny przetarg z udziałem Informatyki i nie mniej poważnymi konkurentami spoza Grupy PKP... Rolling Eyes

Yossi
leo1407 - 12-01-2009, 19:20
Temat postu:
Ursus Victorius napisał/a:

Prezesowi nie pozwolono dobrać sobie współpracowników, narzucono mu członków zarządu, co uniemożliwia przeprowadzenie zmian w spółce. Zarząd jest skonfliktowany

Nie pozwolono na dobranie sobie współpracowników.....Dobre ! A niby dlaczego i ciekawe jakich merytorycznych argumentów użyto w tym przypadku ???
teolog - 12-01-2009, 20:20
Temat postu:
Panie Boże chroń Wars przed tym nieudacznikiem Supą.
Xawras - 13-01-2009, 12:06
Temat postu:
YossiBushida napisał/a:

Chmmm, a w tym samym czasie w PKP Cargo toczy się poważny przetarg z udziałem Informatyki i nie mniej poważnymi konkurentami spoza Grupy PKP... Rolling Eyes
Yossi


Przetarg został anulowany (no, na razie wstrzymany, ale nie widać, żeby miał być ponownie uruchomiony).
fury - 13-01-2009, 12:24
Temat postu:
Aj, jaj, jaj... Niewielu jest ludzi, którzy komentują tutaj bezinteresownie. Można by pomyśleć, że przyczyną wszystkich zmian jest kasa.
YossiBushida - 13-01-2009, 15:11
Temat postu:
Xawras napisał/a:
YossiBushida napisał/a:

Chmmm, a w tym samym czasie w PKP Cargo toczy się poważny przetarg z udziałem Informatyki i nie mniej poważnymi konkurentami spoza Grupy PKP... Rolling Eyes
Yossi


Przetarg został anulowany (no, na razie wstrzymany, ale nie widać, żeby miał być ponownie uruchomiony).


Został anulowany i ponownie otwarty. Czyzby z tego powodu, ze wygrywajaca byla niewlaciwa oferta Wink

Yossi

[ Dodano: 13-01-2009, 15:26 ]
fury napisał/a:
Aj, jaj, jaj... Niewielu jest ludzi, którzy komentują tutaj bezinteresownie. Można by pomyśleć, że przyczyną wszystkich zmian jest kasa.


Ja tam komentuję bezinteresownie, zresztą te nasze kometarze mają bardzo umiarkowany wpływ na rzeczywistość....

Przyczyną zmian jest nie tylko kasa, ale także polityka. A właściwie kasa polityczna Wink

Yossi
fury - 13-01-2009, 18:31
Temat postu:
Kasa polityczna? A cóż to za neologizm? Kasa to jest kasa. Cały ten biznes do tego się sprowadza. Po to zdobywa się władzę, by zająć miejsca poprzedników, by sięgnąć do kasy.

Obecne zmiany nic z polityką nie maja wspólnego. Poprzedni rok pokazał, że są chętni do zastąpienia układu. Szumu było sporo. A to nepotyzm Wacha, a to nieporadne manipulacje wynikiem finansowym. Wach mógł to odebrać jako atak jego przeciwników. I tak zapewne było. Stąd pomysł, żeby w zasiedziałym towarzystwie zamieszać i pokazać, że władza wcale od Boga albo jakiegoś związkowca nie pochodzi. Tylko skąd on wiedział, kto mu buty szyje? Bo rozumiem, że nie wszyscy w łeb dostaną. To jednak pozostanie jego tajemnicą zapisaną gdzieś tam w archiwum - nie w PKP. Znalezienie pretekstu do odwołania ze stanowiska przy obecnej, przez lata tolerowanej kondycji spółek, to żadna trudność. Każdemu można zarzucić brak zdolności kierowniczych, brak postępu, niezadowalający wynik. Każdemu można było to zarzucić w latach poprzednich. Każda spółka wymaga też restrukturyzacji.

Minęło cztery i pół roku, jak Wach z nadania SLD przejął władzę z rąk Męclewskiego - zapewne przez niego wskazany. Zaakceptowała go PiS, zaakceptowała go PO. Czyżby z powodu jego wybitnych umiejętności menadżerskich? Czyżby z powodu poprawiającej się kondycji poszczególnych spółek grupy? Guzik prawda. Mało tego, pod rządami PiS musiał zmienić swoje (jeżeli takie ma?) poglądy na przyszłość PKP. SLD chciała konsolidacji, łączenia spółek. Ociągała się z prywatyzacją. Mówiło się wtedy jedynie o Cargo. PiS zmieniła wizję Wacha. PO ją zaakceptowała.

Ubiegły rok obnażył pekapowską rzeczywistość. Historyczny wynik okazał się nadmuchiwaną, propagandową bańką mydlaną a sam Wach stał się nagle małym człowieczkiem, co to rodzinie ani nie zapala, ani nie zgasi zielonego światła - samo się zapaliło. Zmuszony został do działania. To, co robi, to wszystko, na co go stać. Skończy, sam pójdzie w odstawkę. Zbytnio się skompromitował, by dalej być twarzą PKP, bo przecież nie managerem.

Ps.
Ukazał się Monitor Polski B z historycznym wynikiem Grupy PKP. Wydawca powiadomił mnie mailem 7 stycznia. Jest taka opcja na tej stronie.
YossiBushida - 14-01-2009, 08:33
Temat postu:
fury napisał/a:
Kasa polityczna? A cóż to za neologizm? Kasa to jest kasa. Cały ten biznes do tego się sprowadza. Po to zdobywa się władzę, by zająć miejsca poprzedników, by sięgnąć do kasy.


Idea Kasa polityczna = źródło finansowania działalności partii politycznej. Niezbyt bezpośrednie oczywiście.

Yossi
fury - 14-01-2009, 11:59
Temat postu:
Coś na rzeczy jest:

Odprawa prezesów
Gdyby odprawy prezesów zaproponowano konkurencji za ich przyjęcie do pracy, z pewnością nawet z dopłatą prywatny biznes by ich nie chciał

Ponad 100 mln zł kosztowały w 2008 r. odprawy dla prezesów firm nominowanych przez polityków PiS, LPR i Samoobrony. W kraju takich politycznych przedsiębiorstw jest około tysiąca. Odprawionym płaci się sowicie za to, żeby nie podejmowali pracy u konkurencji. Uzasadnienie to bulwersuje jeszcze bardziej niż wysokość odpraw, z których tradycyjnie najwyższa jest w Orlenie – 1,5 mln zł. Gdyby bowiem sumy wypłacane odprawianym zaproponowano konkurencji za ich przyjęcie do pracy, z pewnością nawet z dopłatą prywatny biznes by ich nie chciał. To prezesi jednej kadencji, pojawiają się po wyborach, a po kolejnych znikają. Mimo że dawno upłynął hojnie opłacony okres zakazu pracy u konkurencji, Andrzej Modrzejewski, prezes PKN Orlen z nadania AWS, nie wypłynął już w biznesie. Podobnie jak Zbigniew Wróbel, jego następca z nominacji SLD, dla którego kontrakt przewidywał 13 mln zł odprawy. Ale rekordzistą był kolejny, Jacek Walczykowski, który walczył o 7 mln zł odprawy za 19 dni prezesowania. Piotr Kownacki, nominat PiS, biorąc zaledwie 1,5 mln zł, na tym tle wypada dość skromnie. Niezły dodatek do apanaży, które jako minister pobiera w Kancelarii Prezydenta.

Główną cechą łączącą prezesów z nominacji Prawa i Sprawiedliwości był totalny brak doświadczenia w kierowaniu najmniejszą choćby firmą prywatną niezależną od polityków. Kownacki to były pracownik NIK, a potem warszawskiego magistratu. Adam Glapiński, były suto odprawiony szef Polkomtela, to towarzysz braci Kaczyńskich jeszcze z czasów Porozumienia Centrum. Biznes zna jedynie z teorii – jako wykładowca SGH oraz były minister, który źle się zapisał w pamięci przedsiębiorców. Chociaż za rezygnację z pracy dla konkurencji zainkasował 600 tys. zł, nie słychać, żeby Polska Telefonia Cyfrowa albo Telekomunikacja Polska zabiegały o jego pozyskanie po okresie karencji.

Czas pokazał również, ile warte były kompetencje Krzysztofa Skóry, byłego prezesa miedziowego giganta – KGHM. Skóra, który do Polskiej Miedzi trafił wprost z fotela skarbnika w gminie Ruja pod Legnicą, po zainkasowaniu odprawy wrócił tam, skąd przyszedł. I to również tylko dzięki poparciu kolegów z PiS – radnych z Lubina, którzy uczynili go wiceprezesem miejskich wodociągów. Zapewne z umową gwarantującą odprawę za zakaz pracy w konkurencji.

W ostatnich dniach personalna karuzela wymiata prezesów i dyrektorów z Telewizji Polskiej. Tylko patrzeć, gdy po upływie terminu karencji o Andrzeja Urbańskiego, panów Siwka, Bochenka, a potem Farfała, o panią Kotecką czy panią Gargas będą się bić Polsat z TVN...


Joanna Solska
Polityka, 08 stycznia 2009
Noema - 14-01-2009, 20:14
Temat postu:
PKP PLK poszukuje kandydatów na prezesa i dwóch członków zarządu

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe SA z siedzibą Warszawie ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w zarządzie spółki: prezesa zarządu, członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, członka zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury.

Wymagania wobec kandydata na prezesa zarządu PKP PLK:

* wykształcenie wyższe,
* co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych,
* znajomość przynajmniej jednego z języków obcych: angielski, niemiecki lub rosyjski, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się,
* niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
* korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
* niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
* dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Dodatkowo, kandydat na członka zarządu ds. finansowych i ekonomicznych powinien

* spełniać następujące kryteria:
* wykształcenie wyższe (kierunkowe)
* co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami, kosztami i kapitałami podmiotu gospodarczego.

Dodatkowe wymagania dla kandydata na członka zarządu ds. utrzymania infrastruktury:

* wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe),
* co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym technicznym w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA do 28 stycznia 2009 r. do godz. 10.00. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 29 stycznia 2009 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki 5 lutego 2009 r. Podczas nich rada nadzorcza oceni wiedzę kandydatów w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej, znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków: angielski, niemiecki lub rosyjski, na poziomie umożliwiającym komunikowanie się, znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności spółki.

źródło: PKP PLK/Rynek Kolejowy
Wojtek - 15-01-2009, 11:21
Temat postu:
Zmiany prezesów spółek PKP usprawnią ich funkcjonowanie?

W czasie przygotowań do giełdowego debiutu PKP Intercity jej szefa zastąpił prezes spółki zarządzającej infrastrukturą, przeniesiony w trakcie największych inwestycji w historii PKP.

Zaledwie w ciągu kilku dni doszło do zmian na najwyższych stanowiskach w trzech spółkach z grupy PKP. Ze stanowiska PKP Intercity został odwołany Czesław Warsewicz, z funkcją prezesa pożegnał się też Włodzimierz Śmigiera, szef spółki PKP Informatyka. Jednocześnie ze stanowiska szefa spółki PKP PLK, zarządzającą całą kolejową infrastrukturą, odszedł Krzysztof Celiński, który objął prezesurę w Intercity.

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że nagłe zmiany w trakcie przygotowań Intercity do wejścia na GPW i największych inwestycji realizowanych na torach nie powodują zmiany strategicznych celów obu spółek. - Zmiany w zarządach spółek PKP mają na celu usprawnienie ich funkcjonowania i poprawę jakości usług - komentuje Mikołaj Karpiński z Ministerstwa Infrastruktury.

Bardzo krytycznie o powołaniu Krzysztofa Celińskiego na szefa Intercity wyraża się Karol Trammer, redaktor naczelny pisma kolejowego.

- To kolejny odcinek serialu trwającego od kilkunastu lat pt. Ja zmienię ciebie, a ty zmienisz mnie. Specjalista od kolejowej infrastruktury będzie teraz specjalistą od przewozów. Przecież to dwie zupełnie różne branże. To jakby szef generalnej dyrekcji, która utrzymuje i buduje drogi, stanął na czele PKS - mówi Karol Trammer.

Celiński jest związany z PKP od końca lat 90. Jego prezesura kojarzy się pasażerom z największą likwidacją przewozów w historii. W kwietniu 2000 r. jednego dnia przestały funkcjonować połączenia na 1028 kilometrach linii kolejowych. Z kolei po trzech latach jego pracy w Metrze Warszawskim kolejka wydłużyła się zaledwie o jedną stację, i to z wielomiesięcznym opóźnieniem. W 2005 roku Celiński wrócił do PKP i objął posadę szefa PLK.

PLK ogłosiła już konkurs na nowego prezesa - wyniki będą 28 lutego, ale już teraz wszyscy nasi rozmówcy wskazują tylko jednego możliwego zwycięzcę - Zbigniewa Szafrańskiego, do niedawna przewodniczącego rady nadzorczej PLK, a po rezygnacji Celińskiego p.o. prezesa.

- Tę nominację interpretowałbym jako krok w kierunku realizacji ministerialnego planu wyodrębnienia PLK z grupy PKP. To kluczowa sprawa dla uzdrowienia finansów PKP. Szafrański miałby także zapewnić równowagę pomiędzy ogromnymi inwestycjami spółki ze środków UE a zwykłymi remontami torów, które zostały zaniedbane - ocenia Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

źródło: Gazeta Prawna/ RK
fury - 15-01-2009, 12:07
Temat postu:
Cytat:
PLK ogłosiła już konkurs na nowego prezesa - wyniki będą 28 lutego, ale już teraz wszyscy nasi rozmówcy wskazują tylko jednego możliwego zwycięzcę - Zbigniewa Szafrańskiego
Potem usłyszymy podobne do tego zapewnienie prezesa Wacha :
Cytat:
Firma EL-IN z powodzeniem funkcjonuje na rynku bez mojej pomocy. Nie wywierałem i nie wywieram nacisków, żeby w przetargach stworzyć korzystne warunki firmie mojego brata - mówi Andrzej Wach, prezes PKP SA. - Zresztą nie biorę udziału w procedurach przetargowych, które są zgodne z regulacjami przyjętymi w PKP.

teolog - 17-01-2009, 18:34
Temat postu:
Krążą informacje że Krzysio Supa miałby zająć miejsce Jeżewicza w PLK.Natomiast jego Magda K. wprasza się na powrót do SOK była już u K.Gł.SOK
fury - 18-01-2009, 18:53
Temat postu:
Oto fragment laurki , jaką na stronie PKP SA zamieściła spółka PKP Informatyka po odwołaniu jej prezesa:

W strategii na 2009 r. PKP Informatyka planuje rozpoczęcie procesu prywatyzacyjnego poprzez przekształcenie się w spółkę akcyjną, kontynuowanie zwiększania nakładów inwestycyjnych na modernizację i rozwój infrastruktury informatycznej oraz doskonalenie jakości swoich produktów i usług, dążenie do uzyskania rekomendacji uznającej PKP Informatykę, jako integratora Spółek Grupy PKP. W 2009 r. PKP Informatyka będzie dążyć do pozyskania większej ilości klientów spoza Grupy PKP, prowadząc dotychczasową partnerską współpracę z największymi na świecie dostawcami produktów i usług IT.


Spółka PKP Informatyka utworzona w 2001 r. Jest drugim, co do wielkości, centrum usługowym w Polsce o długoletnim doświadczeniu i kompetencjach zdobytych podczas realizacji kilkuset projektów informatycznych. Współpracuje ze światowymi liderami branży IT. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA, LIDER RYNKU i EUROLEADER, Lider ORACLE, Mazowiecka Firma Roku, im. inż. Ernesta Malinowskiego.

Victoria - 20-01-2009, 17:10
Temat postu:
Rada nadzorcza PKP PR podała się do dymisji

Obradujące dziś walne zgromadzenia akcjonariuszy PKP PR powiększyło skład rady nadzorczej z 6 do 7 osób. Dwóch przedstawicieli pracowników w radzie pozostało na swoich stanowiskach. Pozostała czwórka, łącznie z przewodniczącą Marią Wasiak, złożyła z dniem dzisiejszym rezygnację. Na ich miejsce zostali powołani przedstawiciele województw.

Powyższe zmiany mają związek z niedawnym objęciem udziałów w spółce przez samorządy wojewódzkie.

Więcej szczegółów i nowy skład rady nadzorczej PKP PR - już wkrótce na stronie "Rynku Kolejowego".

źródło: Rynek Kolejowy
xzielak - 20-01-2009, 19:50
Temat postu:
Nowi członkowie Rady Nadzorczej PKP PR

Przedstawiamy nowych członków Rady Nadzorczej PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

- Jerzy Kriger (województwo wielkopolskie) - przewodniczący, dyrektor departamentu transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

- Irena Cebula (województwo małopolskie) - dyrektor Departamentu Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

- Jan Śmietanko (województwo warmińsko-mazurskie) - zastępca dyrektora wydziału infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- Krzysztof Dzierzwa - województwo śląskie

- Zbigniew Czajor (województwo mazowieckie) - kierownik Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

źródło: Rynek Kolejowy
gregori123 - 22-01-2009, 12:43
Temat postu:
A kto wie coś o odwołaniu z zarządu PLK Zwiernik i Safuty Question

[ Dodano: 24-01-2009, 14:03 ]
Kto wie dlaczego na stronie plk nie są dokonywane aktualizacje np. p. Blicharz nie jest już dyr. itd.
Victoria - 04-02-2009, 17:34
Temat postu:
Safuta-Pawlak odwołana z zarządu PKP PLK

2 lutego rada nadzorcza PKP PLK odwołała ze składu zarządu spółki Agnieszkę Safutę-Pawlak, pełniąca do tej pory funkcję dyrektora ds. inwestycji.

Tego samego dnia ogłoszono wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na zwolnione stanowisko.

Kandydat na członka zarządu ds. inwestycji powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym nie mniej niż 3 – letnie udokumentowane doświadczenie związane z nadzorem nad realizacją projektów inwestycyjnych.

Zgłoszenia zostaną otwarte 19 lutego, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rada nadzorcza przeprowadzi 26 lutego.

źródło: Rynek Kolejowy
Arek - 05-02-2009, 17:49
Temat postu:
Andrzej Panasiuk nowym członkiem zarządu PKP SA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP SA powołało do składu zarządu spółki Andrzeja Panasiuka, który będzie odpowiadał za nadzór właścicielski oraz audyt w spółce.

http://rynek-kolejowy.pl/images/headlines/s_013c193a7ed391d042efeeda43d99c14.jpg

Andrzej Panasiuk (ur. 10 października 1968 w Hajnówce) jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia na Wydziale Historycznym oraz na Wydziale Prawa. Ma tytuł doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1998-2002 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko wicedyrektora Departamentu Gospodarczego w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 1 marca 2006 do 3 grudnia 2007 był wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Od 4 grudnia 2007 do 4 lutego 2009 pełnił funkcję podsekretarza stanu ds. legislacji i telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury.

źródło: PKP SA / RK
gocha - 05-02-2009, 19:11
Temat postu:
Areczek, to każdy już wie, go,go,go z angielska. Pozdrowionka.
SzwagierPKP - 05-02-2009, 21:43
Temat postu:
gocha - faktycznie, kto czyta ten wie. Ale nie każdy wie jak szybko w spółkach skarbu państwa zmienia się karuzela stanowisk Exclamation W środę premier Donald Tusk odwołał Andrzeja Panasiuka ze stanowiska wiceministra infrastruktury, a dzisiaj (czwartek) został on nowym członkiem zarządu PKP S.A. Ale dlaczego bez konkursu Question Źródło http://logistyka.wnp.pl/andrzej-panasiuk-nowym-czlonkiem-zarzadu-pkp-sa,71751_1_0_0.html
Victoria - 06-02-2009, 17:11
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP PLK - Z. Szafrański prezesem

5 lutego ustalony został skład zarządu PKP PLK. Rada nadzorcza powołała Zbigniewa Szafrańskiego na prezesa spółki (wcześniej był p.o.), Bogdana Szafrańskiego na członka zarządu, dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych oraz Krzysztofa Groblewskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektorem ds. utrzymania infrastruktury. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu zarządu Teresę Zwiernik.

Obecny skład zarządu PKP PLK:

* Zbigniew Szafrański - prezes zarządu
* Marek Pawlik - wiceprezes, członek zarządu-dyrektor ds. strategii i rozwoju
* Bogdan Szafrański - członek zarządu-dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych
* Zbigniew Zarychta - członek zarządu-dyrektor ds. sprzedaży
* Krzysztof Groblewski - członek zarządu-dyrektor ds. utrzymania infrastruktury

źródło: Rynek Kolejowy
szpak - 06-02-2009, 23:28
Temat postu:
Widzę jeden pozytyw - zarząd PKP PLK skurczył się z 7 do 5 osób. O dwóch pasożytów mniej!
szuflowy - 08-02-2009, 20:41
Temat postu: Re: Zmiany w spółkach PKP S.A.
Grad napisał/a:
Wrocławiak napisał/a:
Ciekawe co zrobią z panem Cz. Warsewiczem? Embarassed

To samo co z Prześlugą, sam odejdzie. Tylko, że Cz.W będzie miał gdzie, bo nie jest zwykłym pismakiem a menadżerem, który otrzyma propozycję.
A K. Supa będzie dyrektorzył jako dyrektor niekończącego się projektu Śmiech


Obydwoje siebie warci. Otrzymali z nadania politycznego spółkę do której zabrano najlepsze pociągi i co trudno było osiągnąć zysk ? Toż to najgorsza oferma losu potrafiła by pokierować tak aby nadal był zysk. Ciekawe jakby wygladało ich zarządzanie z pociągami pospiesznymi Very Happy
fury - 09-02-2009, 00:23
Temat postu:
Ktoś na forum RK zamieścił taki post przywołując informacje z tego forum i uzupełnił je własnymi:

Pytanie do czytelników forum - Czy w poniższym artykule chodzi o Pana Marka Pawlika z PKP PLK S.A?.

W tej kwestii odsyłam do artykułu na Info Kolej - forum kolejowe Administracja – Szpion –biznes w PKP Cargo z 19.01.2009 r. Przedkładam tylko fragment dotyczący Pana M.Pawlika „… Zdaję sobie sprawę z tego, że to o czym piszę jest zawiłe i skomplikowane, ale tylko tak można pokazać zależności i powiązania Adamiaka z przemysłem zbrojeniowym, który z natury rzeczy jest kontrolowany przez służby. Na uwagę zasługuje również fakt, że w zarządach i radach nadzorczych w/w spółek wciąż przewijają się te same nazwiska (generałowie, oficerowie WSI itp.), a w radzie nadzorczej spółki TOMWAR zasiada taka osobistość jak Stanisław Dobrzański (PSL), były minister obrony narodowej, podejrzewany o kontakty z SB. W radzie nadzorczej TOMWARU do 01.09 2008 był niejaki Marek Pawlik, ale niestety nie jestem w stanie zweryfikować czy to ten sam Marek Pawlik z zarządu PKP PLK (od 24.06.2008)…”.

Należy zadać pytanie Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A. i innym decydentom, czy to czytelnicy i pracownicy kolejowi są od oceny wybieranych osób do Zarządów PKP PLK S.A. i In.

Pan Marek Pawlik będąc Członkiem Zarządu PKP PLK S.A. równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu w Stowarzyszeniu na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego(SIRTS) w Polsce (KRS nr 0000240487 Oczywiści z siedzibą na ul. Chłopickiego 50, tam gdzie CNTK. Taka mała zbieżność) wraz z Andrzejem Stelmasiewiczem (Prezes Zarządu), Zbigniewem Durzyńskim, Januszem Kućminem (członkowie Zarządu), Aleksandrem Słupczyńskim (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) i inni członkowie Komisji Rewizyjnej. Na stronach SIRTS wymienieni są członkowie wspierający SIRTS np. ASTE sp. Z o.o., Bombardier … sp z o.o., CNTK, S.Z.T.K „TAPS” S.A.- Maciej Kowalski, i In.

Czy Pan Marek Pawlik może przygotowywać i zatwierdzać wszelkie dokumenty, które w późniejszej fazie są wykorzystywane do przetargów międzynarodowych jeżeli może być tak mocno powiązanym w układy koleżeńskie?. Rozumiem, że prawo nie zabrania pełnienia funkcji w stowarzyszeniu ale gdzie się znajdują granice moralności i przyzwoitości. Przecież CNTK i inni nadal będą występować w przetargach ogłaszanych przez Pana Pawlika.


Przetargi ogłasza zarząd i zarząd ostateczne wyniki zatwierdza. Pan Marek Pawlik wprawdzie jest członkiem zarządu ds. rozwoju a przetargi są w gestii członka zarządu ds. inwestycji, ale sam fakt, że są takie wątpliwości, wymaga wyjaśnienia. Prezes Szafrański na forum RK nie ustosunkował się do tych zarzutów. Podziękował jedynie za wazelinę, jaką część forumowiczów mu coś tam wysmarowała:

Dziękuję za wszystkie uwagi i komentarze. Chciałbym być oceniany za osiągnięcia (i porażki - wszak nie jestem cudotwórcą), a nie za poprzednie kontakty z innymi osobami, których po 25 latach pracy w PKP znam bardzo wiele.
Jestem przekonany, że w PLK jest wystarczająco dużo ludzi dobrej woli, aby przy wsparciu działań Zarządu odnieść sukces, choćby częściowy. Inaczej nie podjąłbym się tego zadania.
Pozdrawiam. Zbigniew Szafrański

Arek - 09-02-2009, 17:53
Temat postu:
Informacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP Cargo S.A.

Dziewiątego lutego bieżącego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. odwołało ze składu Zarządu spółki: Ludomira Handzla – Członka Zarządu do Spraw Strategii, Mirosławę Pietkiewicz – Członka Zarządu do Spraw Pracowniczych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. powołało do składu Zarządu spółki:
Ireneusza Wasilewskiego - Członka Zarządu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A. zmniejszyło skład Zarządu spółki z siedmiu do sześciu osób.

Inż. Ireneusz Wasilewski (ur. 5 lipca 1957) jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Wcześniej był dyrektorem Wielkopolskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A. w Poznaniu. Zawodowo związany jest z Polskimi Kolejami Państwowymi od 1977 roku.

źródło: PKP SA
Grad - 09-02-2009, 19:46
Temat postu:
Ciekawe gdzie teraz "wyląduje" M. Petkiewicz - koleżanka wiceministra J.E.
Coś czuje, że teraz następne zmiany będą dotyczyły zarządu PKP Intercity. Tam jest jeszcze pewna pani Krawczyk, która siedzi na stołku "przyspawana" od początku utworzenia PKP IC tj. nieprzerwanie ponad 7 lat !!! Cały czas była w zarządzie jako dyrektor ds. pracowniczych potem handlowych a teraz ds. finansowych.
Krycha opisywała nie raz tą osobę na INFOKOLEJ, warto wspomnieć.
fisch - 09-02-2009, 20:12
Temat postu:
szpak- z 7 do 6
Krzyś - 09-02-2009, 21:30
Temat postu:
Co do wykonywanych czynności przez Pana Marka Pawlika w PLK, to należy zauważyć że jest ON od pionu strategii, ale obecnie również podpisuje dokumenty, które powinien podpisywac Zastępca Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego (takim Urzędnikiem była Pani Zwiernik odpowiedzialna za przetargi). Wniosek prosty skoro nie ma wyznaczonego jeszcze członka ds. inwestycji to p.M.Pawlik podpisuje wszystkie dokumenty dotyczące przetargów i inne znaczące w Prawie Zamówień Publicznych.Czy to wszystko jest w porządku względem pracowników i wykonawców?

Może podpisywac też Prezes Z. Szafrański, tylko czy chce? Embarassed
gregori123 - 10-02-2009, 08:09
Temat postu:
fisch - z 7 do 7 Rolling Eyes
YossiBushida - 10-02-2009, 09:12
Temat postu:
Areczek napisał/a:
Informacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP Cargo S.A.

Dziewiątego lutego bieżącego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. odwołało...


Smile Krycha powinna troche popracowac bo moim zdaniem cos przegapila... Laughing Lista hasel do poszukiwania: przetargi, zakupy, dyrektor, skrocone trzyliterowe nazwy instytucji panstwowych (nie pkp). Pewnie mozna dorzucic jeszcze zarzad Smile

Yossi
fury - 10-02-2009, 10:08
Temat postu:
Zrozumiałem YossiBushida, że Twoje rady dotyczą tematu "Szpion- biznes w PKP Cargo" . A może chciałbyś uzupełnić temat "Prezes PKP S.A. syci rodzinę kolejową kasą!" ? Masz do wyboru tylko w tym dziale 90 tematów. Wystarczy, że podzielisz się swoją wiedzą w dziesięciu. Możesz też zainicjować własny temat. Spodziewam się, że Twoja wiedza o przetargach jest ogromna. Nie radzę jednak opierać się tylko na aluzjach i niedomówieniach. Strach widać w Twoich oczach, gdy piszesz:
Cytat:
skrocone trzyliterowe nazwy instytucji panstwowych (nie pkp)
I wyobraź sobie, jakie ryzyko podejmuje Krycha, gdy chce umieścić zasłyszaną, sprawiającą wrażenie wiarygodnej informację, na którą nie ma papierowych dowodów lub zapisów na taśmie magnetofonowej. Ty dajesz dobre rady posługując się rebusami. Kpisz, czy pajacujesz?
YossiBushida - 10-02-2009, 11:29
Temat postu:
fury napisał/a:
Zrozumiałem YossiBushida, że Twoje rady dotyczą tematu "Szpion- biznes w PKP Cargo" . A może chciałbyś uzupełnić temat "Prezes PKP S.A. syci rodzinę kolejową kasą!" ? Masz do wyboru tylko w tym dziale 90 tematów. Wystarczy, że podzielisz się swoją wiedzą w dziesięciu. Możesz też zainicjować własny temat. Spodziewam się, że Twoja wiedza o przetargach jest ogromna. Nie radzę jednak opierać się tylko na aluzjach i niedomówieniach. Strach widać w Twoich oczach, gdy piszesz:
Cytat:
skrocone trzyliterowe nazwy instytucji panstwowych (nie pkp)
I wyobraź sobie, jakie ryzyko podejmuje Krycha, gdy chce umieścić zasłyszaną, sprawiającą wrażenie wiarygodnej informację, na którą nie ma papierowych dowodów lub zapisów na taśmie magnetofonowej. Ty dajesz dobre rady posługując się rebusami. Kpisz, czy pajacujesz?


Oczywiscie kpie i pajacuje ze strachu Śmiech Post znajduje sie we wlasciwym watku, choc powiazania z innymi wskazanymi moga byc zasadne. Za dobre rady oczywiscie serdecznie dziekuje, jednak uwazam, ze przywilej pierwszenstwa powinny miec zawsze stosowne instytucje, a tropicielom nieprawosci tego swiata (oczywiscie absolutnie bezinteresownym) pozostawiam przyjemnosc samodzielnego odkrywania mrocznych tajemnic.

Temat kontekstu ostatnich zmian (nie tylko na poziomie zarzadu) uwazam za godny zainteresowania Krychy, i na tym poprzestane...

Serdecznie pozdrawiam
Yossi
fury - 10-02-2009, 11:51
Temat postu:
Cytat:
Temat kontekstu ostatnich zmian (nie tylko na poziomie zarzadu) uwazam za godny zainteresowania Krychy
O to mi chodziło, o ten kontekst. Ale nie poprzestawaj tylko na takich podpowiedziach.

Składy zarządów spółek Grupy PKP

Po ostatnim kadrowym "trzęsieniu ziemi" w spółkach Grupy PKP, doszło do znaczących zmian w zarządach poszczególnych podmiotów. Prezentujemy aktualne składy zarządów wybranych spółek PKP.

Zarząd PKP SA:

* Andrzej Wach - prezes zarządu, dyrektor generalny
* Paweł Pieśniewski - członek zarządu, dyrektor finansowy
* Maria Wasiak - członek zarządu, dyrektor promocji i spraw społecznych
* Paweł Olczyk - członek zarządu, dyrektor zarządzania nieruchomościami
* Andrzej Panasiuk - członek zarządu

Zarząd PKP Cargo SA:

* Wojciech Balczun - prezes zarządu
* Zbigniew Janicki - członek zarządu ds. handlowych
* Janusz Lach - członek zarządu ds. finansowych
* Witold Bawor - członek zarządu ds. eksploatacyjnych
* Daniel Ryczek - członek zarządu ds. międzynarodowych
* Ireneusz Wasilewski - członek zarządu

Zarząd PKP PLK SA:

* Zbigniew Szafrański - prezes zarządu
* Marek Pawlik - wiceprezes, członek zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju
* Bogdan Szafrański - członek zarządu, dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych
* Zbigniew Zarychta - członek zarządu, dyrektor ds. sprzedaży
* Krzysztof Groblewski - członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury

Zarząd PKP InterCity:

* Krzysztof Celiński - prezes zarządu
* Lucyna Krawczyk - członek zarządu, dyrektor finansowy
* Krzysztof Kołodziejski - członek zarządu, dyrektor techniczny
* Marek Nitkowski - członek zarządu, dyrektor handlowy

Zarząd PKP Energetyka:

* Tadeusz Skobel - prezes zarządu
* Gabriela Dwornik - członek zarządu, dyrektor ekonomiczno-finansowy
* Grzegorz Grabowski - członek zarządu, dyrektor handlowy
* Konrad Tuliński - dyrektor techniczny, członek zarządu

Zarząd Telekomunikacji Kolejowej:

* Władysław Wilkans - prezes zarządu
* Artur Zawadzki - członek zarządu
* Karol Wołkowiński - członek zarządu

Zarząd PKP Informatyka:

* Marcin Trzaska - prezes zarządu
* Tadeusz Sawa - członek zarządu ds. techniki i eksploatacji

Zarząd PKP LHS

* Zbigniew Tracichleb - prezes zarządu, dyrektor naczelny
* Tomasz Bućko - członek zarządu, dyrektor ds. Handlu i Eksploatacji
* Andrzej Mulawa - członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno - finansowych


(źródło: Rynek Kolejowy, 10 lutego 2009)
Victoria - 10-02-2009, 17:02
Temat postu:
Rada Nazorcza PKP PR będzie powiększona

Przedstawiciele wszystkich samorządów wojewódzkich oraz trzej reprezentanci pracowników znajdą się w składzie rady nadzorczej PKP Przewozy Regionalne - postanowili w poniedziałek w Poznaniu członkowie sekcji kolejowej Konwentu Marszałków Województw RP.

- Chcieliśmy w gremium politycznym ustalić zasady funkcjonowania rady nadzorczej, aby podczas zebrania wspólników 4 marca nie dochodziło do głosowania udziałami - powiedział Wojciech Jankowiak, wicemarszałek zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Samorządowcy, ustalając zasady funkcjonowania rady nadzorczej, pozytywnie ocenili przygotowania legislacyjne dotyczące finansowania spółki.

- Nie ma złych symptomów. Rząd przygotował zmianę ustawy o Funduszu Kolejowym, w którym zapisane zostaną pieniądze, które otrzyma spółka z budżetu państwa - powiedział Jankowiak.

Samorządowcy dyskutowali też o zasadach przeprowadzenia audytu w spółce. - Musi być on tak zorganizowany, aby sytuacja spółki była dla nas - przejmujących spółkę jak najbardziej transparentna - powiedział Jankowiak.

Walne zebranie wspólników PKP Przewozy Regionalne zaplanowano na 4 marca.

W ubiegłym roku minister infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał z marszałkami 16 województw dokument o przekazaniu im majątku firmy. Samorządy objęły udziały w spółce PKP PR, będącej operatorem 3 tys. pociągów osobowych. Spółka PKP Przewozy Regionalne przewozi rocznie prawie 120 mln pasażerów, a dziennie 230 tysięcy.

Do 2020 r. na modernizację i zakup pociągów elektrycznych przeznaczonych zostanie prawie 7,5 mld zł. Pieniądze te pochodzić będą m.in. z unijnych funduszy, Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa. Spółka posiada m.in. około 900 pociągów elektrycznych oraz ponad 100 autobusów szynowych.

Pod koniec kwietnia ub.r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Po objęciu udziałów w spółce samorządy mają być w pełni odpowiedzialne za organizację, wykonanie i finansowanie przewozów kolejowych w regionach. Przekazanie udziałów to część przyjętej ponad rok temu rządowej strategii dla transportu kolejowego do 2013 r.

źródło: PAP / RK
Noema - 12-02-2009, 23:06
Temat postu:
Informacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A.

Dwunastego lutego bieżącego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. odwołało ze składu Zarządu spółki: Zbigniewa Janickiego – Członka Zarządu do spraw handlowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. powołało do składu Zarządu spółki: Marka Zaleśnego - Członka Zarządu do spraw handlowych.

Inż. Marek Zaleśny (ur. 26.06.1963 roku) jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dotychczas pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. W latach 2005-2007 Członek Zarządu CTL Logistics SA. Dyrektor Pionu Handlowego.

Dziewiątego lutego 2009 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A. zmniejszyło skład Zarządu spółki z siedmiu do sześciu osób.

źródło: PKP SA
leo1407 - 13-02-2009, 18:59
Temat postu:
No to poczytajcie :
http://www.spedycje.pl/spedycja_transport_kolejowy/16742/pkp_cargo_przejmuje_zaplecze_naprawy_taboru.html
http://www.um.gliwice.pl/index.php?id=12906/1
http://logistyka.wnp.pl/pociag-z-nawozami-wjechal-do-gdynskiego-portu,4912_1_0_0.html
Sytuacja jest trochę dziwna - nie sądzicie ? Najpierw tam teraz tu.... Przecież to dwie odrębne firmy! Były członek zarządu konkurencji teraz w Cargo ? Shocked
CarguloK - 13-02-2009, 20:13
Temat postu:
To wcale nie jest dziwne ! Zastanawiające są jednak motywy tak radykalnej zmiany "barw", a raczej powody takiego działania.
No chyba że jak ktoś pisał " przyszedł spuścić wodę po wszystkim " w końcu legitymuje się stosownym doświadczeniem.
Gacek - 14-02-2009, 10:44
Temat postu:
leo1407 napisał/a:

Sytuacja jest trochę dziwna - nie sądzicie ?


Nie sądzimy. Przecież fluktuacja kadr od prywatnego do państwowego i odwrotnie jest ciągła- choćby z uwagi na fakt, że ilość prywatnych przewoźników (liczących się ) jest bardzo mała. A państwowa kolej, jaka by nie była- jest wyzwaniem- szczególnie w tak trudnej sytuacji przewozowej.
leo1407 - 14-02-2009, 14:08
Temat postu:
CarguloK napisał/a:
w końcu legitymuje się stosownym doświadczeniem.

Możesz szerzej ?
Grad - 14-02-2009, 14:09
Temat postu:
A dla mnie jest dziwne. i mam powody aby sądzić, że będzie wykonywał krecią robotę. W ten sposób rozwala się konkurencję. Jak tu z tajemnicą handlową etc.
leo1407 - 14-02-2009, 14:16
Temat postu:
Gacek - wątpię czy chodzi tu akurat o "wyzwanie".... Znane sa powody odejścia z poprzedniej firmy ? Dla mnie jednak nadal jest to dziwne ( co najmniej ) jako że istnieją pewne informacje, których konkurencja nie powinna poznać. Kto wie czy w tej kreciej robocie nie tkwi ziarno prawdy .....
teolog - 14-02-2009, 17:21
Temat postu:
Krzysiu Supa zatopiony bez prawa pracy w grupie PKP i dobrze mu tak.Teraz pora na Józia Hałyka.
fury - 14-02-2009, 18:04
Temat postu:
Rozumiem Twoją radość teologu, ale nie rozumiem, co to znaczy:
Cytat:
bez prawa pracy w grupie PKP
Kodeks pracy nie przewiduje czegoś takiego jak "wilczy bilet". Każda spółka jest odrębnym pracodawcą i przyjmuje oraz zwalnia pracowników wg. "własnego widzimisię" - powiedzmy, że zgodnie z kodeksem pracy. Nawet art. 52 nie uniemożliwia zatrudnienia gdziekolwiek. Każdy pracodawca ma pod tym względem swobodę podejmowania decyzji. No chyba, że ktoś w sposób nieformalny na niego naciska.

Co do Hałyka, to zdania są podzielone. Np. spotkana przeze mnie w pociągu naczelnik wydziału ds. szkolenia, doskonalenia zawodowego i współpracy międzynarodowej mgr Elżbieta Dudkiewicz, była szefowa "Solidarności" w Warszawskim okręgu wypowiadała się o swoim szefie w samych superlatywach. Twierdziła, że jest bardzo dobrym komendantem głównym, lepszego SOK nie miała. O byłym komendancie z Lublina wypowiadała się bardzo źle. Wolę nie przytaczać jej wypowiedzi o przyczynach jego zwolnienia. Sam nie mam na ten temat i Hałyka własnego zdania. Opieram się na zasłyszanych i przeczytanych tutaj opiniach.
Sunny - 14-02-2009, 18:40
Temat postu:
teolog napisał/a:
Krzysiu Supa zatopiony bez prawa pracy w grupie PKP i dobrze mu tak.Teraz pora na Józia Hałyka.

To prawda. Supa nie jest już członkiem zarządu PKP Intercity. Administracja forum napuściła na niego CBA w związku z tymi przekrętami:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=48637#48637

Potwierdzenie z CBA:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=49207#49207

Może to jest przyczyną jego odwołania?
Gacek - 15-02-2009, 10:05
Temat postu:
leo1407 napisał/a:
Gacek - wątpię czy chodzi tu akurat o "wyzwanie".... Znane sa powody odejścia z poprzedniej firmy ? Dla mnie jednak nadal jest to dziwne ( co najmniej ) jako że istnieją pewne informacje, których konkurencja nie powinna poznać. Kto wie czy w tej kreciej robocie nie tkwi ziarno prawdy .....


Nie wiem. Akurat według mojego kodeksu moralności pracodawcą jest ten, kto w danym miesiącu mi płaci.
Nie mam zwyczaju skreślać ludzi jeszcze przed poznaniem owoców ich pracy, wiec może poczekajmy zamiast spekulować?
silver - 15-02-2009, 14:25
Temat postu:
Witam wszystkich serdecznie !
Jestem tutaj nowy, więc proszę nie mieć mi za złe, że witam się z Wami w tym temacie. Nie znalazłem na forum działu umożliwiającego powitanie. No, mogłem to zrobić w "Duperelach", ale jakie mielibyście o mnie zdanie Razz ?
Jeżeli moder uzna mojego posta tutaj za niewłaściwe miejsce niech go wywali tam, gdzie być powinien Very Happy .
Stosunkowo niedawno i przypadkiem wszedłem na te stronę i czytając to wszystko włos mój siwy ( stąd ksywka , ale wiek jeszcze całkiem, całkiem Wink ) jeży mi się na głowie. Wiedziałem, że od czasu transformacji w tym śmiesznym kraiku na kolei ( i nie tylko ) dzieje się źle, ale że aż tak ... Shocked
Jestem byłym kolejarzem, w czasie socjalizmu przepracowałem blisko 20 lat w pekapie, ale takich manewrów nie było. A kolejarzem zostałem z tradycji rodzinnych ( cała rodzina pracowała na kolei a mój dziadek ze strony ojca był kolejarzem w Czechach za cesarstwa austro-węgierskiego ) i z zamiłowania.
Gotuje się we mnie widząc, jak ta polska kolej zeszła na psy. Od czasu rozpanoszenia się solidaruchów w PKP ( i nie tylko ) cała instytucja znalazła się na równi pochyłej. Wielkim błędem było rozczłonkowanie PKP na nie wiadomo ile spółek. No, ja widzę w tym cel ... Stworzenie intratnych stołków dla działaczy. Prezesów, vicków, członków rad nadzorczych i setek innych różnej maści i autoramentu "krewnych i znajomych królika". Dobra, jeszcze jakoś może bym to przełknął, gdyby to byli fachowcy, znali temat i dzięki ich działaniom polska kolej szła by do przodu. Ja prace zaczynałem od podstaw. Jako młody chłopak biegałem po torach i spisywałem wagony. Skończyło się na dyrekcji okręgowej, gdzie przepracowałem 9 lat. Powoli, krok po kroku zdobywałem tajniki bycia kolejarzem. A dziś ? Kolejarzem na stołku dyrektora, prezesa zostaje klient z łapanki, który o kolei nie ma bladego pojęcia. Ale jest "krewnym lub znajomym królika". I to jest w tym wszystkim najgorsze.
Pozdrawiam .
fury - 18-02-2009, 11:58
Temat postu:
W PKP PLK SA trwają postępowania kwalifikacyjne na stanowiska:
- członka zarządu ds. inwestycji - dzisiaj o 16:00 mija termin zgłoszeń kandydatów
- członka zarządu ds. projektów unijnych - termin zgłoszenia upływa 25.02.2009 o godz. 16:00
Arek - 19-02-2009, 17:33
Temat postu:
Odwołanie Członka Zarządu PKP LHS sp. z o.o.

Uchwałą Wspólników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z dnia 19 lutego 2009 roku został odwołany ze składu Zarządu Spółki - Pan Tomasz Bućko Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu i eksploatacji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

źródło: PKP SA
Victoria - 26-02-2009, 17:18
Temat postu:
teolog napisał/a:
Krzysiu Supa zatopiony bez prawa pracy w grupie PKP i dobrze mu tak.

Wróble na Grójeckiej i Szczęśliwickiej ćwierkają, że wywalony z zarządu PKP IC Krzysztof Supa ma w kwietniu zastąpić Zbigniewa Terka na stołku prezesa Warsu.
teolog - 26-02-2009, 20:17
Temat postu:
Byłby to cios dla Warsu ,są lepsi, myślę że tak się nie stanie chociaż ci w czarnych sukienkach nie śpią.
Grad - 26-02-2009, 22:58
Temat postu:
teolog napisał/a:
Krzysiu Supa zatopiony bez prawa pracy w grupie PKP i dobrze mu tak.Teraz pora na Józia Hałyka.

Mylisz się, K.Supa jest nadal pracownikiem PKP Intercity ale nie musi przychodzić do pracy, taki kontrakt.
WARS S.A. to spółka w której większość udziałów ma PKP Intercity i właśnie tam jest przymierzany.

[ Dodano: 2009-02-26, 23:11 ]
Cytat:
Sytuacja jest trochę dziwna - nie sądzicie ? Najpierw tam teraz tu.... Przecież to dwie odrębne firmy! Były członek zarządu konkurencji teraz w Cargo ?

Powinien conajmniej podpisać zobowiązanie, że po odejściu z CARGO nigdy już nie będzie pracował w CTL. Oczywiście Rada Nadzorcza nie wpadła na taki pomysł aby zażądać tego. Wiem, że w kontrakcie jest zapisane ... ale to za krótko.
fury - 27-02-2009, 11:37
Temat postu:
Działalność WARS SA, poza jakimś tam wpływem na wizerunek PKP, nie ma praktycznie żadnego znaczenia w grupie PKP. Jego przychody, zysk lub strata są niedostrzegalne. Szum medialny, jaki robił Terek przez ostatnie dwa lata, jest wprost proporcjonalny do ilości postów w temacie "Wieści z Warsu", lub odwrotnie. Jest to spółka, której likwidacji nie odczuje rynek, bo też nikt jej nie zastąpi. Wars żyje dzięki swojemu właścicielowi (IC) a jedynym powodem, dla którego istnieje, to fakt, że drugim właścicielem jest Skarb Państwa. Mimo wcześniejszych zapowiedzi akcje Skarbu Państwa nie zmieniły właściciela. Jeżeli nie ma przeszkód natury prawnej, które na tym forum były podnoszone, to Supa nadaje się na prezesa lub członka zarządu Wars - może bardziej na członka. Coś tam na przewozach się zna. Już widzę zarząd w składzie: Prześluga + Supa + "Terek" + przedstawiciel pracowników (oczywiście nie Jaje, bo trzeba mieć wyższe wykształcenie). Prześluga..., bo w kwietniu 2006 r. wstawił do Warsu Terka, bo mógłby za przyzwoleniem Celińskiego, Wacha i Engelhardta zrobić z Warsu przewoźnika eksploatującego markę TLK, czy Interregio. Ten pomysł zawsze mi się podobał a zwrot "jadę Warsem" określałby nie tylko podróż wagonem sypialnym czy kuszetką, ale całym pociągiem innym niż IC. Terek sprowadził go do wagonu barowego z piwem pod ladą u protegowanych i sponsorów Koguta. No, trochę ładniejszego wagonu od tego, w którym po raz pierwszy piłem ciepłego "żywca" pod parówki w foliowych osłonkach - bez konsumpcji nie podawali - legalnie. Na powrót Prześlugi bardzo liczę, ale wcale się nie zdziwię, gdy Warsem będzie kierował "ktoś" w wieku Terka. Supa mnie nie obchodzi, choć zdaję sobie sprawę, że gdzieś protektorzy muszą go do emerytury przechować.
Pirat - 03-03-2009, 18:21
Temat postu:
Zbigniew Janicki prezesem Trade Transu

Od 1 marca 2009 roku Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans ma nowego prezesa. Został nim Zbigniew Janicki, który poprzednio sprawował funkcję członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo.

Zbigniew Janicki ma 54 lata. Jest absolwentem Wydziału Transportu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Znaczną część zawodowej kariery związał z PKP, gdzie zajmował szereg kierowniczych stanowisk, od naczelnika stacji po dyrektora Zakładu Przewozów Towarowych PKP Cargo SA w Warszawie. W latach 2003-2006 był prezesem Zarządu Spółki Cargosped, a od 2006 roku dyrektorem handlowym i operacyjnym Spółki POLFROST. W latach 2008-09 był członkiem zarządu ds. handlowych PKP Cargo. Ukończył szereg kursów zarządzania kadrami i spółkami prawa handlowego.

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Spółka z o.o. powstało w 1990 roku jako spółka prawa handlowego typu joint venture z udziałem Polskich Kolei Państwowych i austriackiej firmy spedycyjnej Trade Trans. Obecnie udziałowcami są Spółki Grup PKP oraz Trade Trans Invest z Bratysławy. Przedmiotem działalności spółki są kompleksowe usługi spedycyjne i logistyczne w zakresie przewozów krajowych i międzynarodowych, obejmujące transport kolejowy, samochodowy i morski, z możliwością składowania towarów, konfekcjonowania oraz dystrybucji.

źródło: Rynek Kolejowy
gregori123 - 04-03-2009, 10:14
Temat postu:
Kto wie coś o nowych dyrektorach w centrali PLK:
1.Biuro Spraw Pracowniczych
p.o. Dyrektora
Agata Kubiak
2.Biuro Funduszy Unijnych
p.o. Dyrektora
Monika Michalska
3.Biuro Zamówień Publicznych
p.o. Dyrektora
Mirosław Bożek
Grad - 04-03-2009, 20:39
Temat postu:
p. Monika chyba w PKP pracowała, coś wiem ale nie mam pewności to nie piszę...
Pytanie pomocnicze: co ma przed nazwiskiem dr czy mgr ?

Zmiany na stanowiskach dyrektorów umieszczamy w Dziale Pracowniczym w temacie: Zmiany na stanowiskach dyrektorów, naczelników... a nie w Dziale Administracja - Zmiany w zarządach...
Lady Makbet - 08-03-2009, 14:07
Temat postu:
Skład zarządu PKP Przewozy Regionalne powiększył się o czwartego członka:

Tomasz Moraczewski - dyrektor handlowy
http://www.rynek-kolejowy.pl/sylwetki/145
Grad - 08-03-2009, 18:13
Temat postu:
To już teraz mamy pewność dlaczego samorządy chciały przejąć Przewozy Regionalne sp. z o.o. Pensja w spółce jest dużo większa niż w urzędach.
Noema - 09-03-2009, 21:12
Temat postu:
PKP PLK S.A. - nowi członkowie zarządu

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 5 marca br. powołała do składu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

Panią Alinę Giedryś na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. projektów unijnych.
Pana Pawła Dziwisza na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. inwestycji.

źródło: PKP SA
Rodriges - 09-03-2009, 23:00
Temat postu:
Alina Giedryś nie dawała sobie rady w Zarządzie Dróg i Transportu, teraz da sobie radę (?) w PLK.
Następna osoba na dyrektorkim stanowisku w spółce podlegającej Ministrowi Infrastruktury, też z Łodzi.

[ Dodano: 09-03-2009, 23:11 ]
a Paweł Dziwisz też jest z Łodzi Wink
Arek - 12-03-2009, 16:16
Temat postu:
Moraczewski w PKP PR

Tomasz Moraczewski, dotychczas szef Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, awansował. Został członkiem zarządu i dyrektorem handlowym w centrali PKP Przewozy Regionalne.

Moraczewski to autor kolejowych sukcesów województwa i jeden z najbardziej zaufanych ludzi marszałka Piotra Całbeckiego (PO).

To on stał za pionierskim w kraju wprowadzeniem na tory regionu konkurencji dla PKP (Arrivy PCC), był inicjatorem projektu „Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City”. Na koncie ma również wprowadzenie biletu aglomeracyjnego i regionalnego. Do listy sukcesów dopisać mu trzeba także rewitalizacje połączenia Bydgoszcz-Chełmża, Toruń Wschód-Grudziądz i Grudziądz-Laskowice Pomorskie. Brał aktywny udział w pracach nad usamorządowieniem kolei. I ostatecznie w nich właśnie się odnalazł.

- 4 marca rada nadzorcza spółki PKP Przewozy Regionalne powołała go na członka zarządu i dyrektora handlowego. Do jego obowiązków należą teraz między innymi opracowywanie rozkładów jazdy, organizacja sprzedaży usług przewozowych i handlowych, strategii marketingowych, analizowanie rynku, promocja i reklama naszych produktów, wdrażanie nowych ofert - wylicza Piotr Olszewski, rzecznik PKP PR. - Pan Moraczewski już pracuje w Warszawie. Wczoraj uczestniczył po raz pierwszy w posiedzeniu zarządu.

W Urzędzie Marszałkowskim przestał pełnić obowiązki dyrektora departamentu.

- W tej chwili (do końca tygodnia) korzysta z przysługującego mu zaległego urlopu wypoczynkowego, od poniedziałku zacznie urlop bezpłatny. Zastępuje go Wiesława Berek, naczelnik wydziału transportu - informuje Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka.

Jako decydent w PKP PR Moraczewski będzie już dla prywatnego przewoźnika, firmy Arriva PCC, konkurencją. - Dla nas to żaden problem. Gratulujemy awansu! - mówi Piotr Rybotycki, prezes Arrivy PCC.

Awans Moraczewskiego pozbawi marszałka Piotra Całbeckiego jednego z najlepszych fachowców i jednego z najbardziej zaufanych współpracowników. Panowie pracowali już razem w Urzędzie Miasta Torunia.

Dyrektor zawsze podkreślał, że jest „praktykiem w dziedzinie transportu”, a nie teoretykiem. Doświadczenia nabywał zakładając i prowadząc firmę przewozową „Morvi”. Kiedy „poszedł w urzędy”, oddał ją żonie Joannie. Firma zmonopolizowała w Toruniu bezpłatny dowóz do hipermarketów: Galerii Copernicus, Komety, Bielaw. Zajęła się też dowozem pracowników do japońskiego Sharpa.

źródło: Rynek Kolejowy
Noema - 17-03-2009, 18:31
Temat postu:
http://rynek-kolejowy.pl/images/upload/obraz2(204).jpg

źródło: Rynek Kolejowy
Arek - 23-03-2009, 18:04
Temat postu:
Rada Nadzorcza Spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU – DYREKTORA DS. PRACOWNICZYCH.
http://www.pr.pkp.pl/img_in//NEWS/Ogloszenie200903.pdf

Ciekawe czy konkurs "wygra" Danuta Bodzek, dyrektor Biura Kontroli Terenowej PKP PR, protegowana posła Janusza Piechocińskiego (PSL), która od dawna dybie na ten stołek i której przekręty opisano w publikacji "PKP Posady Regionalne":
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=4739
Arek - 25-03-2009, 16:47
Temat postu:
Zbigniew Terek odwołany ze stanowiska prezesa Warsu

W dniu 24 marca br. decyzją Walnego Zgromadzenia ze stanowiska prezesa zarządu Wars SA został odwołany Zbigniew Terek.

Zbigniew Terek pełnił obowiązki prezesa zarządu Wars SA od kwietnia 2006 roku. W tym czasie spółka po raz pierwszy od kilku lat zaczęła przynosić zyski. W 2008 roku wyniósł on 3 mln zł - podała spółka.

Odchodzący prezes zapoczątkował także, rozłożony na lata 2008 – 2010, proces restrukturyzacji i zmiany wizerunku marki (w tym m. in. zmianę wystroju wagonów, menu, czy logo). Rozpoczęto również realizację projektu budowy sieci lokali gastronomicznych. Pierwsze z nich pojawią się w największych miastach już na jesieni.

Zbigniew Terek nie ujawnił swoich dalszych planów zawodowych.

źródło: Wars / RK
Noema - 26-03-2009, 16:33
Temat postu:
Krzysztof Supa nowym prezesem Warsu

W dniu 25 marca rada nadzorcza Wars SA powołała na stanowisko prezesa zarządu spółki Krzysztofa Supę.

Krzysztof Supa do stycznia 2009 r. pełnił obowiązki członka zarządu oraz dyrektora technicznego spółki PKP Intercity SA.

Dotychczasowym prezesem spółki był Zbigniew Terek, który został odwołany 24 marca br. decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

http://rynek-kolejowy.pl/images/upload/obraz2(218).jpg

źródło: Wars SA
Victoria - 26-03-2009, 16:47
Temat postu:
Cytat:
Krzysztof Supa nowym prezesem Warsu

Poczytajcie sobie o przekrętach Supy w PKP:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=48637#48637

A tutaj kariera Supy w PKP:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=48600#48600
Zed - 26-03-2009, 23:12
Temat postu:
Cytat:
Krzysztof Supa nowym prezesem Warsu

Właściwa osoba na właściwym miejscu. Jedno jest warte drugiego.
fury - 27-03-2009, 01:00
Temat postu:
Do kompletu w Warsie pozostają Andrzej Buczkowski i Artur Kowalczyk. Buczkowski od maja 2004 roku był prezesem ZABREM Sp. z o.o. w Zabrzu. W styczniu 2006 roku sąd ogłosił jej upadłość. Stąd znalazł się Warsie, gdzie wcześniej był w radzie nadzorczej jako reprezentant Skarbu Państwa. Z czegoś trzeba żyć. W Warsie jest członkiem zarządu, dyrektorem ds. marketingu i rozwoju, czyli od wydawania pieniędzy na promocję, bicie piany w mediach i snucie planów budowy sieci hoteli oraz restauracji. Mimo to Wars jeszcze nie upadł, a to tylko dlatego, że przyssał się do cyca IC.

Artur Kowalczyk (Solidarność, Polska) wygrał niedawno powtórnie wybory na stanowisko członka zarządu, przedstawiciela pracowników. Pełni też funkcję dyrektora operacyjnego. Nie mam pojęcia co ta nazwa w przypadku Warsu oznacza. Chyba zajmuje się eksploatacją, bo przecież nie operuje?

Ludzie donoszą, że obaj panowie bardzo się starali, by Terek nie czuł się w Warsie zbyt szczęśliwy. Buczkowski miał nawet ochotę go zastąpić. Wszak urodzony prezes jest. Dlatego wsadzono tam Supę. Na jakiś czas wojna podjazdowa o władzę została zawieszona. Chyba, że Celiński pogoni Buczkowskiego, wtedy będzie miał spokój na dłużej a i o hotelach i restauracjach nikt mu nie będzie marudził.

Nie spodziewam się, by Supa miał ochotę na rewolucję w Warsie. W jego wieku rewolucji raczej się nie wszczyna a i on żaden rewolucjonista. Byt przy IC Wars ma zapewniony a i pensję nie byle jaką na jakiś czas Supa ma pewną, choć niekoniecznie do emerytury. No, może w miejsce uczącej się Warsu i kolei młodzieży, pozostałości po Terku, na 11 piętrze polsatowskiego Blue Pointa zechce zatrudnić trochę swoich znajomych i znajomych znajomych. Nic w tym dziwnego, każdy tak robi. Jakby nie było, mimo mniejszego niż w IC wynagrodzenia - też niekoniecznie - będzie najwyżej pracującym prezesem w PKP. Jeszcze żaden kolejarz tak wysoko nie zaszedł. Na Wacha i Celińskiego z góry będzie patrzył. I za darmo obiad na biurko z baru na pierwszym piętrze, i czarnego Opla Vektrę. Chyba go Terek nie zajeździł, bo traktował go jak prywatnego. Ma czego chłopina żałować. Tak fajnie było.
Zed - 29-03-2009, 19:31
Temat postu:
23 marca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

* Pana Zbigniewa Derdziuka
* Pana Piotra Stępnia

źródło: PKP PLK
teolog - 29-03-2009, 21:03
Temat postu:
Czy w Warsie konkurs na stanowisko prezesa nie jest obowiązkowy?proszę o wyjaśnienie.Chyba się czepiam SUPA każdy konkurs wygrywa,najlepszy menager na PKP.WACH ty się bój bo może i Ciebie zastąpić.SUPA na szefa NATO przebije Sikorskiego.
fury - 21-04-2009, 15:55
Temat postu:
W radzie nadzorczej WARS SA zmiany. 24.03.2009 r. Sławomira Grelę, który wcześniej zajął miejsce Cecylii Lachor, zastąpił... Krzysztof Celiński. Oto aktualny skład rady nadzorczej ze strony internetowej spółki:
Lucyna Krawczyk - Przewodnicząca (IC)
Krzysztof Mamiński - Sekretarz (Natura Tour - chyba reprezentuje IC albo siły nadprzyrodzone?)
Krzysztof Celiński - Członek (IC)
Sławomir Kaczmarski - Członek (Skarb Państwa)
Antoni Jaje - Członek (pracownicy)
Jan Konkel - Członek (pracownicy)
Po cichu dodam, że KRS jeszcze tego faktu nie odnotował. Wg. KRS Terek nadal jest prezesem Wars, choć tego samego dnia, czyli 24 marca przez WZA a nie przez radę nadzorczą został odwołany. Pewno Grela nie bardzo miał ochotę za tym odwołaniem głosować?

Ps.
Ustawa o KRS: Art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Naczelnik - 28-04-2009, 14:35
Temat postu:
Mirosław Smulczyński w zarządzie PKP LHS

Uchwałą wspólników spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z dnia 27 kwietnia 2009 r. do składu zarządu spółki powołano Mirosława Smulczyńskiego. Obejmie on stanowiska członka zarządu, dyrektora ds. handlu i eksploatacji.

Mirosław Smulczyński - 48 lat, jest absolwentem Leningradzkiego Instytutu Inżynierów Transportu Kolejowego w Sankt Petersburgu (obecnie Państwowy Uniwersytet Transportu Kolejowego w Sankt Petersburgu) o specjalności „Zarządzanie procesami przewozowymi w transporcie kolejowym”. Z PKP związany od 1986 roku.

źródło: PKP LHS
Stoker - 02-06-2009, 07:17
Temat postu: SKM-3M Nowy prezes wybrany
SKM ma nowego prezesa
Michał Tusk

Rada nadzorcza Szybkiej Kolei Miejskiej zakończyła wczoraj konkurs na stanowisko prezesa SKM. Z informacji "Gazety" wynika, że dotychczasowego prezesa Andrzeja Osipowa zastąpi Maciej Lignowski.

Zarówno sam konkurs, jak i procedura wyboru prezesa, związana z końcem kadencji obecnego, była bardzo tajemnicza. - Dostałem informację jeszcze przed konkursem, że nie powinienem w nim startować, bo i tak nie mam szans - mówi Andrzej Osipów, dotychczasowy szef firmy. - Zaproponowano mi nawet "na pocieszenie" stanowisko pełnomocnika zarządu ds. inwestycji, ale mam swoją godność więc odmówiłem i zapowiedziałem udział w konkursie.

Oprócz Osipowa, do konkursu stanęło trzech kandydatów, w tym Maciej Lignowski, dotychczasowy członek zarządu SKM i Władysław Reducha, dawny pracownik SKM, obecnie zatrudniony w PKP Cargo. Pierwszy był faworytem właściciela większościowego udziału w SKM, czyli reprezentowanego przez PKP SA skarbu państwa, a drugi województwa i miasta Gdańska. Ponieważ niebawem właścicielem SKM mają zostać samorządy, wybór Reduchy miał być oczywisty. Okazało się jednak, że faworyt samorządów jest w sporze sądowym z SKM - walczy o wynagrodzenie za jeden z pomysłów usprawniających funkcjonowanie firmy. Wybór padł więc na Lignowskiego, którego ostatecznie poparł także Urząd Marszałkowski, choć nowy prezes bywał sceptyczny wobec wizji SKM prezentowanej przez samorząd. Sam Lignowski nie chce komentować nieoficjalnych wyników konkursu. - Kadencja prezesa się skończyła, normalną rzeczą był więc konkurs - mówi wicemarszałek Mieczysław Struk. - Bez względu na osobę prezesa jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować swoje plany dotyczące przemian w SKM.

Chodzi m.in. o bramki biletowe czy ograniczenie kursowania SKM do rejonu Trójmiasta.

Źródło: Gazeta Wyborcza Trójmiasto
Naczelnik - 03-06-2009, 14:44
Temat postu:
Nowy prezes SKM od 19 czerwca

19 czerwca Maciej Lignowski zostanie powołany na stanowisko prezesa Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Lignowski wygrał konkurs na to stanowisko; pokonał m.in. dotychczasowego prezesa, Andrzeja Osipowa.

Osipów jest prezesem SKM od 2006 r., Lignowski od trzech lat jest członkiem zarządu ds. przewozów. 19 czerwca br. wygasa kadencja obu. Tego dnia odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy SKM, które powoła Lignowskiego na nową funkcję.

– W najbliższy piątek zostanie opublikowane ogłoszenie o konkursie na członka zarządu ds. przewozów – poinformowała „Rynek Kolejowy" Lucyna Roszyk, szefowa rady nadzorczej SKM.

Konkurs na to stanowisko, zwalniane przez Lignowskiego, już się odbył, ale nie został rozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań komisji konkursowej. Nowe przesłuchania kandydatów odbędą się prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca.
Andrzej Osipów przestanie być 19 czerwca prezesem SKM, ale jego umowa o pracę będzie nadal obowiązywać. Osipów otrzymał propozycję sprawowania funkcji pełnomocnika zarządu ds. inwestycji, ale odmówił.

źródło: Rynek Kolejowy
jaziun - 04-06-2009, 13:59
Temat postu: Przewozy regionalne mają nowego prezesa zarządu !
Gratulacje dla Pana Tomasza Moraczewskiego !!
Anonymous - 04-06-2009, 14:25
Temat postu:
Może mi ktoś przybliżyć sylwetkę tego pana i jego osiągnięcia na rzecz kolei?
Gurdol1 - 04-06-2009, 21:40
Temat postu:
To taki gostek - upraszczając symbolicznie - jak Wałęsa: dokonał przełomu! Cudu niemal.

Wałęsa wyprowadził z Polski komunizm, a Moraczewski wprowadził w Polsce konkurencję na tory.
Anonymous - 04-06-2009, 21:42
Temat postu:
Gurdol napisał/a:
Moraczewski wprowadził w Polsce konkurencję na tory.


To chyba dobrze? Bo czuję nutkę ironii w Twoim poście... Wink
wykolejeniec - 04-06-2009, 22:10
Temat postu:
Ironia?
A skąd.
Wszyscy czekamy, aż zaprowadzi nowe porządki i doprowadzi "sprawę" do szczęśliwego końca, znaczy się: wyprowadzi PR-y w step szeroki.
Gacek - 05-06-2009, 00:02
Temat postu: Re: Przewozy regionalne mają nowego prezesa zarządu !
jaziun napisał/a:
Gratulacje dla Pana Tomasza Moraczewskiego !!


Ale żeś się obudził. Pisałem o tym wczoraj o 19.
jaziun - 05-06-2009, 08:26
Temat postu:
Nie chce Ci mówić od kogo i kiedy się tego dowiedziałem, po co ma Ci być głupio.. Cool
Rodriges - 05-06-2009, 16:19
Temat postu:
Warszawska centrala spółki PKP PR westchnęła z ulgą. Koncepcja J.Krigera polegała na likwidacji warszawskich stanowisk pracy lub przeniesienie niektórych z nich do pozostawionej nietykalnej poznańskiej centrali (części) spółki. Nie wiadomo czy jako przewodniczący rady Nadzorczej J.K. nadal nie będzie chciał realizacji tej koncepcji.
Noema - 22-06-2009, 16:26
Temat postu:
Maciej Lignowski nowym prezesem PKP SKM

Walne Zgromadzenie Wspólników SKM Trójmiasto podjęło w piątek uchwałę o powołaniu Macieja Lignowskiego na stanowisko prezesa spółki. Lignowski zastąpił Andrzeja Osipowa, którego kilka tygodni temu pokonał w konkursie na stanowisko prezesa SKM.

Osipów, jeszcze przed rozpoczęciem konkursu, dostał propozycję objęcia funkcji pełnomocnika zarządu SKM ds. inwestycji, ale odmówił i zdecydował się wystartować w konkursie.

Zarówno Lignowski, jak i Osipów pracują w SKM od 2006 r. Osipów przez ostatnie 3 lata był prezesem, a Lignowski - członkiem zarządu ds. przewozów. Zmiana zarządu przed trzema laty odbywała się w bardzo nerwowej atmosferze - związkowcy z SKM wystąpili w obronie poprzedniego prezesa Mikołaja Segenia, grozili nawet strajkiem, do którego ostatecznie jednak nie doszło.

Zarząd SKM przez pewien czas będzie jednoosobowy. – 29 czerwca odbędzie się przesłuchanie kandydatów w konkursie na członka zarządu ds. przewozów, które zwalnia pan Lignowski – mówi Lucyna Roszyk, przewodnicząca rady nadzorczej SKM.

Andrzej Osipów przez kilka tygodni będzie na zaległym urlopie. – Potem zastanowimy się, co dalej – mówi Lucyna Roszyk.

źródło: Rynek Kolejowy
Noema - 23-06-2009, 16:25
Temat postu:
Jak poinformowała Centralna Komisja Wyborcza PKP CARGO S.A., Krzysztof Czarnota, Stanisław Kocoń i Marek Podskalny zostali wybrani jako przedstawiciele pracowników na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

źródło: PKP Cargo
Księgarz - 24-06-2009, 21:43
Temat postu:
Wybrano trzech, tych samych.
Kandydowało tylko trzech /tych samych/, zatem wybrani zostali WSZYSCY kandydujący.
Czy ZZ nie mają już innych kandydatów?
Ale przecież kandydaci muszą spełniac odpowidnie wymagania tj. muszą miec zdany egzamin dopuszczający do zasiadania w RN spółek, a do tego "szary" członek ZZ przystąpic nie może m.in. ze względu na wysoki koszt kursów przygotowawczych do egzaminu.
Naczelnik - 24-06-2009, 21:45
Temat postu:
Księgarz, a te kursy przygotowawcze wybrańcom funduje związek zawodowy. Czyli związkowi bossowie sami sobie robią dobrze za składki członkowskie szeregowych związkowców.
Księgarz - 24-06-2009, 22:02
Temat postu:
Właśnie o tym mówię, tylko nie chciałem pisac otwartym tekstem, bo nie miałem pewności, że tak własciwie jest.
Raz kiedyś o tym przypadkiem usłyszałem.
Naczelnik - 30-06-2009, 16:32
Temat postu:
Bartłomiej Buczek przechodzi z Intercity do SKM

Bartłomiej Buczek, dyrektor Zakładu Północnego PKP Intercity, przechodzi do SKM Trójmiasto. – Pan Bartłomiej Buczek wygrał konkurs na członka zarządu ds. Przewozów i obejmie to stanowisko z dniem 1 lipca – poinformowała “Rynek Kolejowy” Lucyna Roszyk, szefowa rady nadzorczej SKM.

W poprzednim zarządzie SKM członkiem zarządu ds. przewozów był Maciej Lignowski, który kilka tygodni temu wygrał konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Pokonał m.in. Andrzeja Osipowa, dotychczasowego prezesa. Osipów nadal jest pracownikiem spółki (przebywa na zaległym urlopie), niedługo powinny odbyć się rozmowy w sprawie jego przyszłości w SKM.

Lignowski został powołany na stanowisko prezesa 19 czerwca, natomiast konkurs na stanowisko członka zarządu ds. przewozów rozpisano po raz drugi, gdyż w pierwszym konkursie żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań rady nadzorczej. Buczek w pierwszym konkursie nie startował.

- Przejście do SKM to dla mnie szansa na rozwój. Tę decyzję podjąłem także dlatego, że widzę ogromny potencjał w SKM, przewoźniku który jest kręgosłupem komunikacyjnym aglomeracji trójmiejskiej – powiedział nam Bartłomiej Buczek.

źródło: Rynek Kolejowy
Rodriges - 03-07-2009, 18:52
Temat postu:
Radę pracowników wybierze załoga

Od 8 lipca wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę z 22 maja 2009 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 97, poz. 805). Konsekwencją tej nowelizacji będzie możliwość wyboru rady pracowniczej tylko w trybie załogowym.Zgodnie z dotychczasowym uregulowaniem prawnym dopuszczalne były trzy tryby: związkowy, załogowy i mieszany. Tryb związkowy polegał na tym, że wyboru pracowników do rady dokonywały tylko reprezentatywne organizacje związkowe. W razie niezawarcia porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi wyboru członków rady pracowniczej dokonywali pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje związkowe (tryb mieszany). W tej sytuacji wszyscy pracownicy (załoga) mogli wybierać członków rady pracowniczsej. Kandydatem mogła być jednak tylko osoba zgłoszona przez organizacje związkowe. Jeżeli u pracodawcy nie działała reprezentatywna organizacja związkowa, radę wybierała załoga (tryb załogowy). Zasadą więc był tryb związkowy, pozostałe miały jedynie charakter wyjątkowy.
Omawiana nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2008 r. (K 23/07, Dz.U. nr 120, poz. 778). W orzeczeniu tym TK stwierdził niezgodność z konstytucją przepisów art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 oraz z 2008 r. nr 93, poz. 584) w zakresie, w jakim określa tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej. Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. reguluje dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze – określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, a po drugie – zasady wyboru rady pracowników. Wyłącznie ten drugi aspekt, tj. zasady wyboru rad pracowników, zgodnie z wnioskiem Konfederacji Pracodawców Polskich, był przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego.
Zdaniem Trybunału rozwiązania te, a przede wszystkim zagwarantowanie organizacjom związkowym prymatu w procesie wyboru przedstawicieli pracowników, którzy mają reprezentować ogół zatrudnionych w kontaktach z pracodawcą, wywołują poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej, ponieważ prowadzą do swoistego uprzywilejowania członków niektórych organizacji związkowych i tym samym naruszają gwarancję tzw. negatywnej wolności związkowej oraz zasadę równości.
Ustawodawca, kierując się powyższym wyrokiem, uchylił w art. 4 ust. 1–3, 5–6 oraz wszystkie inne przepisy, które wprost odnosiły się do roli, jaką mają spełniać organizacje związkowe w powoływaniu rad pracowników, liczby wybieranych przez nie pracowników, zasad działania rad wyłonionych w trybie związkowym lub mieszanym oraz ustania członkostwa w tych radach. Zmieniony został również wzór informacji o radzie pracowników, stanowiący załącznik do ustawy.
W przepisach przejściowych (art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej) ustalono, że rady pracowników wyłonione na podstawie zakwestionowanych przepisów mogą funkcjonować w dalszym ciągu, tzn. aż do upływu kadencji, na którą zostały wybrane.
Źródło informacji Gazeta Prawna

A więc drżyjcie sprzedajni związkowcy z Rad Nadzorczych, rzekomo reprezentujący załogę. Minie trochę czasu zanim pracownicy będą mogli wybrać tego przedstawiciela (identyfikującego się z problemami całej załogi a nie kilku cwaniaków ), którego chcą a nie którego wskaże im polityczny aparat związkowy. Jest sporo czasu. Być może zmieni się internetowa technologia medialna na bardziej dostępną. Wówczas będzie możliwość "prześwietlenia na żywo" kandydatów do RN na INFOKOLEJ. Studio wyborcze INFOKOLEJ.pl to brzmi wspaniale Smile
Naczelnik - 16-07-2009, 14:11
Temat postu:
Jak nieoficjalnie dowiedział się "Rynek Kolejowy", Bogdan Szafrański został odwołany ze stanowiska członka zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

źródło: Rynek Kolejowy
Naczelnik - 30-07-2009, 22:38
Temat postu:
PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że Rada Nadzorcza spółki rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.

1. Kandydat na Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać kryteria:

a) wykształcenie wyższe (kierunkowe),

b) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami, kosztami i kapitałami podmiotu gospodarczego,

c) znajomość przynajmniej jednego z języków obcych: angielski, niemiecki lub rosyjski, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się,

d) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

e) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

f) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

g) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu i faksu),

c) aktualne (oryginalne) zaświadczenie o niekaralności,

d) aktualne (oryginalne) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy,

e) poświadczone kopie następujących dokumentów:

* dowodu tożsamości,
* dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
* świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);

f) oświadczenie kandydata o:

* ukończeniu studiów wyższych,
* stażu pracy oraz doświadczeniu na stanowisku kierowniczym (określonym w kryteriach),
* korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
* niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
* braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;

g) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata,

h) oryginały lub urzędowe odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e - g kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 12, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." w terminie do 19 sierpnia 2009 r. do godz. 16.00.

4. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96, + 48 (22) 47 338 39.

5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 20 sierpnia 2009 r.

7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 27 sierpnia 2009 r., w toku, których Rada Nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę z co najmniej jednego z poniższych zagadnień:

a) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,

d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

h) znajomość, co najmniej jednego z wymienionych języków: angielski, niemiecki lub rosyjski, na poziomie umożliwiającym komunikowanie się,

i) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki.

8. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

10. Wynagrodzenie Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ustalane zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r., o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

źródło: PKP PLK S.A.
kris123 - 31-07-2009, 08:01
Temat postu:
Wymagania piękne, ciekawe ilu je spełni. A swoją drogą fajna praca musi być.
Alf - 31-07-2009, 08:27
Temat postu:
ple ple ple i tak wiadomo kto "wygra"
Noema - 31-07-2009, 10:03
Temat postu:
Alf, kto?
Arek - 05-08-2009, 19:30
Temat postu:
Kuczewska-Łaska w PKP PR

Rada Nadzorcza PKP Przewozy Regionalne podjęła decyzję o powołaniu Małgorzaty Kuczewskiej Łaska na stanowisko członka zarządu – dyrektora finansowego. Na posiedzeniu zapadły również inne ważne decyzje.

Rada Nadzorcza PKP Przewozy Regionalne w dniu dzisiejszym podjęła wiele istotnych spraw dla funkcjonowania spółki. Powołała członka zarządu – dyrektora finansowego oraz wyraziła zgodę na zawarcie przez PKP PR aneksów do umów na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.

* Podjęła decyzję o powołaniu Małgorzaty Kuczewskiej Łaska na stanowisko członka zarządu – dyrektora finansowego,
* Zagwarantowała finansowanie pociągów uruchamianych przez spółkę poprzez wyrażenie zgody na zawarcie przez Przewozy Regionalne aneksów do umów na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób. Zgoda dotyczy województw: łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
* Pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia systemu identyfikacji wizualnej spółki.

źródło: Rynek Kolejowy, PKP PR
Rodriges - 07-08-2009, 17:37
Temat postu:
No to ładnie. Z bezrobotnej do zarządu. Jestem ciekaw co ta osoba robiła od momentu rezygnacji z ... właśnie stanowiska członka zarządu PKP Przewozy Regionalne, może jakieś prace typu chałupnictwo np. skręcanie plastikowych długopisów Shocked Wyraźnie widać, że przemilcza ten okres.
To zdarzenie potwierdza regułę, że dyrektor kolejowy (w tym także finansówka) nie nadaje się być nigdzie więcej dyrektorem tylko na kolei.
Oj jakie to dziwne, że ta pani mieszkając w stolicy nie znalazła pracy na kierowniczym stanowisku poza koleją. Taki fachowiec nie otrzymał żadnej oferty. Nie uganiali się za nią huntersi. Odrazu widać ile jest warta na rynku pracy. Dlatego nieporozumieniem jest płacenie tak dużo dyrektorom na kolei.
Teraz podpisze umowy z zewnętrznymi drogimi firmami konsultingowymi i sobie poradzi. A podatnik jak zwykle do interesu dopłaci.
Arek - 16-08-2009, 01:45
Temat postu:
Cytat:
No to ładnie. Z bezrobotnej do zarządu. Jestem ciekaw co ta osoba robiła od momentu rezygnacji z ... właśnie stanowiska członka zarządu PKP Przewozy Regionalne

Oficjalna propaganda PKP PR głosi:
http://www.pr.pkp.pl/informacje-biezace,s,0,38.html

* Małgorzata Kuczewska Łaska
Członek zarządu – dyrektor finansowy. Funkcję tę pełniła wcześniej (w latach 2002 – 2007). Rozpoczynając pracę na kolei miała już bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami w firmach różnych sektorów. Do jej głównych zawodowych sukcesów można zaliczyć: restrukturyzację zadłużenia PKP PR i negocjacje z innymi spółkami PKP, współpracę przy tworzeniu Kolei Mazowieckich, pozyskanie kilkudziesięciu milionów euro z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport oraz skuteczne negocjacje z samorządami. Ostatnio pełniła funkcję dyrektora finansowego w KCR SA, wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Instalexport SA oraz eksperta w zakresie doradztwa gospodarczego w Zespole Doradców Gospodarczych TOR.


Sprawdziliśmy w KRS i ustaliliśmy, że Kuczewska-Łaska była członkiem zarządu Instalexport S.A. w okresie od września 2008 do stycznia 2009, czyli niecałe pół roku.
Arek - 14-09-2009, 14:15
Temat postu:
Grzegorz Kędziora w zarządzie PKP PLK

Uchwałą Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 9 września 2009 r. na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych został powołany Grzegorz Kędziora - podały PKP PLK.

Grzegorz Kędziora do chwili powołania na stanowisko w zarządzie, był wicedyrektorem Biura Rachunkowości i Finansów w Centrali spółki.

źródło: Rynek Kolejowy
Wojtek - 21-12-2009, 21:00
Temat postu:
Nowy prezes w Telekomunikacji Kolejowej

Walne Zgromadzenie Wspólników „Telekomunikacji Kolejowej” Sp. z o.o. powołało 16.12.2009 r. Andrzeja Panasiuka na stanowisko prezesa zarządu. Z funkcji tej odwołany został dotychczasowy prezes Władysław Wilkans.

Walne Zgromadzenie zdecydowało o zmianach w całym składzie zarządu. Z funkcji członków zarządu odwołani zostali Artur Zawadzki i Karol Wołkowiński. Zastąpią ich Marek Prokurat i Sebastian Witecki.

Zmiany w zarządzie spółki zostały podyktowane potrzebą przyspieszenia procesu restrukturyzacji spółki i koniecznością poprawy współpracy w ramach zarządu.

Andrzej Panasiuk jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu w Białymstoku. Od stycznia br. pełnił funkcję członka zarządu – dyrektora nadzoru właścicielskiego PKP S.A.. W latach 2007- 2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji. Wcześniej m.in. zajmował stanowisko wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wicedyrektora departamentu gospodarczego NIK i dyrektora departamentu prawnego UZP.

Andrzej Panasiuk ma 41 lat, jest żonaty, ma dwoje dzieci.

źródło: PKP S.A.
Rodriges - 21-12-2009, 21:46
Temat postu:
Dróg nie budował ale ma kolegów z NIK
Arek - 14-05-2010, 12:02
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP Intercity

– Na dzisiejszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP Intercity ze stanowiska członka zarządu – dyrektora ds. technicznych odwołano Krzysztofa Kołodziejskiego, a na jego miejsce powołano Dariusza Fidyta – poinformował "Rynek Kolejowy" Paweł Ney, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Jak głosi oficjalny komunikat PKP SA, zmiany w zarządzie zostały podyktowane potrzebą dostosowania spółki do zmieniających się warunków funkcjonowania rynku kolejowych przewozów pasażerskich.

Dariusz Fidyt jest absolwentem elektrotechniki na Politechnice Śląskiej i studiów MBA. W swojej pracy zawodowej od początku związany jest z koleją. Od 2009 roku był dyrektorem Śląsko- Dąbrowskiego Zakładu PKP Cargo S.A. Ma 44 lata, jest żonaty.

źródło: Rynek Kolejowy
Noema - 01-07-2010, 11:19
Temat postu:
Nowy członek zarządu w PKP Intercity

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", w PKP Intercity jest już nowy członek zarządu, dyrektor handlowy, który zastąpił na tym stanowisku odwołanego niedawno Marka Nitkowskiego. Stanowisko to pełni Katarzyna Zimnicka - Jankowska.

Katarzyna Zimnicka-Jankowska jest absolwentką Wydziału Organizacji i zarządzania Politechniki Łódzkiej. Pracowała w Pekao Access oraz w KPMG.

źródło: Rynek Kolejowy
Rodriges - 01-07-2010, 16:44
Temat postu:
To już wiem jaki jest cel prezesa Grzegorza Mędzy. Doprowadzić PKP Intercity do nędzy. Jeśli w spółce prawa handlowego na stanowisko członka zarządu - dyrektor handlowy wstawia się niekompetentnego swojaka, to wiadomo jak to się skończy. To też jest jakieś rozwiązanie. Jeśli nie ma szans na sprywatyzowanie przez sprzedaż na giełdzie papierów wartościowych, to może uda się prywatyzacja masy upadłościowej przez syndyka.
Na poprawę nastrojów powiem tylko, że G. Mędza będzie prezesem tylko do końca listopada. Potem zajmie miejsce ministra Grabarczyka, który chce być prezydentem Łodzi. Jednak ludzie mianowani przez G. Mędzę zostaną, bo kto z oportunistów odważyłby się odwoływać ludzi ministra.
Wyjdzie na to, że Przewozy Regionalne przetrwają dłużej niż PKP Intercity. Jeśli tak ma być to prezes IC już teraz niech zacznie mysleć o odprawach dla zwalnianych pracowników.
Ps. Kolej została upolityczniona do granic absurdu. Grzegorz Mędza traktuje PKP Intercity jak swój folwark. Gdyby ktoś nie wiedział to powiem, że jest z rekomendacji PSL.
Pomimo tego czekam na nastepne zmiany w IC, na stanowiskach dyrektorów biur, są one niezbędne. Niektóre Biura w IC należy połączyć/zlikwidować* a dyrektorów i naczelników pozwalniać.
IC_prukfa - 27-07-2010, 19:02
Temat postu:
Do Rady Nadzorczej PKP Intercity, jako przedstawiciele załogi zostali wybrani:
1. Maria Sędek
2. Artur Grondek
Noema - 29-07-2010, 14:14
Temat postu:
Grzegorz Kędziora - członek zarządu PKP PLK odwołany

Jak dowiedział się nieoficjalnie „Rynek Kolejowy”, Grzegorz Kędziora, członek zarządu - dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe został odwołany ze stanowiska. Na razie nie są znane przyczyny odwołania.

Grzegorz Kędziora został powołany na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych PKP PLK 9 września 2009 r. Do chwili powołania na stanowisko w zarządzie, był wicedyrektorem Biura Rachunkowości i Finansów w centrali spółki.

źródło: Rynek Kolejowy
oporny301 - 03-08-2010, 20:17
Temat postu: Rada Nadzorcza PKP Intercity S.A.
Warto zapamiętac.
Dziś kolega przesłał mi coś takiego.

Podziękowanie
02/08/2010 15:32 — agradek

Witam Serdecznie,
Chciałem Państwu podziękować za udzielone poparcie, jakie uzyskałem podczas głosowania w wyborach na Członka Rady Nadzorczej PKP Intercity S.A.
Cieszę się, że zostałem obdarzony ogromnym zaufaniem. Jestem świadomy ciążącego na mnie obowiązku, jakim jest godne reprezentowanie Państwa na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a także zajmowanie odpowiedniego stanowiska w każdej kwestii.
Z poważaniem
Artur Grądek

Źródło-PKP Intercity S.A.

Od siebie dodam.
Reprezentant pracowników w nowej Radzie Nadzorczej.
Będę sie przyglądał. Bacznie.
Arek - 04-08-2010, 13:33
Temat postu:
Postępowanie kwalifikacyjne na nowego członka zarządu PKP PLK

Rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych. 29 lipca z tego stanowiska odwołany został Grzegorza Kędziora.

Kandydat na członka zarządu ds. finansowych i ekonomicznych PKP PLK powinien mieć wykształcenie wyższe (kierunkowe), co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami, znać przynajmniej jeden z języków obcych: angielski, niemiecki lub rosyjski, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się, nie być karanym i korzystać z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych, nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz posiadać dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 12, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ”

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 24 sierpnia 2010 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 30 sierpnia 2010 r., w toku, których rada nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę, z co najmniej jednego z poniższych zagadnień:

a) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
h) znajomość, co najmniej jednego z wymienionych języków: angielski, niemiecki lub rosyjski, na poziomie umożliwiającym komunikowanie się;
i) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki.

źródło: Rynek Kolejowy
Victoria - 05-08-2010, 15:26
Temat postu:
Cytat:
Rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.

Po co ten pseudo konkurs jak i tak wiadomo, że "wygra" faworyzowana przez Szafrańskiego ta idiotka wywalona z TVP?
Arek - 24-08-2010, 12:37
Temat postu:
Tadeusz Sawa odwołany z zarządu PKP Informatyka

Tadeusz Sawa został odwołany z funkcji członka zarządu ds. techniki i eksploatacji spółki PKP Informatyka. Informację tę potwierdził rzecznik prasowy Grupy PKP Łukasz Kurpiewski.

- Zarząd spółki PKP Informatyka był do tej pory dwuosobowy. W tej chwili będzie jednoosobowy. Na razie bowiem nie powołano nikogo na miejsce Tadeusza Sawy – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Łukasz Kurpiewski. Obecnie w zarządzie PKP Informatyka zasiada tylko Marcin Trzaska, prezes spółki.

źródło: Rynek Kolejowy
odczepionywagon - 01-09-2010, 08:48
Temat postu:
Katarzyna Janio nowym członkiem zarządu PKP PLK

Nowym członkiem zarządu, dyrektorem ds. finansowych i ekonomicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe została Katarzyna Janio - dowiedział się portal KOW.

Wcześniej Katarzyna Janio pełniła funkcję dyrektora w Biurze Rachunkowości i Finansów PKP PLK.

źródło: KOW
Picolo - 01-09-2010, 18:40
Temat postu:
A propos Katarzyny Janio cytat z forum "Rynku Kolejowego":

Pseudo konkurs. Wiadomo było, że faworyta Szafrańskiego wejdzie do Zarządu. Ciekawe czy będzie wydzierać się na członków zarządu jak na pracowników? Merytorycznie, jako pracownica IRF oceniam ją kiepściutko. Jej najlepsze powiedzonko, cytuję: "Jestem kobietą luksusową, nie przyszłam tu do pracy" - AUTENTYCZNE!
W porównaniu z poprzednim członkiem zarządu od finansów, Janio to katastrofa - jako człowiek, osobowość i znajomość finansów. Z tym, że nie musi się znać na finansach. Przecież ma jako doradcę prawą rękę pana Rucińskiego, czyli panią Agnieszkę. Dziewczyna ma już licencjat z ekonomii! Brawo! Za kilka tak magisterium. A tak na poważnie, to nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Szafrański, dokąd ty tą firmę doprowadzisz... Ale będzie po tobie sprzątania...

Tyrak - 03-09-2010, 05:49
Temat postu:
Jak została zastępca pani dyrektor Wiśniewskiej to powiedziała: "Ja nie przyszłam tu zastępować".
Od pracownika PLK dowiedziałem się że zarząd jest do końca roku, więc po co takie zamiany?
Noema - 09-11-2010, 19:46
Temat postu:
Philip Winston Turner w zarządzie PKP Intercity

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Rynek Kolejowy", dziś do grona członków zarządu PKP Intercity dołączył Philip Winston Turner. Będzie odpowiadał za strategię i informatykę w spółce.

Nikt z dotychczasowych członków zarządu PKP Intercity nie został odwołany.

źródło: Rynek Kolejowy
innocenty3 - 09-11-2010, 19:53
Temat postu:
Philip Winston Turner w zarządzie PKP Intercity A kto to jest? Znawca PKP IC? Nazwisko typowo angielskie czyżby IC znalazło stratega na zachodzie?
Damian Łódź - 09-11-2010, 19:55
Temat postu:
Czyli kolejny stołek i morda do wykarmienia pięniedzmi podatników. Oby tak dalej, niedługo Zarząd Prestiżu będzie liczył 50 osób. Język
Noema - 09-11-2010, 20:03
Temat postu:
Cytat:
Philip Winston Turner w zarządzie PKP Intercity A kto to jest? Znawca PKP IC?

Wystarczy użyć Google. Wygooglowałam, że ów Philip W. Turner zasiadał w zarządzie lub radzie nadzorczej Wydawnictwa Naukowego PWN (ta spółka należy do Luksemburczyków):
http://www.nie.com.pl/art154.htm

W tej samej radzie nadzorczej lub zarządzie PWN zasiadał Grzegorz Mędza, obecny prezes PKP Intercity:
http://www.ktokogo.pl/Philip_Turner

Jak widać panowie Mędza i Turner znają się od dawna.
oporny301 - 09-11-2010, 22:26
Temat postu:
Jeśli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, dokąd spółka zmierza, to chyba już wiadomo, jak to się skończy?

Najpierw policzymy, zlikwidujemy, zaoszczędzimy, obetniemy i na końcu .... sprywatyzujemy.

I ratuj się kto może.
przemas - 10-11-2010, 16:40
Temat postu:
To już w naszym prawie 40-milionowym kraju nie ma mądrych, zdolnych Polaków nadających się do zarządu państwowej spółki kolejowej? Czy jesteśmy aż tak nieudolnym narodem, że musimy sięgać po obcokrajowców?
Grey - 10-11-2010, 21:06
Temat postu: co czeka IC w najbliższej przyszłości
http://www.turneraa.com/Site/Uslugi.html

miłej lektury Shocked
Noema - 10-11-2010, 21:18
Temat postu:
przemas napisał/a:
To już w naszym prawie 40-milionowym kraju nie ma mądrych, zdolnych Polaków nadających się do zarządu państwowej spółki kolejowej?

Oczywiście, że są. Polacy nie są głupim narodem, a wręcz przeciwnie. Na tle innych narodów Europy Polacy są dość dobrze wykształceni i ponadprzeciętnie inteligentni. Problem w tym, że wszystkie stołki w spółkach państwowych i samorządowych obsadza się wyłącznie z klucza partyjno-kolesiowskiego (wszelkie konkursy to ściema dla naiwnych!), co rzadko idzie do pary z wykształceniem, kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym, dorobkiem naukowym.
Pirat - 23-11-2010, 15:38
Temat postu:
Członek zarządu PKP LHS odwołany

Uchwałą Wspólników spółki PKP LHS z dnia 22 listopada 2010 r. Andrzej Mulawa został odwołany ze składu Zarządu Spółki.

Funkcję członka zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych pełnił od 2 czerwca 2008 r.

źródło: PKP LHS / Rynek Kolejowy
oporny301 - 29-11-2010, 17:45
Temat postu:
Zmiany w zarządzie Mińska

Ryszard Kędzior
– prezes ZNTK Mińsk Mazowiecki i Halina Sekita – członek zarządu spółki zostali odwołani.
W piątek 26 listopada zostali odwołani Ryszard Kędzior, prezes zarządu i Halina Sekita, członek zarządu i dyrektor marketingu i rozwoju spółki – dowiedział się KOW.
Według wstępnych doniesień, których nie udało się nam potwierdzić obowiązki prezesa ZNTK Mińsk Mazowiecki przejął Michał Bohuszewicz, dotychczas członek zarządu.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A. to firma zależna od bydgoskiej PESY. Zajmująca się przeprowadzaniem przeglądów, napraw i modernizacji taboru kolejowego.

Źródło: KOW
Anonymous - 30-11-2010, 01:29
Temat postu:
Oto komentarz z RK na temat zwolnienia Sekity. Ciekawe gdzie teraz wyląduje (czytaj wypłynie jak g... Twisted Evil)

I co teraz zrobi Halina Sekita? Może przejdzie na zasłużoną eneryturę? Smile
No chyba, że znowu gdzieś się zaczepi. Może w Stadlerze w Siedlcach, to tylko kilka stacji za Mińskiem Maz Smile Szykuje się wymuszone prawem podpisanie umowy z Kolejami Mazowieckimi na nowe Flirty. Może dzięki staraniom i kontaktom byłej Pani prezes zostanie ono zwiększone...

Damian Łódź - 30-11-2010, 01:33
Temat postu:
W Łodzi w wodociagach zwolnił się niedawno etat dyrektorzyny (czytałem w Expressie Ilustrowanym) Very Happy
Anonymous - 02-12-2010, 20:37
Temat postu: Wach wywala niepokornych- Andrzej Mulawa odszedł z LHS
Mulawa odwołany z PKP LHS, bo nie chce wchłonięcia przez PKP Cargo

"Tygodnik Zamojski" informuje, ze Andrzej Mulawa został odwołany ze stanowiska członka rady nadzorczej PKP LHS "z powodu głośno wyrażanej negatywnej opinii dotyczącej przyłączenia LHS do PKP Cargo SA".

Jak podaje gazeta, Mulawa walczył o reelekcję do sejmiku województwa lubelskiego z listy PO. Nie dostał się. Teraz ma wrócić do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, gdzie jest urlopowanym dyrektorem.

- Usłyszałem, że taka była decyzja Walnego Zgromadzenia Wspólników i Andrzeja Wacha, przewodniczącego zarządu PKP SA. Żadne uzasadnienie nie padło - mówi gazecie Mulawa.

Źródło: Tygodnik Zamojski
Wojtek - 15-12-2010, 17:30
Temat postu:
Nowy członek zarządu PKP LHS

Uchwałą wspólników spółki PKP LHS z dnia 14 grudnia 2010 r. zostaje powołany nowy członek zarządu spółki PKP LHS.

Z dniem 17 grudnia 2010 r. do składu zarządu spółki PKP LHS dołącza Dariusz Sikora - jako członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.

źródło: PKP LHS / RK
Pirat - 11-01-2011, 11:25
Temat postu:
Z. Zarychta i K. Janio odwołani z zarządu PKP PLK

Jak dowiedział się nieoficjalnie "Rynek Kolejowy", członkowie zarządu PKP PLK Zbigniew Zarychta i Katarzyna Janio zostali odwołani. Informacje te dementuje PKP SA.

Zbigniew Zarychta funkcję członka zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych pełnił od grudnia 2005 r.

Katarzyna Janio sprawowała funkcję członka zarządu ds. finansowych i ekonomicznych od 31 sierpnia 2010 r.

Nieoficjalne informacje dementuje PKP SA. - Żadne decyzje personalne nie zapadły - mówi "Rynkowi Kolejowemu" Maria Wasiak, p.o. prezesa PKP SA.

źródło: Rynek Kolejowy
sasho33 - 11-01-2011, 11:30
Temat postu:
PKP SA po prostu nie chce puścić pary.
Ale przecież dość renomowane media, jak Rynek Kolejowy, nie wzięły sobie tych informacji oraz zmiany personalnej na stanowisku prezesa PKP IC znikąd! W mojej opinii ta sprawa jeszcze dziś lub w przeciągu najbliższych dni wyjdzie i tak, więc nie rozumiem po co PKP SA tak na siłę zaprzecza.
Noema - 11-01-2011, 11:32
Temat postu:
"Jestem kobietą luksusową, nie przyszłam tu do pracy" - Katarzyna Janio, członek zarządu PKP PLK.

Ten cytat przejdzie do historii. Za Janio ciągnie się afera finansowa z TVP, skąd została dyscyplinarnie zwolniona przez Farfała. Stołek w zarządzie PKP PLK dostała po ustawionym konkursie. Osobiście wstawił się za nią prezes Szafrański, który broni jej jak niepodległości.

Swoją drogą Szafrański też powinien wylecieć na zbity pysk. Odwagi wiceministrze Massel!
Żeglarz - 11-01-2011, 20:30
Temat postu:
Noema napisał/a:
"Swoją drogą Szafrański też powinien wylecieć na zbity pysk. Odwagi wiceministrze Massel!


Masz rację. Powinien wylecieć na zbity pysk (sorki za powtarzanie). Był tylko posłusznym wykonawcą poleceń a ta firma zasługuje na szefa z prawdziwego zdarzenia.
Rodriges - 18-01-2011, 20:23
Temat postu:
Nie ma w obecnej chwili lepszego dla PLK niż Z. Szafrański. Robicie niepotrzebny ferment. Wreszcie swoimi docinkami sprawicie, że jego odwołają a wcisną na jego miejsce jakiegoś aparatczyka partyjnego. Będzie się zgadzał na wszystko co będą chcieli polityczni kolesie.
Ciągle narzekanie na Infokolej. To zaproponujcie ludzi na członków zarządu. A czy wy jesteście tacy idealni. Niektórzy z was - moderatorów wycinają posty, które nie są zbieżne z waszymi poglądami. Wyobrażam sobie co by się działo gdyby ci moderatorzy byli w zarządach kolejowych spółek. Wtedy nie wycinali by postów (komentarzy) ale ludzi. Panowałby zamordyzm jeszcze gorszy niż dotychczas.

Zastanawiam się dlaczego jeszcze nie dokonano zmian w PKP Intercity. Najwięcej indolentów na kierowniczych stanowiskach jest właśnie w PKP IC z prezesem G. Mędzą na czele. Żadnych z mian w IC Shocked Są zmiany w PLK nawet PKP S.A. a w IC żadnych. Do cholery czy ktoś wreszcie poruszy tych którzy najbardziej są odpowiedzialni za "kolejową zimę".
Pirat - 19-01-2011, 15:00
Temat postu:
MI: Poważne decyzje kadrowe jeszcze w tym tygodniu

Od 30 grudnia, po odwołaniu Andrzeja Wacha ze stanowiska szefa PKP SA, jego fotel pozostaje pusty, a obowiązki prezesa pełni Maria Wasiak. Kiedy poznamy kolejnego prezesa kolejowej "czapy"? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że decyzje kadrowe ws. kluczowych stanowisk w Grupie PKP zostaną podjęte do końca tego tygodnia.

- Poważne decyzje kadrowe nastąpią w ciągu tego tygodnia - powiedział "Rynkowi Kolejowemu" Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za transport kolejowy. Nie uściślił jednak, czy oznacza to, że w ciągu kilku najbliższych dni poznamy nowego prezesa PKP SA.

W wyniku chaosu na kolei związanego z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy, swe stanowiska stracili Andrzej Wach i wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt. Politycy i media domagały się dalszych zwolnień - m.in. szefa PKP PLK Zbigniewa Szafrańskiego i prezesa PKP Intercity Grzegorza Mędzy. Do dalszych dymisji jednak nie doszło.

źródło: Rynek Kolejowy
Rodriges - 21-01-2011, 22:14
Temat postu:
Cytat:
Poważne decyzje kadrowe nastąpią w ciągu tego tygodnia - powiedział "Rynkowi Kolejowemu" Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury


I co z decyzjami ? Znowu zaczęło się targowanie polityczne i handel posadami.
oporny301 - 21-01-2011, 22:30
Temat postu:
RK kłamał? Nie samowite.
M. - 21-01-2011, 22:56
Temat postu:
Może jutro albo pojutrze, albo wcale.
Rodriges - 22-01-2011, 11:26
Temat postu:
Wiarygodność Rynku Kolejowego oceniam negatywnie. Do tej pory uważali się za najbardziej rzetelny portal kolejowy. To już przeszłość. Mnie się wydaje ze RK stał się jednym z medialnych graczy w celu uzyskania posady dla swojego dyrektora.
Skompromitowali się po raz drugi, podając kłamliwe wieści. Chyba RK wiedzę z zakresu personaliów kolejowych zaczerpnął od sprzątaczek ministerialnych.
Noema - 22-01-2011, 17:38
Temat postu:
oporny301 napisał/a:
RK kłamał? Nie samowite.

A kliknij sobie w link w moim podpisie to zobaczysz jak "RK" łże.

Rodriges napisał/a:
Mnie się wydaje ze RK stał się jednym z medialnych graczy w celu uzyskania posady dla swojego dyrektora.

Też tak myślę. Zresztą środowisko związane z "RK" już od dawna ma swego człowieka na wysokim stołku w Grupie PKP. Jest to Maria Wasiak, obecna p.o. prezesa zarządu PKP S.A. Obecna prezeska PR przez jakiś czas pracowała dla ZDG "TOR", który jest wydawcą "RK".

Tutaj macie ciekawą fotkę:
http://yfrog.com/7gfotoszmj

No i kogo tam mamy? Adrian Furgalski (ZDG "TOR"), Maria Wasiak (PKP S.A.) oraz Tadeusz Syryjczyk (ZDG "TOR").
Anonymous - 28-01-2011, 13:29
Temat postu:
Zwracam uwagę na wytłuszczony fragment artykułu:

Odjeżdża debiut PKP InterCity

Strata przewoźnika za 2010 rok wynosi 150 mln zł. Zaplanowana na ten rok prywatyzacja znowu się opóźnia

– Wynik spółki za 2010 rok jest zbliżony do tego wypracowanego po pierwszym półroczu. To pokazuje, że w drugim półroczu spółka zaczęła na siebie zarabiać – mówi Grzegorz Mędza, prezes PKP InterCity.

Strata po pierwszym półroczu 2010 wyniosła ok. 150 mln zł. – Zazwyczaj drugie półrocze jest dużo lepsze od pierwszego. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy spółka wychodziła na zero lub zarabiała kilka milionów złotych. To przewozy w trzecim i czwartym kwartale sprawiały, że zysk za cały rok wynosił kilkadziesiąt milionów złotych – wskazuje Czesław Warsewicz, były prezes PKP InterCity. Jak dodaje, to w jakiej spółka jest kondycji, okaże się najwcześniej po podsumowaniu działalności w pierwszym półroczu 2011 roku. – Spółka ma dobre podstawy do uzyskania pozytywnych wyników finansowych w roku 2011 – zapewnia prezes Mędza.

Spółka jest już po pierwszym etapie restrukturyzacji, która przewidywała zwolnienie ok.

1,8 tys. osób z 8,8 tys. zatrudnionych w PKP InterCity w październiku 2010 roku. – W zeszłym roku zatrudnienie zmniejszyło się o ok. 900 osób w wyniku odejść naturalnych oraz podjętych działań restrukturyzacyjnych – wyjaśnia Grzegorz Mędza. Program dobrowolnych odejść PKP InterCity miał kosztować do 45 mln zł. Kosztował ponad 16 mln zł i objął 650 osób. Każdy z pracowników, który się do niego zakwalifikował, otrzymał 25 tys. zł jednorazowej odprawy.

25 tys. zł. odprawy dostają osoby objęte programem dobrowolnych odejść

Na wynik PKP InterCity wpływają m.in. długi Przewozów Regionalnych, na które zarząd powinien, zdaniem Czesława Warsewicza, utworzyć rezerwę oraz długi PKP InterCity wobec PKP Polskich Linii Kolejowych i PKP SA za korzystanie z torów i wynajem kas. Wynoszą one ponad 100 mln zł. Ostatnia rata wynikająca z ugody podpisanej z PKP PLK ma zostać spłacona we wrześniu tego roku.

Słabe wyniki finansowe i spadek liczby klientów sprawiają, że kolejny raz odsuwa się w czasie prywatyzacja PKP InterCity. Jak powiedział w rozmowie z „Rz” Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za transport, prywatyzacja nie nastąpi w tym roku i zapewne nie w roku przyszłym. Najpierw spółka musi odzyskać zaufanie klientów i poprawić kondycję finansową. W rozmowie z PAP wiceszef resortu infrastruktury powiedział, iż poprawa reputacji spółki ma być zadaniem nowego zarządu. Zmiany personalne mają nastąpić w najbliższych dniach.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/19417,601155-Odjezdza-debiut-PKP-InterCity.html

Czyżby nadchodził koniec zarządu PKP IC z Grzesiem Mędzą na czele?

[ Dodano: 28-01-2011, 13:51 ]
I jeszcze coś:

Grabarczyk znów zapowiada dymisje: "Decyzje już podjęte"

Cezary Grabarczyk znów zapewnił, że na kolei będą kolejne dymisje w związku z chaosem, jaki panował niedawno w związku z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy. Jak stwierdził w Brukseli minister infrastruktury, decyzje o zwolnieniach w kierownictwach spółek zostały już podjęte.

- Opozycja nie prowadziła z członkami zarządów trudnych, przykrych dla nich rozmów. Część z tych osób wie, że wkrótce straci miejsca w zarządzie i pracę na kolei. Te decyzje są przygotowywane. Ostatnie rozmowy prowadzi minister Massel. Będzie wdrażał uzgodnione decyzje w najbliższych dniach - powiedział w Brukseli Grabarczyk. - To będzie dużo zmian - cytuje ministra Polska Agencja Prasowa.

Grabarczyk rozmawiał w Brukseli m.in. na temat wzmocnienia UTK. Jak podał, powstał już projekt ustawy na ten temat, który zostanie wkrótce skierowany do prac w rządzie.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl
Arek - 28-01-2011, 16:39
Temat postu:
Lecą głowy za bałagan na kolei

Co najmniej cztery osoby stracą pracę w zarządach kolejowych spółek - nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM. Pawłowi Świądrowi udało się dotrzeć do pilnie skrywanych planów zmian w PKP. Od dłuższego czasu zapowiadał je nowy wiceminister odpowiedzialny za kolej. Dymisje są konsekwencją ostatniego zamieszania na kolei.

Ze stanowiskami, według nieoficjalnych informacji RMF FM, pożegnają się: prezes Intercity Grzegorz Mędza oraz 3 osoby z zarządu PKP PLK. Najciekawsze jest to, kto może pokierować Intercity. Wybrano już także osobę, która zastąpi odwołanego w grudniu Andrzeja Wacha, czyli pokieruje spółką PKP SA. Jeden z informatorów reportera RMF FM twierdzi, że oba nazwiska będą zaskoczeniem. Ma chodzić o doświadczonych menadżerów i finansistów, którzy zgodzili się spróbować naprawiać polską kolej. Te doniesienia potwierdza również inne źródło, dodając, że jeden z fachowców może pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Osoba, która pokieruje Intercity będzie miała wolną rękę w doborze współpracowników. Zmiana na stanowisku prezesa, to efekt skandalu z wagonami oraz zamieszania przy wprowadzaniu nowego rozkładu jazdy. Za to samo będą musiały odejść trzy osoby z zarządu PKP PLK, natomiast prezes Polskich Linii Kolejowych ma zachować stanowisko.

Paweł Świąder

źródło: RMF FM
xzielak - 28-01-2011, 17:49
Temat postu: Marcin Murawski prezesem PKP SA?
Marcin Murawski prezesem PKP SA?

Z informacji uzyskanych przez "Rynek Kolejowy" wynika, że nowym prezesem PKP SA zostanie Marcin Murawski. Pełnił on m.in. funkcję wiceprezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zastąpi on pełniącą obowiązki prezesa PKP SA Marię Wasiak, która objęła to stanowisko po odwołaniu wieloletniego prezesa PKP SA Andrzeja Wacha.

Murawski w latach 2004-2007 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zajmował się prefinansowaniem inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nadzorem nad wybranymi funduszami publicznymi. Od 2007 roku w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy był dyrektorem Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością - zastępcą Skarbnika Miasta Warszawy. W kwietniu 2009 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa BGK.

Murawski ma zastąpić pełniącą obowiązki prezesa PKP SA Marię Wasiak, która objęła to stanowisko po odwołaniu wieloletniego prezesa PKP SA Andrzeja Wacha.

O wyborze prezesa PKP SA poinformowało dziś także radio "RMF FM". Rozgłośnia nie podaje jego nazwiska, ale potwierdza, że jest to osoba związana z przeszłością z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Sędzikowski w PKP Intercity?

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy" propozycję objęcia stanowiska prezesa PKP Intercity otrzymał Krzysztof Sędzikowski, były prezes zarządu CTL Logistics. W swojej karierze zawodowej Sędzikowski zajmował również liczne stanowiska w radach nadzorczych największych polskich spółek m.in. takich jak Budimex S.A., KGHM Polska Miedź, czy TP S.A.

Absolwent Instytutu Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Polsko-Niemieckiej Szkoły Zarządzania – dyplom z zarządzania finansowego, handlu i marketingu. Swoją karierę zawodową rozpoczął na początku lat 80 w KGHM Polska Miedź SA. W latach 1992-1995 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. restrukturyzacji (1992-1993) oraz prezesa zarządu (1993-1995) również w tej firmie. W kolejnych latach Krzysztof Sędzikowski pełnił funkcję prezesa zarządu m.in. w takich firmach jak Creditanstalt SCG Fund Management S.A., Pfleiderer AG, Frantschach Świecie S.A., Boryszew S.A. i Impexmetal S.A. Od roku 2006 związany był z CTL Logistics, gdzie do tej pory pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i członka zarządu, a 8 lutego 2008 roku objął funkcję prezesa zarządu. Zrezygnował z tego stanowiska 7 maja 2010 r.

Źródło: Rynek Kolejowy
ET40 - 28-01-2011, 19:37
Temat postu:
Nic pewnego. Nie ma sensu się podniecać.
Anonymous - 28-01-2011, 19:41
Temat postu:
Nie ukrywam, że liczyłem na kandydaturę Majewskiego na stanowisko PKP IC. Wiecie coś więcej o tym Sędzikowskim?

[ Dodano: 28-01-2011, 20:17 ]
Na RK można przeczytać skrajnie różne opinie na temat tego pana:

"Gratuluję Panu Krzysztofowi - to bardzo dobry specjalista i znawca rynku kolejowego. Prowadził CTL po mistrzowsku i wie jak grać w kolejowych realiach. jest managerem wysokiej klasy dlatego nie wątpię że poradzis sobie doskonale w wyprowadzeniem IC z bagan zgotowanego przez 2 ostatnie zarządy. Członkiem zarządu ds. technicznym ma zostać Pan Janusz Malinowski z PKP S.A., który był prawą ręką A. Wacha, ale w odróżnieniu od niego jest człowiekiem wysokiej kultury nie tylko technicznej ale i osobistej, a przy tym fachowy i skromny."

"Jestem zdecydowanie przeciwny. Ku woli ścisłości z CTL-a nie odszedł tylko mu podziekowano. Skromna - ale jednak różnica. Ciekawe, kogo teraz znajdzie jako wroga. Bo bedąc prezesem CTL-a to zamiast wziąść się do roboty i pozyskiwac nowych klientów oraz zatrudnić fachową kadrę(niektórzy to nie mają w CTL-u zielonego pojęcia o kolei) to skupiał się na tym jak to PKP CARGO jako wróg nr 1 nie daje mu możliowści rozwinąć skrzydeł i ogranicza konkurencję. A żeby było śmiesznie to poprzyjmował byłych dyrektorów właśnie z PKP CARGO licząc na profity. Niestety misterny plan poszedł w piz...... i w efekcie musiał na jakiś czas zaszyć się gdzieś.
Nawiązując do wypowiedzi Piotra z Tczewa to jestem ciekaw czy to nie zagrywka ze strony PKP S.A., żeby zatrudnić Sędzikowskiego i zamknąc mu usta w trawającej rozporawie pomiędzy ZNPK a PKP CARGO?
"
Modliszka - 28-01-2011, 20:42
Temat postu:
mk1992, dobrze, że przytoczyłeś dwie skrajne opinie. Prawda jak zwykle leży gdzieś po środku.

Mówi się, że "po owocach ich poznacie", dlatego dajmy obu panom czas i szansę na wykazanie się. Na ewentualną krytykę ich dokonań w PKP przyjdzie czas za parę miesięcy.

Pamiętajmy o tym, że na razie opieramy się na nieoficjalnych informacjach "Rynku Kolejowego", które wcale nie muszą się potwierdzić jak to było niedawno z niedoszłymi zmianami w zarządzie PKP PLK, które też wieszczył "RK".
kallies - 28-01-2011, 21:02
Temat postu:
Według rozgłośni zaskoczeniem ma być także nowy prezes PKP Intercity, który ma się wywodzić z kręgu doświadczonych menadżerów i finansistów. Według tajnych źródeł rządowych , Donald Tusk po długich rozważaniach , postanowił na to stanowisko mianować Genowefę Ładniak. Szarą eminencję Polskich kolei. Stwierdził , że po latach bezinteresownej pracy na rzecz naszej kolei należy jej się miejsce w pierwszym szeregu. Szef rządu pytał o zdanie dr Rüdigera Grube, prezesa Deutsche Bahn AG. Ten stwierdził jednoznacznie - Gena ist ein sehr gut profesionalist! To przesądziło szalę.
I chwała na wysokości, jeśli ona zostanie. Bo kto się interesuje historią PKP to wie, że za jej prezesury kolej chyba po raz pierwszy działała na plusie jeśli chodzi o finanse i pasażerów.
Człowiek z pomysłem, wiedzą i chęcią do działania, czego ludziom w PKP bardzo brakuje. Oby przypuszczenia się potwierdziły!
Anonymous - 28-01-2011, 21:04
Temat postu:
Genowefa Ładniak to ta, co sprowadziła Koleje Dolnośląskie praktycznie na dno?
Modliszka - 28-01-2011, 21:21
Temat postu:
kallies, dowcip świetny, oplułam ze śmiechu monitor, ale nie żartujmy sobie w ten sposób, bo niektórzy dostaną z wrażenia zawału.
dinxles - 29-01-2011, 07:14
Temat postu:
Na stronie rynku kolejowego, tez pisalo cos o Genowefie Ładniak, ale może to jakaś druga Genowefa?
odczepionywagon - 31-01-2011, 13:20
Temat postu: Grzegorz Medza zrezynowął z funkcji prezesa PKp Intercity
PKP Intercity S.A. informuje, że Grzegorz Mędza, prezes zarządu spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 2 lutego br.

źródło: KOW
Arek - 31-01-2011, 15:40
Temat postu:
Grzegorz Mędza zrezygnował. Grabarczyk: Następcę poznamy w środę

- Grzegorz Mędza złożył rezygnację ze stanowiska prezesa PKP Intercity z dniem 2 lutego – poinformowała „Rynek Kolejowy” Małgorzata Sitkowska, rzecznik prasowy PKP Intercity. O odwołaniu prezesa PKP Intercity mówiło się od czasu grudniowego zamieszania z wprowadzaniem nowego rozkładu jazdy. Cezary Grabarczyk poinformował dzisiaj, że nazwisko nowego prezesa poznamy nie później niż w najbliższą środę.

Grzegorz Mędza pełnił funkcję prezesa PKP Intercity od 4 kwietnia 2010 roku. W ostatniej rozmowie z dziennikarzami zapewniał, że spółka ma „dobre podstawy do uzyskania pozytywnych wyników finansowych w roku 2011”.

W piątek informowaliśmy o tym, że propozycję objęcia stanowiska otrzymał Krzysztof Sędzikowski wcześniej związany m.in. z CTL Logistics. W dzisiejszej rozmowie z redakcją "Rynku Kolejowego" Sędzikowski odmówił komentarza w tej sprawie (więcej).

źródło: Rynek Kolejowy
Obywatel - 31-01-2011, 17:36
Temat postu:
Zmiana na stanowisku szefa PKP Intercity

Rezygnację, która ma nastąpić z dniem 2 lutego przyjęła dzisiaj Rada Nadzorcza PKP Intercity. Grzegorz Mędza został prezesem pasażerskiego przewoźnika w kwietniu 2010 roku. Miał wyprowadzić spółkę na prostą i poprawić jej wizerunek.

O zmianie na stanowisku zaczęło mówić się w połowie grudnia, po zamieszaniu jakie miało miejsce na torach w związku z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy. Strata PKP Intercity za 2010 rok ma wynieść ok. 150 mln zł. W roku 2009 wyniosła 78,6 mln zł. Zeszłoroczny wynik był m.in. obciążony programem dobrowolnych odejść, który kosztował spółkę 16,25 mln zł. Skorzystało w niego 650 osób.

— Powodem złożenia rezygnacji był przedłużający się stan niepewności odnośnie składu zarządu w tym mojej pozycji, co utrudniało skuteczne zarządzanie — uzasadnia dla "Rz" Grzegorz Mędza złożenie swojej rezygnacji.

Krzysztof Sędziowski odmówił komentarza.

Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej zapowiadał, że w najbliższych dniach nastąpią zmiany na stanowiskach szefów kolejowych spółek. Kluczem doboru nowych szefów mają być stawiane przed nimi zadnia. Zgodnie ze słowami wiceministra nowy szef PKP Intercity m,a poprawić wizerunek firmy i wprowadzić spółkę na giełdę.

Jak dowiedziała się "Rz" ma się tym zająć Krzysztof Sędziowski, były wiceprezes CTL Logistics, który zanim CTL został sprzedany inwestorowi, przygotowywał przewoźnika do debiutu giełdowego.

źródło: Rzeczpospolita
TKMaxx - 31-01-2011, 18:06
Temat postu:
PKP PLK - odwołania z zarządu spółki

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe SA odwołała Pawła Dziwisza, Krzysztofa Groblewskiego, Katarzynę Janio i Zbigniewa Zarychtę z funkcji członków zarządu spółki.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe SA na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2011r. dokonała oceny działalności Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2010 r., w szczególności zaawansowania przygotowania zadań inwestycyjnych oraz przygotowania i wdrożenia rozkładu jazdy 2010/2011.

W wyniku dokonanej oceny i dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu: dyrektor ds. inwestycji Paweł Dziwisz, dyrektor ds. sprzedaży Zbigniew Zarychta oraz dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych Katarzyna Janio zostali odwołani z pełnionych funkcji.

Członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Krzysztof Groblewski, w związku z propozycją Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. objęcia stanowiska dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji również został odwołany.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska odwołanych członków Zarządu zostanie ogłoszone odrębnie.

Źródło: KOW
xzielak - 31-01-2011, 19:21
Temat postu:
Czworo członków zarządu PKP PLK odwołanych

Członkowie zarządu PKP PLK: dyrektor ds. inwestycji Paweł Dziwisz, dyrektor ds. sprzedaży Zbigniew Zarychta, dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych Katarzyna Janio, oraz dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Krzysztof Groblewski, zostali odwołani z pełnionych funkcji.


Do odwołań doszło dziś podczas posiedzenia rady nadzorczej PKP PLK. Odwołania trzech pierwszych osób są efektem oceny działalności zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe w 2010 r., przez radę nadzorczą, w szczególności zaawansowania przygotowania zadań inwestycyjnych oraz przygotowania i wdrożenia rozkładu jazdy 2010/2011. Krzysztof Groblewski został odwołany w związku z propozycją zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe objęcia stanowiska dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji.

Na stanowiska odwołanych członków zarządu ma zostać ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne.

O tym, że Katarzyna Janio i Paweł Dziwisz znajdują się na liście osób, których zwolnienie uzgodniono 30 grudnia na spotkaniu wiceministra infrastruktury Andrzeja Massela z prezesem PLK Zbigniewem Szafrańskim informował "Rynek Kolejowy" dokładnie miesiąc temu.

Źródło: Rynek Kolejowy
ET40 - 31-01-2011, 21:18
Temat postu: Re: Grzegorz Medza zrezynowął z funkcji prezesa PKp Intercit
odczepionywagon napisał/a:
PKP Intercity S.A. informuje, że Grzegorz Mędza, prezes zarządu spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 2 lutego br.

źródło: KOW

Piwo się chłodzi...Smile Wypada za to wypić chociaż tyle.

Przyznać jednak trzeba, że Mędza ma chociaż honor...Coś, czego zabrakło kilku innym, na szczęście już odwołanym wysoko postawionym osobom.
oporny301 - 31-01-2011, 21:32
Temat postu:
Nikt tego pytania jeszcze nie zadał, to Ja zadam.

Dlaczego Pan Prezes nas opuszcza 2 lutego a nie dziś?
Przecież można to było triumfalnie ogłosić 2 lutego. Po co ten pośpiech?
Czy "przypadkiem", tym w sumie skromnym wydarzeniem, nie przysłonięto czegoś bardzo niewygodnego dla rządzących, ot choćby listu otwartego Prezydenta ZZM do Premiera Tuska? Think
Ach ta polityka.

PS. Ciekawe, na jakim lotnisku wzorem byłego Prezesa PR, wyląduje były Prezes ICC?
Wojtek - 01-02-2011, 17:41
Temat postu:
Postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu PKP PLK

Rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członka zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury oraz członka zarządu- dyrektora ds. sprzedaży.

Zgodnie z wymogami stawianymi przez PKP PLK kandydat na członka zarządu ds. utrzymania infrastruktury powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe), co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym technicznym w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową, być niekaranym oraz korzystać z pełni praw publicznych

Z kolei kandydat na członka zarządu ds. sprzedaży powinien mieć wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w co najmniej jednym z następujących obszarów: obsługi przewozów, prowadzenia ruchu na liniach kolejowych oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz być niekaranym i korzystać z pełni praw publicznych

Pisemne zgłoszenia zawierające list motywacyjny oraz życiorys zawodowy należy doręczyć do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie w terminie do 17 lutego 2011 r. do godz. 16.00. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 18 lutego 2011 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki w dniu 24 lutego 2011 r., w toku, których rada nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę, z co najmniej jednego z poniższych zagadnień:


a) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
h) znajomość, co najmniej jednego z wymienionych języków: angielski, niemiecki lub rosyjski, na poziomie umożliwiającym komunikowanie się;
i) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności spółki.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

źródło: Rynek Kolejowy
Noema - 01-02-2011, 17:44
Temat postu:
Resort infrastruktury kusi byłego szefa CTL posadą w PKP Intercity. Krzysztof Sędzikowski nie mówi "nie".

Po dziesięciu miesiącach kierowania PKP Intercity (PKP IC) Grzegorz Mędza zrezygnował z funkcji prezesa. Kończy misję w spółce jutro. Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, powiedział wczoraj, że najpóźniej do środy poznamy też nowego szefa spółki przewozowej. Z naszych informacji wynika, że termin ogłoszenia nazwiska następcy Grzegorza Mędzy może nieco się wydłużyć. Posadą zainteresowany jest Krzysztof Sędzikowski, do niedawna prezes prywatnej spółki kolejowych przewozów towarowych CTL Logistics. W miniony piątek "Rynek kolejowy" napisał, że minister infrastruktury złożył mu ofertę przyjścia do PKP IC. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, Krzysztof Sędzikowski ostateczną decyzję ma podjąć w środę lub w czwartek.

źródło: Puls Biznesu
xzielak - 01-02-2011, 18:19
Temat postu:
Więcej zmian personalnych w PKP PLK

Wczoraj ze swych stanowisk zostało odwołanych czworo członków zarządu PKP PLK. Jak się jednak okazuje, część z nich nie żegna się z pracą w spółce. W PKP PLK zostają Zbigniew Zarychta i Krzysztof Groblewski. Ze stanowiska dyrektora Centrum KDP odwołano natomiast Jana Raczyńskiego. Zastąpił go Zbigniew Ciemny.

Jak poinformowała PKP PLK, Krzysztof Groblewski został powołany na stanowisko dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji, jednocześnie Mirosław Bożek oraz Wiesław Ogłoblin zostali odwołani z zajmowanych dotychczas funkcji.

Zbigniewowi Zarychcie powierzono funkcję dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie, a dotychczasowy dyrektor Zakładu Sławomir Puchowski obejmie stanowisko zastępcy dyrektora IZ Szczecin.

Jan Raczyński został odwołany ze stanowiska dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości, a funkcję tą powierzono Zbigniewowi Ciemny, dotychczas dyrektorowi projektu w IY. Raczyńskiemu powierzono funkcję dyrektora projektu ds. interoperacyjności KDP i kolei konwencjonalnej.

Nadal trwają postępowania kwalifikacyjne na stanowiska dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach oraz dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji.

Przypomnijmy, że ze składu zarządu spółki Rada Nadzorcza odwołała: Pawła Dziwisza, Zbigniewa Zarychtę, Katarzynę Janio oraz Krzysztofa Groblewskiego.

Do czasu powołania nowych członków zarządu nadzór merytoryczny nad poszczególnymi pionami realizować będą:

• pion finansowo-ekonomiczny - Elżbieta Zadrożna (dyrektor Biura Rachunkowości i Finansów) powołana na stanowisko prokurenta
• pion sprzedaży – Andrzej Pawłowski (dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym) powołany na stanowisko pełnomocnika zarządu
• pion eksploatacji – Marek Pawlik (wiceprezes zarządu)
• pion inwestycyjny – Alina Giedryś (członek zarządu).

Źródło: Rynek Kolejowy
KolejTakPkpNie - 02-02-2011, 12:20
Temat postu:
Pani Janio robi całkowity OUT poza Grupe PKP
holdman - 02-02-2011, 16:30
Temat postu:
I bardzo dobrze. Mimo, że Grabarz zatrudniał ludzi "patrząc na ich kompetencje i doświadczenie" (buhahaha jasne) to jak można zatrudnić osobę na , która została wyrzucona z TVP za bałagan w finansach i było przeciw niej nawet postępowanie w prokuraturze. Chodziło o 20 mln zł, które zostały stracone. Na tym przykładzie widać, że POlityka to odwrotność logiki i elementarnych zasad biznesu.
Wojtek - 03-02-2011, 14:11
Temat postu:
Lucyna Krawczyk p. o. prezesa Intercity

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity powierzyło pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki Lucynie Krawczyk, dotychczasowej członek zarządu – dyrektor finansowej.

Lucyna Krawczyk obowiązki pełnić będzie do czasu powołania prezesa zarządu PKP Intercity. Ze stanowiska zrezygnował Grzegorz Mędza, który kierował spółką od 4 kwietnia 2010 r.

Nowa p.o. prezesa jest członkiem zarządu - dyrektorem finansowym PKP Intercity od czasu powstania spółki w 2001 r. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej.

źródło: PKP SA / RK


Dariusz Fidyt odwołany z PKP Intercity

Ciąg dalszy zmian w zarządzie PKP Intercity. Z funkcji członka zarządu- dyrektora technicznego odwołany został Dariusz Fidyt. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do zarządu PKP Intercity Janusza Malinowskiego.

Janusz Malinowski przed objęciem funkcji członka zarządu PKP Intercity był wicedyrektorem biura strategii. Jest absolwentem Politechniki Radomskiej i Warszawskiej.

Dariusz Fidyt był dyrektorem technicznym Intercity od maja, kiedy zastąpił na stanowisku Krzysztofa Kołodziejskiego. Jest absolwentem elektrotechniki na Politechnice Śląskiej i studiów MBA.

źródło: PKP SA / RK
Anonymous - 04-02-2011, 19:53
Temat postu:
Lucyna Krawczyk, wiceprezes PKP InterCity do spraw finansowych, została pełniącą obowiązki szefa spółki

Przedłuża się wybór nowych szefów kolejowych spółek. Już dwie mają zarządy tymczasowe. Obowiązki prezesa PKP InterCity ma pełnić do czasu powołania na to stanowisko innego kandydata Lucyna Krawczyk. Kandydatem był Krzysztof Sędzikowski, który był m.in. wiceprezesem CTL Logistics. Strony jednak nie doszły do porozumienia. Poszukiwania nowego szefa pasażerskiego przewoźnika są efektem złożenia przez dotychczasowego prezesa Grzegorza Mędzę rezygnacji.

Tymczasowego szefa ma też PKP SA. Jest nim Maria Wasiak, wiceprezes spółki matki kolejowej grupy. Jednym z kandydatów na to stanowisko jest Marcin Murawski, były wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Ta kandydatura ma budzić sprzeciw m.in. związków zawodowych. Andrzej Wach, poprzedni prezes spółki, został odwołany 30 grudnia.

– W najbliższym czasie zbędą podjęte decyzje dotyczące powołania nowych szefów kolejowych spółek – mówi Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu infrastruktury. Z naszych informacji wynika, że rozmowy z kandydatami cały czas trwają.

Wczoraj walne PKP InterCity ze stanowiska wiceprezesa odwołało również Dariusza Fidyta, który odpowiadał za utrzymanie taboru, a właściwie za jego fatalny stan. Zastąpi go Janusz Malinowski, dotychczas wiceprezes PKP SA odpowiedzialny za strategię.

Kolejne cztery osoby są poszukiwane na stanowiska członków zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, po tym gdy w tym tygodniu trzech z nich zostało odwołanych po ocenie spółki. Czwarty awansował na szefa Centrum Realizacji Inwestycji.

Źródło: Rzeczpospolita

Zwracam uwagę na wytłuszczony fragment artykułu. Jak widać, kandydatura Sędzikowskiego na prezesa PKP IC jest coraz mniej realna...
klimeu44 - 08-02-2011, 20:17
Temat postu:
Czy ktoś może potwierdzić, że p. Janio będzie zatrudniona w IC na stanowisku dyrektora biura???
TKMaxx - 22-02-2011, 13:10
Temat postu:
Zarząd PKP Intercity - rezygnacja Philipa W. Turnera

Z funkcji członka zarządu PKP Intercity zrezygnował Philip Winston Turner - dowiedział się portal KOW.

Philip Winston Turner był członkiem zarządu, dyrektorem strategii i informatyki, odpowiedzialnym w spółce za rozwój biznesu, finansowanie oraz technologię informacyjną.

Pozostałymi członkami zarządu PKP Intercity są zatem:

Lucyna Krawczyk - p.o. prezesa zarządu, członek zarządu, dyrektor finansowy
Janusz Malinowski - członek zarządu
Katarzyna Zimnicka-Jankowska - członek zarządu, dyrektor handlowy.

Źródło: Portal KOW
xzielak - 22-02-2011, 13:31
Temat postu:
O nie do wiary, kolega Grzesia Mędzy zrezygnował.
TKMaxx - 22-02-2011, 14:12
Temat postu:
xzielak napisał/a:
O nie do wiary, kolega Grzesia Mędzy zrezygnował.


No właśnie chyba jednak nie do końca...

Turner został p. o. dyrektora w Intercity

Jaki poinformowała "Rynek Kolejowy" rzecznik PKP Intercity Małgorzata Sitkowska, Philip Winston Turner złożył z dniem wczorajszym rezygnację z funkcji członka zarządu PKP Intercity. Od razu został mianowany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora biura teleinformatyki.

Philip Winston Turner był do wczoraj członkiem zarządu - dyrektorem strategii i informatyki.

Żródło:
Rynek Kolejowy
Pirat - 22-02-2011, 21:21
Temat postu:
Jan Raczyński w zarządzie PKP Intercity?

Jak nieoficjalnie dowiedział się Rynek Kolejowy, Jan Raczyński, dyrektor projektu ds. interoperacyjności KDP i kolei konwencjonalnej w PKP PLK zastąpi Philipa Winstona Turnera na stanowisku członka zarządu PKP Intercity.

Jan Raczyński na fali zmian kadrowych w PKP PLK wywołanych zamieszaniem na koli w połowie grudnia ubiegłego oraz na początku bieżącego roku z dniem 2 stycznia został odwołany ze stanowiska dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości. Wówczas powierzono mu funkcję dyrektora projektu ds. interoperacyjności KDP i kolei konwencjonalnej w PKP Polskie Linie Kolejowe.

Z kolei Philip Winston Turner złożył z dniem wczorajszym rezygnację z funkcji członka zarządu PKP Intercity. Od razu został mianowany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora biura teleinformatyki (Więcej).

źródło: Rynek Kolejowy
lukas21 - 23-02-2011, 20:57
Temat postu:
Jak myślicie kto zasiądzie w zarządzie PLK ?
Pirat - 24-02-2011, 10:09
Temat postu:
Nie ma chętnych na szefowanie PKP

Od prawie dwóch miesięcy nieobsadzone jest stanowisko szefa grupy PKP. Podobnie wygląda sytuacja z poszukiwaniem szefa PKP Intercity.

— Szukamy najlepszego kandydata na to stanowisko. Nie jest to konkurs otwarty — mówi „Rz" Andrzej Massel. Nie chce zdradzać nazwisk potencjalnych kandydatów. — Doświadczenie pokazało, że każde nazwisko które wyciekło do opinii publicznej zostało natychmiast spalone. Rozmowy stawały się zbyt trudne do prowadzenia — dodaje Massel.

Ministerstwo rozmawiało m.in. z Krzysztofem Sędzikowski, byłym szefem CTLu, któremu chciało powierzyć prowadzenie PKP Intercity oraz z Marcinem Murawskim, który miał objąć stanowisko szefa PKP SA. — Sytuacja obu spółek jest stabilna. Na początku lutego do PKP Intercity trafił Janusz Malinowski, odpowiedzialny za tabor. Jego praca już zaczęła przynosić wymierne efekty. PKP Intercity ma wreszcie wystarczającą liczbę lokomotyw by obsługiwać swoje połączenia — uspokaja Massel.

— Sytuacja zarówno PKP SA, jak i PKP Intercity jest dzisiaj trudna — mówi Czesław Warsewicz, były prezes PKP Intercity. — By zdecydować się na pokierowanie nimi trzeba mieć jasną wizję ich funkcjonowania w długiej perspektywie i determinacje do przeprowadzenia niezbędnych działań. Z drugiej strony warunki jakie oferuje państwo, ograniczone przepisami ustawy kominowej, nie są na na tyle atrakcyjne by takich ludzi przyciągnąć — dodaje Warsewicz.

Kadrowa prowizorka na kolei trwa już prawie dwa miesiące. Andrzej Wach, były prezes PKP SA został odwołany ze stanowiska 30 grudnia, Grzegorz Mędza złożył rezygnacje miesiąc później. Obie zmiany były konsekwencja chaosu jaki zapanował na torach 10 grudnia, po wprowadzeniu w życie nowego rozkładu jazdy. Obowiązki prezesa PKP SA pełni Maria Wasiak, wiceprezes spółki. PKP Intercity, która miała w przyszłym roku trafić a giełdę — nie ma nawet tymczasowego szefa.

Agnieszka Stefańska

źródło: Rzeczpospolita
Rodriges - 25-02-2011, 00:10
Temat postu:
Cytat:
warunki jakie oferuje państwo, ograniczone przepisami ustawy kominowej, nie są na na tyle atrakcyjne by takich ludzi przyciągnąć — dodaje Warsewicz.


A Cz.Warsewicz na tych warunkach zatrudnił się w IC i wystarczało mu ? Czy wobec tego mam domniemywać, że miał świadomość, że jest kiepski i zdecydował się na to stanowisko, czy dlatego, że miał jakieś dodatkowe obrywki Wink

Wydaje mi się, że powodem braku odpowiednich kandydatów na prezesa nie jest wysokość pensji ale to, że będzie mógł dobrać sobie do współpracy dyrektorów tylko tych, których mu podsunie nieoficjalna kadrowa Platformy Obywatelskiej w PKP IC. Chodzi o dyrektor wykonawczą (czyt. wyjebawczą) – Ewę Boguszewską – Jaczewską. Partyjnictwo w IC odstrasza dobrych kandydatów. Każdy kandydat robi wstępne rozeznanie. Jeśli E.B-J wywala ludzi z dyrektorskich stanowisk po chamsku, to ktoś z dobrymi kwalifikacjami wybierze inną spółkę. E.B-J wywaliła już tylu dyrektorów, że może czas aby wzorem prezesa G.M. podała się do dymisji. Tylko, że G.M. był inny, miał honor.
Pirat - 25-02-2011, 11:59
Temat postu:
Nowi członkowie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Rada nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 r. powołała Józefę Majerczak na członka zarządu, dyrektora ds. utrzymania infrastruktury oraz Andrzeja Pawłowskiego na członka zarządu, dyrektora ds. sprzedaży w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wyłonienie Członków Zarządu Spółki odbyło się na drodze postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą 31 stycznia 2011 r.

źródło: PKP PLK/ RK
ryszard - 25-02-2011, 23:52
Temat postu:
Warsewicz ma rację. Za taką kasę nie opłaca się kłaść głowy pod topór. W czasach gdy on prezesował nie było jeszcze takiej nagonki i medialnego szamba wylewanego na PKP. Teraz zwyczajnie się nie opłaca ryzykować reputacji i po kilku miesiącach odchodzić w niesławie ze stanowiska prezesa. A że się odejdzie to przecież pewne.
xzielak - 26-02-2011, 08:17
Temat postu:
Moim zdaniem, Grabarczyk ma za małe rodzeństwo i stąd problem "kogo tu dać"?
Rodriges - 26-02-2011, 13:49
Temat postu:
Uważam, że pensja dla prezesa w spółce kolejowej jest wystarczajaca na dotychczasowym poziomie. Każdy prezes na państwówce oprócz oficjalnej pensji otrzymuje możliwość lokowania swoich kolesi i krewnych na posadach w PKP. Oprócz tego ma obrywki np. ustawienie przetargu, zakupy z wybranego sklepu w przypadku kwot do kilkudziesięciu tysięcy (bez przetargu). A przede wszystkim w odróżnieniu od firm prywatnych żaden nie ponosi odpowiedzialności. Jedynie czym ryzykuje to utratą posady.
Nie ma chętnych na stanowisko prezesa, gdyż za pół roku wybory. Spółki kolejowe są upartyjnione. Nikt nie chce zapisywać się teraz do PO aby w niedługim czasie narazić się np. SLD.
Modliszka - 26-02-2011, 19:41
Temat postu:
Rodriges, zapomniałeś o tym, że członek zarządu spółki PKP dorabia sobie w radach nadzorczych kolejowych spółek i spółeczek. Na przykład taki Wach, który został odwołany 30 grudnia, do dziś jest członkiem rad nadzorczych spółek PKP Cargo i Dworzec Polski. Tak więc do prezesowskiej pensji w wysokości ok. 20 tys. zł miesięcznie dochodzą apanaże z rad nadzorczych (ok. 4 tys. zł miesięcznie za jedną RN). Do tego doliczmy premie, służbową limuzynę, komórkę i laptop, zagraniczne delegacje (ostatnio beton był w Chinach) i można powiedzieć "żyć nie umierać!".
sheva17 - 27-02-2011, 21:27
Temat postu:
To jakby co na stanowisko prezesa chętnie się piszę. Kwalifikacje mam nawet lepsze od Prześlugi, czy Warseiwcza Very Happy.
Wojtek - 13-04-2011, 18:00
Temat postu:
Nowy szef PKP SA jeszcze przed wakacjami

Niedawno minęło 100 dni od czasu, gdy ze stanowiska prezesa PKP SA odwołany został Andrzej Wach. Jego obowiązki formalnie pełni Maria Wasiak, ale kolejowe "bezkrólewie" trwa nadal. Po chaosie na kolei pod koniec 2010 r. i kolejnych problemach na początku 2011 r., spodziewano się szybszego powołania nowego szefa PKP SA. Jak jednak mówi RK wiceminister infrastruktury Andrzej Massel, jego nazwisko ma być znane jeszcze przed wakacjami.

Jak się okazuje, wiadomości o planowanym powołaniu na stanowisko prezesa PKP SA Marcina Murawskiego z BGK, nie sprawdziły się. Finansista miał otrzymać bardziej atrakcyjną ofertę. Później wskazywano, że najprawdopodobniej nowym szefem zostanie p.o. prezesa, Maria Wasiak. Pojawiły się także informacje, iż na powołanie prezesa PKP SA trzeba będzie poczekać do okresu powyborczego, ponieważ funkcja ta jest mocno polityczna, a po wyborach mogą nastąpić przetasowania w koalicji rządzącej.

Powołano za to nowego prezesa PKP Intercity. Andrzej Massel wskazuje, iż desygnowanie na to stanowisko Janusza Malinowskiego, było dobrym posunięciem. - Wszystkie kroki należy wykonywać rozważnie. Nie było łatwo z Intercity, ale udało się. Jestem bardzo zadowolony, że zarząd w nowym składzie czyni wiele dobrego w tej spółce. Teraz kolej na PKP SA - podkreśla wiceminister infrastruktury w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym".

Kiedy zatem będzie nowy prezes w PKP SA? Czy zostanie powołany jeszcze przed wakacjami? - Niewątpliwie szybciej. Chciałbym dojść do sytuacji, kiedy jakakolwiek zmiana w PKP SA nie będzie już kogokolwiek interesowała. Zwracam też uwagę na rosnące znaczenie UTK - podkreśla Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za kolej.

źródło: Rynek Kolejowy
Krog - 18-04-2011, 21:44
Temat postu:
Zarząd warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej zostanie poszerzony. Od 1 maja w jego skład wejdzie Krystyna Pękała.

Rada nadzorcza SKM Warszawa podjęła decyzję o poszerzeniu składu zarządu przewoźnika. Informację o zmianach kadrowych potwierdził "Rynkowi Kolejowemu" Leszek Walczak, prezes operatora. Nie podjęto jeszcze natomiast decyzji, jaką sferą działalności SKM Warszawa będzie zajmować się nowy członek jego zarządu.
To jest bezczelność w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Bilety na komunikację miejską drożeją a robi się jeszcze jedną synekurę na koszt podatników.

Według Skarbnika Miasta, nie ma innych źródeł zwiększenia nakładów na komunikację jak zwiększenie udziału wpływów z biletów (poprzez wprowadzenie podwyżek jeszcze przed wakacjami w 2011r.) - wyjaśnia I. Krajnow - rzecznik ZTM

Krystyna Pękała pracowała nie tylko w Arriva RP ale także w WARSie jako dyrektor Oddziału, skąd została zwolniona na podstawie art. 52 kodeksu pracy. W przeszłości pracowała też jako dyrektor Mazowieckiego Zakładu Przewozów Pasażerskich w Warszawie. (Obecnie są to Koleje Mazowieckie). Właśnie tam została zapamiętana przez pracowników biur jako mobberka.
Lucas1956 - 18-04-2011, 22:35
Temat postu: zmiany w zarządzie skm Warszawa
Nie ma się czemu dziwić.Sam Walczak pochodzi z WARS-u.W przeszłości zatrudniał takiego spadochroniarza Jakuba Majewskiego , dla którego też coś miał wymyślić...Potem jak wiadomo Majewski sprawdził się w Kolejach Mazowieckich...
Stan taboru skm jaki jest każdy widzi.Trzeba być doprawdy geniuszem , aby niespełna dziesięcioletni tabor wyglądał jakby miał tych lat ponad dwadzieścia.To jest widoczne z zewnątrz. Co kryje się w środku lepiej nie wiedzieć...
No ale prikaz przyszedł , kolejny członek zarządu jest zatrudniony...
Pirat - 10-05-2011, 05:13
Temat postu:
PKP PLK poszukuje kandydatów na członka zarządu

Rada Nadzorcza PKP PLK zaprosiła do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na stanowisko członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w spółce.

Kandydat na wspomniane stanowisko powinien posiadać m.in. wykształcenie wyższe (kierunkowe), co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami oraz wykazać się znajomością języków obcych, w tym co najmniej języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w terminie do 23 maja 2011 r. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 24 maja 2011 r.

źródło: Rynek Kolejowy
Arek - 01-07-2011, 09:11
Temat postu:
Bogumiła Chlebicka w PKP PLK

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Rynek Kolejowy" Bogumiła Chlebicka została nowym członkiem zarządu PKP PLK ds. finansowych. Stanowisko to pozostawało w ostatnim czasie nieobsadzone. Bogumiła Chlebicka była wcześniej członkiem zarządu zależnej od Telekomunikacji Polskiej spółki TP Invest.

źródło: Rynek Kolejowy
Rodriges - 08-07-2011, 20:11
Temat postu:
Spółka TP Invest też jest z Łodzi. Łodzka stonka ma się dobrze w PKP, do czasu...
Beatrycze - 15-07-2011, 12:34
Temat postu:
Z ZTM Warszawa do zarządu PKP Intercity

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", Wojciech Patyka, wicedyrektor ZTM Warszawa został dziś powołany na stanowisko członka zarządu PKP Intercity. Będzie odpowiadał za za sprawy handlowe i marketingowe.

Wiadomość o nominacji przekazał były szef Wojciecha Partyki na swoim profilu na portalu Facebook. „Nowy członek zarządu PKP Intercity – od dziś Wojciech Partyka, do wczoraj mój zastępca, został powołany do Zarządu PKP IC – będzie odpowiadał za sprawy handlowe i marketingowe. Gratuluje Wojtkowi - to duże wzmocnienie PKP IC, niestety spore osłabienie ekipy ZTM: -„ – napisał Leszek Ruta, dyrektor ZTM Warszawa.

Informację potwierdził "Rynkowi Kolejowemu" Łukasz Kurpiewski, rzecznik PKP SA. Dodał, że nominacja Wojciecha Partyki nie wiąże się z odwołaniem żadnego z dotychczasowych członków PKP Intercity. Oznacza to, że Katarzyna Zimnicka-Jankowska, która do tej pory zajmowała się sprawami handlowymi w spółce, przejmie odpowiedzialność za inny obszar działalności PKP Intercity.

– Sytuacja taborowa spółki oczywiście wymaga jeszcze dużo pracy, ale jest dużo lepsza niż była, więc teraz chcielibyśmy bardziej skupić się na pasażerach i najlepszej ofercie dla nich – powiedział „Rynkowi Kolejowemu Janusz Malinowski prezes PKP Intercity. Zaznaczył, że przejście Wojciecha Partyki z ZTM Warszawa może oznaczać dodatkowe korzyści dla klientów PKP Intercity. – Być może będzie to impuls, żeby zaproponować pasażerom coś wspólnie z miastem – powiedział prezes PKP Intercity.

Janusz Malinowski wyjaśnił, że Katarzyna Zimnicka-Jankowska, będzie pełniła funkcję członka zarządu ds. strategicznych. – Będzie jej podlegało biuro strategii oraz biuro teleinformatyki, w których jest także bardzo dużo do zrobienia – stwierdził.

źródło: Rynek Kolejowy
klimeu44 - 16-07-2011, 08:47
Temat postu:
Jedyne, co można zrobić z biurem strategii w IC, które dokładnie nic nie wnosi do całości działalności spółki, to zwolnić tych wszystkich "wizjonerów" na czele z p. dyrektor R. i wykreślić tę komórkę z regulaminu organizacyjnego.
Oszczędności na wynagrodzeniach znaczne.
Swoją drogą, to zazdroszczę p. Zimnickiej - Jankowskiej wszechstronnych uzdolnień. Wczoraj specjalistka od handlu i marketingu, dzisiaj fachowiec od strategii i informatyki.
Lady Makbet - 16-07-2011, 17:35
Temat postu:
klimeu44, żadna z niej specjalistka. Zwykły POlitruk z łódzkiej stajni Grabarczyka. Wielu jest takich w zarządach spółek PKP, a i w PR też nie brakuje partyjnego betonu - peeselówka Bodzek.
IC_prukfa - 29-07-2011, 20:27
Temat postu:
Cytat:
Wojciech Patyka, wicedyrektor ZTM Warszawa został dziś powołany na stanowisko członka zarządu PKP Intercity

Znowu będzie łapówkarstwo, obsadzanie stanowisk kochankami z ZTM (-dawnymi kolejarzami), degrengolada na całego...
Jeszcze tylko dodam, że Wojciech Partyka jest chrzestnym/ą/ dziecka dyrektora Marka Matuszkiewicza.

// Post zmoderowany. ~Pirat
klimeu44 - 31-07-2011, 11:20
Temat postu:
IC_prukfa, czy to prawda, że do IC wraca Chyczewska - Pokój? No i co z tam słychać z dyrektorem wykonawczym?
jan - 31-07-2011, 13:12
Temat postu:
W ostatnim miesiącu wymieniono po cichu 2 członków rady Nadzorczej TK Telekom. Jedna z MI a druga z MF. Czy to ma jakś związek z ogłoszoną wczoraj datą zaproszenia do prywatyzacji ? Może ktoś wie ?
Pirat - 31-07-2011, 13:37
Temat postu:
jan, być może ma to związek z planowaną prywatyzacją, ale Skarb Państwa jest większościowym udziałowcem spółki TK Telekom (ponad 58%), więc nie ma w tym nic dziwnego, że w radzie nadzorczej zasiadają przedstawiciele ministerstw.

Należy skupić się na niebezpieczeństwie opisanym w naszym artykule "Skok na kolejowe światłowody". Jeśli dojdzie do prywatyzacji spółki TK Telekom to nasze państwo pozbędzie się szkieletowej sieci światłowodowej - jedynej, która jeszcze jest własnością państwa. Jedyną wymierną wartością TK Telekom są właśnie te światłowody i to one stanowią łakomy kąsek.
jan - 31-07-2011, 18:30
Temat postu:
Pirat : To,że zasiadali i zasiadają w RN to jest jasne i oczywiste. Mnie zastanowiła nagła wymiana dotychczasowych reprezentantów tych ministerstw na nowych. Stąd pytanie, raczej retoryczne. Natomiast całkowicie podzielam obawę o utratę polskiej sieci szkieletowej. Mam nadzieję,że MSWiA będzie skuteczne w realizacji projektu MOST i do tego nie dopuści. Chociaż i tak oznacza to utratę pracy przez większość obecnych pracowników TK.
Brajdak - 04-08-2011, 07:11
Temat postu:
Cytat:
czy to prawda, że do IC wraca Chyczewska - Pokój?

pozwól że odpowiem za >IC_prukfa<, tak to prawda !Następna sztuka (wcześniej wywalona) wraca.Kolesiostwo i nepotyzm górą Confused
Anonymous - 04-08-2011, 09:28
Temat postu:
Możecie nam przybliżyć dokonania tej pani?
Pirat - 04-08-2011, 12:50
Temat postu:
mk1992, pani Chyczewska-Pokój nie jest nową osobą na kolei. Pracowała kiedyś w centrali PKP IC na stanowisku dyrektora Wydziału Przepisów i Taryf. Następnie, za czasów prezesury Jacka Prześlugi, została powołana na członka zarządu Wars SA. W styczniu 2007 r. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Potem była dyrektorem Biura Zarządu PKP PR, następnie dyrektorem Biura Sprzedaży PKP IC, skąd została odwołana w ubiegłym roku.

Jako ciekawostkę dodam, że jej syn Michał Chyczewski do kwietnia 2009 r. był wiceministrem skarbu państwa w rządzie Tuska.
Pirat - 12-08-2011, 02:02
Temat postu:
W dniu 9 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki PKP SA powołało do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji, następujące osoby:

* Krzysztofa Opawskiego,
* Jadwigę Stachowską,
* Cezarego Szeligę,
* Henryka Cicheckiego.

Nie trudno dostrzec, że wśród powołanych zabrakło przedstawicieli pracowników, którzy 27 czerwca br. złożyli wymaganą ilość podpisów, popierających ich kandydaturę i protokołem Centralnej Komisji Wyborczej PKP SA zostali ogłoszeni za wybranych do Rady Nadzorczej PKP SA.

Walne Zgromadzenie PKP SA powołało 20 lipca br. do składu Rady Nadzorczej PKP SA trzech przedstawicieli pracowników, wybranych spośród załogi (którzy uzyskali wymaganą ilość podpisów): Leszka Miętka, Henryka Sikorę i Stanisława Stolorza.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało Andrzeja Żurkowskiego w skład Rady Nadzorczej PKP SA – w związku z rezygnacją Pana Henryka Cicheckiego.
Powołania stwierdzono aktem notarialnym 25 lipca 2011 r.

źródło: Wolna Droga
ulubiona - 04-10-2011, 07:58
Temat postu: Zmiany w Radach Nadzorczych
Na początku lipca wymieniono w PKP CARGO-WAGON Kraków Sp. z o.o. oraz Wagrem Sp. z o.o. Kluczbork po jednym z członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracodawcy. Nowymi członkami w/w Rad Nadzorczych zostali członkowie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jednym z nich jest przewodniczący ZZM w Zachodniopomorskim Zakładzie Spółki w Szczecinie, a zamieszkały w Szczecinku Piotr Nojszewski. Jednym z odwołanych przedstawicieli z tych Rad Nadzorczych jest Dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki w Szczecinie Pani Mirosława Pietkiewicz.
Pytanie nasuwa się jedno:
Czy ZZMKwP jest tak silny, że może usuwać nawet Dyrektorów z Rad Nadzorczych, czy nastąpił jakiś handelek?
Jeżeli tak, to za co?
Dodam tylko, że w czerwcu na biurko Prezesa PKP CARGO S.A. trafiła teczka z nazwiskami 4 członków ZZMKwP, z żądaniem umieszczenia ich w Radach Nadzorczych spółek grupy PKP CARGO.
Pirat - 04-10-2011, 08:41
Temat postu:
ulubiona, tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytania i opis wielu innych podobnych przypadków:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=4180

Swoją drogą musimy prześwietlić KRS-y i uaktualnić informacje o przekupionych związkowcach.
ulubiona - 04-10-2011, 18:48
Temat postu:
Zgadzam się z tobą, jest tam wiele przypadków jak można skorumpować, czy kupić związkowca. Cel mojego pytania jest zgoła innej materii. Trwają rozmowy w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych w przypadku prywatyzacji PKP CARGO, rozmowy nad wypowiedzianym PUZP, rozmowy o ulgach przejazdowych, rozmowy o samej prywatyzacji PKP Cargo. We wszystkich tych rozmowach biorą udział przedstawiciele ZZMKwP. Członkowie tego związku nie darmo zostali przedstawicielami pracodawcy w Radach Nadzorczych, o których mowa wcześniej. Pytanie co zostało sprzedane? Zarząd Spółki za darmo nie zrobiłby takiego ruchu.
klimeu44 - 04-10-2011, 22:02
Temat postu:
zwykły handel. spokój w spółce za stołki dla matołków.
Modliszka - 25-10-2011, 08:11
Temat postu:
ulubiona napisał/a:
Dodam tylko, że w czerwcu na biurko Prezesa PKP CARGO S.A. trafiła teczka z nazwiskami 4 członków ZZMKwP, z żądaniem umieszczenia ich w Radach Nadzorczych spółek grupy PKP CARGO.

Francuzi powiadają, że l'appetit vient en mangeant, co znaczy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trafność tego francuskiego spostrzeżenia najlepiej widać na przykładzie związkowych bossów ze spółek PKP, którym już nie wystarczą dobrze płatne etaty związkowe. Oni bezczelnie żądają posad w radach nadzorczych licznych spółek należących do grupy PKP Cargo. Czy znajdzie się odważny, który pohamuje destrukcyjny apetyt związkowców na stołki?
Pirat - 13-12-2011, 13:14
Temat postu:
Alina Giedryś odwołana z zarządu PKP PLK

Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych na posiedzeniu 13 grudnia br. odwołała z zajmowanego stanowiska Alinę Giedryś, członka zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, dyrektora ds. projektów unijnych.

Decyzja związana jest z oczekiwaniami dotyczącymi istotnego przyspieszenia realizacji procesu inwestycyjnego - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, obowiązki odwołanego członka zarządu PLK pełni Józefa Majerczak, członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury. Na stanowisko odwołanego członka zarządu zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne.

źródło: PKP PLK / Rynek Kolejowy
Modliszka - 13-12-2011, 14:32
Temat postu:
Cytat:
Alina Giedryś odwołana z zarządu PKP PLK

Nowak dobiera się do stajni Grabarczyka?
Pirat - 13-01-2012, 14:43
Temat postu:
Rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. pracowniczych. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 1 lutego 2012 roku.

Wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko to: wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3 letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie zasobami ludzkimi, znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikowani się, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych, niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym oraz posiadanie najwyższych standardów etycznych.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 1 lutego 2012 roku. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 2 lutego. Z kandydatami dopuszczonymi do kolejnego etapu zostaną w dniach 14-15 lutego przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

13 grudnia ubiegłego roku ze stanowiska członka zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, dyrektora ds. projektów unijnych odwołana została Alina Giedryś. Nie wiadomo, czy wakat na jej stanowisku będzie uzupełniony w najbliższym czasie. – Na razie istnieje potrzeba zatrudnienia członka zarządu ds. pracowniczych. Postępowania na członka zarządu ds. projektów unijnych nie ogłoszono – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Krzysztof Łańcucki, rzecznik prasowy PKP PLK.

źródło: Rynek Kolejowy
Pirat - 24-01-2012, 11:46
Temat postu:
Ruszyła kolejowa karuzela stanowisk. Karnowski zastąpi Wasiak za sterami PKP

Jakub Karnowski zastąpi Marię Wasiak za sterami PKP SA. Następny stanowisko straci szef PKP Polskich Linii Kolejowych.

Jakub Karnowski to finansista, który nigdy nie pracował na kolei. Od października 2008 r. kieruje PKO TFI, jednym z czołowych towarzystw w Polsce. Nieoficjalna wiadomość, że Jakub Karnowski może zasiąść za sterami Grupy PKP, krążyła w branży już od grudnia. Przed świętami taką propozycję złożył mu Sławomir Nowak, minister transportu. Nowy szef resortu zapamiętał Karnowskiego z 2008 r., kiedy Donald Tusk (Nowak był wtedy szefem kancelarii) rozglądał się za nowym prezesem PKP, a dzisiejszy szef PKO TFI był jednym z głównych kandydatów.

W ostatnich dniach sprawa nabrała tempa, prezes PKO TFI unikał spotkań z dziennikarzami, a w weekend pojawiła się plotka, że w poniedziałek rano o swoich zamiarach związanych ze zmianą pracodawcy poinformuje on zarząd PKO BP. Jak ustaliliśmy, taka rozmowa miała miejsce i Karnowski najprawdopodobniej 1 marca zmieni miejsce zatrudnienia.

To informacje nieoficjalne, bo zainteresowani nabrali wody w usta. – Nie komentujemy w żaden sposób sprawy – poinformował nas Dominik Modrzejewski z biura prasowego PKO BP. O personaliach dyskutować nie chciał również Andrzej Massel, wiceminister transportu ds. kolei. Nieuchwytny był również sam Karnowski. W ostatnich dniach w prywatnych rozmowach przyznawał jednak, że kierowanie PKP traktuje jak wyzwanie i chętnie podejmie rękawicę.

Jakuba Karnowskiego chwali Adrian Furgalski, ekspert w branży kolejowej. – To może być Balcerowicz na kolei – mówi krótko. Analogia wygląda na trafioną, bo Karnowski współpracował z byłym ministrem finansów i szefem banku centralnego przez kilka lat. Leszek Balcerowicz miał nawet zarekomendować byłego współpracownika do PKP.

Wśród najważniejszych problemów, z jakimi nowy szef PKP będzie musiał się zmierzyć, branża kolejowa wymienia wyodrębnienie z Grupy PKP zarządcy infrastruktury spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, przyspieszenie sprzedaży nieruchomości i prywatyzację PKP Cargo, PKP Intercity i resztek majątku.

Zmiany personalne na szczycie PKP będą oznaczały odwołanie Marii Wasiak, która stanowisko szefa PKP objęła po wyrzuceniu Andrzeja Wacha za zimowy chaos przed rokiem, a w PKP pracuje od 2000 r. Nieoficjalnie mówi się, że mogłaby dostać propozycję objęcia departamentu kolejnictwa w resorcie transportu.

Na pewno 2011 r. Maria Wasiak może sobie zapisać na plus. Wśród najjaśniejszych punktów jest popisowa emisja obligacji za 180 mln euro na spłatę historycznych długów PKP. Po raz pierwszy udało się przekonać banki do kupna papierów nieobjętych gwarancjami Skarbu Państwa.

PKP z Wasiak za sterami przyspieszyły sprzedaż majątku. Spółka skasowała 150 mln za 60 proc. udziałów w firmie ZWUS Bombardier Transportation oraz 225 mln zł za PNI. Na prostą wychodzi sprzedaż także innych spółek z Grupy PKP, takich jak TK Telekom i PKP Energetyka. W ubiegłym roku rekordowe okazały się wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Łącznie z tego tytułu do kasy PKP wpłynęło 376 mln zł, trzy razy więcej niż w 2010 r.

W najbliższych tygodniach stanowisko straci jednak nie tylko ona. Do wymiany jest także zarząd PKP PLK z prezesem Zbigniewem Szafrańskim. – Jego los jest już przesądzony – powiedział nam prominentny polityk Platformy Obywatelskiej. Na personalnej giełdzie krąży kilka nazwisk jego następców, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Finansista, który rządzi na kolei

Jakub Karnowski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem warszawskiej SGH oraz University of Minnesota. Jako doradca ds. makroekonomicznych wspierał Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. W latach 1997 – 2000 był szefem gabinetu politycznego oraz doradcą ministra finansów Leszka Balcerowicza. W 2002 r. wygrał konkurs na dyrektora departamentu zagranicznego NBP, gdzie pracował do 2003 r. Wcześniej jako doradca prezesa NBP był odpowiedzialny za sprawy związane z euro. W latach 2003 – 2008 pracował w grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Stanowisko prezesa zarządu PKO TFI objął w październiku 2008 r.

źródło: Gazeta Prawna
Pirat - 26-01-2012, 23:12
Temat postu:
Będzie nowy zarząd PKP PLK w tym roku

– Kadencja obecnego zarządu PKP PLK się kończy. Zamknięcie roku obrotowego nastąpi w okolicach maja lub nawet kwietnia. Wówczas nastąpi wybór nowego zarządu. To wynika z kalendarza – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Andrzej Massel, wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Jak wyjaśnił wiceminister komentując spekulacje na temat możliwych zmian w kierownictwie spółki zarządzającej narodową siecią infrastruktury, członkowie nowego zarządu Polskich Linii Kolejowych zostaną wybrani w drodze konkursu. – W PKP PLK obowiązuje konkursowy tryb wyboru zarządu, więc będzie ogłoszony konkurs. Zgłoszą się zapewne różni kandydaci i z nich zostanie wybrany nowy prezes – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu. – Na pewno dotychczasowi członkowie zarządu będą w tym konkursie startowali – dodał.

Konkurs zostanie ogłoszony po zakończeniu roku obrotowego, czyli prawdopodobnie w kwietniu lub w maju. Do tego czasu raczej nie nastąpią zmiany w zarządzie PKP PLK, chociaż – jak zaznaczył wiceminister – niczego nie możemy być pewni.

Andrzej Massel nie chciał komentować informacji podanej przez „Rynek Kolejowy”, że wkrótce na stanowisku prezesa PKP SA Marię Wasiak zastąpi obecny prezes zarządu PKO TFI Jakub Karnowski. – Na ten temat nie mamy jeszcze żadnej informacji do przekazania – stwierdził wiceminister.

źródło: Rynek Kolejowy
Romuald Marczak - 27-01-2012, 13:43
Temat postu:
Konkurs? To przypominam to:
Cytat:
Rada Nadzorcza „PKP CARGO” SA wybrała w otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym Prezesa Zarządu „PKP CARGO” SA. Spośród dwóch kandydatów, którzy wystartowali w postępowaniu, Rada Nadzorcza wybrała na stanowisko Prezesa Zarządu „PKP CARGO” SA Pana Wojciecha Balczuna.
Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu „PKP CARGO” ogłoszone zostało 29 grudnia 2007 roku. Szybkie i sprawne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego jest korzystne dla spółki „PKP CARGO”.
Napisano to już 28 stycznia 2008 na stronie PKP S.A.

Wojciech Balczun wg. zapisów KRS najpierw zasiadał w radzie nadzorczej PKP Cargo S.A. i był jej przewodniczącym. Długo to nie trwało, bo od 21.01.2008 do 18.03.2008. Już pierwszego dnia został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa. W międzyczasie wygrał konkurs i został przez radę nadzorczą powołamy na to stanowisko 18.03.2008. To są daty wpisów w KRS, więc daty uchwał rady nadzorczej są zapewne o dwa lub trzy tygodnie wcześniejsze. Nikomu się nie śpieszyło, ani PKP Cargo, ani urzędnikom w KRS.

Balczunowi w radzie nadzorczej, w konkursie i w zarządzie towarzyszył Remigiusz Adamiak. Wpisy w KRS jego dotyczące są z tymi samymi datami co Balczuna. Reasumując, konkurs był tylko przykrywką.

Krycha to nazwała: Szpion-biznes w PKP Cargo
Rodriges - 30-01-2012, 19:49
Temat postu:
Nie zrozumiałe jest dla mnie dlaczego minister robi potajemnie próby odwolania prezes zarządu PKP S.A. a nie zainteresował się dotychczas Pawłem Olczykiem - członkiem zarządu ds. nadzoru właścicielskiego. Wszyscy wiemy jaki to nadzór. Prezesi spółek z Grupy PKP robią co chcą. O ich przekrętach można przeczytać na Infokolej.pl a pomimo tego nic z tym nie robi a przecież jest za to odpowiedzialny (jeśli jest).
Victoria - 13-02-2012, 16:56
Temat postu:
Rada Nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. inwestycji.

Ogłoszenie:
http://www.plk-sa.pl/fileadmin/PDF/ogloszenia/ogloszenie.pdf
Grad - 02-03-2012, 13:12
Temat postu:
Komunikat z Biura Politycznego MTBiGM dla portalu INFO KOLEJ:
W dniu 5 marca odbędzie się Walne Zebranie Właścicieli.
Z dotychczasowych stanowisk odwołani zostają:
Prezes Zarządu PKP S.A. Maria Wasiak
Członek Zarządu ds. nadzoru właścicielskiego Paweł Olczyk
Prezesem nie zostanie Jakub Karnowski.

____________________________________________________________
Nieoficjalnie:
Prawdopodobnie pozostaną w Zarządzie Paweł Pieśniewski oraz Romuald Bosakowski.
Victoria - 02-03-2012, 17:55
Temat postu:
Grad, coś Ty najlepszego zrobił?! Spaliłeś "Rynkowi Kolejowemu" niusa! Przecież to oni zawsze jako pierwsi przechwalają się w stylu "Rynek Kolejowy dotarł do nieoficjalnej informacji o zmianach kadrowych w spółce...", co dla mnie brzmi dość zabawnie. Ciekawe co poczną jak informacja się potwierdzi? Wszak kolejowy "mainstream" nigdy nie powołuje się na nasze wywrotowe forum.

Swoją drogą przykra to informacja dla "Rynku Kolejowego" i jego wydawcy ZDG "TOR". Wszak prezeska PKP SA to człowiek "TORowców". Oj, narazi się ekspertom minister Nowak (dla Furgalskiego kolega Sławek) tymi zmianami w zarządzie PKP SA, narazi... Ale nic to. My - najpopularniejsze forum kolejowe - decyzję ministra poprzemy, a nawet POprzemy!

Na zdjęciu: Furgalski (TOR), Wasiak (PKP SA), Syryjczyk (TOR)
http://infokolej.pl/images/fws.jpg

Jeśli przeciek Grada potwierdzi się, to do wyeliminowania pozostałby jeszcze Pieśniewski. Jest on członkiem zarządu PKP SA ze stycznia 2009 r., który w obronie Wacha nasłał na nasze forum policję i prokuraturę. Nagonka na nas trwała przez cały rok:
http://pokazywarka.pl/lapaj_nicka/

A my jesteśmy pamiętliwi i mściwi. Dopóki ostatnia zaraza w PKP SA nie zostanie wypalona gorącym żelazem, dopóty my w krytyce betonu PKP nie ustąpimy ani na krok!
Modliszka - 02-03-2012, 21:57
Temat postu:
Victoria, nie wierzę w aż tak głębokie zmiany w zarządzie PKP S.A., choć z drugiej strony minister Nowak potrafi zaskakiwać. O losie niektórych prezesów państwowych spółek nie decyduje jednak właściwy minister, ale oficer prowadzący. Zobaczymy więc co przyniesie poniedziałek...

Póki co wyłażą afery na aferze, które wskazują, że PO i ich poplecznicy zajmują się jedynie kręceniem lodów na boku i całe prawo przez nich tworzone jest pod lody podporządkowane. Przed Nowakiem wielki test i sprawdzian czy Polska, jak twierdzi establishment III RP, to rzeczywiście demokratyczne państwo prawa czy raczej oligarchiczne bagno, w którym istnieje kasta ludzi nietykalnych, nie wyłączając nieudolnych, skompromitowanych członków zarządów kolejowych spółek.
Anonymous - 04-03-2012, 17:39
Temat postu:
Grad, czyli dwa dni po katastrofie odbędzie się to spotkanie. Ciekawość jak bardzo powyższe wydarzenie wplynie na zmiany w zarządzie PKP. Moim skromnym zdaniem powinni polecieć Ci wszyscy, którzy doprowadzili do takiej a nie innej sytuacji na polskich torach...

Victoria wracaj szybko do zdrowia.
Pirat - 08-03-2012, 10:13
Temat postu:
Jacek Kałłaur w zarządzie PKP PLK

Rada nadzorcza PKP Polski Linii Kolejowych rozstrzygnęła konkurs na członka zarządu – dyrektora ds. pracowniczych PKP PLK. Zostanie nim Jacek Kałłaur, były członek zarządu Telekomunikacji Polskiej ds. zasobów ludzkich. W tej chwili trwają negocjacje kontraktu menedżerskiego.

Jacek Kałłaur został wybrany spośród 13 kandydatów, którzy zgłosili swoje oferty w postępowaniu kwalifikacyjnym na to stanowisko. Zostanie zatrudniony na kontrakt menedżerski. – Właściciel wyraził zgodę na zatrudnienie na podstawie kontraktu. W tej chwili przewodniczący rady nadzorczej negocjuje kontrakt z kandydatem – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Wiesław Pełka, reprezentujący Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w radzie nadzorczej PKP PLK. Dzięki zatrudnieniu na podstawie kontraktu nowego członka zarządu nie będzie obowiązywała tzw. ustawa kominowa, ograniczająca zarobki kadry kierowniczej spółek, w których większościowym udziałowcem jest skarb państwa.

Co ciekawe Jacek Kałłaur dołączy do zarządu PKP PLK, którego kadencja zakończyła się 31 grudnia, z końcem roku obrotowego. Do 31 marca zarząd ma termin na przedstawienie sprawozdania finansowego. Następnie na zgromadzeniu akcjonariuszy obecny zarząd poda się do dymisji i zostanie wybrany nowy. Jacek Kałłaur nie będzie jednak musiał podawać się dymisji. Po zmianach w statucie spółki nowi członkowie zarządu PKP PLK mają trzyletnią kadencję indywidualną. Dotyczy to także Bogumiły Chlebickiej, członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych PKP PLK. Pozostali członkowie zarządu muszą podać się do dymisji w ramach kadencji zbiorowej całego zarządu.

PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą jeszcze jedno postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu – dyrektora ds. inwestycyjnych. Jak poinformował nas Wiesław Pełka, swoje oferty w tym konkursie złożyło także 13 kandydatów. – Wynik postępowania będzie znany w tym miesiącu – zapewnił członek rady nadzorczej PKP PLK.

Jacek Kałłaur ukończył studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na Wydziale Zarządzania UW. Pracował m. in. w PHZ Polservice, w tym w latach 1987 - 1991 w biurze tej firmy w Algierii. Po powrocie do Polski podjął pracę w Coopers & Lybrand Management Consultants. W 1993 r. podjął pracę w firmie Kraft Foods Polska na stanowisku dyrektora ds. personalnych, członka zarządu. W 2005 roku objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie zasobami ludzkimi w Telekomunikacji Polskiej SA - największej firmie telekomunikacyjnej w Polsce (Grupa France Telecom). W październiku 2009 roku zrezygnował z tego stanowiska. Jacek Kałłaur jest jednym ze współzałożycieli Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i członkiem jego Rady Programowej.

źródło: Rynek Kolejowy
Pirat - 08-03-2012, 10:48
Temat postu:
"Nowe" zasady wyboru zarządu PKP według ministra Nowaka

Szykują się duże zmiany w zarządzie PKP SA - ustalił reporter RMF FM Paweł Świąder. Już trwają przesłuchania kandydatów. Po raz pierwszy zajmują się tym specjalnie do tego wybrani doradcy. Oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem.

Specjalne zasady rekrutacji określił sam minister transportu Sławomir Nowak. Dotarliśmy do dokumentu, w którym je opisał.

Minister Nowak zaczął z wysokiego C. Najpierw w swoim piśmie zapewnił, że rekrutacja będzie miała nowy, wyższy standard merytoryczny i korporacyjny. A później okazało się, o co tak naprawdę chodzi. Wyborem kandydatów zajmują się doradcy, których wskazać miał adresat pisma - szef rady nadzorczej PKP. Co więcej, wybierać będą spośród kandydatów wskazanych… przez samego ministra. A na koniec wynegocjują z nimi warunki nie umów, ale kontraktów. Ostateczne decyzje i tak będzie podejmował minister.

Nowak zapewnia, że PKP SA to najważniejsza kolejowa spółka, kluczowa dla zmian w całym PKP, która znajduje się w centrum jego zainteresowania. Właśnie dlatego zasady wyboru zarządu musiały mieć tak wysoki standard.

Podsumujmy więc raz jeszcze standardy według ministra Nowaka. Teoretycznie profesjonalne firmy doradcze, wybrane według nieznanych kryteriów, za odpowiednim wynagrodzeniem przesłuchują kandydatów wybranych wcześniej przez samego ministra. Już bardziej profesjonalnie być chyba nie mogło.

Według naszych ustaleń, nowy zarząd PKP SA może być powołany w ciągu trzech tygodni.

źródło: RMF FM
liquid - 08-03-2012, 22:55
Temat postu:
Tak się emocjonujecie zmianami w zarządach spółek... A czy to kiedykolwiek cokolwiek w nich, albo na kolei zmieniło? Według mnie nie.
pospieszny - 08-03-2012, 23:57
Temat postu:
W konkursie na prezesa Szybkiej Kolei Miejskiej, ogłoszonym przez radę nadzorczą spółki, wygrał dotychczasowy szef przedsiębiorstwa – Maciej Lignowski – dowiedział się "Kurier Kolejowy”.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa PKP SKM ukazało się 31 stycznia 2012 roku. Od tamtego czasu trwała procedura rozpatrywania zgłoszonych kandydatur. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w konkursie wygrał Maciej Lignowski, którego kadencja w spółce zostanie przedłużona.

Rozstrzygnięto również postępowanie na członka zarządu, dyrektora ds. przewozów. Wygrał je Bartłomiej Buczek, dotychczasowy członek zarządu PKP SKM w Trójmieście.


źródło: Kurier Kolejowy
Modliszka - 09-03-2012, 00:19
Temat postu:
liquid napisał/a:
Tak się emocjonujecie zmianami w zarządach spółek... A czy to kiedykolwiek cokolwiek w nich, albo na kolei zmieniło?

Zmieniło. Na gorsze!

[ Dodano: 09-03-2012, 00:21 ]
Kompromitujące pismo ministra Nowaka:
http://vod.gazetapolska.pl/1305-ujawniamy-kompromitujace-pismo-min-nowaka
pospieszny - 09-03-2012, 09:12
Temat postu:
Damian Grabowski został nowym prezesem zarządu Arriva RP. Zastąpił na tym stanowIsku Fabiena Courtellemonta, który przyjął ofertę pracy spółki Arriva Malta i zrezygnował z funkcji pełnionych w Polsce.

Grabowski, pozostaje członkiem Zarządu Arriva Polska sp. z o.o. i odpowiedzialnym za strategię i rozwój całej Grupy Arriva w Polsce, a ponadto przejmuje rolę Prezesa Zarządu Arriva RP.

Ponadto do zespołu Arrivy dołączył jako członek zarządu i dyrektor wykonawczy Arriva RP sp. z o.o. Marcin Polewicz, przyjmując na siebie odpowiedzialność za bieżącą działalność kolejową.

Dominika Żelazek pozostaje odpowiedzialna za finanse Grupy Arriva w Polsce i członkiem zarządu Arriva RP sp. z o.o. Także Piers Marlow i Dominic Palleschi kontynuują pracę jako członkowie zarządu Arriva Polska sp. z o.o.


źródło: Kurier Kolejowy
Pawel_15 - 09-03-2012, 10:05
Temat postu:
Ciekawe czy zmiany w Arrivie będą na plus czy dalej będzie tak samo bez zmian...
liquid - 09-03-2012, 10:46
Temat postu:
Modliszka napisał/a:
Zmieniło. Na gorsze!


Niestety chyba masz rację. Od czasu wielkiej restrukturyzacji (podziału na spółki) moim zdaniem chodzi o utrzymanie pewnego układu rządzącego koleją (bynajmniej nie osób na kluczowych stanowiskach w zarządach spółek). Odnoszę wrażenie, że jest to typowy przykład zarządzania działem gospodarki kraju z tylnego fotela przez szare eminencje. Co gorsze, nie wygląda na to, aby miało się to w przyszłości zmienić.
pospieszny - 17-03-2012, 10:34
Temat postu: Zapowiadane zmiany personalne w PKP
Wiceminister transportu odpowiedzialny w resorcie za kolej Andrzej Massel poinformował w piątek PAP, że jeszcze w marcu może dojść do zmian personalnych w spółkach kolejowych. Mają one się zacząć od PKP S.A., spółki-matki Grupy PKP, a później objąć inne spółki.

Wiceminister pytany, kiedy można spodziewać się zmian w zarządach, odpowiedział: "raczej w tym miesiącu". Poprzednia zmiana prezesa PKP S.A. miała miejsce pod koniec 2010 r., kiedy w związku z bałaganem przy wprowadzaniu nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów stanowisko stracił Andrzej Wach. Wacha na fotelu prezesa zastąpiła Maria Wasiak.
Pod koniec lutego br. minister transportu Sławomir Nowak poinformował, że zwrócił się do rady nadzorczej PKP S.A. z prośbą, by wyłoniła doradcę personalnego, który wydałby opinię o proponowanych przez resort kandydatach do zarządu spółki.

Massel nie ujawnił w piątkowej rozmowie z PAP, które spółki poza PKP S.A. czekają zmiany, ale powiedział, że trwa nabór kandydatów do zarządu spółki PKP PLK. "To się odbywa zgodnie z prawem, to znaczy są to postępowania konkursowe, członkowie rady nadzorczej przesłuchują kandydatów, tak więc ten proces jest w toku" - powiedział wiceminister.

Wiceminister odniósł się także do czwartkowego wystąpienia Solidarnej Polski. Podczas sejmowej debaty poseł tej partii Patryk Jaki wywodził, że zgodnie z prawem za bezpieczeństwo na kolei odpowiada prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który podlega ministrowi transportu i zażądał pociągnięcia kierownictwa UTK do odpowiedzialności za katastrofę kolejową pod Szczekocinami. Zdaniem Massela jest jednak za wcześnie, by przesądzać o odpowiedzialności kierownictwa UTK za tę katastrofę.

"Najpierw trzeba by stwierdzić, że Urząd Transportu Kolejowego zawinił. Nic mi to tym nie wiadomo, by Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych takie wnioski wysuwała. Nie sądzę, by prokuratura też szła w tym kierunku" - powiedział Massel.

Przypomniał, że trwa konkurs, w którym ma zostać wyłoniony nowy prezes UTK - poprzedni został odwołany na początku stycznia br. Aplikacje na to stanowisko będą przyjmowane do 20 marca.

3 marca wieczorem w pobliżu Szczekocin k. Zawiercia zderzyły się czołowo pociągi TLK "Brzechwa" z Przemyśla do Warszawy Wschodniej i Interregio "Jan Matejko" relacji Warszawa Wsch. - Kraków Główny. Pociąg Warszawa-Kraków wjechał na tor, po którym z naprzeciwka jechał pociąg Przemyśl-Warszawa. W wyniku katastrofy zginęło 16 osób, a ponad 50 zostało rannych.


źródło: wnp.pl
Caryca - 30-03-2012, 11:21
Temat postu:
Niech Minister, nowy Prezes Jakub K. nie godzi się na prywatyzacje TKTELEKOM, które powinno być z Energetyką przy PLK. Sprzedaje się spółki, które wbrew woli zarządzających przynoszą zyski, które dzięki ofiarnej pracy "dołów" jeszcze coś robią dla przyszłości. PLK tworzy struktury telekomunikacyjne, traci pieniądze które można przeznaczyć na sprzęt, na szkolenia. Jest to kuriozum. A najlepsze, że ci menagerowie, dyrektorzy, po latach ciężkiej nauki, umieją tylko ZWALNIAĆ, REDUKOWAĆ ZATRUDNIENIE. Nic innego!
mateuszpiszcz - 02-04-2012, 13:24
Temat postu:
Czystka na kolei? Będą zmiany w Polskich Liniach Kolejowych

Odwołanie całego zarządu PKP to dopiero początek porządków na kolei. W czwartek nazwisko nowego prezesa PKP, którym - według nieoficjalnych informacji ma zostać Jakub Karnowski - pozna rada nadzorcza Polskich Kolei Państwowych. Potem oko ministra Nowaka przeniesie się na kolejne spółki. Na pierwszy rzut pójdą Polskie Linie Kolejowe.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Burzyńska, zarząd Polskich Linii Kolejowych ma pożegnać się ze stanowiskami. Lista grzechów PLK jest bowiem długa. Na jej początku są niewykorzystane unijne fundusze.

Całkiem niedawno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego stwierdziło, że spółka wykorzystała tylko 1 procent przyznanych jej środków. Nowy, mniejszy zarząd, zatrudniony na kontraktach menadżerskich, ma być lekarstwem na tę niemoc. Podobnie jak 3-osobowa ekipa, którą minister transportu w czwartek przedstawi radzie nadzorczej PKP. Zastąpi ona 6-osobowy zarząd tej spółki.

Taki sam mechanizm ma być zastosowany w Polskich Liniach Kolejowych, którymi także kieruje 6-osobowy zarząd. Potem - według informacji dziennikarki RMF FM Agnieszki Burzyńskiej - przyjdzie czas na rady nadzorcze spółek kolejowych, a w szczególności na wyeliminowanie z nich związkowców. To, że mogą tam zasiadać, gwarantuje im ustawa. To jednak ma się zmienić.

Zmiany na kolei to priorytet polskiego rządu

Sławomir Nowak powiedział w sobotę, że zmiany na kolei są "absolutnym priorytetem rządu". Do tego potrzebujemy profesjonalistów, niekoniecznie wprost z branży kolejowej. Być może trzeba wpuścić świeże powietrze do tej branży, również zwłaszcza do spółki PKP, która dziś jest bardzo poważnie zadłużona i ma bardzo duże potrzeby rozwojowe - skomentował.

W opinii ministra zadania, które stoją przed PKP, wymagają profesjonalnej kadry. Ta, która jest dziś w PKP, to ludzie porządni i doświadczeni, ale potrzebują pewnego uzupełnienia i na to uzupełnienie za chwilę przyjdzie czas - wyjaśnił.

źródło: RMF FM
Pawel_15 - 02-04-2012, 13:44
Temat postu:
Jeżeli to nie jest zagrywka w stylu ,,ciemny plebs wszystko kupi" tylko prawdziwe czystki w zarządach bez przetasowywania prezesów do innych spółek czy na inne stanowiska, to będzie się należał ministrowi Nowakowi zajebiście duży plus.

Ale jeżeli pan szafran dostanie ciepłą posadkę w innej spółce kolejowej jako tak zwany ekspert od spraw wszelkich i ogólnych to znaczy że nic się nie zmieni na lepsze. Po prostu zmienią się mordy na najwyższych stołkach...
Pirat - 02-04-2012, 14:56
Temat postu:
Cytat:
Czystka na kolei? Będą zmiany w Polskich Liniach Kolejowych

Nie będzie żadnej czystki w zarządzie PKP PLK. Media jak zwykle przesadzają. Pismaki słyszą, że dzwoni, tylko nie wiedzą w którym kościele.

31 grudnia 2011, z końcem roku obrotowego, zakończyła się kadencja zarządu PKP PLK. Do 31 marca br. zarząd PKP PLK miał termin na przedstawienie sprawozdania finansowego. Następnie na zgromadzeniu akcjonariuszy obecny zarząd spółki poda się do dymisji i zostanie wybrany nowy.
Pirat - 03-04-2012, 17:37
Temat postu:
Remigiusz Paszkiewicz nowym szefem PKP PLK?

Jak dowiedział się „Rynek Kolejowy”, były prezes włocławskiego Anwilu, Remigiusz Paszkiewicz brany jest pod uwagę jako kandydat na przyszłego prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych. Informację potwierdza „Radio Zet”.

Remigiusz Paszkiewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 1994 roku rozpoczął pracę w Biurze Projektów Petrochemii Płock. W latach 1996-2001 pracował w Ministerstwie Finansów, a następnie - do 2007 r. w Narodowym Banku Polskim.

Warto zaznaczyć, że w tym czasie Jakub Karnowski, który wkrótce ma objąć stanowisko prezesa PKP SA, również pracował w NBP pełniąc w latach 2002-2003 funkcję dyrektora Departamentu Zagranicznego NBP, a wcześniej jako doradca prezesa NBP był odpowiedzialny za sprawy związane ze wspólną walutą UE - Euro.

W 2007 r. Remigiusz Paszkiewicz powrócił do pracy w PKN Orlen na stanowisko zastępcy dyrektora w Biurze Grupy Kapitałowej, a następnie stanowisko dyrektora Biura ds. Unipetrolu oraz p.o. prezesa zarządu Inowrocławskich Kopalń Soli Solino. Od 29 czerwca 2010 p.o. prezesa zarządu włocławskiego Anwilu, a od 1 października 2010 prezes zarządu - dyrektor generalny.

Z informacji "Rynku Kolejowego" wynika, że Remigiusz Paszkiewicz złożył już rezygnacje z tego stanowiska. Aby zostać prezesem PKP PLK będzie musiał wziąć udział w konkursie na to stanowisko.

Przypominamy również, że od wczoraj w zarządzie PKP PLK zasiada Jacek Kałłaur, który w spółce będzie odpowiedzialny za sprawy pracownicze. Rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych prowadzi jeszcze jedno postępowanie kwalifikacyjne. Tym razem na członka zarządu – dyrektora ds. inwestycyjnych.

źródło: Rynek kolejowy
Grad - 15-04-2012, 22:37
Temat postu:
Jestem winien kilka słów wyjaśnienia odnośnie informacji podanej w tym temacie w dniu 2 marca. Otóż negocjacje trwały prawie do ostatniej chwili, proponowany skład zarądu PKP S.A. zmieniał się jak w kalejdoskopie. Pani M.Wasiak znalazła się w zarządzie glównie z powodu lobbystów związkowych, którym wypadek w Szczekocinach posłużył jako argument aby w zarządzie znalazła się chociaż 1 osoba z doświadczeniem w pracy na kolei.
pospieszny - 07-05-2012, 22:59
Temat postu:
PKP PLK potrzebuje nowego zarządu.

Rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa, wiceprezesa oraz trzech członków zarządu spółki.

Nowemu wiceprezesowi ma zostać powierzona funkcja dyrektora ds. strategii i rozwoju, a nowym członkom zarządu stanowiska dyrektorów odpowiednio ds. eksploatacji, a także utrzymania infrastruktury oraz inwestycji.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury do 16 maja. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano w dniach od 24 do 29 czerwca. Szczegółowe wymagania dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej spółki.

Od końca kwietnia obowiązki prezesa PKP PLK sprawuje Remigiusz Paszkiewicz. Kadencja dotychczasowego szefa spółki, Zbigniewa Szafrańskiego, zakończyła się.

źródło: wnp.pl
Pirat - 19-06-2012, 20:31
Temat postu:
Rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych wręczyła dziś nominację trzem członkom zarządu, w tym dwóm dotychczasowym – Józefie Majerczak odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury i Andrzejowi Pawłowskiemu, odpowiedzialnemu za sprawy eksploatacyjne, oraz jednemu nowemu - Aleksandrowi Wołowcowi, który będzie pełnił funkcje członka zarządu – dyrektora ds. inwestycyjnych.

Obecnie w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych zasiadają: Remigiusz Paszkiewicz, który zwyciężył konkurs na prezesa spółki, Józefa Majerczak, członek zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych oraz Andrzej Pawłowski, członek zarządu - dyrektor ds. eksploatacji, a także dwoje członków zarządu, którzy zostali zatrudnieni na podstawie indywidualnych kontraktów menedżerskich - Bogumiła Chebicka, odpowiedzialna za sprawy finansowe i ekonomiczne oraz Jacek Kałłaur odpowiadający w spółce za sprawy pracownicze.

Aleksander Wołowiec ukończył studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi na rzeszowskiej Politechnice. Przez ostatnie cztery lata pracował w Generalnym Dyrektoracie Komisji Europejskiej ds. Programowania Finansowego i Budżetu. Opracowywał tam m. in. wieloletnie prognozy finansowe. Wcześniej był doradcą polskiej reprezentacji w UE i członkiem Komitetu Budżetowego Rady Ministerialnej. W latach 1998-2002 pracował jako ekspert ds. integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych w Ministerstwie Finansów.

źródło: Rynek Kolejowy
pp - 20-06-2012, 07:15
Temat postu:
Marek Pawlik rozstaje się z PKP PLK

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy wiceprezes opuszcza szeregi spółki. Marek Pawlik pełnił również w PKP PLK funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. strategii i rozwoju. W latach 2002 – 2006 był koordynatorem zaangażowania przedstawicieli grupy PKP w prace, dotyczące ujednolicenia kolei w skali Europejskiej Wspólnoty. W 2004 roku zaangażował się również w działania Dyrektoriatu Energii i Transportu Komisji Europejskiej w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa transportu kolejowego. Przyczyny jego odejścia ze spółki na razie nie są znane.

Źródło: Kurier Kolejowy
mc2 - 20-06-2012, 09:00
Temat postu:
Pomimo faktu, że najlepiej wypadł w trwającym "konkursie". Sad
Pirat - 23-06-2012, 12:56
Temat postu:
W ramach nadzoru właścicielskiego Rada Nadzorcza PKP SA wyraziła zgodę na zajmowanie przez członków Zarządu PKP SA stanowisk w Radach Nadzorczych spółek z udziałem PKP SA.

Zgoda dotyczy Prezesa Zarządu PKP SA pana Jakuba Karnowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w „PKP CARGO” SA i „TK Telekom” oraz członków Zarządu - pana Piotra Ciżkowicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółek PKP Energetyka i „PKP Informatyka” oraz pani Marii Wasiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach „PKP Intercity” i KPTW „Natura Tour”.

Sprawowanie funkcji w Radach Nadzorczych przez członków Zarządu PKP SA będzie bez wynagrodzenia.

http://wolnadroga.pl/index.php?s=7&n=317158
Grad - 24-06-2012, 23:01
Temat postu:
Taką ciemnotę to można wciskać związkowcom. Wiem, że dyrektorzy zatrudnieni w PKP S.A. pobierają wynagrodzenie za członkostwo w radach nadzorczych spółek z Grupy PKP. Pracują w PKP S.A. i wyjeżdżają na 1 lub więcej dni w miesiącu otrzymując dodatkowe wynagrodzenie za uczestnictwo w radzie nadzorczej i co skandaliczne otrzymują jednocześnie płacę w PKP S.A. za dni w których byli przecież nieobecni.
Victoria - 27-06-2012, 14:46
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP Energetyka. Został tylko prezes

Jak nieoficjalnie dowiedział się Rynek Infrastruktury, z zarządu PKP Energetyki odwołanych zostało troje członków. Stanowisko zachował jedynie prezes – Tadeusz Skobel.

W miejsce odwołanych: dyrektora handlowego Grzegorza Grabowskiego, dyrektor ekonomiczno-finansowej – Gabrieli Dwornik oraz dyrektora technicznego Konrada Tulińskiego do składu zarządu powołano Martę Towpik (dyr. handlowa) oraz Wojciecha Szwankowskiego (dyr. finansowy). Tym samym zarząd spółki został odchudzony o jedno stanowisko.

źródło: Rynek Infrastruktury
wywrota2000 - 28-06-2012, 00:26
Temat postu: Bezmyslana rozrzutnosci czy korupcja a może normalność?
Marek Pawlik rozstaje się z PKP PLK

"Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy wiceprezes opuszcza szeregi spółki. Marek Pawlik pełnił również w PKP PLK funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. strategii i rozwoju. W latach 2002 – 2006 był koordynatorem zaangażowania przedstawicieli grupy PKP w prace, dotyczące ujednolicenia kolei w skali Europejskiej Wspólnoty. W 2004 roku zaangażował się również w działania Dyrektoriatu Energii i Transportu Komisji Europejskiej w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa transportu kolejowego. Przyczyny jego odejścia ze spółki na razie nie są znane."

Źródło: Kurier Kolejowy

Jak to nie są znane? Wystarczy dobrze poczytać w Internecie i sprawa jest jasna dlaczego.

PKP PLK to gniazdo bezmyślnej rozrzutności, a może i przemyślnej korupcji.
Artykuł tygodnika "NIE" pod tytułem "Pizdolino":

http://infokolej.pl/docs/plk/pizdolino.jpg

Artykuł tygodnika "NIE" pod tytułem "Kolej na zamach"

http://nie.com.pl/art26321.htm

Sprawą nawet zainteresowało się ministerstwo i sejm

poniżej stenogramy

ZAPYTANIE POSŁA BORKOWSKIEGO
Poseł Jerzy Borkowski:

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W związku z ostatnimi wydarzeniami - katastrofą kolejową w Szczekocinach oraz serią kolizji kolejowych: 23 maja w stolicy, 27 maja w Ciechanowie, 28 maja w Gliwicach, kiedy pociąg elf nie zatrzymał się na stacji i przejechał przez stację, oraz 29 maja, kiedy miało miejsce ostatnie wykolejenie 3 wagonów - wydaje mi się, że ministerstwo nie za bardzo wie, co dzieje się na kolei i nie za bardzo panuje nad całą sytuacją. W związku z zaistniałymi zdarzeniami i podejrzeniem o niegospodarność i złą dystrybucję finansową, co wynika z doniesień prasowych, mam następujące pytanie: Kto w ministerstwie sprawuje nadzór nad biurami kontroli i audytu działającymi w spółkach PKP oraz nad działaniami Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe i monitoruje tę działalność? Według informacji prasowych w wyniku działań zarządu w spółce mogło dojść do poważnych nadużyć finansowych na szkodę spółki. Chodzi m.in. o zakup oprogramowania firmy Microsoft na kwotę ponad 31 mln zł w trybie umowy Enterprise. Przewidywano zakup 3-letnich licencji uprawniających do korzystania z oprogramowania do 6 tys. komputerów. Przeważająca większość tych komputerów ma przestarzały system operacyjny Windows XP, z którym nie współpracują programy z pakietem Enterprise, a więc trzeba je wymienić. Zakupiony za ponad 30 mln zł system Enterprise jest więc niewykorzystany, a za 1,5 roku kończy się licencja zgodnie z uchwałą zarządu nr 243 z 7 czerwca 2010 r.

Drugie pytanie. W kwietniu 2012 r. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg otwarty na wymyślenie sposobu wykorzystania programu Enterprise. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez spółkę z Łodzi - na przygotowanie oferty potrzeba było tylko 7 dni - która automatycznie zleciła podwykonawstwo Microsoftowi, o wartości zamówienia 1138 tys. zł. Panie ministrze, stawiam pytanie: Czy nie byłoby zasadne przeznaczyć te olbrzymie, beztrosko zmarnowane pieniądze na szkolenie pracowników PKP bądź na poprawę bezpieczeństwa na kolei? (Dzwonek)

Pani marszałkini, jeżeli pani pozwoli, jeszcze 20 sekund, zadam jedno pytanie.

Trzecie pytanie. Kto zezwolił na ujawnienie tajemnicy dotyczącej działania dwóch systemów informatycznych, kluczowych dla sprawnego zarządzania ruchem pociągów na torach? Chodzi o systemy wspomagania dyżurnego ruchu: SWDR i system ewidencji pracy eksploatacyjnej. Tajemnicę tę ujawniono przy okazji ogłoszenia przetargu w marcu 2012 r., SEPE udostępnił on-line dane o pracy przewozowej, ewidencji ludności, pracy eksploatacyjnej wpływającej na ruch pociągów, raporty na temat obciążenia linii, opóźnień i ich przyczyn oraz autoryzacji przejazdu pociągów. Aż strach pomyśleć, co może się wydarzyć, gdy średnio rozgarnięty informatyk wykorzysta te informacje. Dziękuję bardzo.


ODPOWIEDZ MINISTRA
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W pierwszej kolejności chciałbym podziękować posłowi za zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa na polskich kolejach. Jest to również przedmiotem troski resortu. W dniu dzisiejszym, jak państwo wiedzą, o godz. 17 odbywa się posiedzenie Komisji Infrastruktury poświęcone właśnie tej kwestii, tak że sprawy bezpieczeństwa zostaną na niej omówione.

Odnosząc się do kwestii podniesionych przez pana posła, spieszę poinformować, że w związku z informacjami dotyczącymi nieprawidłowości przy dokonywaniu zakupów sprzętu, usług i systemów informatycznych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA na polecenie prezesa zarządu spółki, które zostało wydane 17 maja br., zostały wszczęte wyraźne kontrole w biurze informatyki centrali spółki oraz w innych jednostkach organizacyjnych. Są one prowadzone przez powołane do tego celu Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego PKP PLK. Co jest przedmiotem kontroli? Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie zgodności zrealizowanych i realizowanych postępowań przetargowych z planu zamówień publicznych. Kontrole te są przeprowadzane zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub regulaminami udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa za okres od 2009 r. do teraz. I to dotyczy wszystkich trybów udzielania zamówień z wyszczególnieniem ich ilości i wartości oraz ze szczególnym uwzględnieniem zamówień z wolnej ręki. W ramach kontroli badane są również takie kwestie, jak: prawidłowość zakupu sprzętu, usług i rozwiązań informatycznych dla PKP PLK od 2011 r., przy uwzględnieniu umów-zleceń, umów o dzieło, umów o doradztwo w biurze informatyki centrali spółki, dzielenie udzielanych zamówień na mniejsze, czego jedynym celem było obejście obowiązujących w tym zakresie norm prawnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych spółki, realizacja zakupów sprzętu informatycznego, oprogramowania i usług doradczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych spółki z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, rozpoznanie potrzeb informatycznych PKP PLK oraz rozpoznanie rynku, jakie miało biuro informatyki spółki, określające zapotrzebowania i składające wnioski do zarządu.

Kontrola da również odpowiedź na takie m.in. pytania: Czy faktycznie miał miejsce zakup przez PKP PLK nieużytkowanych programów Microsoft? Jeżeli tak, to kiedy i za jaką kwotę oraz jakie było źródło finansowania? Czy doszło do zakupu programu Enterprise, za jaką cenę? Jakie było uzasadnienie pozyskania programu i w jaki sposób ten program jest wykorzystywany?

W tej chwili jest dokonywana analiza pozyskanej od jednostek organizacyjnych spółki dokumentacji związanej z kontrolą w zakresie obowiązującej w spółce koncepcji i strategii oraz zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami.

Spieszę też poinformować, że zakres kontroli dotyczy okresu od 2003 r. do chwili obecnej. Można przewidywać, że wstępne ustalenia, jeśli chodzi o tę kontrolę, zostaną poczynione do końca czerwca oraz że zostaną z niej wyciągnięte wnioski i powstanie harmonogram dalszych działań. Dziękuję za uwagę.

(Poseł Jerzy Borkowski: Ale trzecie pytanie, panie ministrze.)

WIĘC WSZYSTKO TU JEST CHYBA JASNE CZEMU ODCHODZI

Marek Pawlik nadzoruje Biuro Informatyki, którym to z kolei zarządza Jacek Baldy

Jeden wnioskował, drugi akceptował te podwójne zakupy o których piszą. Very Happy

Nikt normalny lub bez powodu nie narażałby spółki na takie duże straty finansowe o jakich piszą, bo w grę może wchodzić kilknaście lub nawet kilkadziesiąt milionów złotych !!!!!!, które zostały wyprowadzone ze Spółki.

Pytanie należy postawić: Czym ich nakłoniły firmy do takich działań?

Wiec to i tak dobrze że tak grzecznie się z nimi obchodzą, a nie wyrzucają dyscyplinarnie lub nie zgłaszają do prokuratury
pp - 28-06-2012, 14:24
Temat postu:
Tytułem uzupełnienia postu Victorii z d. 27.06.12:

Zmiany w zarządzie PKP Energetyka. Został tylko prezes

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Rynek Infrastruktury, z zarządu PKP Energetyki odwołanych zostało troje członków. Stanowisko zachował jedynie prezes – Tadeusz Skobel. Zarząd spółki został pomniejszony o jedno stanowisko.

W miejsce odwołanych: dyrektora handlowego Grzegorza Grabowskiego, dyrektor ekonomiczno-finansowej – Gabrieli Dwornik oraz dyrektora technicznego Konrada Tulińskiego do składu zarządu powołano Martę Towpik (dyr. handlowa) oraz Wojciecha Szwankowskiego (dyr. finansowy). Tym samym zarząd spółki został odchudzony o jedno stanowisko.

Cały czas pod znakiem zapytania stoi prywatyzacja PKP Energetyka. Wątpliwości budzi bowiem kwestia tego, czy sprzedaż spółki nie ograniczy przewoźnikom dostępu do infrastruktury kolejowej. Eksperci rekomendują przede wszystkim, by podstacje trakcyjne zostały przekazane zarządcy infrastruktury kolejowej – Polskim Liniom Kolejowym, bowiem monopolistyczna pozycja PKP Energetyki nie służy wolnemu rynkowi i obniżaniu cen za energię trakcyjną.

W marcu 2011 r. Railway Business Forum przygotował raport o polskiej elektroenergetyce kolejowej.

Źródło
Rynek Kolejowy

Parę słów z mojej strony. Po artykułem sporo komentarzy. Negatywnych (zbieg okoliczności?. Mój też będzie negatywny. Co to za eksperci (i za jakie pieniądze) rekomendowali przekazanie do PLKi samych podstacji trakcyjnych? Co zostanie w Energetyce? Druty? Kto w PLK SA zna się na elektroenergetyce? Przecież to się kompletnie kupy nie trzyma.
Ekipa Nowak & Tusk pokazali klasę. Rzygać się już nie chce. Ale czego można się spodziewać po politologu i malarzu kominów?

Wspomniany raport o elektroenergetyce jest tutaj: Raport RBF "Elektroenergetyka Kolejowa"
voodu - 29-06-2012, 19:57
Temat postu:
We wtorek 03.07.2012 Ci co mieli być nie do ruszenia w spółkach PKP zostaną ruszeni. Do wtorku. Będzie ciekawie.
Pirat - 30-06-2012, 12:49
Temat postu:
Z PKO TFI do rady nadzorczej PKP LHS

Na podstawie uchwały wspólników spółki PKP LHS z dnia 28 czerwca, zmianie uległ skład rady nadzorczej. Ze składu rady odwołano Tadeusza Skobla dotychczasowego przewodniczącego rady nadzorczej. Jego miejsce zajął Łukasz Górnicki, były rzecznik prasowy PKO TFI.

Tomasz Skobel jest prezesem PKP Energetyka. W ostatnich dniach zarząd tej spółki został odwołany, za wyjątkiem właśnie prezesa Skobla. Funkcję przewodniczącego rady nadzorczej LHS powierzono Łukaszowi Górnickiemu, dotychczasowemu członkowi tej rady. Powołano także nowego członka rady - Przemysława Ciszaka.

Łukasz Górnicki był rzecznikiem prasowym PKO TFI, którego prezesem był obecny prezes PKP SA Jakub Karnowski. Obecnie Górnicki jest również dyrektorem Biura Zarządu PKP SA.

źródło: Rynek Kolejowy
Pirat - 30-06-2012, 13:01
Temat postu:
Dymecki i Panfil w zarządzie WKD

Rada nadzorcza Warszawskiej Kolei Dojazdowej poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonała wyboru zarządu spółki. Na stanowisko prezesa na kolejną kadencję powołano Grzegorza Dymeckiego. Dołączył do niego związany do tej pory z Kolejami Mazowieckimi Michał Panfil jako członek zarządu, dyrektor ds. handlowych.

Grzegorz Dymecki jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej - specjalność maszyny i aparaty elektryczne. Wcześniej ukończył Pomaturalne Studium Zawodowe Ministerstwa Komunikacji w specjalności trakcja elektryczna. Od 1973 roku związany z PKP, kolejno na stanowiskach m.in. głównego inżyniera i zastępcy naczelnika lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim. W roku 1994 współorganizator Zakładu Eksploatacji Linii WKD obejmującego wszystkie komórki niezbędne do zorganizowania przewozów i zarządzania infrastrukturą linii kolejowych WKD, w tym energetykę, automatykę, trakcję, ruch, drogę kolejową, handel. Zastępca dyrektora Zakładu Eksploatacji Linii WKD, a od 2001 roku współorganizator spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa i członek zarządu spółki - dyrektor techniczny. Od listopada 2004 prezes zarządu WKD.

Michał Panfil jest absolwentem Instytutu Transportu Kolejowego w Leningradzie o specjalności eksploatacja kolei. Z koleją jest związany od 1980r. Pierwsze doświadczenia zdobywał jako dyżurny ruchu, technolog inżynier, naczelnik stacji, naczelnik rejonu, był zastępcą dyrektora Zakładu Infrastruktury w Kutnie i w Łodzi, likwidatorem Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej w Warszawie. Później związany z PKP PLK: Oddział Regionalny Warszawa oraz Centrum Realizacji Inwestycji Warszawa. Michał Panfil, od marca 2008r., był członkiem rady nadzorczej spółki Koleje Mazowieckie, a od lipca 2010 r. powołany na stanowisko członka zarządu, dyrektora handlowego Kolei Mazowieckich. W lipcu tego roku w wyniku postępowania konkursowego zostanie zastąpiony na tym stanowisku przez Dariusza Grajdę.

źródło: Rynek Kolejowy
Grad - 30-06-2012, 14:54
Temat postu:
voodu napisał/a:
We wtorek 03.07.2012 Ci co mieli być nie do ruszenia w spółkach PKP zostaną ruszeni. Do wtorku. Będzie ciekawie.

Wiem, słyszałem o tym ale nie ma pewności czy do tego dojdzie. To trochę dziwna sytuacja. Wypowiedzenia umowy o pracę (lub jak ją zwał tak zwał) dokonuje się pod koniec miesiąca a nie na początku.
Mimo wszystko mam nadzieję, że wywalą leśnych dziadków ze stanowisk menadżerskich, którzy osiągneli wiek emerytalny - 60 lat. Także liczę na wywalenie tych, którzy nie ujawniają się z tym, że przepracowali tyle lat, że ten wiek uprawniający do odejścia na emeryturę osiągneli. Stare pryki na kolei po osiągnięciu 60 lat nie mają prawnej ochrony przedemerytalnej gdyż wiek emerytalny osiągneli Język
Co innego dotyczy tych, którzy nie pracują na kolei. Ci poza wyjątkami muszą pracować conajmniej do 65 lat.
voodu - 30-06-2012, 15:52
Temat postu:
Dojdzie, Ci ludzie są na kontraktach i w każdej chwili można je wypowiedzieć. Do wtorku poczekamy.
l'osservatore - 01-07-2012, 09:30
Temat postu:
To jest właśnie jedna z cech kontraktów, o czym pisze przedmówca. Na kontraktach jest duża kasa, spotkania, drinki, nie zawsze wielka odpowiedzialność, ale ... przychodzi dzień, kiedy delikwentowi się mówi po prostu "panu już dziękujemy". I nie trzeba przy tym podawać przyczyny, jak by to miało miejsce w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę.


Cytat:
Mimo wszystko mam nadzieję, że wywalą leśnych dziadków ze stanowisk menadżerskich, którzy osiągneli wiek emerytalny - 60 lat.

Też mam taką nadzieję. Ci ludzie mają większa emeryturę, niż szeregowi pracownicy pensję, a w zasadzie niczym nie ryzykują. Ktoś powiedzmy w wieku średnim musi się starać, by utrzymać się na stanowisku, bo jak go wywalą ze stanowiska w wieku 40+ lub 50+, to może nie znaleźć posady nie tylko kierowniczej, a nie żadnej. Z kolei ktoś, kto ma już prawo do emerytury nie ma motywacji, bo nie ma nad sobą bata, jednocześnie mając zapewniony dochód do końca swoich dni. jeden z takich dyrektorów - emerytów sam się chwalił, ze teraz to ma Meksyk, luz-blues, a jak go wcurvią, to .... po prostu pójdzie na emeryturkę.
Miałem zaproponować obstawianie, kogo wywalą, ale ponieważ cierpliwość bywa nagrodzona, poczekajmy wszyscy do wtorku.
Pirat - 02-07-2012, 16:47
Temat postu:
Zmiany w zarządach PKP Cargo i PKP Intercity

Jak dowiedział się „Rynek Kolejowy”, zarządy spółek PKP Cargo i PKP Intercity czekają spore zmiany. Oba przedsiębiorstwa będą miały trzyosobowe zarządy, w których pojawią się nowe twarze. Nie będzie jednak zmian na stanowiskach prezesów obu spółek.

W PKP Cargo prezesem pozostanie Wojciech Balczun. Swoje stanowiska stracą Janusz Lach, członek zarządu ds. finansowych, Witold Bawor, członek zarządu ds. eksploatacyjnych, Ireneusz Wasilewski, członek zarządu ds. pracowniczych oraz Daniel Ryczek, członek zarządu ds. strategii. Swoją posadę w zarządzie zachowa Marek Zaleśny, który odpowiada za sprawy handlowe. Nowym członkiem zarządu zostanie Łukasz Boroń, który do tej pory był wiceprezesem Erste Securities Polska i odpowiadał za projekty z obszaru fuzji i przejęć.

W zarządzie PKP Intercity stanowiska nie straci tylko prezes Janusz Malinowski. Oznacza to pożegnanie z zarządem PKP Intercity dla Lucyny Krawczyk, członka zarządu ds. finansowych, Wojciech Partyki, członka zarządu ds. handlowych, Katarzyny Zimnickiej-Jankowskiej, członka zarządu ds. strategii oraz Tadeusza Matyli, członka zarządu ds. technicznych. Zastąpią ich: Marcin Celejewski jako członek zarządu ds. handlowych oraz Paweł Hordyński jako członek zarządu ds. finansowych.

Marcin Celejewski pracował ostatnio na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży i marketingu w firmie logistycznej Fiege Polska. Wcześniej, w latach 2008-2010 tę samą funkcję pełnił w liniach lotniczych Qatar Executive (Qatar Airways – Business Jet). Swoją karierę zawodową zaczynał w Polskich Liniach Lotniczych LOT w 2000 roku.

Paweł Hordyński od 2010 r. był wiceprezesem Grupy Kapitałowej FAM, która działa w segmencie cynkowniczym, obiektów modułowych oraz tkanin przemysłowych. Przedtem, w latach 2008-2010 pracował na stanowisku członka zarządu ds. finansowego spółki Termisil Huta Szkła Wołomin.

Obaj są absolwentami Szkoły Głównej Handlowej.

źródło: Rynek Kolejowy
Lausitzer - 02-07-2012, 17:49
Temat postu:
no cóż.... ciekawe, czy rozpadnie się zakonserwowany od lat przez pewnego członka zarządu IC układ patologiczny. Confused
Punisher - 02-07-2012, 18:56
Temat postu:
Handlowcy, bankowcy itp. Zachandlują, przez banki kupią nowy tabor (kryterium cena) bo nikt z nich na sprawach technicznych się nie zna. PO robi TKM w najgorszym wydaniu. Mad
voodu - 02-07-2012, 19:39
Temat postu:
Potwierdziło się. Mam również nadzieję, że wymienią jeszcze dyrektorów zakładów może centralnego i północnego.
Gacek - 02-07-2012, 19:51
Temat postu:
voodu napisał/a:
Potwierdziło się. Mam również nadzieję, że wymienią jeszcze dyrektorów zakładów może centralnego i północnego.


I co?Trzeci powrót Antoniego?
voodu - 02-07-2012, 20:09
Temat postu:
Kolego Gacku ja mam na myśli zmiany na lepsze nie na gorsze. Kolei potrzeba zdeterminowanych, dążących do wspólnego dobra fachowców, a nie populistów i fantastów.

[ Dodano: 02-07-2012, 21:13 ]
Napisałem wcześniej, że zostaną ruszeni Ci co byli nie do ruszenia. Prosty przykład Lusi od 11 lat dyrektor ekonomiczny, członek zarządu. Nie pomyliłem się, a za dużo też nie mogę tu pisać. Pozdrawiam.
l'osservatore - 02-07-2012, 20:45
Temat postu:
Czyżby zatem mieli tą panią posłać tam, gdzie są wszyscy dyrektorzy, którzy przestali nimi być? A swoją drogą Drogi Przedmówco zastanawiającym jest, czy rzeczywiście aktualny prezes IC jest aż tak dobry, czy jest po prostu kolejną osobą "nie do ruszenia"? Bo o Balczunie - wydaje mi się, że jest względnie dobry.

Pozdrawiam wszystkich
Gacek - 02-07-2012, 21:14
Temat postu:
l'osservatore napisał/a:
A swoją drogą Drogi Przedmówco zastanawiającym jest, czy rzeczywiście aktualny prezes IC jest aż tak dobry, czy jest po prostu kolejną osobą "nie do ruszenia"? Bo o Balczunie - wydaje mi się, że jest względnie dobry.


Pytanie czy nie został tylko dla zachowania ciągłości. Przez wiele lat taką pamięcią spółki była Lucyna K.- dziś nastąpił jej koniec. Należy jednak pamiętać, że niektórzy ludzie to nie tylko ludzie- to instytucje. Jeśli chce się zmienić te spólkę należy te instytucje zlikwidować. Inaczej zmiana jest tylko mydleniem oczu.
fury - 02-07-2012, 21:22
Temat postu:
l'osservatore : Masz wątpliwości, ale ja tłumaczę to sobie tak. Zmiany kadrowe zeszły na poziom spółek wykonawczych a to już wyższa szkoła jazdy, więc byłoby dużym ryzykiem wpychać pasażerów na stanowiska prezesów. Póki co PO obstawia stanowiska członków zarządu. Przyjdzie czas, że i prezesi zostaną wymienieni. Młodzi ludzie szybko się uczą - przynajmniej tak im się wydaje.
Punisher - 03-07-2012, 06:26
Temat postu:
Piszecie o wymianie kadr, że młodzi szybko się uczą, że trzeba rozbić betonowe układy. To wszystko prawda. Do tej pory niemal w każdym resorcie ministrem był ktoś z branży (np. zdrowia-lekarz) a w transporcie-polityk. Obecnie wprowadza się na szczebel spółek swoich. Dziwne, że większość krytykowanych, odwołanych z firm państwowych znajduje zatrudnienie u tzw. prywaciarzy, przecież tam rządzi ekonomia, nie ma układów. Czy komuś zależy by spółki z grupy PKP miały jak najgorsze wyniki finansowe? Przecież to w wielu przypadkach sabotaż.
gumis - 03-07-2012, 10:59
Temat postu:
Ciekawe jaką niespodziankę przygotowało władztwo IC na spotkania 06.07.2012? Zmiany organizacyjne plus personalne oraz zmiany w funkcjonowaniu IC. Brzmi zachęcająco ! Ciekawe kto się już spakował? Może "mój" Zbysio? Smile Kogo będą "bronić" zwiąchole? Ciekawe, że spotkanie w Wawie i na zakładach w tym samym czasie. Atak frontalny ? Zalakowane koperty otwierać w tym samym czasie.
Pirat - 03-07-2012, 12:36
Temat postu:
Reorganizacja w zarządach spółek Grupy PKP

Zwiększenie efektywności biznesowej spółek i poprawa jakości działania z punktu widzenia ich klientów- to cele, które przyświecają zmianom w zarządach spółek Grupy PKP. Spółkami PKP Cargo, PKP Intercity i PKP Energetyka kierować będą trzyosobowe zarządy: prezes i członkowie zarządu, odpowiedzialni kolejno za biznes i finanse. Łącznie liczba członków zarządu zmniejszyła się z piętnastu do dziewięciu osób.

W zarządzie spółki PKP Cargo S.A. pozostali: Wojciech Balczun - prezes zarządu i Marek Zaleśny - członek zarządu, odpowiedzialny za pion biznesowy. Do zarządu spółki dołączył Łukasz Boroń, który zajmie się jej finansami.

W spółce PKP Intercity S.A. na stanowisku prezesa zarządu pozostał Janusz Malinowski. Do zarządu powołani zostali: Marcin Celejewski, kierujący pionem biznesowym i Paweł Hordyński, który odpowiadał będzie za finanse spółki.

W spółce PKP Energetyka S.A. na stanowisku prezesa zarządu pozostał Tadeusz Skobel. Do zarządu powołani zostali: Wojciech Szwankowski, odpowiedzialny za pion biznesowy i Marta Towpik, odpowiedzialna za finanse.

Zmiany w zarządach spółek to pierwszy krok w procesie restrukturyzacji Grupy PKP. Zmiany te mają w znaczący sposób usprawnić ich działanie zarówno w sferze biznesowej jak i finansowej, co w perspektywie znajdzie odzwierciedlenie zarówno w trwałym budowaniu dobrych relacji z klientami, jak i poprawie wyników finansowych tych firm - mówi Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP S.A.

Decyzje o zmianach w zarządach trzech spółek Grupy PKP podjęły Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Noty biograficzne:

Łukasz Boroń, jest absolwentem Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w procesach restrukturyzacji, fuzji, przejęć, wycen i finansowania firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w polskiej spółce konsultingowej ACCESS 2. Przez cztery lata pracował w cenionej międzynarodowej firmie konsultingowej KPMG Corporate Finance, gdzie jako wicedyrektor działu odpowiadał za doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć, wycenach i restrukturyzacji.
Od 2011 roku był wicedyrektorem Erste Group Bank AG Investment Banking w Wiedniu, wiodącego banku w Europie Środkowo- Wschodniej, gdzie odpowiadał za procesy, związane z fuzjami i przejęciami.

Paweł Hordyński, jest absolwentem Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzania i Marketingu na UW oraz studiów MBA na uniwersytecie w Illinois.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania. Zajmował się optymalizacją kosztów i restrukturyzacją w firmach produkcyjnych. Uczestniczył w procesach negocjacji i przejęć podmiotów branży mediowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w firmach polskich i zagranicznych, jak: TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A., MANPOWER Polska Sp. z o.o., MATERNE Polska Sp. z o.o. czy spółkach notowanych na GPW, jak: FAM Grupa Kapitałowa S.A. i Platforma Mediowa Point Group S.A. (wydawca WPROST, Machina, FILM).

Marcin Celejewski, jest absolwentem zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i doktorantem w Kolegium Zarządzania i Finansów.

W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiadał za budowę i zarządzanie planami strategicznego rozwoju biznesu w firmach polskich i zagranicznych. Z powodzeniem tworzył strategie sprzedaży, politykę cenową i zarządzał innowacyjnymi kontraktami handlowymi.

Był dyrektorem siatki połączeń PLL LOT w Warszawie, odpowiedzialnym za głęboką restrukturyzację spółki. Odpowiadał również za zarządzanie i wyniki finansowe PLL LOT w Portugalii i Hiszpanii, zwiększając znacząco pozycję rynkową firmy. Jako menadżer marketingu i sprzedaży w Qatar Executive (Qatar Airways) opracował i wdrażał strategię handlową nowego podmiotu na rynku. Budował i zarządzał międzynarodowymi strukturami sprzedaży firmy. Był również dyrektorem marketingu i sprzedaży w spółce FIEGE Polska.

Marta Towpik, jest absolwentką ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa biznesowego, usług atestacyjnych i zarządzania firm branży energetycznej i sektora gazowego. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej odpowiadała m.in. za badanie sprawozdań finansowych, wprowadzanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości czy ustalanie polityki rachunkowości spółek polskich i zagranicznych.
Była menadżerem w firmie Deloitte UK w Londynie, zaangażowanym w pracę nad projektami dla rządu brytyjskiego. W Polsce była członkiem zarządu spółki Deloitte Audyt oraz dyrektorem audytu i członkiem grupy ekspertów, świadczących usługi dla firm sektora energetycznego. Była członkiem zarządu spółki Ipsa Finance i dyrektorem finansowym firmy Bioenergia.

Wojciech Szwankowski, jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Handlowej we francuskim Rouen (MSc Masters in European Mangement).

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w wiodących bankach inwestycyjnych na świecie. Przez szereg lat doradzał całej gamie klientów od funduszy inwestycyjnych po korporacje międzynarodowe, w zakresie szeroko pojętej bankowości – inwestycji i finansów. Jest cenionym specjalistą bankowości inwestycyjnej.

Pracę zawodową rozpoczął w Paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W JP Morgan w Londynie był pracownikiem departamentu handlu instrumentami kredytowymi. Następnie pracował w Goldman Sachs – Securities Division, odpowiadając za relacje z funduszami oraz bankami, zaangażowanymi w inwestycje na rynkach wschodzących. Przez ostatnie trzy lata zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego Goldman Sachs - Securities Division, odpowiedzialnego za działalność banku na terenie Polski.

Łukasz Kurpiewski
Rzecznik prasowy Grupy PKP

źródło: http://www.pkp.pl/node/5577
ofelia - 03-07-2012, 15:24
Temat postu:
Nie wiem skąd tyle euforii po dokonanych zmianach. Te zmiany niczego nie zmieniają. Odwołani prezesi, w randze dyrektorów będą robić to samo co do tej pory. Z tą samą kasą. Prestiż mniejszy? Nie będą na salonach? Wprost przeciwnie. Będą tak samo ważni jak byli, tak drogocenni jak byli, ba będą ważniejsi bo powołani prezesi bez ich doradztwa nie podejmnie żadnej decyzji bo poprostu na tym się nie zna. Kto, np. w Cargo miałby, z ramienia zarządu zajmować się eksploatają? Nikt nie ma przygotowania więc bedzie bardzo ważny p. I.W. a od taboru? W.B. Odpowiedzialności mniej pracy mniej kasa ta sama. Żyć nie umierać. Podobnie jest we wszystkich spółkach. Zmniejszono ilościowo składy zazrządów ale rozbudowany niższy szczebel zarządzania. Tylko w Kolejach Dolnośląskich rozszerzono skład Zarządu. ciekawe po co?
l'osservatore - 04-07-2012, 10:36
Temat postu:
Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. Czy zatem mam rozumieć, ze ci, co do tej pory byli członkami zarządów do spraw handlowych, technicznych etc. będą teraz dyrektorami pionów? Burdel na kółkach doprawdy.
Ciekawy jestem jednakże, kiedy przyjdzie kolej na prezesów?
ofelia - 04-07-2012, 14:15
Temat postu:
100% że w Caro Byli prezesi będą pełnili swoje role jako dyrektorzy pionowi. Trzy osobowy Zarząd Cargo, wystarczy spojrzeć na skład, nie jest w stanie zająć sie eksploatacją, taborem, zagranicą. Ot zmiany. tak jak w PKP SA
l'osservatore - 04-07-2012, 22:01
Temat postu:
Cytat:
Dziwne, że większość krytykowanych, odwołanych z firm państwowych znajduje zatrudnienie u tzw. prywaciarzy, przecież tam rządzi ekonomia, nie ma układów.


Jak ktoś chce znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego prywatni zatrudniają odwołanych z państwowych, polecam bardzo znaną powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza "Kariera Nikodema Dyzmy". Stawiam dobre piwo "Ciechan" z browaru po sąsiedzku, jak ktoś mi odpowie na pytanie: "Dlaczego Leon Kunicki vel Kunik zaproponował posadę Nikodemowi Dyzmie, który nigdzie nie mógł znaleźć pracy? Podpowiedź: z tych samych powodów prywaciarze zatrudniają odwołanych dyrektorów z państwowych posad.
Jak nikt nie odpowie, to za parę dni ja powiem
Pozdrawiam wszystkich
Noema - 04-07-2012, 22:32
Temat postu:
Cytat:
Dziwne, że większość krytykowanych, odwołanych z firm państwowych znajduje zatrudnienie u tzw. prywaciarzy, przecież tam rządzi ekonomia, nie ma układów.

Jeśli chodzi o odwoływanych prezesów i dyrektorów ze spółek PKP to owszem znajdują zatrudnienie w prywatnych firmach, ale zazwyczaj tylko w tych, które żerują na kolei.

Prywatne firmy robiące interesy na kolei nie "kupują" pracy czy wiedzy akademickiej. Kupują informacje, kontakty, znajomości i dojścia w spółkach PKP i PR, które oferują odwołani prezesi i dyrektorzy.
l'osservatore - 04-07-2012, 23:44
Temat postu:
W jakimś sensie Przedmówczyni odpowiedziała na moje pytanie. Kunicki dał posadę Dyzmie, bo był przekonany, że ten jest przyjacielem ministra, od którego chciał uzyskać zamówienie (nomen omen na podkłady kolejowe, a więc jakiś związek z branżą jest Smile ) A Dyzma wykorzystał sytuację, ale do czasu, bo w końcu - jak to mówią - "sprawa się rypła".
Tak też jest i tutaj. Jest masa przykładów, gdzie koleś (lub koleżanka) wywalona ze stanowiska w grupie PKP (tudzież w spółce samorządowej) znajduje posadę u producenta, względnie "naprawiacza" (celowo użyłem takiego słowa) taboru, potem wraca do inne spółki samorządowej, bo zna adresy, kontakty.
No cóż, chyba powinienem postawić "Ciechana" Noemie Smile
Pozdrawiam
Beatrycze - 06-07-2012, 21:30
Temat postu:
Zmiana na stanowisku prezesa Dworca Polskiego

Jeszcze w lutym Ministerstwo Transportu zastanawiało się nad likwidacją spółki Dworzec Polski. Ostatecznie do tego nie doszło. Sa jednak zmiany w spółce. Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", Lucynę Roszyk zastąpił na stanowisku prezesa Jan Dziembaj.

Zmianę na stanowisku prezesa spółki potwierdził dziś rzecznik PKP SA Łukasz Kurpiewski. Dlaczego Lucyna Roszyk została odwołana? - Taka była decyzja. Nie komentujemy tej zmiany - ucina rzecznik. Nowy prezes Jan Dziembaj od kwietnia jest dyrektorem projektu w spółce PKP SA, która jest właścicielem Dworca Polskiego. Na początku ubiegłego roku przez trzy miesiące pracował jako audytor w PKO TFI, skąd do PKP SA przyszedł obecny prezes Jakub Karnowski. Dziembaj jest też prezesem firmy JMD Consulting.

Spółka Dworzec Polski powstała w połowie listopada 2010 roku. Została utworzona na bazie „uśpionej” spółki Konsorcjum Taborowe SA należącej do Grupy PKP. Prezesem spółki został Jacek Prześluga, jednak w grudniu 2011 roku zrezygnował ze stanowiska. Zastąpiła go właśnie odwołana Lucyna Roszyk. Początkowo spółka miała być zarządcą dworców, jednak obecnie jest spółką usługową, wykonującą zadania w zakresie komercjalizacji powierzchni reklamowych i dystrybucji biletów.

źródło: Rynek Kolejowy
fury - 07-07-2012, 07:11
Temat postu:
"Rynek Kolejowy" o nowym prezesie Dworca Polskiego napisał tak:
Cytat:
Dziembaj jest też prezesem firmy JMD Consulting.
Gdyby napisał, że Dziembaj prowadzi jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w warszawskiej Falenicy pod firmą:

JAN DZIEMBAJ JMD CONSULTING

to bym się zgodził. Sam Dziembaj w różnych miejscach w internecie nazywa siebie dyrektorem zarządzającym, po angielsku oczywiście. Lubimy upiększać swoje życiorysy, tylko po cholerę robi to "Rynek Kolejowy"?

// Post zmoderowany ~Pirat
l'osservatore - 07-07-2012, 17:28
Temat postu:
Ale kim jest ten pan Dziembaj oprócz tego, że prowadzi działalność gospodarczą? Może ktoś zna jego dossier? I czyim jest znajomkiem, ze bez konkursu znalazł się tu, gdzie się znalazł?
Beatrycze - 08-07-2012, 00:29
Temat postu:
fury napisał/a:
Sam Dziembaj w różnych miejscach w internecie nazywa siebie dyrektorem zarządzającym, po angielsku oczywiście.

Na fejsbuku przedstawia się jako Managing Director & CEO w firmie JMD Consulting.

Managing Director to dyrektor zarządzający.
CEO rzadko jest tłumaczone na polski, odpowiednikiem jest tu zazwyczaj prezes. CEO jest najwyższym stanowiskiem w danej firmie.

Ja również prowadzę działalność gospodarczą i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby się tak tytułować. Moi pracownicy uznaliby mnie za wariatkę.
Noema - 08-07-2012, 13:43
Temat postu:
Beatrycze, no bo Ty nie jesteś MWzWM. To znaczy jesteś młoda i wykształcona, ale z zadupia, a nie z wielkiego miasta. A co stolyca to stolyca. Tam lansowanie się po angielsku jest trendy. Dla nas prowincjuszek ze Zgorzelca to jest komiczne.
l'osservatore - 10-07-2012, 11:47
Temat postu:
Ale nadal nikt nie wie, kto wylansował nowego prezesa Dworca Polskiego
Rodriges - 10-07-2012, 12:53
Temat postu:
Cytat:
no bo Ty nie jesteś MWzWM. To znaczy jesteś młoda i wykształcona, ale z zadupia, a nie z wielkiego miasta. A co stolyca to stolyca. Tam lansowanie się po angielsku jest trendy. Dla nas prowincjuszek ze Zgorzelca to jest komiczne.

Nowy prezes Dworca Polskiego też jest z prowincji. Ludzie z prowincji w stolicy częściej są awansowani niż miejscowi. A to dlatego, że na ogół Warszawiak nie może sobie pozwolić na to żeby był chamem. A niestety takich właśnie awansuje się w kapitalistycznej Polsce.
Pirat - 17-08-2012, 12:41
Temat postu:
PKP Informatyka ma nowego prezesa

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", nowym prezesem PKP Informatyka został Sławomir Nowicki. Informacja nie została jeszcze potwierdzona przez biuro prasowe PKP SA. - Szykujemy komunikat w tej sprawie - dowiedzieliśmy się w spółce-matce PKP Informatyki.

Dotąd prezesem PKP Informatyka był Marcin Trzaska. Decyzję podjęło walne zgromadzenie wspólników.

źródło: Rynek Kolejowy
Pirat - 29-08-2012, 22:21
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe lada dzień ogłoszą nabór na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych spółki. Dziś ze stanowiska została odwołana Bogumiła Chlebicka - dowiedział się "Kurier Kolejowy".

Do dziś funkcję członka zarządu, dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych spółki pełniła Bogumiła Chlebicka. Jak się nieoficjalnie dowiedział "Kurier Kolejowy" została odwołana ze stanowiska na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki. Póki co nikt oficjalnie tego nie potwierdza.

Na członka zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Bogumiła Chlebicka została powołana 30 czerwca 2011 r. Wyłonienie jej odbyło się w drodze postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą PKP PLK. Chlebicka zasiadała wcześniej w zarządzie spółki TP Invest, która zajmuje się zarządzaniem finansami Telekomunikacji Polskiej.

Obecnie skład zarządu PKP PLK przedstawia się następująco:

1. Remigiusz Paszkiewicz, prezes zarządu,
2. Andrzej Pawłowski, członek zarządu, dyrektor ds. eksploatacji,
3. Józefa Majerczak, członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury,
4. Jacek Kałłaur, członek zarządu, dyrektor ds. pracowniczych,
5. Aleksander Wołowiec, członek zarządu, dyrektor ds. inwestycji.

źródło: Kurier Kolejowy
Victoria - 04-09-2012, 12:09
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu - dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych.

Szczegóły:
http://www.plk-sa.pl/fileadmin/PDF/oferty_pracy/ogloszenie_IF.pdf
Modliszka - 04-09-2012, 15:27
Temat postu:
Victoria, czyli mamy kolejny parakonkurs w PKP PLK. Czy wiadomo kto ma go "wygrać"? Bo "RK" jeszcze żadnego bankowca od Balcerowicza nie zaczął promować. Wink
Pirat - 05-09-2012, 01:29
Temat postu:
Modliszka, podkład już zrobili:

http://www.rynek-kolejowy.pl/35122/Karnowski_Bankowcy_sa_kolei_potrzebni.htm
Victoria - 13-10-2012, 11:37
Temat postu:
Nowy członek zarządu PKP Informatyka

Tomasz Urbański został członkiem zarządu spółki PKP Informatyka ds. operacyjnych. Swoje stanowisko piastuje od 9 października. Jest odpowiedzialny, między innymi, za kwestie rozwoju, utrzymania i eksploatacji infrastruktury oraz aplikacji spółki, wsparcie techniczne, użytkowników infrastruktury i aplikacji spółki, a także działania badawczo-rozwojowe.

Jego dotychczasowa kariera zawodowa związana była z Grupą TP/Orange, gdzie pełnił, między innymi, funkcje Dyrektora Departamentu Transformacji IT (Grupa TP), Dyrektora Operacji IT (Orange) oraz Dyrektora Departamentu Usług IT (TP).

Przez ostatnie dwa lata prowadził własną firmę doradczą UTOM (analizy, opracowywanie koncepcji, projektów, wdrożeń i audytów wewnętrznych działów IT). Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, a także studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

źródło: Rynek Kolejowy
Beatrycze - 26-10-2012, 16:55
Temat postu:
Karol Depczyński w zarządzie PKP PLK

Rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych podjęła w czwartek (25 października) uchwałę o powołaniu Karola Depczyńskiego, pełniącego do tej pory funkcję prokurenta spółki, na członka zarządu oraz dyrektora ds. ekonomicznych i finansowych PKP PLK - poinformował "Rynek Kolejowy" Krzysztof Łańcucki, rzecznik prasowy PKP PLK.

Karol Depczyński uzupełnił tym samym wakat po Bogumile Chebickiej, która została odwołana z tego stanowiska w sierpniu. Obecnie w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych zasiadają: Remigiusz Paszkiewicz, prezes zarządu, Andrzej Pawłowski, członek zarządu - dyrektor ds. eksploatacji, Józefa Majerczak, członek zarządu - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, Jacek Kałłaur, członek zarządu - dyrektor ds. pracowniczych oraz Aleksander Wołowiec, członek zarządu - dyrektor ds. inwestycji.

źródło: http://www.rynek-kolejowy.pl/36276/Karol_Depczynski_w_zarzadzie_PKP_PLK.htm
fury - 26-10-2012, 19:05
Temat postu:
Ciekawa informacja, choć lekko przeterminowana. 3.10.2012 na stronie Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Piotr Gebel, członek rady nadzorczej PKP PLK S.A. zamieścił taką informację:
Cytat:
Kolejne informacje z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A., w dniu 25.09.2012

W związku z zainicjowaniem procesem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych Rada przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli swoje oferty na to stanowisko.
Po zakończeniu wysłuchań dokonano oceny kandydatów w wyniku której największą ilość punktów otrzymał Pan Karol Depczyński. W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę o wyborze tegoż kandydata jako najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.
I żeby było jeszcze ciekawiej, w dniu 3.10.2012 Karol Depczyński został wpisany w KRS jako prokurent w spółce PKP PLK S.A. Jak znam procedury, wniosek o wpis został złożony w KRS kilka tygodni wcześniej. Czyżby całe postępowanie kwalifikacyjne było robione ze wskazaniem na niego? Tutaj jest ta informacja i historia Depczyńskiego w KRS:
http://www.imsig.pl/szukaj/osoba,KAROL_MAREK,DEPCZY%C5%83SKI,cff8befdd8f
Modliszka - 26-10-2012, 19:14
Temat postu:
fury, oj, nieciekawie się zapowiada. Widzę w KRS powiązania Depczyńskiego ze spółkami ITI. A to oznacza jedno: WSI. Czyżby kolejny desant tajnych służb na kolej?
fury - 26-10-2012, 19:38
Temat postu:
Nie mam zielonego pojęcia. Przecież służby są tajne i jakiekolwiek dywagacje na ten temat to snucie domysłów w stylu Macierewicza - brak dowodów. Mnie interesują fakty zapisane w internecie, bo to jest moje źródło informacji. Poza tym, gdyby służby to reżyserowały, to nie popełniałyby błędów, które pierwszy lepszy internauta może wychwycić. Po prostu same by się dekonspirowały. Choć mówią, że po rozpieprzeniu WSI przez Antka daleko im dzisiaj do fachowości.
Brajdak - 27-10-2012, 22:27
Temat postu:
Gdyby Macierewiczowi się udało, to teraz nie było by "desantów".
fury - 28-10-2012, 08:37
Temat postu:
Skoro tak twierdzisz, to pewnie jesteś zorientowany w temacie. Jestem ciekawy kto zawdzięcza swoją karierę takim kontaktom. Mógłbyś podać choć jeden przykład z Grupy PKP?
Victoria - 22-11-2012, 15:11
Temat postu:
Arkadiusz Krężel, były wieloletni prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, związany obecnie ze spółkami z grupy Romana Karkosika został powołany we wtorek (20 listopada) przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Polskich Linii Kolejowych na przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

Dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej PKP PLK Tomasz Warsza został wyznaczony do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Członkostwo w tym gronie straciła Joanna Demediuk. Obecnie poza Krężelem i Warszą w skład rady nadzorczej Polskich Linii Kolejowych wchodzą: Gabriela Popowicz, Piotr Zenon Gebel, Piotr Góralewski, Irena Barbara Marszał, Jacek Partyka, Wiesław Pełka oraz Ireneusz Maciej Piecuch.

Więcej TUTAJ oraz TUTAJ
Pirat - 21-12-2012, 17:51
Temat postu:
Filip Wojciechowski zostanie wiceprezesem PKP PLK

Jak dowiedział się „Rynek Kolejowy”, Filip Wojciechowski zostanie wiceprezesem spółki PKP PLK – dyrektorem ds. restrukturyzacji. W tej chwili pełni on funkcję pełnomocnika zarządu PKP SA ds. strategii.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/38213/Filip_Wojciechowski_zostanie_wiceprezesem_PKP_PLK.htm
fury - 21-12-2012, 19:58
Temat postu:
Naprawdę to ten 34-latek nazywa się Andrzej Filip Wojciechowski. Oczywiście spadł do PKP z PKO TFI. Poza tym żadnych sukcesów na swoim koncie nie zanotował. Jak większość młodych ludzi ma kredyt hipoteczny do spłacenia, więc jest zdeterminowany. Choć o kolei ma blade pojęcie, to zrobi wszystko, co mu każą.
nacz-kwsweterku - 22-12-2012, 21:19
Temat postu:
Wojciechowski jest zatrudniony w PKP na stanowisku dyrektor zarządzający ds. strategii a nie jak podał RK, że jest pełnomocnikiem zarządu ds strategii.
Uważajcie na niego to świnia. Zwalnia ludzi w nieludzki sposób na podstawie analizy tabelkowej.
Victoria - 22-12-2012, 21:28
Temat postu:
nacz-kwsweterku, w jaki 'nieludzki' sposób zwalnia? Rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę (w trybie: dyscyplinarnie / bez wypowiedzenia / z wypowiedzeniem / za porozumieniem stron)? Czy nie przedłuża umów czasowych? A może przenosi na inne stanowisko?

Pierwsza opcja, czyli rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony musi mieć konkretne uzasadnienie (pracownik nie musi uzasadniać rozwiązania umowy, a pracodawca musi!). Inaczej sprawa ląduje na wokandzie w sądzie pracy, gdzie pracodawca ma niemal 100 proc. gwarancji, że przegra i zabuli wysokie odszkodowanie. Bezprawnie zwolnieni niewygodni pracownicy KD dostali w sądach od 20 tys. do ponad 60 tys. zł odszkodowania.
Grad - 23-12-2012, 10:41
Temat postu:
Co ty za herezje głosisz robiąc pracownikom wodę z mózgu. Skąd te kwoty odszkodowania ? Może to dyrektorzy otrzymali te odszkodowania.

Artykuł 56 kodeksu pracy §1 stanowi: Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Artykuł 58 kp: Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas wykonywania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

PKP zatrudnia tabuny prawników „swoich jak i z firm zewnętrznych. Na pewno nie popełniają elementarnych błędów. Prawdopodobnie rozwiązania umów w PKP S.A. następują za wypowiedzeniem. Może też dają 3 miesięczną odprawę. Może jest tak, że szukają haków na ludzi a potem zmuszają do odejścia dając kwotę za 3 miesiące. Jeśli ktoś się nie zgodzi to dostanie wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie pracownika bez odprawy i niech sobie spróbuje znaleźć pracę z takim świadectwem pracy. Jeśli pójdzie do sądu to chyba wiesz jak sprawa wygląda w stolicy bo stamtąd jesteś. Zanim odbędzie się pierwsza rozprawa upłynie co najmniej 3 miesiące. Pozwany – PKP otrzyma zgodę sądu na odroczenie sprawy. Następna rozprawa znowu za 3 miesiące. Wtedy pracownik jest bez środków do życia przez pół roku. Jeśli sprawa sądowa zakończy się po myśli pracownika otrzyma właśnie te 3 miesięczne wynagrodzenie. Z tego co mi mówił kolega – radca pracujący w Warszawie, tam sądy na ogół orzekają odszkodowanie a nie przywrócenie do pracy. Zatem czy gra warta jest świeczki. Teraz wiesz w jakim kraju żyjemy. Polska to nie jest kraj demokratyczny.
Victoria - 08-01-2013, 19:16
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe

Rada Nadzorcza PKP PLK powołała Andrzeja Pawłowskiego na stanowisko wiceprezesa - dyrektora ds. eksploatacji oraz powołała Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko wiceprezesa - dyrektora ds. restrukturyzacji.

Decyzję rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych podjęła na wczorajszym posiedzeniu. Andrzej Pawłowski objął stanowisko jeszcze tego samego dnia. Andrzej Wojciechowski obejmie je natomiast 15 stycznia.

Andrzej Pawłowski przed powołaniem na stanowisko wiceprezesa, sprawował funkcję członka zarządu dyrektora ds. eksploatacji. Andrzej Filip Wojciechowski w okresie od kwietnia 2012 roku do stycznia 2013 roku pracował w PKP SA jako prokurent i dyrektor zarządzający ds. strategii i organizacji Grupy PKP.

źródło: Rynek Kolejowy
Pirat - 29-01-2013, 20:24
Temat postu:
Balczun zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo. Zaleśny przejmie obowiązki

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", Wojciech Balczun złożył rezygnację ze stanowiska prezesa spółki PKP Cargo. Informacja została oficjalnie podana podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem PKP SA Jakubem Karnowskim.

Więcej TUTAJ
Rodriges - 08-02-2013, 22:30
Temat postu:
Marek Nitkowski wiceprezesem Kolei Śląskich (?) Czy to prawda czy znowu dziennikarska pomyłka?
Czas na zmiany
A tu ?
Koleje Wielkopol.
Pirat - 15-02-2013, 12:28
Temat postu:
Nepotyzm w PKP Cargo? To dlatego odszedł Balczun?

Pod koniec stycznia Wojciech Balczun przestał być prezesem PKP Cargo. Jak sam poinformował podczas zwołanej konferencji prasowej powodem rezygnacji było „otrzymanie propozycji zawodowej o charakterze międzynarodowym”.

Tymczasem jak nieoficjalnie dowiedział portal naKolei.pl na taką decyzję złożyć się miało kilka innych czynników.

Jednym z nich miał być konflikt, w jaki Balczun popadł z Jakubem Karnowskim, obecnym prezesem grupy PKP. Spór miał dotyczyć sposobu zarządzania spółką.

Dodatkowo według naszych ustaleń dyrektorem biura handlowego w centrali PKP jest bliski członek rodziny byłego prezesa PKP Cargo. Został powołany na to stanowisko w trakcie urzędowania Balczuna. Nie jest to jedyny taki przykład. Jeden z członków zarządu Trade Trans – spółki zależnej PKP Cargo, także jest spowinowacony z gitarzystą „Chemii”.

Na rezygnację wpływ miała też mieć utrata rynku przez firmę. Spadek przewozów w trakcie kadencji prezesa Balczuna wyniósł blisko 25%. (z ponad 140 mln ton w 2007 roku do ok. 110 mln ton w 2012 r.) Sytuacja ta pociągnęła za sobą zahamowanie procesów inwestycyjno-remontowych.

Czarę goryczy miały przelać perspektywy rozwoju dla spółki, która jest winna wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych.

źródło: www.nakolei.pl
toromistrz - 20-02-2013, 12:04
Temat postu:
Witam czktos z Was wie o odwołaniu pana Supy ze stanowiska prezesa Wars sa.
Olaf Skurvensen - 20-02-2013, 20:16
Temat postu:
W sumie pierwszy raz na ten temat słyszę od Przedmówcy. Byłaby to dobra wiadomość pod warunkiem, że nie zaproponują mu "miękkiego lądowania"
Pirat - 25-02-2013, 11:21
Temat postu:
Łukasz Boroń prezesem PKP Cargo

Jak dowiedział się „Rynek Kolejowy”, Łukasz Boroń - dotychczasowy członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo - został wybrany prezesem spółki. Pełniący obowiązki prezesa spółki po odejściu Wojciecha Balczuna Marek Zaleśny pozostanie na stanowisku członka zarządu ds. handlowych. Do zarządu wszedł jeszcze Adam Purwin.

Łukasz Boroń zasiada w zarządzie PKP Cargo od lipca 2012 r. Jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej oraz posiada tytuł MBA uzyskany na IMD w Szwajcarii. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w polskiej spółce konsultingowej Access. Przez cztery lata pracował w firmie konsultingowej KPMG Corporate Finance, gdzie jako wicedyrektor działu odpowiadał za doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć. Od 2011 roku był wicedyrektorem Erste Group Bank AG Investment Banking w Wiedniu, gdzie odpowiadał za procesy związane z fuzjami i przejęciami.

Marek Zaleśny wszedł do zarządu PKP Cargo w lutym 2009 r. Jest odpowiedzialny za sprawy handlowe spółki. Po odejściu w styczniu tego roku Wojciecha Balczuna ze stanowiska prezesa PKP Cargo tymczasowo pełnił obowiązki prezesa firmy. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacja energetyka jądrowa. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Pełnił m.in. funkcje: wiceprezesa zarządu Kopalni Piasku Maczki Bór, prezesa zarządu CTL Kolzapi oraz członka zarządu - dyrektora pionu handlowego CTL Logistics. Był ponadto członkiem rad nadzorczych, m.in. w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice, CTL Polski Koks Spedycja i CTL Kolzap.

Trzecim członkiem zarządu PKP Cargo, odpowiedzialnym za finanse spółki, został Adam Purwin, który jeszcze niedawno przez „Rzeczpospolitą” określony był jako główny faworyt do fotela prezesa. Do siedziby PKP Cargo przeniesie się z ul. Szczęśliwickiej, gdzie pracował jako dyrektor zarządzający pionu właścicielskiego i prywatyzacji w PKP SA. Przedtem Adam Purwin pracował w Bre Banku, PKO SA, Layetana Developments oraz PKO BP (od 2009 roku).

źródło: Rynek Kolejowy
fury - 25-02-2013, 16:02
Temat postu:
Specjalista od fuzji i przejęć? Coś tam ostatnio pisano o mariażu ze słowackim Cargo. No i ta niespełniona LHS. Bo chyba DB Schenker przejmować nie będziemy ani też nie zanosi się, by nas przejęto. Coś kombinują, by Polska rosła w siłę a ludzie żyli dostatnio.
Victoria - 26-02-2013, 17:40
Temat postu:
Prezes Warsu odwołany

Krzysztof Supa, prezes Wars SA, został w dniu dzisiejszym odwołany ze stanowiska przez radę nadzorczą. Nie wyznaczono następcy. Taką decyzję rada podejmie najwcześniej na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się za miesiąc.

Informację o odwołaniu Krzysztofa Supy potwierdził dla "Rynku Kolejowego" rzecznik Warsu Iwo Orzełek. - Na posiedzeniu rady nadzorczej prezes spółki Krzysztof Supa został odwołany - powiedział rzecznik. Dodał, że nie posiada informacji o wskazaniu osoby, która będzie pełnić obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego przewodniczącego zarządu. Sam skład zarządu poza odwołaniem prezesa nie uległ zmianie.

Iwo Orzełek przyznał, że rada nadzorcza nie podała przyczyn odwołania, nie wyznaczyła też następcy Krzysztofa Supy, ani nie wskazała terminu jego wyboru. Najwcześniej może się to stać za miesiąc, kiedy ponownie zbierze się rada. Krzysztof Supa był prezesem Warsu od marca 2009 roku. Do stycznia 2009 r. pełnił obowiązki członka zarządu oraz dyrektora technicznego spółki PKP Intercity SA. Przed nim prezesem spółki Wars był Zbigniew Terek.

źródło:
http://www.rynek-kolejowy.pl/40420/Prezes_Warsu_odwolany.htm
Łowca - 27-02-2013, 15:48
Temat postu:
Następnym odwołanym będzie Iwo. I tak do skutku aż na kolei nie zostanie ani jeden kolejarz. Taka polityka personalna jest teraz w PKP.
Grad - 06-03-2013, 22:22
Temat postu:
Daniel Ryczek nowym prezesem Cargosped
autodidakt - 09-03-2013, 13:25
Temat postu:
Ciekawe gdzie teraz wyląduje Manager Cargospedu Bogusław Ney? Ma ktoś jakieś info?
Pirat - 13-03-2013, 23:47
Temat postu:
M. Zaleśny już nie w zarządzie PKP Cargo

Dotychczasowy członek zarządu ds. handlowych, Marek Zaleśny 13 marca złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym członkiem zarządu ds. handlowych PKP Cargo został Sylwester Sigiel, wieloletni szef PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze.

Marek Zaleśny zostaje w spółce i będzie kontynuował współpracę z PKP Cargo na stanowisku doradcy Zarządu ds. handlowych – poinformowała spółka w komunikacie.

Więcej TUTAJ
janina6767 - 15-03-2013, 23:08
Temat postu:
autodidakt napisał/a:
Ciekawe gdzie teraz wyląduje Manager Cargospedu Bogusław Ney? Ma ktoś jakieś info?


Manager to za dużo powiedziane przez jego machlojki i próby utrzymania steru spółka kuleje - obecny Prezes ma teraz trudne zadanie. Danielu wystarczy jeden telefon Smile M. Lubię sprzątać ;P

Pamiętacie X lecie cargospedu, które przemieniło się w urodziny Wojciecha? (19.06 ) wielka pompa, ważni goście, a tu ney na scenie z kwiatkami wyskakuje - myślałam że się rozpłaczę.
Trochę późno go odwołali, a przymiarki już były wcześniej, ale wielki brat go chronił.

Możliwe że z wypłynięciem Wojciecha znajdzie się przy jego boku posada dla Bogdana, bo u Nas jest skończony.
Victoria - 11-04-2013, 17:14
Temat postu:
Z funkcji jednego z członków zarządu TK Telekom zrezygnował Sebastian Witecki. Obecnie zarząd spółki jest dwuosobowy.

Więcej:
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/13522/TK-Telekom-bez-jednego-czlonka-zarzadu.html
Grad - 11-04-2013, 21:18
Temat postu:
Nie wytrzymał stresu wywołanego dokuczaniem mu przez "banksterów". Tak jak gdzieś już kiedyś pisano na Infokolej, Karnowski będzie zwalniał kolejarzy dopuki będzie prezesem PKP. Przypatrzcie się prawdziwie kolejarscy menadżerowie i zapisujcie nazwiska. Dzień zemsty nadejdzie szybciej niż się łobuzom wydaje Killer
Pirat - 12-04-2013, 11:45
Temat postu:
Grad, na miejscu prezesa PKP SA też pogoniłbym z zarządów spółek Grupy PKP wszystkich kolejarzy, którzy przez ostatnie kilkanaście lat przyspawani do stołków doprowadzili polską kolej do ruiny.

Kolejarz ma prowadzić pociąg, naprawiać tory, sprzedawać i sprawdzać bilety, a nie zarządzać spółką prawa handlowego, o czym nie ma zielonego pojęcia! Z trzech powodów: raz - brak wykształcenia menedżerskiego, dwa - brak doświadczenia w prowadzeniu firmy (najlepiej prywatnej), trzy - socjalistyczno-komunistyczne nawyki z poprzedniej epoki (betonizm i niedasizm oraz przesadna uległość wobec związków zawodowych).

Bankomaty, jak prześmiewczo nazywają kolejarze nowych prezesów, są młodzi, wykształceni, z doświadczeniem menedżerskim. Na razie dają radę! Jedyne co im się zarzuca to wywalanie kolejarzy z zarządów spółek PKP, co akurat popieram. Na ich miejscu poszedłbym dalej i pogoniłbym jeszcze większość dyrektorów biur i zakładów, którzy też od kilkunastu lat są przyspawani do swoich stołków i zdążyli się już wiele razy skompromitować. Stary beton PKP out! Czas na młodzież nieskażoną pekapizmem!
fury - 12-04-2013, 12:29
Temat postu:
Pirat, jaki tam z Witeckiego kolejarz? Też bankowiec i do tego młody (ur. 1978), tylko nie po SGH i MBA. Cytuję za "RK":

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, specjalizacja - Finanse. Nauczyciel akademicki, wykładowca przedmiotów z zakresu analiz finansowo - ekonomicznych, rynków kapitałowych i bankowości. Prowadzi zajęcia ze studentami m.in. w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Radomiu. W latach 2003-2005 pracował w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A, (dzisiejszy Bank DnBNord S.A.) w Dziale Transakcji Finansowych, jako Corporate Dealer, a następnie, jako Specjalista w Zespole Papierów Dłużnych. W 2005 roku w Departamencie Skarbu Millenium Bank S.A. odpowiadał za ustalanie cen dla transakcji walutowych, depozytowych oraz papierów dłużnych. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Treasury Manager'a odpowiedzialnego za zarządzanie finansami oraz ryzykiem finansowym w Apexim AB. W kwietniu 2009 r. otrzymał nominację na stanowisko Dyrektora Biura Finansowego PKP Energetyka S.A.
makary21 - 12-04-2013, 12:45
Temat postu:
Pirat, tylko trzeba znaleźć równowagę.

Ja rozumiem, że bankowiec umie doskonale zarządzać bankiem, ale nie koniecznie fabryką. Każda dziedzina jest specyficzna, trzeba znać przepisy, realia itd. I tak o ile da się zatrudnić np hydraulika na działalności, który naprawi kran w banku o tyle znaleźć fachowca, który naprawi lokomotywę już nie jest tak łatwo. Tym bardziej, że w banku w razie czego wodę można na dzień, dwa odciąć, a w przypadku kolei ( i nie tylko) często nie usunięcie awarii kończy się zatrzymaniem pociągu lub jazdą ze sporymi opóźnieniami.

Dwa. W chwili obecnej zarządzanie ( nie tylko koleją) skupia się na zwalnianiu pracowników i po prostu przerzucaniu obowiązków na innych pracowników. To jest metoda na cięcie kosztów. Wskaż w ilu przedsiębiorstwach aby ciąć koszty najpierw zracjonalizowano np przepływ informacji a potem zastanowiono się nad ilością zatrudnionych osób. U nas najpierw się zwalania, przerzuca pracę na innych, a następnie w dobie kryzysu straszy - jak się nie podoba fora ze dwora na twoje miejsce jest 10 chętnych.

Jak dla mnie brak np w zarządzie osób do spraw technicznych w tym dziale gospodarki, gdzie technika jest dosyć ważna jest nieco dziwne..
Pirat - 12-04-2013, 12:52
Temat postu:
makary21, w zarządzie kolejowej spółki nie musi być spec od lokomotyw czy od torów. Od tego są odpowiednie komórki organizacyjne w centrali spółki (plus zakłady w terenie) ze sztabem ludzi (specjalistów). Zarząd jest od zarządzania spółką, a nie od naprawiania trakcji i taboru. Po to zarząd zatrudnia i sowicie opłaca niższą kadrę kierowniczą (dyrektorzy biur i zakładów, naczelnicy sekcji), aby ta zadbała o sprawy techniczne. Zarząd ma skupić się na ekonomii.
makary21 - 12-04-2013, 13:03
Temat postu:
Pirat, a jak zarządzać czymkolwiek, jak choć jedna osoba nie ma pojęcia o tym czym i jak zajmuje się firma.

Tak jak Ty myślał zarząd firmy, w której pracował mój ojciec. W efekcie w zarządzie komórki,w której ojciec pracowała zatrudniono samych ekonomistów. W efekcie przy jednej z inwestycji zapłacono za jedną z robót 200% gdyż trzeba było ją wykonać dwa razy. Za pierwszym użyto nieatestowane komponenty co uniemożliwiło odbiór i dopuszczenie do użytkowania. Zarząd bowiem widział tylko słupki wydatków, zaś nie rozumiał, że pewne rzeczy kosztują, gdyż nie mogą być to kafle za 20 zł/m kwadratowy, a za 120 ale z odpowiednim atestem.

Nie na darmo w szpitalach, które są obecnie spółkami prawa handlowego jest dyrektor ds. medycznych. W zarządzie musi być osoba, która umie technicznie zrozumieć czym się firma zajmuje inaczej osoby, które wymieniłeś albo będą potrafiły takie osoby wyprowadzić w pole, albo nie znajda w osobach z zarządu zrozumienia. TO co pisze na na samym końcu piszę z doświadczenia i to 15 letniego mojego ojca, który z niejednego pieca chleb jadł.
Pirat - 12-04-2013, 13:10
Temat postu:
makary21, przez kilkanaście lat w zarządach spółek Grupy PKP byli kolejarze - specjaliści w konkretnej wąskiej dziedzinie. I co? Kolej leży i kwiczy! Nie wystarczy być specem w danej dziedzinie technicznej, aby zasiadać w zarządzie spółki. Trzeba jeszcze mieć pojęcie o zarządzaniu i odpowiednie predyspozycje. Prosty przykład: Jacek Prześluga. Zanim trafił do PKP wcześniej z koleją nie miał nic wspólnego. Nawet nie ma wykształcenia technicznego tylko humanistyczne. I co? Okazał się sprawnym menedżerem. Inny przykład: Andrzej Wach - inżynier energetyk, stary kolejarz. Jeden z gorszych prezesów, który wyleciał z PKP po totalnej kompromitacji.
makary21 - 12-04-2013, 14:06
Temat postu:
Pirat, owszem nie można być jedynie specjalistą, trzeba mieć predyspozycje do zarządzania

Tylko, że do tej pory siedzieli jedynie specjaliści w temacie technicznym, za to obecnie tylko bankierzy lub ludzie po zarządzaniu. Jedno i drugie nie jest dobre i wskazane. Odsyłam do jednego z moich postów i słowa - równowaga.

Co do podanego przykładu - to ja nie jestem taki pewny. To, że go uznano za sprawnego menagera to jedno. Ja bym się jednak chciał dowiedzieć:
1) Ile w tym czasie wysłano do rewizji wagonów i lokomotyw.
2) ilu wykształcono nowych pracowników by w latach 2010- 2017 przejść w miarę łagodnie przez odejście pokoleniowe.
3) ile taboru wymieniono na nowy, który będzie mógł jeździć powiedzmy do 2020 r. ( a więc niecałe 20 lat) z prędkością do 160 km/h. Mówię tutaj w szczególności o lokomotywach jeżeli idzie o prędkość i wagony jeżeli idzie o komfort.
4) kwestia symulatorów dla maszynistów - czy projekt był rozważany czy też nie.

Coś mi się wydaje, że na sporo z tych pytań odpowiedzi nie będzie bo w tym czasie ów Pan zarządzał jedynie wagonami i drużynami konduktorskim, a więc sporo tych bardzo kosztowych elementów mu odchodziło.
Co do dworców - to powiedzmy tak - projekt udał się w 50% dworce stoją, ale puste.
Gacek - 12-04-2013, 17:13
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Grad, na miejscu prezesa PKP SA też pogoniłbym z zarządów spółek Grupy PKP wszystkich kolejarzy, którzy przez ostatnie kilkanaście lat przyspawani do stołków doprowadzili polską kolej do ruiny.


Święte słowa. Szkoda, ze tak niewielu to rozumie.

[ Dodano: 12-04-2013, 18:18 ]
makary21 napisał/a:
Pirat, tylko trzeba znaleźć równowagę.

Ja rozumiem, że bankowiec umie doskonale zarządzać bankiem, ale nie koniecznie fabryką. Każda dziedzina jest specyficzna, trzeba znać przepisy, realia itd. .


Nie zgadzsm się. Jako kolejarz- eksploatacyjnik zupełnie nie przeszkdzają mi dziwne pytania ze strony "nowych" czy "banksterów" jak to tu sie ich nazywa. O jednymz członków zarządu mówiono" najlepszy finansista wśród dyzurnych ruchu i najlepszy dyżurny ruchu wśró finansistów" Ta patologia doprowadziłą do tego co mamy. Miejsce kolejarzy jest po stronie technicznej- a tam gdzie da sie, aby pracowlai ludzie lepiej wykształceni i umiejętni w danej dziedzinie niech tacy pracują. A nie kolejarze.
Brajdak - 12-04-2013, 20:08
Temat postu:
Idąc tokiem rozumowania > Pirata< , to małżeństwo nie musi składać się z mężczyzny i kobiety. Dwaj geje czy lesbijki, niestety, dzieci nie spłodzą, chyba że prokreacja może będzie taka jak w "Seksmisji". Duch czasu... .
Grad - 12-04-2013, 22:17
Temat postu:
Pirat, zastanawiam się dlaczego jesteś tak podły dla kolejarzy. Wśród kolejarzy jest też bardzo dużo osób wykształconych i fachowych w branży kolejowej. Ty chciałbyś żeby kolejarze harowali a banksterzy wykonywali tylko prace lekkie łatwe i przyjemne oraz popłatne. Czy nie wydaje ci się, że jesteś niesprawiedliwy? To może sektor bankowy niech zatrudni kolejarzy wywalonych z PKP przez Karnowskiego, dlaczego nie.
Nowy prezes J. Karnowski jest od prawie roku w PKP. Otrzymuje bardzo dużo pieniędzy a pozytywnych efektów nie widać. Jeśli ta jego ekipa zostanie jeszcze przez 4 lata, to będzie koniec PKP. Dlatego, że Karnowski przez 1 rok zaszkodził więcej kolei niż niektórzy kolejarscy dygnitarze przez kilkanaście lat. Winę za obecne rozkradanie ponoszą w jakimś sensie też i związkowcy, którzy zachowują się zbyt pasywnie (szczególnie ci z rad nadzorczych).
Pirat, ci banksterzy to nie są fachowcy. Mają angielsko brzmiące nazwy stanowisk menadżerskich, które dotychczas zajmowali ale tak naprawdę nie byli menadżerami. Takie nazwy stanowisk daje się akwizytorom i wszelkiego rodzaju domokrążcom i komiwojażerom, aby zachęcić ich podjęcia zatrudnienia np. w ubezpieczeniach jako natrętny sprzedawca bezpośredni. Prześledź tego typu ogłoszenia w Internecie. W żadnym tego typu stanowisku (w zakresie obowiązków) nie ma nic o tym, że kierować będzie kilkuosobowym zespołem. A jakby nawet to zarządzanie nachalnymi mobilnymi sprzedawcami, to nie to samo co praca kierownika lub dyrektora na kolei. Owszem w większości naczelników i dyrektorów kolejarskich to są to osoby, które awans uzyskały za zasiedzenie w PKP a nie za efekty i sukcesy w pracy oraz odpowiednią postawę moralno – etyczną. Jednak mimo to wolę menadżerów – kolejarzy od menadżerów banksterów – tych z przetrąconym kręgosłupem moralnym i jednocześnie bezdusznych kujonów.
I jeszcze jedno. Problem w tym, że Karnowski wypędził z Grupy PKP przeważnie tych, którzy pracowali dobrze a menadżerski beton kolejarski, który powinien być w większości na emeryturze zostawił. Zauważ, że nie ruszono nikogo z dyrektorów personalnych, którzy tkwią na tych stanowiskach w spółkach Grupy PKP ponad 10 lat. A przecież jak zapewne zauważyłeś to właśnie błędna od kilku lat polityka kadrowa powoduje patologizowanie kolei w Polsce (przykładem jest łapówkarstwo za zatrudnienie). Inna sprawa to, że rakiem wycofano się z kodeksu etyki Grupy PKP. Zwalniając kolejarzy liczyła się sztuka a nie jakość. Stary zdeprawowany beton menadżerski wystawiał na pożarcie niewinnych kolejarzy, samemu ratował się tym sposobem. Takie jest właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi w Grupie PKP. Oczywiście za ten stan rzeczy żadnemu personalnemu „włos z głowy nie spadł”.
Następna sprawa. Chodzi o to, że nowi właśnie wbrew temu co napisałeś nie dają rady. Dają rady trzymać się foteli menadżerskich ale postępów i sukcesów na ogromne płace jak nie było tak i nie ma. A przecież ten wzrost płac był pod pewnym warunkiem. Czy nieprawda ?
Nie liczyłbym też na młodzież. Są bardziej konformistami niż starsi „betoniarze”. Tak, właśnie tak, tacy młodzi a już bez zasad i honoru. To źle wróży na przyszłość.
I jeszcze jedno. Oprócz tego, że wywalają kolejarzy, to postępują niegospodarnie. Na miejsce zwolnionych zatrudniani są nowi, którzy zarabiają więcej a mierzalnych efektów ich pracy (oprócz tych propagandowych –kłamstwo ma krótkie nogi) nie widać. Ta sprawa jest dobrym materiałem dla CBA ale jeszcze nie w tej kadencji. Bo jak swoich na ruszt...
RebelliouS - 13-04-2013, 12:00
Temat postu:
Grad...Ja sie nie dziwię ,ze Pirat , tak mysli ,jest jeszcze młody:), ma prawo błądzic,skoro kilka lat temu mieliśmy zna,,f "cę, specjaliste od kolei wylewnie z sentymentem wyznawał ,że jego dziadek był kolejarzem, i to juz go legitymizowało by został ministrem, a teraz mieniącego sie jako ekspert Tor-u..Takie czasy, nie specjalizacja, a desant polityczny, braki kompetencji nadrabiane miedzy innymi, minami przezabawnymi clowna- Nowaka.....w chwilach konstruktywnej krytyki jego poczynan..a w tylną częśc ciała urabany kolejarz i pasażer..
Victoria - 10-05-2013, 19:08
Temat postu:
Odwołano prezesa i członka zarządu PKP LHS

Zgromadzenie Wspólników spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa odwołało prezesa i członka zarządu firmy - poinformowała rzeczniczka PKP SA Katarzyna Mazurkiewicz. Powodem miały być nieprawidłowości w działalności spółki o których pisze dzisiejszy "Puls Biznesu". Nowym prezesem została Grażyna Kuś.

Jak poinformowała Mazurkiewicz, stanowiska stracili prezes spółki Zbigniew Tracichleb i członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Dariusz Sikora. Na stanowisku pozostał natomiast członek zarządu i dyrektor ds. handlu i eksploatacji Mirosław Smulczyński.

Więcej:
http://www.pb.pl/3120005,95974,odwolano-prezesa-i-czlonka-zarzadu-pkp-lhs
Grad - 10-05-2013, 22:02
Temat postu:
Dziwna sprawa. Dlaczego dopiero teraz. Tym bardziej, że dil zaistniał dopiero po zatrudnieniu J.Karnowskiego na stanowisku prezesa PKP. Wcześniej prezesem była M. Wasiak, która teraz jest wiceprezesem i zarabia 2 x więcej niż będąc prezesem.
I jeszcze jedno. To był audyt czy kontrola ? Według mnie z definicji wygląda to na kontrolę a nie audyt.
Victoria - 24-05-2013, 21:42
Temat postu:
Niewygodne pytania o LHS

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy pytania dotyczące okoliczności odwołania zarządu spółki PKP LHS, z którymi związki zawodowe działające w spółce PKP LHS zamierzały się zwrócić do prezesa PKP SA Jakuba Karnowskiego. Po naszej publikacji odpowiedzi jednak przestały interesować związkowców. Zamiast pytań do zarządu PKP SA, zwrócili się do naszej redakcji z żądaniem usunięcia informacji.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/45417/Niewygodne_pytania_o_LHS.htm
fury - 25-05-2013, 08:25
Temat postu:
Przeczytałem gdzieś w internecie:
Cytat:
Pod petycją do szefa LHS Ryszarda Tracichleba podpisały się reprezentacje 9 z 10 związków zawodowych w LHS. Związkowcy wystąpili z żądaniem, bo są rozsierdzeni tym, że prezes notorycznie wykorzystuje do prywatnych celów służbowe auto.
Pod pismem do "RK" podpisało się 8 związków. Ostatnie zdanie tego pisma brzmi:
Cytat:
Oświadczamy, że żaden z działających Związków Zawodowych nie podpisał ani nie zamierza wystosować pisma do Pana Jakuba Karnowskiego Prezesa PKP S.A. o zamieszczonej treści.
A mówią, że od przybytku głowa nie boli.
Victoria - 05-06-2013, 15:16
Temat postu:
Nieoficjalnie - zmiany w zarządzie Przewozów Regionalnych. Nowym prezesem PR ma zostać Ryszard Kuć - wcześniej dyrektor Mazurskiego Zakładu PR, natomiast z funkcji członka zarządu PR odwołana Danuta Bodzek.

źródło
Grad - 05-06-2013, 18:26
Temat postu:
Odwołano ją czy zlikwidowano to stanowisko. Kiedyś były przymiarki żeby zlikwidować to stanowisko przynajmniej na czas kryzysu.
Za chwilę ta pani zamelduje się w Kolejach Mazowieckich u swojego kolegi.
Torreador - 05-06-2013, 20:53
Temat postu:
Ona wraca do NIKu.
Rodriges - 24-06-2013, 18:21
Temat postu:
// Treść postu została usunięta z powodu podania nieprawdziwych informacji. ~Arek

Administrator Forum informuje, że iż w dniu 26 czerwca 2013 r. otrzymał od prezesa zarządu PKP Intercity SA, pana Janusza Malinowskiego pismo, w którym stanowczo wskazał on, iż nie brał udziału w konkursie na stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego i nie zabiega o otrzymanie tego stanowiska. Powyższe pismo zostało skierowane w związku z pojawiającymi się na Forum nieprawdziwymi informacjami sugerującymi jakoby pan Janusz Malinowski przeszedł do następnego etapu w konkursie na stanowisko wiceprezesa UTK ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

fury - 25-06-2013, 07:06
Temat postu:
Motyw jest znany. W 2011 roku Andrzej Massel tak tłumaczył wybór Malinowskiego na prezesa PKP Intercity S.A.:
Cytat:
Andrzej Massel potwierdza, że Malinowski nie był kandydatem pierwszego wyboru, ale zapewnia, że wybór nie jest przypadkowy. – Postawiliśmy na człowieka najpewniejszego, którego zadaniem numer jeden jest postawić spółkę na nogi i przywrócić jej zaufanie pasażerów
Skutecznych bankowców jeszcze wtedy w PKP nie było.
I jeszcze ta ciekawostka:
Cytat:
W walce o fotel prezesa spółki - Janusz Malinowski pokonał byłego szefa KGHM Krzysztofa Sędzikowskiego i Jacka Prześlugę, kreatora medialnego sukcesu Janusza Palikota
http://forsal.pl/artykuly/499551,janusz_malinowski_skuteczny_technokrata_za_sterami_pkp_intercity.html#
Beatrycze - 28-06-2013, 20:54
Temat postu:
Zmiany w radzie nadzorczej PKP LHS

Na podstawie Uchwały Wspólników spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa z dnia 26 czerwca 2013 r. zmianie uległ skład rady nadzorczej spółki.

Ze składu Rady Nadzorczej PKP LHS sp. z o.o. odwołano Przemysława Ciszaka - członka rady nadzorczej. Na jego miejsce do składu rady nadzorczej spółki powołany został Łukasz Szarawara - również jako członek Rady Nadzorczej.

Łukasz Szarawara to dyrektor zarządzający ds. finansowych w PKP SA. Ukończył warszawską Szkołę Główną Handlową. Karierę rozpoczynał jako analityk w Powszechnym Banku Kredytowym, potem pracował w PZU NFI i NOM (Niezależny Operator Międzystrefowy). Przed pracą w PKP SA był dyrektorem finansowym w Adamedzie.

Źródło: Rynek Kolejowy
Victoria - 11-07-2013, 15:45
Temat postu:
Wybrano nowego prezesa Warsu

Rada Nadzorcza spółki Wars powołała Pawła Dudka na stanowisko prezesa zarządu. Zastąpił on na tym stanowisku odwołanego pod koniec lutego 2013 r. Krzysztofa Supę.

Paweł Dudek jest menedżerem z praktyką rozwoju biznesu, wprowadzał na polski rynek m.in. kancelarię prawną Bird&Bird, pracował m.in. dla Norwich union"", Sampo oraz Medicover. Absolwent programu Executive Education, prowadzonego przez Harvard Business School w Bostonie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

źródło: Kurier Kolejowy
Grad - 14-07-2013, 22:11
Temat postu:
Paweł Dudek ukończył filozofię na kiepskiej uczelni, którą jest Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL).
Księgarz - 15-07-2013, 21:29
Temat postu:
Nie kończyłem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale mam jakiś do niego szacunek, chociażby za względu na rolę jaką odegrał w czasach, powiedzmy nie do końca demokratycznych.
Tak samo jak nie na miejscu w temacie "Zmiany w zarządach i radach nadzorczych" jest moje poprzednie zdanie, tak samo fakt, że ktoś kończył filozofię nie ma wpływu na jego miejsce zatrudnienia. Nie każdy w tym kraju pracuje "w zawodzie" i nie każdemu z tego powodu robi się wytyk. W mojej byłej lokomotywowni w narzędziowni pracowała pani z zawodu kucharz. I nikt z tego powodu nie chciał jej usuwać ze stanowiska.

Po prostu uważam, że uwaga kolegi poprzednika niczemu nie służy.
Grad - 15-07-2013, 21:57
Temat postu:
Owszem w dawnych czasach KUL miał istotne znaczenie. Od kilku lat jest bez istotnego znaczenia. Corocznie "wypluwa" absolwentów kierunków, na których nie ma zapotrzebowania. Potem taki absolwent kombinuje jak zdobyć pracę np.: udziela się w partiach politycznych, staje się kochank/ą/iem/ jakiegoś dygniatarza, ewentualnie rodzice wręczają łapówkę aby ich dorosłe dziecko mogło podjąć pracę. Takie mam doświadczenie z ludźmi po tego typu kierunkach. Wybór takiego kierunku jeszcze kilkanaście lat temu można było jakoś usprawiedliwić. Dzisiaj niestety trudno znaleźć logiczne usprawiedliwienie podjętej decyzji.
Rodriges - 22-07-2013, 18:12
Temat postu:
Oficjalna informacja ze strony internetowej UTK (ostatni etap rozstrzygnięty).

Zespół powołany do przeprowadzenia naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego dokonał wyboru następujących kandydatów na ww. stanowisko:
1. Piotr Skolasiński
2. Ignacy Góra

Z ustawy o transporcie kolejowym art. 11:
3. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa UTK, powołuje 2 wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw transportu odwołuje wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego, na wniosek Prezesa UTK.
7. Nabór na stanowisko Prezesa UTK przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw transportu, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
9. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

Ps. Oficjalnie tajemnicę zachowano w 100%. A my i tak wiemy kto jeszcze ubiegał się wcześniej i nie przeszedł do kolejnego ostatecznego etapu Wink

15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio ust. 4-13. [w tym także zacytowany ust. 9 !]

Ostatecznie Minister Transportu na wniosek Prezesa UTK powołuje Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Victoria - 30-07-2013, 17:42
Temat postu:
Jacek Kałłaur odchodzi z PKP PLK

Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych przyjęła rezygnację członka zarządu, dyrektora ds. pracowniczych. Jacek Kałłaur odejdzie ze spółki z końcem sierpnia.

Rezygnację członka zarządu Rada Nadzorcza przyjęła na posiedzeniu 30 lipca. Rada nie podała przyczyn złożenia rezygnacji.

Jacek Kałłaur został członkiem zarządu PKP PLK w kwietniu 2012 r. Po objęciu stanowiska dokonał reorganizacji Biura Spraw Pracowniczych oraz rozpoczął wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania kadrami.

Więcej:
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/15215/Jacek-Kallaur-odchodzi-z-PKP-PLK.html
socjalista - 31-07-2013, 06:45
Temat postu:
Podpowiem, cytując "Rzeczpospolitą":

Tajemnicą poliszynela jest to, że specsłużby – głównie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale także kontrwywiad wojskowy – wysyłają swoich oficerów do pracy w państwowych firmach. Chodzi albo o agentów, którzy wciąż są w służbie i trafiają na drugi etat do biznesu, albo też o młodych emerytów – oficerów, którzy formalnie rozstali się z mundurem, ale wciąż wykonują zadania dla specsłużb.

Według naszych rozmówców z CBA, albo funkcjonariusze specsłużb w spółkach Skarbu Państwa nie wykonują obowiązków należycie, albo też nie chcą ryzykować atrakcyjnych posad w biznesie.

– Mamy wątpliwości, czy człowiek, który bierze kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie w spółce państwowej, może być wciąż lojalny wobec służby, która go tam wysłała, ale płaci mu 3–4 tysiące – tłumaczy nasz rozmówca z CBA.


http://www.rp.pl/artykul/1030706.html
Beatrycze - 14-08-2013, 11:30
Temat postu:
Krzysztof Mamiński prezesem CS Szkolenie i Doradztwo

Prezes Związku Pracodawców Kolejowych, Krzysztof Mamiński po półrocznej przerwie wraca do pracy w Grupie PKP. Zajmie miejsce dotychczasowego prezesa spółki CS Szkolenie i Doradztwo, Janusza Czarnockiego.

- Potwierdzam, że Pan Krzysztof Mamiński objął stanowisko prezesa w spółce CS Szkolenie i Doradztwo - mówi Katarzyna Mazurkiewicz, rzecznik PKP S.A. - Obowiązki zaczął pełnić 1 sierpnia.

Do stycznia tego roku Krzysztof Mamiński był pełnomocnikiem zarządu PKP S.A. ds. dialogu społecznego. Zrezygnował z tej funkcji w trakcie negocjacji ze stroną społeczną w sprawie ulg przejazdowych. Wówczas zrezygnował także z pracy w przedsiębiorstwie PKP.

Stanowisko pełnomocnika zarządu PKP S.A. do spraw dialogu z pracownikami Krzysztof Mamiński objął w sierpniu 2012 r. W Polskich Kolejach Państwowych odpowiadał za koordynację działań kadrowych i dialog ze związkami zawodowymi. W latach 2002-2012 piastował stanowisko prezesa Natury Tour. Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem ds. pracowniczych PKP S.A. (2001-2002) oraz członkiem zarządu PKP (1998-2001). W latach 1990-98 był przewodniczącym kolejowego NSZZ „Solidarność”.

Krzysztof Mamiński jest współautorem restrukturyzacji polskich kolei w zakresie zatrudnienia oraz współautorem ustawy restrukturyzacyjnej PKP. Od 2002 r. nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Związku Pracodawców Kolejowych.

Ukończył Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, a także podyplomowe studia Europejski Model Zarządzania, organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego.

źródło: Kurier Kolejowy
Grad - 14-08-2013, 17:12
Temat postu:
Następny "etosowy opozycjonista", który robotników wpędził w kapitalizm a siebie na salony. Czym sobie kupił przychylność prezesa PKP ? Co ta zagrywka oznacza? Nie będzie strajku? Może będzie ale nieskuteczny. Następny cwaniak, który nie może puścić się kolejowego cycka...
Brajdak - 17-08-2013, 07:12
Temat postu:
Cytat:
Wówczas zrezygnował także z pracy w przedsiębiorstwie PKP.

Zapewne nigdzie indziej go nie chcieli. A on, jak świnia, znów pcha się do koryta.
Torreador - 17-08-2013, 16:49
Temat postu:
Świnia Exclamation
Powtórzmy tu jeden za drugim wszyscy użytkownicy tego portalu.
Pirat - 17-08-2013, 19:51
Temat postu:
Brajdak, Torreador, proszę mi tu świń nie obrażać! To są bardzo inteligentne i wbrew pozorom bardzo czyste zwierzęta - mit brudasa wziął się ze sposobu chowu świń przez człowieka. Człowiek ma aż 98 proc. wspólnego genotypu ze świnią, są nawet udane próby przeszczepu narządów wewnętrznych. Niektóre wielkie religie (islam, judaizm) zabraniają swoim wyznawcom spożywania wieprzowiny.
Obywatel - 17-08-2013, 21:29
Temat postu:
Pirat, popieram. Wink
socjalista - 18-08-2013, 12:08
Temat postu:
Przyczyna odwołania Janusza Czarnockiego z funkcji prezesa CS Szkolenie i Doradztwo
Cytat:
Szczytem absurdu był list wysłany do mnie w czerwcu przez prezesa jednej z mniejszych firm z Grupy. Domagał się w nim, by inne spółki z Grupy wydawały u niego pieniądze, bo inaczej nie zrealizuje budżetu.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,14422864,Jak_zmniejszyc_liczbe_kolejowych_absurdow_.html
Czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek. Mamiński, gdy był prezesem Natura Tour, robił dokładnie to samo.
Rodriges - 20-08-2013, 22:18
Temat postu:
Mimo wszystko nie zamierzając świniom to jednak świnia. Karnowski powołując "betoniarza" Mamińskiego tą decyzją zgasił swoich zwolenników z Infokolej jak starego Jelcza.
Beton
Pirat - 20-08-2013, 22:33
Temat postu:
Rodriges, nie sądzę, żeby to była decyzja Karnowskiego. PKP SA ma tylko 25,36% udziałów w spółce CS Szkolenie i Doradztwo, większościowym udziałowcem (74,64%) jest Skarb Państwa. Myślę, że decyzja była odgórna i nie zapadła na Szczęśliwickiej.

Nie wiedzieć dlaczego z Mamińskim pieszczą się wszystkie ekipy rządowe, począwszy od AWS, skończywszy na PO. To rząd SLD w 2002 r. posadził go na stołku prezesa spółki Natura Tour, a rządy PiS i PO tego nie zmieniły. Wcześniej Mamiński był członkiem zarządu PKP SA oraz był i jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek kolejowych, w tym prywatnej spółki świadczącej usługi porządkowe dla PKP. Przez wiele lat Mamiński był też prezesem zarządu Związku Pracodawców Kolejowych i wg KRS jest nim do dziś.
socjalista - 21-08-2013, 08:12
Temat postu:
Karnowski dysponuje 100% akcji. 25,36% to akcje własne (udział PKP S.A. w kapitale zakładowym) a 74,64% to akcje przewłaszczone bądź oddane PKP S.A. w użytkowanie. Ponieważ w przypadku spółki CS Szkolenie i Doradztwo nie ma w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP zapisów podobnych do PLK S.A., więc dysponowanie 100% akcji daje Karnowskiemu 100% władzy nad tą spółką. Inna rzecz to ciekawa postać Mamińskiego. Ale to Poliszynel może w dowolny sposób tłumaczyć. Jakby nie patrzeć, zawsze będą to tylko plotki.
Victoria - 21-08-2013, 16:31
Temat postu:
socjalista, władza Karnowskiego jest iluzoryczna. Nie on decyduje kto będzie prezesem spółki zależnej PKP SA tylko POlitycy z resortem transportu na czele. Karnowski co najwyżej może sobie robić roszady na stołkach dyrektorskich, czyli wśród swoich podwładnych. Na roszady w zarządach państwowych spółek prezes PKP SA jest po prostu za cienki. To nie Karnowski jest właścicielem PKP SA i spółek zależnych tylko Skarb Państwa reprezentowany bądź przez ministra transportu bądź przez ministra skarbu państwa.
socjalista - 21-08-2013, 21:01
Temat postu:
Sugerujesz Victorio i ty Piracie, że Karnowski jest takim samym narzędziem w rękach polityków, jak wszyscy jego poprzednicy? Pewnie macie rację.
Modliszka - 21-08-2013, 21:41
Temat postu:
socjalista, przecież wiadomo, że każda władza otacza się klakierami, że władza płaci takim za ich po-słuszność. Każda partia rządząca jest kłębowiskiem grup, interesów, koterii i powiązań.
Grad - 25-08-2013, 10:37
Temat postu:
A PO i PSL obiecali nam, że nie będzie tak jak za PiSu. Mówili: tylko na nas zagłosujcie. Obłuda i fałsz polityków jest odrażająca.
socjalista - 30-08-2013, 21:18
Temat postu:
Modliszka, nie każda władza otacza się klakierami, lecz klakierzy lgną do władzy dla własnych korzyści. Wszyscy jesteśmy klakierami...
Victoria - 16-09-2013, 18:50
Temat postu:
Łukasz Grzesło odchodzi z PKP Informatyki

16 września Łukasz Grzesło zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu ds. handlowych w spółce PKP Informatyka. Jego decyzja jest "związana z szansami i wyzwaniami zawodowymi, jakie przed nim stoją poza Grupą PKP" - informuje spółka w komunikacie.

Grzesło przepracował w PKP Informatyce 12 miesięcy - został powołany do zarządu 20 września 2012 r.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/15939/Lukasz-Grzeslo-odchodzi-z-PKP-Informatyki.html
socjalista - 17-09-2013, 07:18
Temat postu:
Przyszedł na kolej, by dopisać kolejny punkt do swojego CV. Wcześniej członkiem zarządu nie był. Przypominają mi się słowa byłego ministra Skarbu Państwa Wiesława Kaczmarka: Staszek chciał sprawdzić się w biznesie. To o polityku PSL Stanisławie Dobrzańskim posadzonym na stołku prezesa Polskich Sieci Energetycznych. Tylko ten sprawdzał się aż 5 lat, ale on był historykiem po UMCS. Ci po SGH tyle czasu nie potrzebują, a jak mają w szafie mundur, to wcale.
Victoria - 18-09-2013, 15:06
Temat postu:
Zmiany w Radzie Nadzorczej TK Telekom

Zgromadzenie Wspólników TK Telekom spółka z o.o. zdecydowało o zmianie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z dniem 18 września 2013 r. Jakuba Karnowskiego, sprawującego tą funkcję od czerwca 2012 r., zastąpi Pan Piotr Ciżkowicz.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/15975/Zmiany-w-Radzie-Nadzorczej-TK-Telekom.html
Rodriges - 18-09-2013, 18:36
Temat postu:
Co dalej z wakatem na stanowisku wiceprezesa ds. techniki w Urzędzie Transportu Kolejowego ? W lipcu dokonano wyboru. Ministrowi S. Nowakowi zaproponowano następujących kandydatów na to stanowisko:
1. Piotr Skolasiński
2. Ignacy Góra
Nie wiem na co czeka minister. Może na drogocenny zegarek od kandydata Smile
socjalista - 19-09-2013, 08:22
Temat postu:
Konkurs konkursem, a kandydatów trzeba sprawdzić, żeby jakiejś wpadki nie było. Jak z tym Poniewierskim, którego media sponiewierały. Tym bardziej, że kandydaci wiekowi - dorastali w PRL i zapewne jak większość budowali socjalizm, choć z różnym zapałem.
toromistrz - 28-10-2013, 15:36
Temat postu:
Witam, czy to prawda ze podobno odwołano pana Tereszczuka z wice prezesa z Wars,sa.
Ciekawe jaka była przyczyna tego odwołania chodza rozne sluchy,jak się dowiem napisze.
Lady Makbet - 28-10-2013, 15:45
Temat postu:
toromistrz, czy przyczyną ewentualnego odwołania Tereszczuka z zarządu Warsu nie była Victoria, która zapowiedziała, że ujawni sprawozdanie PKP SA z kontroli przeprowadzonej w PKP PR, która potwierdziła liczne przekręty opisane na forum, które miały miejsce gdy prezesem PKP PR był Tereszczuk?

Post Victorii:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=302553#302553
Victoria - 28-10-2013, 18:47
Temat postu:
toromistrz napisał/a:
Witam, czy to prawda ze podobno odwołano pana Tereszczuka z wice prezesa z Wars,sa.

Prawda. Jana Tereszczuka zastąpił Grzegorz Lachowicz.
toromistrz - 28-10-2013, 21:19
Temat postu:
Jeden z informatorow powiedział mi,ze odwołali Tereszczuka z powodu nie reagowania na dlugi jednego franczyzobiorcy i jego teściowej.Podobno byli to pupile prezesa Supy.Jak mi wiadomo za gastronomie odpowiedziany jest słynny Artur i pani Magda. Wszyscy dluznicy sa scigani za male sumy,tamci zalegali na sume około 300000 tysięcy.Watpie ze za nich Tereszczuk wylecial musiala być inna przyczna napewna ta o której pisala Lady Makbet.
Lady Makbet - 29-10-2013, 13:41
Temat postu:
toromistrz, kolejowe probetonowe brukowce (tj. Kurier Kolejowy i Rynek Kolejowy) milczą o zmianach w zarządzie Warsu, więc coś musi być na rzeczy...
sheva17 - 30-10-2013, 15:51
Temat postu:
Cytat:
Paweł Dudek ukończył filozofię na kiepskiej uczelni, którą jest Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL).


Swoje fobie idź leczyć gdzie indziej. KUL ma najlepszą filozofię w Polsce, zaliczaną do kat. A przez MNiSW podczas ostatniej parmetryzacji jednostek. Wkurza mnie, gdy osoba na nauce znajacą się jak świnia na gwiazdach obraża pracujących na tym Wydziale ludzi. Ten Wydział wykształcił np. prof. Hartmanna, z prawicą raczej nie kojarzonego.By to jednak wiedzieć trzeba mieć chociaż elementarne pojęcie o nauce w naszym kraju.

Absolwenci KUL-u mają się bardzo dobrze, znacznie lepiej niż Ci z zabetonowanych za czasów PRL molochów. Mimo, że sam jestem po UJ stanowczo protestuję by jakiś niezbyt rozgarnięty użytkownik forum z powodu swoich fobii obrażał świetnie wykształconych i niezwykle sympatycznych ludzi.
Victoria - 04-11-2013, 19:33
Temat postu:
PKP Polskie Linie Kolejowe będą miały dwóch członków zarządu odpowiedzialnych za realizację inwestycji. Aleksander Wołowiec zajmie się przygotowaniem nowej perspektywy unijnej, a dokończenie obecnych projektów będzie zadaniem nowego członka poszerzonego zarządu.

Dzisiaj spółka PKP PLK poinformowała, że rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu - dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/16759/Postepowanie-kwalifikacyjne-PKP-PLK.html
Bunia - 05-11-2013, 00:29
Temat postu:
Najbardziej z tej informacji ucieszy się jedna firma "konsultingowa" ze Szczecina, która poprowadzi jako "umocowany" Pełnomocnik działalność o kodzie 70.22.Z kolejnego już Członka Zarządu tej Spółki, który "zmuszony" będzie założyć działalność gospodarzą i działać na kontrakcie managerskim jako Członek Zarządu PKP PLK S.A.
A swoją drogą to dziwne, że managerowie pokroju Prezesów PKP S.A. i PKP PLK S.A. muszą wspierać się wsparciem zewnętrznym dla prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej (albo nie mają czasu albo nie potrafią zarządzać własną działalnością).
Pirat - 05-11-2013, 01:38
Temat postu:
Bunia, stawiam na to, że nie potrafią. Jak ktoś całe życie siedzi na etatach w prywatnych korporacjach i/lub w państwowych spółkach to nie ma zielonego pojęcia o prowadzeniu działalności gospodarczej, nawet jeśli jest członkiem zarządu (z nadania partyjnego) kolejowej spółki. Taki paradoks...

Wniosek: z kolejowych dyrektorów ("mój mąż z zawodu jest dyrektorem" © Bareja) są tacy menadżerowie jak z koziej dupy (za przeproszeniem) trąba, co widać po kondycji polskiej kolei.
Bunia - 05-11-2013, 09:49
Temat postu:
Niech mnie ktoś uświadomi, bo może źle interpretuję: czy w Spółkach kolejowych (spółkach skarbu państwa) zatrudnianie prezesów i członków zarządów na kontrakty managerskie (umowy cywilno - prawne) nie jest nazwijmy to łagodnie zgodnym z prawem i sprytnym omijaniem "kominówki" ?
Opierając się na informacjach dostępnych w rejestrach gospodarczych od kwietnia 2012 następuje wysyp zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych zarówno dla nowych jak i "starych" prezesów i członków zarządów spółek kolejowych.
Wynika z tego, że w spółkach kolejowych wszyscy prezesi i wszyscy członkowie zarządów pracują na kontraktach wystawiając tym spółkom na koniec miesiąca fakturę za świadczone usługi (za bycie prezesem lub członkiem zarządu).
socjalista - 05-11-2013, 12:22
Temat postu:
Bunia, zamiast zadawać takie pytanie zajrzyj do "kominówki". Kontrakty menadżerskie zapisane zostały w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi:

Art. 3.
1. Ustawa ma również zastosowanie do osoby fizycznej i spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz osoby prawnej, z którą podmiot prawny, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 4–10, zawarł umowę o świadczeniu usług w zakresie zarządzania, zwanej dalej „podmiotem zarządzającym”.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podmiot zarządzający ustanowi zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo na własny koszt ubezpieczy się lub ubezpieczy osobę wskazaną do pełnienia funkcji członka zarządu od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem.


Inaczej. Jak się nie ubezpieczy, to ustawa go obowiązuje. Jak się ubezpieczy, to może brać ile od rady nadzorczej wyciśnie.
Bunia - 05-11-2013, 15:03
Temat postu:
Ubezpieczy sam czy ubezpieczy go podmiot, który z nim zawiera kontrakt (w sensie Spółka, w której jest prezesem lub członkiem zarządu?) Bo z tego co pamiętam to na stronach spółek wisiały ogłoszenia o "przetargu" na ubezpieczenie OC władz tych Spółek.
Victoria - 05-11-2013, 20:20
Temat postu:
Bunia, dyskutowaliśmy już o tym:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=279150#279150
Victoria - 17-11-2013, 15:44
Temat postu:
Prezes PKP Cargo do odwołania

Jutro szef przewoźnika Łukasz Boroń może zostać pozbawiony stanowiska przez radę nadzorczą.

Według naszych informacji na jutro wyznaczono termin posiedzenia rady nadzorczej PKP Cargo z jednym punktem porządku obrad. Chodzi o odwołanie prezesa Łukasza Boronia.

Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym w piątek po południu na wniosek przewodniczącego - Jakuba Karnowskiego, prezesa PKP (główny akcjonariusz PKP Cargo). Na nowego szefa przewoźnika ma zostać ogłoszony konkurs.

Więcej:
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706254,1065342-Prezes-PKP-Cargo-do-odwolania.html
Brajdak - 18-11-2013, 20:02
Temat postu:
Łukasz Boroń złożył dymisję. Oficjalna przyczyna typowa : " ze względów osobistych". Obowiązki tymczasowo będzie pełnił Adam Purwin, członek Zarządu.
Beatrycze - 18-11-2013, 20:36
Temat postu:
Prezes PKP Cargo podał się do dymisji:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14973524,Prezes_PKP_Cargo_podal_sie_do_dymisji__Oficjalnie_.html
Bunia - 18-11-2013, 22:00
Temat postu:
Zawsze to lepiej wizerunkowo wygląda jak się samemu poda do dymisji "ze względów osobistych" niż zostać zdymisjonowanym.
Ralny - 18-11-2013, 22:09
Temat postu:
Bunia, zwyczajnie go strącono ze stołka. A że koledzy nie chcieli mu bruździć w CV to w eter puszczono starą śpiewkę o rzekomych względach osobistych "dymisji".
socjalista - 19-11-2013, 08:07
Temat postu:
Jeszcze takiego skandalu nasza giełda nie widziała, by po debiucie, nazwanym sukcesem, prezes z przyczyn osobistych rezygnował. To nie koniec farsy.

– Decyzja o pozbyciu się Łukasza Boronia została podjęta już kilka tygodni temu. Sprawa została odsunięta w czasie, żeby nie psuć atmosfery wokół debiutu i nie obniżać wyceny spółki. Boroń za bardzo wybił się na niezależność, podejmując kluczowe decyzje bez uzgodnień ze spółką matką i z Ministerstwem Transportu – mówi nasz informator zbliżony do resortu.

http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/443526,brudna-wojna-w-pkp-cargo-tuz-po-debiucie-gieldowym.html

A teraz zagadka: Kto Boronia na stołek członka zarządu a potem prezesa PKP Cargo bez konkursu powołał? Kto zmusił poprzedniego prezesa do złożenia rezygnacji z przyczyn osobistych?
Arek - 19-11-2013, 15:38
Temat postu:
Adam Purwin stanie na czele zarządu PKP Cargo

Łukasz Boroń, prezes zarządu PKP Cargo, złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

Przyczyną rezygnacji jest sytuacja osobista. Została ona złożona na ręce przewodniczącego rady nadzorczej spółki, prezesa PKP SA Jakuba Karnowskiego, informują służby prasowe PKP Cargo.

Do czasu wyboru nowego prezesa przez radę nadzorczą tej spółki, pełniącym obowiązki prezesa PKP Cargo będzie Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych.

Nowy prezes zostanie wyłoniony w poszerzonym składzie osobowym, zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminu powoływania członków zarządu, informuje PKP SA.

Jak przekazano w komunikacie, Jakub Karnowski podziękował "panu Łukaszowi Boroniowi za jego wkład w sukces rynkowy PKP Cargo, w szczególności zaś za wysiłek włożony w udany debiut giełdowy spółki."

Łukasz Boroń od lipca 2012 r. pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych w PKP Cargo. Stanowisko prezesa objął w lutym 2013 r., zastępując Wojciecha Balczuna, który złożył rezygnację z tej funkcji w styczniu 2013.

Od czasu zmiany zarządu tej spółki w lutym br., Adam Purwin był wiceprezesem ds. finansowych, a od marca 2012 r. - dyrektorem zarządzającym ds. prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego w PKP SA. Przygotowywał m.in. strategię prywatyzacyjną Grupy PKP.

Wcześniej pracował przez prawie 15 lat w bankowym sektorze komercyjnym: BRE Bank, Bank Pekao, PKO BP i publicznym - BGK. Zajmował się m.in. finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem kapitałowym, zagadnieniami z zakresu fuzji i przejęć oraz wycenami przedsiębiorstw.

O obecnej zmianie na stanowisku prezesa zarządu PKP Cargo mówiono w środowisku od dłuższego czasu. Jak powiedziała nam dziś jedna z prominentnych osób ze środowiska kolejowego, za rezygnacją Łukasza Boronia stoją względy merytoryczne, lecz niekoniecznie dotyczące wyników finansowych spółki.

Źródło:
http://transport-kolejowy.wnp.pl/adam-purwin-stanie-na-czele-zarzadu-pkp-cargo,211610_1_0_0.html
Arek - 20-11-2013, 15:03
Temat postu:
D. Ryczek nie jest już prezesem Cargospedu

Kolejne odwołanie na kolei. Po ministrze transportu Sławomirze Nowaku i prezesie PKP Cargo Łukaszowi Boroniowi z fotelem prezesa Cargospedu pożegnał się Daniel Ryczek.

Odwołanie Daniela Ryczka potwierdził Mirosław Kuk z zespołu prasowego Grupy PKP. Nie chciał podać przyczyny tej decyzji. Prawdopodobnie decyzja ma związek z niedawnym odejściem ze stanowiska prezesa PKP Cargo Łukasza Boronia, którego zastępuje obecnie Adam Purwin.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/17071/D-Ryczek-nie-jest-juz-prezesem-Cargospedu.html
Arek - 22-11-2013, 15:49
Temat postu:
Kolejny prezes spółki z grupy PKP Cargo odwołany

Wczoraj Sylwester Pruchniewski został odwołany z pełnienia funkcji prezesa Trade Transu. Wcześniej odwołany został prezes Cargospedu Daniel Ryczek. W poniedziałek do dymisji podał się prezes PKP Cargo Łukasz Boroń.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/49437/kolejny_prezes_spolki_z_grupy_pkp_cargo_odwolany.html
Pirat - 25-11-2013, 23:34
Temat postu:
Ludzie Łukasza Boronia tracą stanowiska w spółkach zależnych PKP Cargo

Trzy tygodnie po debiucie giełdowym PKP Cargo, który rząd okrzyknął sukcesem, trwa karuzela dymisji w spółce i jej podmiotach zależnych.

Pod koniec tygodnia stanowisko prezesa spółki spedycyjnej Trade Trans stracił Sylwester Pruchniewski, który objął ten fotel w kwietniu. Dzień wcześniej z intermodalnej spółki Cargosped usunięty został Daniel Ryczek, który kierował nią od marca, a wcześniej zasiadał w zarządzie PKP Cargo.

Więcej TUTAJ
Rodriges - 26-11-2013, 02:26
Temat postu:
Ludzie tracą stanowiska czy 1 człowiek ? Dziennikarze jak zwykle lubią robić z igły widły. Ryczek nie jest człowiekiem Ł. Boronia. Ryczek pracuje w Grupie PKP od wielu lat, jeszcze kiedy nie było na kolei żadnego bankstera. A swój rozwój kariery zawdzięcza tylko i wyłącznie pani Marii z zarządu PKP, z którą jest spokrewniony.
Pirat - 04-12-2013, 19:56
Temat postu:
Karuzela kadrowa w PKP Cargo

Pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo członek zarządu Adam Purwin ma zamiar startować w konkursie, który rada nadzorcza ogłosi na to stanowisko. W spółkach-córkach trwają zmiany kadrowe - na razie znamy nową prezes Cargospedu, jest nią Barbara Dunaszewska z PKP Cargo.

Więcej TUTAJ
Arek - 18-12-2013, 13:20
Temat postu:
PKP Cargo szuka osoby na stanowisko prezesa

Rada nadzorcza PKP Cargo we współpracy z doradcą rekrutacyjnym ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na stanowisko prezesa PKP Cargo mogą zgłaszać swoje kandydatury do 20 stycznia 2014 r. Otwarcie zgłoszeń nastąpi tego samego dnia.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/17490/PKP-Cargo-szuka-osoby-na-stanowisko-prezesa.html
Bunia - 20-12-2013, 20:43
Temat postu:
Chyba nowy członek zarządu PKP PLK SA niejaki Pan Folejewski

http://www.rynek-kolejowy.pl/50054/przygotowywal_euro_teraz_przygotuje_inwestycje_na_kolei.htm
Arek - 31-12-2013, 11:46
Temat postu:
Dariusz Daniluk prezesem Trade Transu

Zgromadzenie wspólników spółki PS Trade Trans (Grupa PKP Cargo) powołało na stanowisko prezesa zarządu Dariusza Daniluka. Nowy prezes przez wiele lat był prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz szefem audytu w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarki Żywnościowej.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/17642/Dariusz-Daniluk-prezesem-Trade-Transu.html
Arek - 23-01-2014, 13:22
Temat postu:
Na początku lutego będzie znane nazwisko nowego prezesa PKP Cargo - poinformowała Polska Agencja Prasowa powołując się na prezesa PKP S.A. i szefa całej Grupy PKP Jakuba Karnowskiego. Obecnie, od połowy listopada, po rezygnacji Łukasza Boronia, obowiązki prezesa spółki pełni Adam Purwin.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/17938/Karnowski-w-lutym-poznamy-nowego-prezesa-PKP-Cargo.html
Arek - 30-01-2014, 12:19
Temat postu:
Ryszard Petru w PKP

W walce o najbardziej prestiżowe fotele w kontrolowanych przez państwo spółkach trudno pokonać Aleksandra Grada, byłego ministra skarbu (w latach 2007-11), ale ekonomiście Ryszardowi Petru ta sztuka się udała. Według naszych źródeł, zapadła już nieformalna decyzja, że ekonomista, pracujący dziś m.in. jako partner w PwC, obejmie stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej PKP, które było wolne od śmierci pod koniec listopada 2013 r. Krzysztofa Opawskiego. Formalne szczegóły będą jeszcze dopinane - dlatego oficjalne ogłoszenie to kwestia „kilku tygodni”.

Więcej:
http://www.pb.pl/3539510,58380,ryszard-petru-w-pkp
socjalista - 30-01-2014, 15:22
Temat postu:
Okazuje się, że nie tylko z rodziną dobrze wychodzi się na zdjęciu:

http://www.polityka.pl/rynek/1534007,1,jakub-karnowski--czy-uratuje-polska-kolej.read

Karnowski, Petru, Rybiński i Mężyk, czyli wilki Balcerowicza na polowaniu

http://www.polskatimes.pl/artykul/552989,karnowski-petru-rybinski-i-mezyk-czyli-wilki-balcerowicza-na-polowaniu-zdjecia,id,t.html
Victoria - 30-01-2014, 16:37
Temat postu:
Cytat:
Ryszard Petru w PKP

Według naszych źródeł, zapadła już nieformalna decyzja, że ekonomista, pracujący dziś m.in. jako partner w PwC, obejmie stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej PKP

Na mieście mówi się, że balcerowiczowskie sieroty po OFE na otarcie łez dostały od rządu PKP.
mietekzuqwertyl - 30-01-2014, 16:42
Temat postu:
^^^ Tak, Rychu Petru ma być. Chociaż Grad złożył rezygnację z PGE PEJ1 ze względu na to, że trzeba zacząć pracować a nie tylko brać kasę. Został skierowany do Tauronu i chyba będzie w radzie nadzorczej PGE.
Cytat:
Z dniem 28 stycznia 2014 r. odwołano:
1. Tadeusza Kaczmarka ze stanowiska dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Centrali Spółki.
2. Leszka Gawora ze stanowiska dyrektora Biura Spraw Obronnych Centrali Spółki.
3. Mirosława Kanclerza ze stanowiska zastępcy dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Centrali Spółki oraz Macieja Kaczorka ze stanowiska zastępcy dyrektora Biura Strategii Centrali Spółki.
4. Marcina Stypę ze stanowiska dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji.
Z dniem 28 stycznia 2014 r. wyznaczono:
1. Dariusza Bielasa na stanowisko dyrektora i Leszka Gawora na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Profilaktyki i Spraw Obronnych Centrali Spółki.
2. Macieja Kaczorka na stanowisko dyrektora Biura Planowania Strategicznego Centrali Spółki.
Z dniem 28 stycznia 2014 r. powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji p. Adamowi Szymankiewiczowi.

Victoria - 06-02-2014, 17:57
Temat postu:
Adam Purwin nowym prezesem PKP Cargo

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powołała na stanowisko prezesa zarządu Adama Purwina, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych.

Wybór nowego prezesa zarządu został dokonany po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.

- Jestem przekonany, że nowy prezes skutecznie przeprowadzi spółkę przez pełen wyzwań rok 2014, a także zbuduje solidny fundament pod dalszą ekspansję PKP CARGO w kraju i za granicą w kolejnych latach, korzystając m.in. z obecności spółki na GPW – powiedział Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Prezes Zarządu PKP S.A.

Adam Purwin ukończył Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych w Polsce, prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej, finansowania największych przedsiębiorstw w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowując transakcje fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczynał m.in. w BRE Banku i Banku Pekao S.A., a kontynuował w PKO BP, gdzie kierował realizacją projektów inwestycyjne i nadzorował grupę kapitałową. W Banku Gospodarstwa Krajowego budował kompetencje w zakresie finansowania strukturyzowanego i wspierania polskiego eksportu.

Czytaj więcej:
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706254,1084830-Adam-Purwin-nowym-prezesem-spolki-PKP-Cargo-S-A-.html
socjalista - 06-02-2014, 20:01
Temat postu:
Scenariusz podobny do tego z PKP PLK S.A. Najpierw typowanemu na prezesa powierza się obowiązki, potem ogłasza się "konkurs". Balczun też został powołany w drodze "konkursu", choć takiego obowiązku w PKP Cargo S.A. nie ma. W PLK obowiązek konkursu nakłada ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Nic nowego. Balczun - też bankowiec - w przeciwieństwie do Purwina, został do pełnienia obowiązków prezesa oddelegowany z rady nadzorczej, której był przewodniczącym - Purwina wcześniej Karnowski zrobił członkiem zarządu PKP Cargo, żeby się rozejrzał. I jeszcze coś, co mnie wcale nie zastanawia. Mimo czytelnych zamiarów większościowego właściciela do "konkursu" oprócz Purwina zgłosiło się 13 kandydatów. Pewnie część z nich to bezrobotni bankowcy i zobaczymy ich na różnych stanowiskach w spółkach Grupy PKP, i nie tylko. Nowy prezes Przewozów Regionalnych, Tomasz Pasikowski, w czerwcu ubiegłego roku stracił stołek dyrektora d/s IT - CIO w BRE Banku. Tak napisał w swoim profilu na portalu dla poszukujących pracy linkedl.pl. Nowy członek zarządu PR ds. finansowych swoją ostatnią pracą się nie chwali, choć profil na tym portalu posiada. Takie czasy!
Pirat - 13-02-2014, 19:55
Temat postu:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju potwierdziło dziś decyzję o powołaniu Ryszarda Petru na przewodniczącego rady nadzorczej PKP SA.

Więcej TUTAJ
socjalista - 14-02-2014, 16:57
Temat postu:
Odnoszę wrażenie, że Rada Nadzorcza PKP S.A. potrzebna jest jedynie związkowcom, by jako przedstawiciele pracowników mogli w niej zasiadać, bo i tak o niczym decydować nie mogą - ich głos nie ma żadnego znaczenia, dlatego, gdy się z czymś nie zgadzają, to się od głosu wstrzymują. Prezesa i członków zarządu powołuje i odwołuje przecież Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy czyli minister właściwy do spraw transportu. Zatem o nowym przewodniczącym RN będziemy słyszeć tak często jak o jego poprzednikach, których nazwiska nie są znane szerokiej publiczności. Mam tylko nadzieję, że Ryszard Petru nie podpisze się w raporcie rocznym Grupy PKP pod zyskiem, gdy w sprawozdaniu finansowym będzie strata. Raz się tak zdarzyło, gdy PiS - owi zapowiadany zysk w wyborach nie pomógł, a Grabarczyk przewidywanym zyskiem prawem kaduka się chwalił.
Victoria - 18-02-2014, 18:04
Temat postu:
Sylwester Sigiel złożył na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Cargo Jakuba Karnowskiego rezygnację z funkcji członka zarządu ds. handlowych. Do czasu wyboru nowego członka zarządu ds. handlowych Sylwester Sigiel pełnił będzie dotychczasową funkcję bez zakłócania bieżącej działalności spółki.

Sylwester Sigiel pełnił funkcję członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo od 13 marca 2013 r.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/18286/Sylwester-Sigiel-ustapil-z-zarzadu-PKP-Cargo.html
Grad - 18-02-2014, 19:06
Temat postu:
Cytat:
Odnoszę wrażenie, że Rada Nadzorcza PKP S.A. potrzebna jest jedynie związkowcom, by jako przedstawiciele pracowników mogli w niej zasiadać,

Niestety to jest błędne wnioskowanie ponieważ te pasożyty nie są nawet przedstawicielami pracowników gdyż żaden z 3 związkowców z Rady Nadzorczej PKP S.A. nie pracuje w PKP S.A. Pracują natomiast w innych spółkach np. w PKP CARGO. Kiedy prezes J.Karnowski wywalał masowo kolejarzy z centrali PKP, (zatrudniając na ich miejsce banksterów), związkowcy nie mieli pojęcia co się tam dzieje ponieważ w PKP S.A. nie istnieje nawet taki związek zawodowy maszynistów (co z zrozumiałe).
Cytat:
Sylwester Sigiel złożył na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Cargo Jakuba Karnowskiego

Całkowita kompromitacja J. Karnowskiego. Jego ludzie mieli być the best i odnieść sukces tymczasem nawet 1 rok nie przepracował i już musi odejść.
kwiat - 23-02-2014, 11:55
Temat postu:
W cargo rozpisano konkurs na członka zarządu ds finansowych a wygra ten konkurs Grzegorz Kiczmachowski, natomiast konkurs na członka zarządu ds handlowych wygra Jacek Neska tak wygląda demokracja w wydaniu PO
Victoria - 23-02-2014, 12:52
Temat postu:
kwiat, co demokracja ma do obsadzania stołków w zarządach spółek sektora publicznego? Demokracja to rządy ludu. Lud do rządzenia wybrał swoich przedstawicieli w postaci posłów koalicji PO-PSL. Kto więc ma decydować o obsadzaniu lukratywnych stołków: lud czy rządzący? Sorry, ale taki mamy system, że wygrany po wyborach bierze wszystko i w d... ma swoich wyborców.

A konkursy? Przecież to fikcja! Nie tylko w PKP. Wszędzie! Wszak największym pracodawcą w Polsce jest Platforma Obywatelska (Platforma jest tak obywatelska jak kiedyś obywatelska była Milicja), która rozdaje stołki i posady prawie we wszystkich urzędach i instytucjach oraz prawie we wszystkich spółkach państwowych i samorządowych. Tylko niewielką liczbą stołków dysponuje koalicyjny PSL oraz lokalne sitwy w samorządach niższego szczebla.
Grad - 24-02-2014, 19:03
Temat postu:
Wbrew pozorom PSL też dysponuje wielką liczbą stołków, biorąc pod uwagę ilość mandatów posiadanych w sejmie. PSL w koalicji rządzi od wielu, wielu lat z każdą partią, która mu zaproponuje.
PSL ma o wiele więcej posad w państwówkach niż wskazuje na to arytmetyka wyborcza. Za każdym razem po wyborach przy zmianie koalicjanta dostaje nowe posady nie rezygnując z dotychczasowych. Posad ma coraz więcej a poparcie na poziomie 5-7% bez zmian. Jest małą partią ale najbardziej zachłanną. Wiele lat sprawuje władzę wespół z różnymi partiami także z PZPR (wówczas mając nazwę ZSL). Ale niewiele poczuwa sie do odpowiedzialności. Coś w rodzaju związku zawodowego (jednozawodowego). Nie ważne dla nich egalitaryzm. Liczy się tylko ustawienie siebie i kolesi. Nie wiem co jest w moich postach złego, że są usuwane.
Bunia - 24-02-2014, 20:22
Temat postu:
To, że konkursy na wyższe stanowiska w spółkach PKP to fikcja to prawda, więc wypada zadać sobie pytanie w jakim celu są one przeprowadzane skoro na starcie wiadomo, kto wygra. Po pierwsze chyba dlatego, żeby w papierach lepiej wyglądało a przed opinią publiczną było "uczciwie". Po drugie to świetna okazja do wyprowadzenia trochę kasy z firmy dla znajomych króliczka. Bo w jakim innym celu, skoro wiadomo kto wygra, zatrudnia się do "castingów" firmy headhunterskie ? Nie mówię już o kosztach pośrednich takich jak komisje rekrutacyjne, papierologia i angażowanie ludzi w firmie do prowadzenia spraw z góry rozstrzygniętych. Lepiej żeby zajęli się innymi, ważniejszymi sprawami niż dorabianie papierów do jedynie słusznej kandydatury.
Grad - 25-02-2014, 20:16
Temat postu:
Oj chyba wiesz w jakim celu. W celu zalegalizowania łapówkarstwa i wyprowadzania pieniędzy do prywatnej kieszeni. Prezes umawia się z firmą doradczą na 15 tys. zł a całe to przedsięwzięcie można by uczciwie wykonać za 5 tys. zł.
Arek - 03-03-2014, 14:30
Temat postu:
26 lutego Rada Nadzorcza PKP Cargo rozpoczęła proces wyłaniania czterech członków zarządu, w tym przedstawiciela pracowników w zarządzie spółki. Kandydatem Federacji ZZP PKP jest Dariusz Browarek pracujący w firmie od 35 lat.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/18475/D-Browarek-kandydatem-FZZP-PKP-do-zarzadu-PKP-Cargo.html
kwiat - 03-03-2014, 18:25
Temat postu:
Prezesem do spraw handlu zostanie Neska, finansów Kiczmachowski, optymalizacji Derda, a na prezesa spraw pracowniczych startuje również Zenek Kozendra. OT i cały konkurs rozstrzygnięty.
leo1407 - 03-03-2014, 18:35
Temat postu:
kwiat napisał/a:
Zenek .

Oj, oj... starzy ludzie powiadają, że historia lubi się powtarzać. Czyżby zatem kolejny działacz wyjedzie na plecach członków ZZ na wysoki stołek ? Jeśli tak się stanie proponuję zakłady - po jakim czasie zapomni skąd się wywodzi ? Mieliśmy już przecież wielce znaczący przykład z Krzysztofem M......

[ Dodano: 03-03-2014, 19:09 ]
P.S. Poczytałem przed chwilką informacje o kolejnym kandydacie Dariuszu.....Piękne zdjęcia, super mundur....dowiedziałem się na przykład, że lubi jeździć na rowerze. Próżno jednak szukałem informacji na temat przebytej drogi zawodowej czyli zajmowanych przez 35 lat stanowisk....Przypadek ?
Grad - 03-03-2014, 20:24
Temat postu:
O jakiej Spółce mowa ?
Pirat - 03-03-2014, 20:40
Temat postu:
Grad, mowa o PKP Cargo.

Zastanawiam się jakie kwalifikacje mają związkowcy do zasiadania w zarządzie dużej giełdowej spółki? Samo bycie kolejarzem przez kilkadziesiąt lat i zaoczny licencjat to trochę za mało! Gdzie predyspozycje? Gdzie doświadczenie np. w kierowaniu własnym dochodowym biznesem?
Beatrycze - 18-03-2014, 18:47
Temat postu:
Petru nie będzie szefem rady nadzorczej PKP. Powołają Engelhardta?

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", Ryszard Petru musiał zrezygnować z objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP SA z przyczyn osobistych. Co zaskakujące, być może zastąpi go Juliusz Engelhardt, były wiceminister ds. kolei.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/51397/petru_nie_bedzie_szefem_rady_nadzorczej_pkp_powolaja_engelhardta.html
socjalista - 18-03-2014, 20:09
Temat postu:
Brakuje bankowcom kompetencji, więc sięgają po kompetentnego?
Brajdak - 19-03-2014, 10:58
Temat postu:
Czy kompetentnego, to nie wiem, ale może szukają następnego kozła ofiarnego.
socjalista - 19-03-2014, 16:46
Temat postu:
Ale się narobiło. Petru o powodach rezygnacji nie chce gadać!

Bieńkowska Engelhardta póki co jako przewodniczącego nie widzi, choć na członka rady nadzorczej go powołała:

Wicepremier zaprzeczyła, że przewodniczącym rady spółki-matki kolejowej grupy miałby zostać Juliusz Engelhardt, były wiceminister odpowiedzialny za kolej za kadencji Cezarego Grabarczyka.

http://transport-kolejowy.wnp.pl/ryszard-petru-zrezygnowal-z-kierowania-rada-nadzorcza-pkp,221193_1_0_0.html

Engelhardt też twierdzi, że nikt mu stołka przewodniczącego jeszcze nie podsuwał:

Potwierdzić mogę jeden fakt: wczoraj zostałem powołany do składu Rady Nadzorczej PKP SA i wobec tego, na dzień dzisiejszy, jestem jej „zwykłym” członkiem, do czasu kiedy zostanę odwołany. Według stanu spraw na dzień dzisiejszy, nie potwierdzam, by ktokolwiek i w jakikolwiek sposób, proponował mi stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP SA.

http://www.rynek-kolejowy.pl/51414/juliusz_engelhardt_wraca_do_kolei.htm

Co wcale nie znaczy, że mu Bieńkowska nie zaproponuje, bo już cztery miesiące Rada Nadzorcza PKP S.A. przewodniczącego nie ma. Niby niewielka szkoda, toż to funkcja w naszych uwarunkowaniach politycznych raczej symboliczna, choć płatna.
danio - 19-03-2014, 18:50
Temat postu:
Cytat z Asteriksa : " O ! Julek wrócił" ..... Smile
Pirat - 20-03-2014, 23:45
Temat postu:
Adrian Furgalski na Facebooku:

Niedobrze mi się robi. Pamiętacie dantejskie sceny z dworców kolejowych w grudniu 2010, brak wagonów, chaos z rozkładem, nieistniejące perony? Jasne, że tak. Wtedy wyrzucono kilka osób, w tym wiceministra ds. kolei, który dodatkowo zasłużył się rozwaleniem swoją "reformą" Przewozów Regionalnych i Intercity, nie zapobiegł katastrofie wykorzystania środków UE na infrastrukturę. Wczoraj dostał posadę w Radzie Nadzorczej PKP SA. To już wiecie gdzie władza ma pasażerów? Tak, właśnie tam!

https://www.facebook.com/adrian.furgalski/posts/659828024078304
socjalista - 21-03-2014, 07:52
Temat postu:
Przyjaciel "zegarmistrza" nie powstrzymał się od wyrażenia swojej dezaprobaty, choć sprawa jest błaha. Bo kim jest członek Rady Nadzorczej PKP S.A., czy nawet przewodniczący tej rady, jaką ma moc sprawczą?. Powszechnie wiadomo, że obaj panowie nie darzą się zbytnią sympatią odkąd Engelhardt wyraził swoją opinię o ZDG TOR, o Furgalskim i zatrudnionych w spółce ekspertach, a Miesięcznik Platformy Obywatelskiej "POgłos" w numerze 8/25 w sierpniu 2009 roku ją zamieścił. Kilkakrotnie ta opinia na tym forum i nie tylko była cytowana:

- Adrian Furgalski jest typowym produktem autokreacji i autopromocji. Parafrazując jego własne wyrażenie, jest autowydmuszką. Wypromował się w prasie, w niej zaczął funkcjonować jako znawca problemów wszelkich. Często przedstawia się jako ekspert Platformy Obywatelskiej. Dla mnie, jeżeli ktoś chce być ekspertem w jakiejś dziedzinie transportu, to powinien mieć wykształcenie w tej dziedzinie, albo inżynierskie, albo ekonomiczne. A pan Furgalski jest politologiem. Powinien mieć jakieś doświadczenie zawodowe w tej specjalności, powinien ją uprawiać. A dyrektor TOR nigdy w transporcie nie pracował, był tylko asystentem ministra Tadeusza Syryjczyka. Mógłby też mieć doświadczenie naukowo-badawcze. Weźmy mój przykład: jestem ekonomistą transportu, pracuję w tej branży 31 lat. Wciąż studiuję tę branżę i jeszcze wszystkich problemów nie poznałem, choć jestem profesorem uniwersytetu. A pan Furgalski? – zastanawia się profesor.

- TOR znam od jego powstania. Przez lata usiłował skupić wokół siebie grupę ekspertów, ja także do niej należałem. TOR pozyskuje kontrakty na usługi doradcze, opracowania itd. I z tym jest kłopot. TOR nie dysponuje kadrą, która by mogła takie usługi świadczyć, choć usiłuje ciągle przyciągnąć jakichś ekspertów, byłych funkcjonariuszy, dyrektorów, a kilku zatrudnia. Ale oni nie są zdolni do realizacji większych, poważnych opracowań, wykonują je przy pomocy ludzi z zewnątrz. Sami są zdolni do publicystyki. I do tego służy kreowanie się na ekspertów w branży, jak czyni to Adrian Furgalski.


Jak zwykle chodzi tylko o pieniądze. Panowie z ZDG TOR bawią się zaś w kart rozdawanie.
Grad - 24-03-2014, 22:26
Temat postu:
Tym razem Waldek chce się sprawdzić w pekapie Smile
Arek - 11-04-2014, 15:01
Temat postu:
Andrzej Żurkowski w radzie nadzorczej PKP LHS

Na podstawie Uchwały Wspólników spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu zmianie uległ skład rady nadzorczej spółki. Odwołana została Katarzyna Szarkowska, która pełniła funkcję członka rady. Jej miejsce zajął Andrzej Żurkowski.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/19073/Andrzej-Zurkowski-w-radzie-nadzorczej-PKP-LHS.html
Grad - 12-04-2014, 13:25
Temat postu:
Poprzednio był w PKP S.A. Jak kolega z pracy przestał być wiceministrem to posadę przenieśli mu w teren - na Wschód.
Arek - 15-04-2014, 12:33
Temat postu:
Dariusz Browarek w zarządzie PKP Cargo

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Kurier Kolejowy", Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP został 14 kwietnia wybrany przez Radę Nadzorczą PKP Cargo przedstawicielem pracowników w zarządzie spółki.

Jest to zakończenie procesu rekrutacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą PKP Cargo w lutym br.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/19114/Dariusz-Browarek-w-zarzadzie-PKP-Cargo.html
CarnageLink - 24-04-2014, 12:18
Temat postu:
kwiat napisał/a:
W cargo rozpisano konkurs na członka zarządu ds finansowych a wygra ten konkurs Grzegorz Kiczmachowski, natomiast konkurs na członka zarządu ds handlowych wygra Jacek Neska tak wygląda demokracja w wydaniu PO


kwiat, miałeś rację co do Jacka Neski, lecz co do Grzegorza Kiczmachowskiego już nie. Członkiem Zarządu ds. Handlowych został Jacek Neska. Wojciech Derda został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych, Łukasz Hadyś powołany na Członka Zarządu ds. Finansowych. Dariusz Browarek powołany został na Członka Zarządu ds. Pracowniczych.
Beatrycze - 24-04-2014, 14:20
Temat postu:
PKP Cargo ma czterech nowych członków zarządu

Rada Nadzorcza PKP Cargo w wyniku postępowania konkursowego powołała czterech nowych członków zarządu: Jacka Neskę - członka zarządu ds. Handlowych, Wojciecha Derdę - członka zarządu ds. Operacyjnych, Łukasza Hadysia - członka zarządu ds. finansowych i Dariusza Browarka, przedstawiciela pracowników - członka zarządu.

Więcej na stronie:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/19234/PKP-Cargo-ma-czterech-nowych-czlonkow-zarzadu.html
Grad - 24-04-2014, 20:45
Temat postu:
Wszyscy oprócz Browarka znają się z f-my konsultingowej i z czasów studenckich, niewykluczone, że i z piaskownicy Smile
Arek - 07-05-2014, 08:54
Temat postu:
Nowy przewodniczący rady nadzorczej PKP LHS

Na podstawie uchwały z dnia 24 kwietnia 2014 roku nowym przewodniczącym rady nadzorczej PKP LHS został Łukasz Górecki.

Łukasz Górecki zastąpił na tym stanowisku Łukasza Górnickiego, który jednocześnie został odwołany ze składu rady nadzorczej PKP LHS.

To nie jedyna zmiana w składzie rady, której dokonano w kwietniu bieżącego roku. Przypomnijmy, że 8 kwietnia miejsce odwołanej ze składu rady Katarzyny Szarkowskiej zajął Andrzej Żurkowski.

źródło:
http://transport-kolejowy.wnp.pl/nowy-przewodniczacy-rady-nadzorczej-pkp-lhs,224920_1_0_0.html
Bunia - 09-05-2014, 16:45
Temat postu:
Aleksander Wołowiec został odwołany z funkcji członka zarządu PKP PLK ds. inwestycji. Nie podano przyczyn tej decyzji. Za inwestycje będzie teraz odpowiadał wyłącznie Wojciech Folejewski.

Źródło
Beatrycze - 09-05-2014, 21:59
Temat postu:
Aleksander Wołowiec został odwołany z funkcji członka zarządu PKP PLK ds. inwestycji. Nie podano przyczyn tej decyzji. Za inwestycje będzie teraz odpowiadał wyłącznie Wojciech Folejewski.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/52222/wiceprezes_pkp_plk_odwolany.html
Bunia - 17-05-2014, 16:20
Temat postu:
Tomasz Urbański złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu ds. operacyjnych PKP Informatyki

Więcej...
Beatrycze - 22-07-2014, 20:49
Temat postu:
Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł „Rynek Kolejowy”, od 1 sierpnia do zarządu PKP Intercity dołączy Piotr Rybotycki, obecnie dyrektor strategii i rozwoju, DB Schenker Rail Polska.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/53234/znamy_nazwisko_nowego_czlonka_zarzadu_pkp_intercity.htm
Grad - 23-07-2014, 18:23
Temat postu:
Konkurencja wprowadzi kreta do zarządu PKP Intercity. A po kilkunastu miesiącach zobaczymy na jaką posadę u konkurencji przesiądzie się ten "szpieg biznesowy".
Victoria - 30-07-2014, 12:29
Temat postu:
Spółka PKP SA, która wciąż ma jedną trzecią udziałów w PKP Cargo, zmieniła wczoraj skład Rady Nadzorczej przewoźnika. Do Rady weszły dwie osoby - obie ze ścisłego kierownictwa PKP.

PKP SA wciąż utrzymuję kontrolę nad PKP Cargo, pomimo sprzedaży jednej trzeciej swoich udziałów. Kolejowa spółka-matka odwołała wczoraj ze składu Rady Nadzorczej PKP Cargo Artura Kawalera i powołała w jego miejsce dwie osoby: Piotra Ciżkowicza i Jacka Leonkiewicza. To kluczowe osoby w PKP SA: Ciżkowicz jest wiceprezesem, a Leonkiewicz odpowiada za nadzór właścicielski.

http://www.rynek-kolejowy.pl/53327/wiceprezes_i_dyrektor_pkp_w_radzie_nadzorczej_pkp_cargo.html
socjalista - 31-08-2014, 10:30
Temat postu:
Od lipca Rada Nadzorcza PKP S.A. ma wreszcie przewodniczącego (poprzednik, Krzysztof Opawski zmarł pod koniec listopada ubiegłego roku):


Rada Nadzorcza
Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

(stan na dzień 17 lipca 2014 r.):

Jacek Barylski - Przewodniczący

Halina Wiśniewska - Wiceprzewodniczący

Leszek Miętek - Sekretarz

Juliusz Engelhardt

Cezary Szeliga

Jan Lalik

Zenon Kozendra

http://pkpsa.pl/pkpsa/wladze-pkp-sa/rada-nadzorcza.html

Jacek Barylski - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej. Radca Prawny. Obecnie dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. realizacji rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Zasiadał także m.in. w radach nadzorczych: Polskiego Monopolu Loteryjnego Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Od 2003 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKP S.A.

http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/grupa/wladze/jacek-barylski
Victoria - 02-09-2014, 19:43
Temat postu:
Spółka PKP Informatyka poinformowała, że z dniem 1 września Elwira Sokołowska została powołana na członka zarządu. Obecnie zarząd PKP Informatyki jest dwuosobowy.

http://www.rynek-kolejowy.pl/53752/nowy_czlonek_zarzadu_pkp_informatyki.htm
Beatrycze - 19-09-2014, 12:02
Temat postu:
Jarosław Bator zastąpił Marię Wasiak w PKP S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Marię Wasiak z funkcji członka zarządu spółki PKP S.A., powołując na to stanowisko Jarosława Batora, dotychczasowego dyrektora zarządzającego ds. nieruchomości

Tym samym zarząd PKP S.A. od dziś, 19 września 2014 roku działa w składzie:

Jakub Karnowski – prezes zarządu,
Piotr Ciżkowicz – członek zarządu,
Jarosław Bator - członek zarządu.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/21225/Jaroslaw-Bator-zastapil-Marie-Wasiak-w-PKP-SA.html
Pirex - 19-09-2014, 20:13
Temat postu:
Przetasowania w Grupie PKP:

http://www.rynek-kolejowy.pl/54022/przetasowania_w_grupie_pkp.html
Beatrycze - 27-10-2014, 15:35
Temat postu:
Łukasz Górnicki nowym prezesem PKP LHS.

Zgromadzenie Wspólników powołało Łukasza Górnickiego na stanowisko prezesa PKP LHS. Zastąpił on Grażynę Kuś. Pozostali członkowie zarządu będą nadal zajmować swoje stanowiska.

http://pkpsa.pl/pkpsa/artykul.html?id=773
Arek - 17-11-2014, 13:53
Temat postu:
Hordyński odwołany z PKP IC za wadliwy system sprzedaży

Jakub Karnowski, prezes PKP S.A. podjął decyzję o natychmiastowym odwołaniu Pawła Hordyńskiego ze stanowiska członka zarządu PKP Intercity oraz dwóch innych pracowników spółki. Powodem jest awaria systemu sprzedaży biletów, w związku z czym nie można kupić m.in. biletów na pociągi Pendolino.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/21995/Hordynski-odwolany-z-PKP-IC-za-wadliwy-system-sprzedazy.html
Rodriges - 17-11-2014, 17:39
Temat postu:
Jak Karnowski mógł odwołać jeśli Horodyński mu nie podlega. Odwołała go rada nadzorcza PKP Intercity której przewodniczącym jest Ciżkowicz z PKP S.A. To być może odwet na ludziach Karnowskiego za wypędzenie z PKP pani MW.
W nagrodę za dotychczasowe lizanie d... Karnowskiemu dostanie na odchodne worek pieniędzy od podatników dotujących zadłużoną spółkę PKP Intercity.
Beatrycze - 01-12-2014, 16:02
Temat postu:
W zarządzie TK Telekom nastąpiła zmiana. Z funkcji członka zarządu firmy zrezygnował Przemysław Kuna.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/22233/Przemyslaw-Kuna-odszedl-z-zarzadu-TK-Telekom.html
Beatrycze - 09-12-2014, 16:20
Temat postu:
Zgromadzenie wspólników TK Telekom powołało nowych członków zarządu spółki. Stanowiska obejmą Edyta Glinka, która będzie odpowiedzialna za obszar techniki i sprzedaż oraz Piotr Jezierski, który zajmie się finansami i koordynowaniem zadań związanych z prywatyzacją spółki.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/22358/Zmiany-w-zarzadzie-TK-Telekom.html
Beatrycze - 15-12-2014, 13:04
Temat postu:
Jak ustalił „Kurier Kolejowy” w ubiegły piątek decyzją rady nadzorczej Warsu, został odwołany dotychczasowy prezes zarządu spółki. - Paweł Dudek nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań - głosi oficjalne stanowisko PKP Intercity, któremu podlega Wars.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/22439/Prezes-Warsu-Pawel-Dudek-zostal-odwolany.html
Arek - 05-01-2015, 17:01
Temat postu:
Od 1 stycznia 2015 r. skład Zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej uległ zmianie. Z funkcji członka zarządu ds. ekonomiczno – finansowych zrezygnował Mariusz Świętoń.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/22637/Zmiany-w-zarzadzie-PKP-LHS.html
Victoria - 05-02-2015, 17:24
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych dokonała dziś zmiany w składzie zarządu spółki. Rada odwołała Wojciecha Folejewskiego, członka zarządu, dyrektora ds inwestycji. Jego obowiązki przejął pełnomocnik zarządu Marcin Mochocki.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/23091/Mochocki-zamiast-Folejewskiego-w-zarzadzie-PLK.html
Arek - 10-02-2015, 15:20
Temat postu:
Rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na funkcje prezesa, dwóch wiceprezesów oraz czterech członków zarządu. Ogłoszenie ma związek z zakończeniem obecnej kadencji zarządu, upływającej z końcem czerwca 2015 r.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/23145/Szykuje-sie-zmiana-zarzadu-PKP-PLK.html
Bunia - 12-02-2015, 15:00
Temat postu:
Co to za nowy "twór" pn. "członek zarządu ds. jakości i ryzyka operacyjnego"?
Założę się, że to stanowisko skrojone pod kogoś konkretnego.
Obstawiam, że obejmie go jedna z dwóch osób o inicjałach PW albo MM Wink
Arek - 13-02-2015, 15:08
Temat postu:
12 lutego Rada Nadzorcza WARS-u powołała Jerzego Kotkowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki.

Jednocześnie została podjęta decyzja o odwołaniu Grzegorza Lachowicza z funkcji członka zarządu ds. finansowych. Na stanowisku pozostał natomiast Artur Kowalczyk, członek zarządu ds. operacyjnych.

Jerzy Kotkowski jest prezesem zarządu Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour, menedżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami o aktywach o wartości ponad 250 mln zł. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu polityki inwestycyjnej i poprawie rentowności przedsiębiorstw. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Źródło:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/23185/Jerzy-Kotkowski-prezesem-WARS-u.html
Beatrycze - 26-03-2015, 22:22
Temat postu:
Członek zarządu PKP IC Marcin Celejewski złożył rezygnację

Jak poinformowała PKP SA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity przyjęło rezygnację byłego prezesa spółki Marcina Celejewskiego z funkcji członka zarządu przewoźnika.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/56642/czlonek_zarzadu_pkp_ic_marcin_celejewski_zlozyl_rezygnacje.html

---

Będzie zmiana na stanowisku prezesa PKP PLK

Jak dowiedział się nieoficjalnie „Rynek Kolejowy”, w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych nastąpi zmiana. Ze stanowiskiem pożegna się obecny prezes spółki Remigiusz Paszkiewicz, który nie wziął udziału w konkursie ogłoszonym przez Radę Nadzorczą spółki.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/56637/bedzie_zmiana_na_stanowisku_prezesa_pkp_plk.html
Grad - 28-03-2015, 10:09
Temat postu:
Sitwa zegarkowego krętacza wykrusza się. Ciekawe kiedy wreszcie przyjdzie czas na głównego destruktora kolei w Polsce. Oczywiście chodzi mi o prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, preferującego w UTK eidżyzm i tolerującego fuszerkę młodzieży zatrudnionej na miejsce zwolnionych bezpartyjnych fachowców.
Arek - 30-03-2015, 12:14
Temat postu:
PKP PLK wciąż szukają prezesa.

Rada Nadzorcza PKP PLK ogłosiła nowy konkurs na stanowisko prezesa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. W poprzednim postępowaniu nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/56685/pkp_plk_wciaz_szukaja_prezesa.html
Bunia - 03-04-2015, 15:05
Temat postu:
Remigiusz Paszkiewicz sam złożył rezygnację.

Więcej
mietekzuqwertyl - 03-04-2015, 15:19
Temat postu:
Nie chce mi się w to wierzyć bo jeśli to prawda to będzie o tym głośno.
Cytat:
Odchodzący prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Remigiusz Paszkiewicz po tym, jak złożył w czwartek rezygnację, otrzyma 600 000 zł odprawy.
Paszkiewicz sprawował swoją funkcję od kwietnia 2012 roku. Jego głównym priorytetem było usprawnienie inwestycji, co według komunikatu spółki udało mu się osiągnąć. Wprowadziliśmy zmiany, dzięki którym wykorzystujemy unijne fundusze, przyspieszyliśmy inwestycje i znacząco skróciliśmy czasy przejazdu na wielu trasach czytamy w komunikacie PKP PLK.
Normą w spółkach Skarbu Państwa są odprawy wynoszące 12-krotność miesięcznych zarobków. To oznacza, iż były już prezes spółki administrującej kolejową infrastrukturą, który zarabiał ok. 50 tys. zł miesięcznie, otrzyma na odchodne 600 tys. zł.

Źródło: Polskie Piekiełko

http://polskiepiekielko.pl/600-000-zl-odprawy-dla-bylego-prezesa-pkp-plk
Arek - 10-04-2015, 12:08
Temat postu:
Wach i Witecki kandydatami na prezesa PLK.

Nie ustają spekulacje dotyczące następcy prezesa PKP PLK Remigiusza Paszkiewicza. Według „Pulsu Biznesu" mają to być Lech Witecki lub Andrzej Wach. Gazeta zaznacza, że oni sami... raczej nie są zainteresowani tą pracą.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/56947/pb_wach_i_witecki_kandydatami_na_prezesa_plk.html
soad - 11-04-2015, 08:21
Temat postu:
Pamiętając nieustające pasmo konfliktów tego pana z wykonawcami można założyć, że jego ew. wybór na szefa PLK ostatecznie pogrzebie modernizację linii Kraków - Katowice, a wraz z tym szansę PR na racjonalną odbudowę Question .
Beatrycze - 14-04-2015, 18:57
Temat postu:
Nowy członek rady nadzorczej PKP Cargo.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo powołało 13 kwietnia Raimondo Egginka do składu rady nadzorczej spółki.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/23946/Nowy-czlonek-rady-nadzorczej-PKP-Cargo.html
Arek - 24-04-2015, 11:39
Temat postu:
Nowy zarząd PKP PLK, na razie bez prezesa.

Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych powołała na nową kadencję wiceprezesów i członków zarządu spółki na lata 2015 – 2017. Dołączą do niego dwie nowe osoby: Piotr Wyborski i Tomasz Kruk, zabraknie natomiast Józefy Majerczak. Zarządca infrastruktury w dalszym ciągu szuka kandydata na prezesa spółki.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/24075/Nowy-zarzad-PKP-PLK-na-razie-bez-prezesa.html
Bunia - 24-04-2015, 12:07
Temat postu:
Czyli w Zarządzie PLK ostał się jeden kolejarz (Pawłowski)?
Nawet odpowiedzialność za utrzymanie infrastruktury kolejowej powierzyli managerowi z EY Wyborskiemu?
Ciekawostką jest, że ten Pan nadal wisi na stronie EY jako ich ekspert Wink

Link
Grad - 25-04-2015, 23:19
Temat postu:
Cytat:
dołączą do niego dwie nowe osoby: Piotr Wyborski i Tomasz Kruk,

Tomasz Kruk był dotychczas dyrektorem ds. audytu i kontroli w centrali PKP S.A. Jest kolegą prezesa Jakuba Karnowskiego. W PKP został zatrudniony w niedługim czasie po objęciu stanowiska prezesa PKP S.A. przez J. Karnowskiego. Reasumując trwa kontynuacja okupacji banksterskiej na kolei.
Beatrycze - 27-04-2015, 17:07
Temat postu:
Znamy skład zarządu PKP SA na kolejne trzy lata

Walne zgromadzenie podjęło decyzję o przedłużeniu kontraktów starego zarządu spółki – dowiedział się nieoficjalnie portal Rynek Kolejowy. Na stanowisku pozostaje więc prezes Jakub Karnowski.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/57245/znamy_sklad_zarzadu_pkp_sa_na_kolejne_trzy_lata.html
Arek - 28-04-2015, 13:29
Temat postu:
Jakub Karnowski ponownie został prezesem PKP SA, a Piotr Ciżkowicz i Jarosław Bator będą nadal członkami zarządu tej spółki - m.in. takie decyzje zapadły na poniedziałkowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKP SA. - podał MIR.

Więcej:
http://logistyka.wnp.pl/zarzad-pkp-sa-zostal-powolany-na-kolejna-kadencje,249182_1_0_0.html
Noema - 28-04-2015, 21:37
Temat postu:
Cytat:
Jakub Karnowski ponownie został prezesem PKP SA, a Piotr Ciżkowicz i Jarosław Bator będą nadal członkami zarządu tej spółki

Wielu narzeka na obecne władze PKP, czyli na tzw. bankomatów (myślę, że narzekający to głównie tzw. prawdziwi kolejarze). Ale trzeba przyznać, że obecny zarząd PKP S.A. jest bardzo dobrze wykształcony: dwóch doktorów i jeden magister.
leo1407 - 29-04-2015, 17:37
Temat postu:
Dawno dawno temu dyrektorem jednego z techników był facet z tytułem doktora.
Temat pracy - historia techników .... w Polsce.
Co do magistrów (bez urazy bardzo proszę) w - w dzisiejszych czasach jest ci ich na pęczki.
Jeden przez drugiego to sami fachowcy. Szkoda, że wielu z nich nie zna języka polskiego w stopniu wystarczającym do poprawnego używania go w mowie i piśmie.....
Ot, taka refleksja mnie naszła w związku z zawodowym doświadczeniem.....
Pirat - 29-04-2015, 20:40
Temat postu:
leo1407, nie porównuj obecnych magistrów po pseudo maturze na 30% do magistrów sprzed kilkunastu lat. W tym czasie poziom nauczania w Polsce przebił dno i puka w nie od spodu.

Prezes Karnowski ma 40 lat, więc wykształcił się w latach '90 ubiegłego wieku. Tych magistrów (a nawet doktorów) cenię i poważam, w przeciwieństwie do obecnych licencjatów i magistrów, którzy są głupsi od swoich rodziców po technikum czy nawet 3-letniej zawodówce.
Arek - 30-04-2015, 13:27
Temat postu:
Kto zostanie prezesem PKP PLK?

Jak nieoficjalnie dowiedział się „Kurier Kolejowy”, 12 osób ubiega się o stanowisko prezesa PKP PLK.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/24158/Kto-zostanie-prezesem-PKP-PLK.html
leo1407 - 01-05-2015, 10:55
Temat postu:
Pirat - masz trochę racji i trochę jej nie masz. Wydaje się, że do sprawy należy podchodzić indywidualnie i jak to ma miejsce w wielu przypadkach - nie można generalizować. Znam 37 - letnich magistrów, których poziom wiedzy jest rażąco niski i znam młodszych , którzy są naprawdę "do rzeczy".
"Kształcenie" dzisiejszych magistrów woła o pomstę do nieba. Studenci traktowani są niemalże jak święte krowy a przyczyną tego jest walka między uczelniami o "stan zatrudnienia studentów".
Zresztą jeśli chodzi o kadrę wyższego szczebla w kolejowych spółkach to na ten temat niejeden mógłby napisać pracę magisterską. Układy, kolesiostwo itp. zjawiska powodują że mamy do czynienia z takimi patologiami (przykład z życia) : inżynier chemik zostaje naczelnikiem działu technicznego (park maszynowy, zaplecze techniczne itp. ) by następnie awansować na zastępcę dyrektora ds. utrzymania i napraw taboru. Facet nie wie co to jest obręcz albo na jakiej zasadzie działa hamulec zespolony....I co Ty na to ?
Lausitzer - 04-05-2015, 10:26
Temat postu:
Cytat:
Ale trzeba przyznać, że obecny zarząd PKP S.A. jest bardzo dobrze wykształcony: dwóch doktorów i jeden magister.

Święte zdanie mojej Pani Profesor ze studiów: cytuję:

"... proszę pana, najpierw to jesteśmy ludźmi, a dopiero potem dyrektorami, doktorami i profesorami..." i tego się w życiu trzymam. Smile
Arek - 12-05-2015, 14:12
Temat postu:
Elwira Sokołowska złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu PKP Informatyki. Przyczyną decyzji są inne plany zawodowe. Karierę zamierza kontynuować poza Grupą PKP.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/24271/E-Sokolowska-odeszla-z-PKP-Informatyki.html
wodkangazico - 20-05-2015, 20:29
Temat postu:
Arek napisał/a:
Kto zostanie prezesem PKP PLK?
(...)12 osób ubiega się o stanowisko prezesa PKP PLK.

Jak w piłce kopanej - grają wszyscy, wygrywa AFW.

[ Dodano: 29-05-2015, 08:11 ]
Koniec meczu.
Andrzej Filip - reszta świata, 1:0

Ciekawe, na czym polegała "przejrzystość procedur", skoro nawet poza firmą, od miesiąca z okładem wszyscy się dziwili: czemu ciągle prezesa nie ma, skoro już jest?
Arek - 29-05-2015, 13:09
Temat postu:
Andrzej F. Wojciechowski nowym prezesem PKP PLK.

Rada nadzorcza powołała Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych w kadencji 2015-2017. Aktualnie pełni on funkcję wiceprezesa - dyrektora ds. restrukturyzacji, podała spółka.

Więcej:
http://www.pb.pl/4161637,41989,andrzej-f-wojciechowski-nowym-prezesem-pkp-plk
mietekzuqwertyl - 29-05-2015, 16:06
Temat postu: Rada Nadzorcza powołała Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii K
Rada Nadzorcza powołała Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w kadencji 2015-2017. Aktualnie pełni on funkcję Wiceprezesa dyrektora ds. restrukturyzacji.

Przy wyborze Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na nową kadencję Rada Nadzorcza miała na uwadze najważniejsze wyzwanie stojące przed narodowym zarządcą infrastruktury kolejowej, jakim jest sprawna realizacja programu inwestycyjnego na przełomie dwóch unijnych perspektyw finansowych. Decydująca okazała się znajomość procesów zachodzących w Spółce oraz doświadczenie w koordynacji wielkich projektów kolejowych. Tym samym w Zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nowej kadencji znalazły się osoby, które gwarantują kontynuację zapoczątkowanych trzy lata temu, pozytywnych zmian w Spółce mówi Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W imieniu Rady Nadzorczej życzę Prezesowi Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu oraz pozostałym Członkom Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wybranym na kadencję 2015-2017 pomyślnej realizacji ambitnych planów i sprostania ogromnym wyzwaniom, przed którymi stoi Spółka w najbliższych latach.

Decyzja Rady Nadzorczej oznacza, że Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. kadencji na lata 2015 - 2017 będzie sześcioosobowy. Poniżej pełny skład:

1) Andrzej Filip Wojciechowski, Prezes Zarządu dyrektor ds. restrukturyzacji;
2) Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu dyrektor ds. eksploatacji;
3) Piotr Wyborski, Członek Zarządu dyrektor ds. utrzymania infrastruktury;
4) Tomasz Kruk, Członek Zarządu dyrektor ds. jakości i ryzyka operacyjnego;
5) Karol Depczyński, Członek Zarządu dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych;
6) Marcin Mochocki, Członek Zarządu dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Kadencja Zarządu Spółki na lata 2015 - 2017 rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

[ Dodano: 29-05-2015, 17:06 ]
Informujemy, że Uchwałą nr 7/2015 Centralnej Komisji Wyborczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie z dnia 28 maja 2015 r. zostają rozwiązane: Centralna Komisja Wyborcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie oraz Zakładowe Komisje Wyborcze.

Jednoczesnie przypominamy, że Uchwałą nr 6/2015 Centralnej Komisji Wyborczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. został przyjęty protokół końcowy Centralnej Komisji Wyborczej z wyborów kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. VI kadencji stwierdzający ważność wyborów kandydatów.

Wybranymi pracownikami do Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. VI kadencji zostali:

1) Piotr Zenon Gebel
2) Wiesław Adam Pełka
3) Jan Piotr Piechel

Pozdrawiamy,
Biuro Zarządu
Beatrycze - 16-06-2015, 14:16
Temat postu:
Rozpoczęła się nowa kadencja zarządu PKP PLK.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Polskich Linii Kolejowych zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki i sprawozdanie z działalności zarządcy za rok obrotowy 2014. Tym samym rozpoczęła się kadencja zarządu PKP PLK na lata 2015-2017.

W składzie nowego zarządu spółki znaleźli się:

Andrzej Filip Wojciechowski, prezes zarządu,
Andrzej Pawłowski, wiceprezes zarządu – dyrektor ds. eksploatacji,
Piotr Wyborski, członek zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury,
Tomasz Kruk, członek zarządu – dyrektor ds. jakości i ryzyka operacyjnego,
Karol Depczyński, członek zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych,
Marcin Mochocki, członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Więcej:
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/24693/Rozpoczela-sie-nowa-kadencja-zarzadu-PKP-PLK.html
Victoria - 14-07-2015, 17:15
Temat postu:
Prezes PKP Informatyki odwołany za awarię systemu PKP IC.

Zarząd PKP S.A. podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska prezesa PKP Informatyki Krzysztofa Bińka. Powodem zmian personalnych była ostatnia awaria systemu informatycznego PKP Intercity, uniemożliwiająca podróżnym zakup biletów przez Internet.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/25065/Prezes-PKP-Informatyki-odwolany-za-awarie-systemu-PKP-IC.html
Rodriges - 15-07-2015, 16:23
Temat postu:
W sumie to nic nowego ten bankster na miejsce Bińka był przygotowywany. Potrzeba było tylko pretekstu.
Victoria - 16-07-2015, 19:33
Temat postu:
Adam Filutowski jest nowym prezesem zarządu PKP Informatyka, wcześniej był członkiem rady nadzorczej oraz dyrektorem zarządzającym ds, informatyki w Grupie PKP SA - wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej spółki.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/25102/Adam-Filutowski-prezesem-PKP-Informatyki.html
Victoria - 16-09-2015, 15:49
Temat postu:
PKP Cargo: Jarosław Bator członkiem rady nadzorczej.

Zarząd PKP Cargo został poinformowany przez PKP SA w środę 15 września, że z dniem 15 września 2015 roku do składu rady nadzorczej spółki włączony został Jarosław Bator.

Jarosław Bator w 2012 r. rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych (PKP S.A.) jako Dyrektor Zarządzający ds. Nieruchomości. We wrześniu 2014 r. objął stanowisko członka zarządu spółki PKP S.A.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/25882/PKP-Cargo-Jaroslaw-Bator-czlonkiem-rady-nadzorczej.html
Victoria - 25-09-2015, 18:28
Temat postu:
Wojciech Orzech nowym prezesem PKP Energetyki.

Rada Nadzorcza PKP Energetyki zmieniła skład zarządu. Prezesem spółki został Wojciech Orzech. Pracę w zarządzie kontynuować będą Wojciech Szwankowski oraz Marta Towpik. 1 października funkcję członka zarządu obejmie Konrad Tyrajski.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/25981/wojciech-orzech-nowym-prezesem-pkp-energetyki.html
Victoria - 29-09-2015, 16:26
Temat postu:
Maciej Radziwiłł przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Energetyki.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Energetyki został Maciej Radziwiłł. Zaledwie przed dwoma tygodniami zrezygnował on z zasiadania w RN spółki Trakcja PRKiI.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/59577/maciej_radziwill_przewodniczacym_rady_nadzorczej_pkp_energetyki.html

---

Związkowcy odwołani z Rady Nadzorczej PKP Cargo.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo podjęło uchwały ws. odwołania Krzysztofa Czarnoty oraz Marka Podskalnego ze składu rady nadzorczej spółki.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/59578/zwiazkowcy_odwolani_z_rady_nadzorczej_pkp_cargo.html
Beatrycze - 26-10-2015, 18:53
Temat postu:
PKP Energetyka bez członka zarządu.

Wojciech Szwankowski złożył 23 października 2015 roku rezygnację z funkcji członka zarządu PKP Energetyki.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26304/pkp-energetyka-bez-czlonka-zarzadu.html
MK_Wro - 03-11-2015, 10:39
Temat postu:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60038/szybkie_zmiany_w_pkp_co_zrobi_rzad_pis.html

Już szykuje się powrót "kolejarzy" do kierownictwa PKP. Jeszcze zatęsknimy za "bankomatami" Wink
Arek - 03-11-2015, 13:22
Temat postu:
Po wygranych przez PiS wyborach szefowie związków zawodowych w PKP starają się już układać z nową władzą. Ale ludzie, którzy ciągle zarządzają PKP, nie zamierzają tolerować ich zdaniem szkodliwego działania niektórych związkowców w Grupie PKP. Z rady nadzorczej PKP S.A. właśnie wyrzucono dwóch liderów związkowych.

W poniedziałek Leszek Miętek i Zenon Kozendra zostali odwołani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP SA z rady nadzorczej spółki.

Więcej:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19130662,polityczny-konflikt-ze-zwiazkami-zawodowymi-w-pkp.html
Beatrycze - 04-11-2015, 13:54
Temat postu:
Oświadczenie w sprawie odwołania przedstawicieli pracowników z Rady Nadzorczej PKP S.A.
Victoria - 04-11-2015, 17:42
Temat postu:
Ministerstwo zmieniło statut PKP SA.

Odwołanie dwóch związkowców to nie jedyna zmiana, do której doszło w PKP SA w ostatnich dniach. Ministerstwo zmieniło także statut spółki, wprowadzając ograniczenia dla reprezentantów pracowników.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60050/ministerstwo_zmienilo_statut_pkp_sa.html

---

Pięknie ich Misia ograła! A jeszcze nie tak dawno beton związkowy dałby się za nią pokroić:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=327310#327310

I co panowie związkowcy? Łyso wam teraz, co nie? To jest polityka. Tu nie ma sentymentów! Za ciency jesteście - daliście się ograć jak dzieci. Za kilka judaszowych srebrników. Teraz na pasku będzie 3 tys. zł mniej. Nadzieja dla was w PiS-ie. Acz pan Miętek to chyba z czerwonymi woli się bratać:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=309925#309925

Ale PiS-owi to raczej przeszkadzać nie będzie, skoro ma zamiar sięgnąć po byłego prezesa PKP SA, namaszczonego przez postkomunistów z SLD:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=350812#350812

Taka to z PiS-u prawica... Jak ze mnie zakonnica.
Victoria - 05-11-2015, 18:13
Temat postu:
Wasiak: Związkowcy w RN PKP nie dopełnili obowiązków.

Resort odwołał niedawno przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej PKP SA, Zenona Kozendrę i Leszka Miętka. – Odwołania wynikały z tego, że te osoby nie potrafiły należycie wykonywać swoich obowiązków, doprowadzili do zerwania posiedzenia rady nadzorczej – powiedziała dziś na antenie Polskiego Radia minister Maria Wasiak.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60068/wasiak_zwiazkowcy_w_rn_pkp_nie_dopelnili_obowiazkow.html
Victoria - 08-11-2015, 17:18
Temat postu:
PKP Utrzymanie szuka nowego zarządu.

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły nabór na stanowisko prezesa i dwóch członków zarządu spółki z Grupy PKP zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

Kandydaci na stanowisko prezesa zarządu PKP Utrzymanie powinni mieć ukończone studia wyższe (techniczne lub z zakresu zarządzania) oraz co najmniej pięcioletni staż pracy i co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w podmiotach zatrudniających co najmniej 300 pracowników. Zgłoszenia przyjmuje warszawskie biuro spółki do 27 listopada br.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26420/pkp-utrzymanie-szuka-nowego-zarzadu.html
Beatrycze - 12-11-2015, 10:36
Temat postu:
Komu fotel w spółce Skarbu Państwa? Szykuje się personalne tsunami.

W kontrolowanych przez rząd firmach zanosi się na personalną rewolucję. Szanse powrotu na stanowiska mają menedżerowie, którzy zajmowali je przed laty.

Jakub Karnowski, wychowanek Leszka Balcerowicza, może być pewny, że pożegna się z fotelem szefa PKP. Nieoficjalnie wśród osób typowanych na jego miejsce pojawiają się nazwiska: Czesława Warsewicza, szefa Intercity w latach 2006–2009, i Andrzeja Wacha, prezesa PKP w latach 2004–2010. Według ustaleń DGP następcą Filipa Andrzeja Wojciechowskiego, który kieruje spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, może zostać Krzysztof Celiński, który był m.in. prezesem Metra Warszawskiego, PKP Intercity oraz PKP PLK. Według naszych ustaleń fotel prezesa Intercity opuści Jacek Leonkiewicz, który kieruje flagowym przewoźnikiem PKP od stycznia. Kto go zastąpi – to jeszcze nie jest przesądzone. Mówi się m.in. o Januszu Malinowskim, który szefował już PKP Intercity. Całkowitą niewiadomą jest wciąż nazwisko następcy Adama Purwina, prezesa PKP Cargo.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/904702,komu-fotel-w-spolce-skarbu-panstwa-szykuje-sie-personalne-tsunami.html
Victoria - 12-11-2015, 18:19
Temat postu:
PKP gra ze związkami. Masowe zmiany statutów w spółkach.

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", zmiana statutu PKP Cargo i PKP SA to nie koniec działań zarządu grupy PKP i ministerstwa. Zmiany są przygotowywane we wszystkich spółkach. Mają ograniczyć udział związkowców w radach nadzorczych.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60171/pkp_gra_ze_zwiazkami_masowe_zmiany_statutow_w_spolkach.html
Arek - 26-11-2015, 14:02
Temat postu:
PiS obsadza kolej: Znamy personalną układankę w gąszczu spółek PKP.

Znamy szczegóły personalnej układanki w gąszczu spółek PKP. Poprzedni rząd zostawił kolej po części zrestrukturyzowaną, ale z wyzwaniami na przyszłość.

W spółkach PKP przesądzone jest zastąpienie menedżerów z grupy finansistów kojarzonych ze środowiskiem Leszka Balcerowicza i sprowadzonych przez PO w 2012 r. Przygotowania do operacji przyspieszyły, kiedy minister Adamczyk wziął jako zastępcę od kolei Piotra Stommę, który w latach 2005–2006 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu rządzonym przez PiS.

Dzisiaj największe szanse na kierowanie Grupą PKP ma Czesław Warsewicz, były prezes PKP Intercity za czasów PiS. Uważany jest za jednego z ojców Pendolino, bo to za jego czasów ruszał przetarg na superpociąg Intercity.

Więcej:
http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/907690,pis-kolej-personalna-ukladanka-w-spolkach-pkp.html
Victoria - 26-11-2015, 18:09
Temat postu:
Cytat:
Dzisiaj największe szanse na kierowanie Grupą PKP ma Czesław Warsewicz, były prezes PKP Intercity za czasów PiS. Uważany jest za jednego z ojców Pendolino, bo to za jego czasów ruszał przetarg na superpociąg Intercity.

Warsewicz to zarazem jeden z większych krytyków projektu Pendolino:

http://wpolityce.pl/polityka/195775-kto-odpowie-za-farse-z-pendolino-warsewicz-sprawe-powinny-przeswietlic-odpowiednie-organy-cba-cbs-czy-prokuratura-nasz-wywiad

Mimo wszystko lepszy Warsewicz namaszczony przez PiS niż Wach namaszczony przez SLD. Warsewicza jakoś strawię, z Wachem nasze forum jest na wojennej ścieżce (rachunki za 2009 rok jeszcze nie zostały wyrównane!). Kompromitacją rządu Szydło jest to, że PiS w ogóle pomyślał o Wachu! Ja rozumiem, że Tchórzewski (minister energetyki) to były kolejarz i kolega Wacha (panowie razem zasiadali w zarządzie PKP Energetyki), ale nie róbcie jaj do jasnej cholery!


leo1407 - 26-11-2015, 20:21
Temat postu:
Mamy najświeższe wiadomości w sprawie "nowych-starych" prezesów
http://www.wnp.pl/wiadomosci/262160.html
Arek - 30-11-2015, 16:25
Temat postu:
Jakub Karnowski, dotychczasowy prezes, i Piotr Ciżkowicz, członek zarządu, rezygnują z kierowania kolejową grupą PKP.

Zarząd grupy PKP jest na pierwszym miejscu wśród w typowanych do odwołania z państwowych firm. Okazuje się jednak, że wywodzący się z biznesu – Jakub Karnowski i Piotr Ciżkowicz – nie będą czekać na wręczenie im wypowiedzeń. Sami postanowili zrezygnować z kierowania kolejową grupą.

Więcej:
http://m.pb.pl/4374672,16761,karnowski-odchodzi-z-pkp
mietekzuqwertyl - 30-11-2015, 16:30
Temat postu:
Jedno zasadnicze pytanie: czy w związku z rezygnacją otrzymają odprawy/wynagrodzenie za niepodejmowanie pracy u konkurencji? Jeśli tak to wiadomo po co to uczynili Smile szach mat
jjPKP - 30-11-2015, 16:34
Temat postu:
Nowe podatki wchodzą od 1 I więc bardziej im się to opłaci niż czekać na zwolnienie. Zgarną więc pieniądze po staremu.
mietekzuqwertyl - 30-11-2015, 16:36
Temat postu:
Chodziło mi raczej o to czy w związku z rezygnacją przez siebie ze stanowisk otrzymają dodatkowe pieniądze. Ale pewnie to jest tajemnica przedsiębiorstwa Smile
jjPKP - 30-11-2015, 19:19
Temat postu:
Czy nie wiecie jakie są teraz procedury i kiedy zakończą się oficjalnie rządy Karnowskiego i wejdzie nowy prezes???
Victoria - 01-12-2015, 17:00
Temat postu:
Kto obejmie kierowanie spółkami Grupy PKP?

Wczoraj z funkcji prezesa zarządu Grupy PKP zrezygnował Jakub Karnowski. Ze stanowiskiem pożegnał się również członek zarządu Piotr Ciżkowicz. W tej chwili prawdopodobnym kandydatem na kierowanie Grupą PKP jest Czesław Warsewicz. Kto zasiądzie w zarządach spółek z Grupy?

Jak nieoficjalnie dowiedział się „Kurier Kolejowy”, resort infrastruktury i budownictwa (w tej chwili funkcjonujący jeszcze jako Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) ma już swoje typy, jeśli chodzi o obsadzenie stanowisk w spółkach Grupy PKP. Prawdopodobny jest powrót Janusza Malinowskiego do zarządu PKP Intercity, a Krzysztofa Celińskiego do PKP PLK. Rozważana jest również kandydatura Andrzeja Wacha, który, jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, miałby pokierować... PKP Cargo. Z kolei od dawna na giełdzie nazwisk osób, które miałyby objąć funkcję prezesa Grupy PKP, wymienia się Czesława Warsewicza.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26625/kto-obejmie-kierowanie-spolkami-grupy-pkp.html
Grad - 01-12-2015, 18:46
Temat postu:
Krzysztof Celiński ma 65 lat. Toż to emeryt, czy PiS nie ma ludzi w wieku średnim.

Janusza Malinowskiego "wsadziła" do PKP Intercity Platforma Obywatelska. Jest on bardzo dobrym znajomym byłej minister M. Wasiak. Kiedy Wasiak była członkiem zarządu PKP S.A. Malinowski był "prawą ręką" A. Wacha. Zatrudniony był na stanowisku dyrektora ale w praktyce nikt mu bezpośrednio nie podlegał. Był takim doradcą ale, żeby otrzymywać więcej pieniędzy utworzono dla niego stanowisko dyrektora projektu ds. (nikomu nie znanych). Na dowód tego, że jest zbratany z Platformą Obywatelską podam, że po wywaleniu go z PKP IC przez bankowców nowe zatrudnienie dostał aż w Łodzi. A dokładnie w Łódzkich Kolejach Aglomeracyjnych. Właśnie tam utworzono nowe stanowisko dla niego -wiceprezes ŁKA.

Jakie to są zmiany do cho...ry ! Przecież nie dlatego obywatele głosowali przeciwko PO & PSL, żeby teraz znowu oni rządzili.
Victoria - 01-12-2015, 20:14
Temat postu:
Grad, to tylko dowodzi tego, że PiS nie ma żadnych kadr, ani nawet pomysłu na kadry. Sięganie po stary, skompromitowany beton PKP odbije się Kaczystom czkawką. Osobiście postaram się, aby antypisowskie media (czyli praktycznie cały mainstream) miały używanie, zwłaszcza jeśli Wach wróci do Grupy PKP, którego na prezesa PKP SA namaściła postkomuna z SLD i który toczył zajadłą wojnę z naszym forum wykorzystując do tego celu prokuraturę. Przetrwaliśmy 8 lat POmuny pod regularnym "ostrzałem" policji i prokuratury na usługach betonu PKP, przetrwamy i PiSlam.
Beatrycze - 03-12-2015, 16:48
Temat postu:
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk odwołał z Rady Nadzorczej PKP wiceprzewodniczącego a także kilku jej członków – poinformował resort. Nowym przewodniczącym Rady został powołany w jej skład w środę Mirosław Chaberek.

Z Rady Nadzorczej odwołani zostali dotychczasowy wiceprzewodniczący Juliusz Engelhardt a także jej członkowie: Cezary Szeliga, Piotr Stolarczyk, Magdalena Safjan, Radosław Leszek Kwaśnicki.

W ich miejsce powołani zostali: Mirosław Chaberek, Mirosław Pawełczyk, Dariusz Wędzki. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - którzy nie zostali odwołani - to Jacek Barylski oraz Jan Lalik.

Więcej:
http://www.polskieradio.pl/42/3168/Artykul/1552636,Minister-infrastruktury-i-budownictwa-Andrzej-Adamczyk-zmienia-sklad-Rady-Nadzorczej-PKP-SA
Arek - 07-12-2015, 13:04
Temat postu:
2 grudnia wymieniony został skład rady nadzorczej PKP SA, do której nowa ekipa wprowadziła trzech profesorów: Mirosława Chaberka, Mirosława Pawełczyka i Dariusza Wędzkiego. To wstęp do powołania nowego zarządu PKP, na czele którego największe szanse ma stanąć Czesław Warsewicz, prezes PKP Intercity za czasów rządów PiS. Numerem dwa na liście jest Bogusław Kowalski, wiceminister transportu w poprzednim rządzie PiS z ramienia LPR.

Wkrótce wymienione zostaną rady nadzorcze w kluczowych spółkach PKP, przez co nowa ekipa będzie gotowa do szybkich ruchów kadrowych w razie ewentualnych rezygnacji. Z nowości na giełdzie nazwisk do objęcia fotela prezesa PKP Intercity – oprócz Janusza Malinowskiego, który odszedł z PKP IC w konflikcie z ekipą Karnowskiego – pojawiła się była prezes Przewozów Regionalnych Małgorzata Kuczewska-Łaska. Do pokierowania spółką PKP PLK, do której trafi 67 mld zł na inwestycje, najbardziej prawdopodobnymi kandydatami są jej dwaj byli szefowie: Krzysztof Celiński, a na ławce rezerwowych jego następca – Zbigniew Szafrański. Na fotel giełdowego giganta PKP Cargo wróci pewnie Władysław Szczepkowski, który kierował PKP Cargo od 2005 do 2008 r., a dziś w transportowej stajni PiS nie ma kontrkandydata.

Źródło:
http://forsal.pl/galerie/909610,zdjecie,13,wymiana-prezesow-w-spolkach.html
Arek - 08-12-2015, 16:27
Temat postu:
Minister infrastruktury ostro o byłym szefie PKP: to jak ucieczka przed problemami.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk krytykuje odejście z władz PKP SA prezesa Jakuba Karnowskiego i członka zarządu Piotra Ciżkowicza. - Ich rezygnacja może być odbierana jak ucieczka przed ważnymi dla kolei problemami - ocenia w komentarzu dla money.pl.

Karnowski i Ciżkowicz ustąpili ze stanowisk 30 listopada br. W opinii wielu ekspertów w ten sposób tylko uprzedzili decyzję ministra. Andrzej Adamczyk nigdy się bowiem nie krył z niechęcią do zatrudnionych jeszcze za czasów Sławomira Nowaka menedżerów. Ostatnio krytykował prywatyzację PKP Energetyki przeprowadzoną właśnie za kadencji Karnowskiego.

Dlatego na kolei powszechne było przekonanie, że Karnowski prędzej czy później będzie musiał odejść ze stanowiska.

Więcej:
http://manager.money.pl/news/artykul/minister-infrastruktury-ostro-o-bylym-szefie,214,0,1973462.html
Victoria - 09-12-2015, 19:53
Temat postu:
Aktualnie zarząd PKP SA jest jednoosobowy. Wnioskuję, że trwają targi o to kto ma zastąpić Karnowskiego.
Pirat - 10-12-2015, 23:47
Temat postu:
Zmiany kadrowe w państwowych spółkach - Czesław Warsewicz, były prezes PKP Intercity, prawdopodobnie przyszły szef Grupy PKP.


Bunia - 11-12-2015, 13:33
Temat postu:
Bogusław Kowalski nowym prezesem PKP

Źródło
Beatrycze - 11-12-2015, 14:12
Temat postu:
Bunia, czytam i oczy przecieram ze zdumienia! Obawiam się, że jeszcze zatęsknimy za "bankomatami".

Komentarz pod artykułem RK potwierdzający moje obawy:

"Platformers w zarządzie PKP SA z nadania PiS-u? Wow! Tego jeszcze nie grano..."

Chodzi o Jarosława Kołodziejczyka:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=38889#38889

Tylko patrzeć jak do PKP wrócą Celiński, Wach, może nawet Ładniak. Czyli najtwardszy kolejowy beton. Brawo PiS!
Bunia - 11-12-2015, 17:45
Temat postu:
A czy Bogusław Kowalski to nie czasami TW "Mieczysław" zarejestrowany w archiwach SB?
Grad - 11-12-2015, 17:59
Temat postu:
Skandal! Tyle oferm jednocześnie w zarządzie PKP jeszcze nie było. Zróbcie z tej wiadomości odrębny temat bo zanosi się na to, że będziemy wielokrotnie do tego powracali.
Victoria - 11-12-2015, 19:26
Temat postu:
Głos w sprawie nowego prezesa PKP SA zabrał dr Sławomir Cenckiewicz, historyk, były pracownik IPN.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009463637739
Grad - 11-12-2015, 19:56
Temat postu:
Nie możesz zacytować ? Nie mam konta na fejsgó...nie.

// Przecież jest screen w załączniku. ~Victoria
Modliszka - 11-12-2015, 20:56
Temat postu:
Razwiedka w natarciu. Warsewicz się nie przebił. Z racji stosunkowo młodego wieku (w 1989 r. miał 20 lat) nie mają na niego teczek i haków. Mógłby nie wykonywać rozkazów.
Torreador - 12-12-2015, 01:58
Temat postu:
Wniosek z tego, że prezes J. Karnowski i Ciżkowicz otrzymali odprawę w całości bez opodatkowania 70%. Jeśli powołano nowego prezesa to tym samym przyjęto dymisję dotychczasowego. A wystarczyło zaczekać 3 tygodnie i przyjąć dymisję na początku stycznia. Wtedy (może) obowiązywałby podatek 70%.
Cóż ale chciwość partyjniaków jest ogromna a koszty poniosą podatnicy.
Noema - 12-12-2015, 15:50
Temat postu:
Victoria napisał/a:
Grad, to tylko dowodzi tego, że PiS nie ma żadnych kadr, ani nawet pomysłu na kadry. Sięganie po stary, skompromitowany beton PKP odbije się Kaczystom czkawką. Osobiście postaram się, aby antypisowskie media (czyli praktycznie cały mainstream) miały używanie...

Twe słowa okazały się prorocze. Kapuś komunistycznych specsłuzb na czele PKP to gratka dla pismaków. Podczas gdy Kaczor robi porządki na górze, „piąta kolumna” robi Kaczorowi syf na dole.

http://natemat.pl/164985,pis-ma-az-tak-krotka-lawke-nowym-szefem-pkp-zostal-prl-owski-donosiciel
jjPKP - 12-12-2015, 20:45
Temat postu:
A może zmieni się coś na lepsze? Moim zdaniem nowy zarząd powinien postarać się odzyskać część infrastrukturalną PKP Energetyki i wcielić ją do PLK. Mogą też wznowić prace nad KDP.
MK_Wro - 13-12-2015, 15:02
Temat postu:
Już zrezygnował z funkcji:

http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26754/boguslaw-kowalski-zrezygnowal-z-funkcji-prezesa-grupy-pkp.html
Griffin - 13-12-2015, 15:13
Temat postu:
Dzięki Bogu Izzy
Z ciekawości pytam: Kto byłby najlepszym kandydatem na stanowisko prezesa PKP?

Z góry dziękuję
Grad - 13-12-2015, 15:22
Temat postu:
Co by o tym panu nie mówić to postąpił honorowo. Życzę mu żeby znalazł sobie inne zajęcie np. jako jeden z bardzo wielu dyrektorów w GDDKiA. Niestety kolej to nie jest dobre miejsce dla niego. Jak sobie wyobrażacie negocjacje przewodniczącego kolejarskiej "S" - dawnego opozycjonistę w PRLu z takim prezesem.
Ps. Prezes PiS Jarosław Kaczyński też się zachował ładnie naprawiając swój błąd. Ciekawe kto rekomendował tą obsadę. Podejrzenie pada na TOR.
Beatrycze - 13-12-2015, 18:17
Temat postu:
Bogusław Kowalski złożył rezygnację

Bogusław Kowalski, powołany zaledwie przedwczoraj (11 grudnia) na stanowiska prezesa PKP SA, złożył rezygnację. Powodem są kontrowersje wokół jego przeszłości w czasach PRL.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60615/boguslaw_kowalski_zlozyl_rezygnacje.html
pacy - 13-12-2015, 20:10
Temat postu:
Odprawę weźmie😉? Z podatkiem 70% czy bez😉?
jjPKP - 13-12-2015, 21:08
Temat postu:
To taka moja charakterystyka jaki powinien być nowy prezes PKP (według mnie):
1. Powinien być związany z branżą kolejową (jeden z obecnych pracowników).
2. Nie powinien być bardzo młody (wiek min. 30 lat).
3. Nie powinien być związany ze środowiskiem odpowiedzialnym za pocięcie PKP na spółki i rządy nią w tamtych czasach (1990-2005).
4. Powinien mieć własną wizję! polskiej kolei.
5. Powinien dążyć do przeprowadzenia reform, ale nie poprzez likwidację i prywatyzację, tylko zmniejszenie ilości spółek i odzyskanie infrastruktury należącej do PKP Energetyki.
6. Powinien dążyć do liberalizacji rynku.
7. Powinien dążyć do tworzenia kolei dla przeciętnego Polaka, z normalnymi, racjonalnymi i przewidywalnymi cenami, a nie 49 zł lub 109 zł. Powinien więc nie tylko myśleć o klientach biznesowych, ale o każdym pasażerze, niezależnie, czy jedzie TLK, czy premium.
Rodriges - 13-12-2015, 22:08
Temat postu:
Ad1. A tym fachowcom których zwolnili banksterzy wstęp wzbroniony ?
Ad. 2 Wiek od 30 lat ? Zwariowałeś. Jakie pojęcie o życiu i ludziach ma taki człowiek. Imprezował w okresie studiów i myślisz, że nagle zmienił się ? Już byli trzydziesto kilkulatkowie z banków. Doprowadzili PKP Intercity do zadłużenia (oczywiście na koszt podatników).
Ad 4 Własną wizję będzie mieć we własnej firmie. Wizja nowego prezesa powinna być zbieżna z wieloletnim planem finansowym państwa i wieloletnim planem inwestycji kolejowych.
Ad. 6 Jak chcesz ale liberalizacja spowoduje utratę rynku klientów przez największe firmy tj. PKP Intercity i PKP CARGO na rzecz sąsiednich kolei.
Ad. 7 A to nie jest tak, że cena biletu na pociąg Pendolino powinna być rynkowa. Chcesz liberalizacji rynku to dlaczego chcesz jednocześnie biletów w cenach nieopłacalności przewozów pasażerskich. Znowu, następna dotacja do PKP Intercity ?

Ja uważam, że:
Nie powinien mieć zapisanej w kontrakcie odprawy jeśli sam zrezygnuje.
Powinien mieć wpisany w kontrakcie zakaz zatrudniania rodziny, krewnych, szwagrów itd.
Powinien mieć wpisaną w kontrakcie klauzulę, że jeśli po 2 latach firma zwiększy stratę (zwiększy zadłużenie) kontrakt automatycznie rozwiązuje się i nie otrzymuje odprawy. Nie powinno być też zakazu konkurencji w spółkach pasażerskich ponieważ takiej prawdziwej konkurencji i ryzyka z tym związanego nie ma.
Powinien zrobić audyt procesu rekrutacyjnego w PKP PLK. Zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu łapówkarstwa za zatrudnianie w centrali PKP PLK.
Powinien zlikwidować 75% dyrektorów projektów a pozostałym 25% zmienić nazwę stanowiska z dyrektora ds. projektu na kierownika ds. projektu. Idealnym rozwiązaniem byłaby zmiana stanowiska na brygadzistę. To ułatwiłoby dobrowolne odejście zbędnych pasożytów.
Powinien zwolnić wszystkich propagandzistów czyli rzeczników prasowych. Kłamali przez ostatnie lata gorzej niż Goebels.
Powinien wpuścić „świeże powietrze” do wydziałów kontroli i audytu dostosowując zatrudnienie do racjonalnych potrzeb. Zwolnić łysego kolaboranta z PKP Intercity (M.P.).
Powinien dokonać w pierwszej kolejności likwidacji zbędnych stanowisk pracy a w szczególności w rozdętych działach kadr (lub jak kto woli działach zasobów, personalnych etc.). Następnie przystąpić do „odszczurzania” z ekipy, która wniosła do PKP i PR złe nawyki korporacyjne z firm korporacyjnych. Chodzi o zaniechanie dopominania się o zapłatę za dodatkowe godziny w pracy wieczorem. Chodzi także o likwidację wyścigu szczurów. Przesadna rywalizacja źle się odbija na bezpieczeństwie nie tylko kolei ale także pracowników. Niestabilność i szczucie banksterami przyczyną chorób krążenia!
Powinien zwolnić natychmiast wszystkich dyrektorów personalnych.
Powinien utworzyć program dobrowolnego powrotu na państwową kolej (nie dotyczy PKP CARGO) tych kolejarzy, którzy pod byle nieuzasadnionym pretekstem zwolniono pozostawiając ich bez wyjścia i kierując na tzw. PDO. W programie tym każdy fachowiec (nie każdy kolejarz) powinien otrzymać po powrotnym zatrudnieniu 500 zł miesięcznie do pensji przez pół roku jako tzw. dodatek adaptacyjny.
Powinien zwolnić natychmiast E. Boguszewską. Tak jak ona masowo zwalniała po chamsku uczciwych ludzi z PKP Intercity.
To tylko na początek. Powiedzmy na 100 pierwszych dni zarządzania.
Arek - 14-12-2015, 13:30
Temat postu:
Prezes PKP Cargo złożył rezygnację

Adam Purwin złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa PKP Cargo z dniem 14 grudnia br., podała spółka. Przyczyną złożenia rezygnacji są m.in. ważne powody osobiste.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/910989,zmiany-w-pkp-prezes-pkp-cargo-rezygnuje.html

---

Prezes PKP PLK podał się do dymisji

Jak dowiedział się „Rynek Kolejowy", prezes PKP PLK Andrzej Filip Wojciechowski podał się do dymisji. Wraz z nim zrezygnował członek zarządu spółki Karol Depczyński.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60636/prezes_pkp_plk_podal_sie_do_dymisji.htm
Victoria - 14-12-2015, 16:30
Temat postu:
Zarząd PKP SA na dzień dzisiejszy.
Beatrycze - 14-12-2015, 19:20
Temat postu:
Jerzy Moskwa pożegnał się ze stanowiskiem prezesa PKP Utrzymanie.

http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26763/jerzy-moskwa-pozegnal-sie-ze-stanowiskiem-prezesa-pkp-utrzymanie.html

---

Jerzy Kotkowski, prezes spółki Wars złożył dziś dymisję.

http://www.rynek-kolejowy.pl/60643/rezygnacja_prezesa_warsu.html
wino - 14-12-2015, 20:08
Temat postu:
Uciekają zeby wziąć odprawy na dotychczasowych zasadach. I tak straciliby posady. Jedno pytanie: co z setkami etatów w centrali PLK jakie obsiadły spółkę za Karnowskiego i Paszkiewicza a potem Wojciechowskiego? Ja zwolniłbym wszystkich a przynajmniej tych na wskaźnikowych wynagrodzeniach. Dyrektor projektu? Co to za cholera? Biorą kasę jak dyrektor zakładu linii kolejowych a nie mają nic do roboty, poza wciskaniem kitu wiceprezesowi. Nowemu prezesowi PLK proponuję audyt potrzeb zatrudnienia w centrali i audyt wydawania pieniędzy na usługi doradcze i consultingowe.
Beatrycze - 14-12-2015, 20:19
Temat postu:
Adamczyk zaskoczony falą dymisji. Kowalski nie weźmie odprawy.

Pięciu prezesów w dobę - to najnowszy bilans zmian w grupie PKP. Zaskoczony falą rezygnacji jest Andrzej Adamczyk, który wcześniej sam zapowiadał remanent w spółkach. Wiadomo już, że wynagrodzenie za dwa dni prezesury w PKP nie weźmie Bogusław Kowalski. Również dziś wybrano nowych członków Rady Nadzorczej PKP Cargo.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60644/adamczyk_zaskoczony_fala_dymisji_kowalski_nie_wezmie_odprawy.html
Noema - 14-12-2015, 23:24
Temat postu:
Cytat:
Bogusław Kowalski, powołany zaledwie przedwczoraj (11 grudnia) na stanowiska prezesa PKP SA, złożył rezygnację. Powodem są kontrowersje wokół jego przeszłości w czasach PRL.

PiS strzelił sobie w kolano skoro na prezesa PKP postanowił powołać człowieka podejrzewanego o bycie komunistycznym konfidentem (zresztą „podejrzewanego” to złe słowo – Marcin Meller mówi to otwartym tekstem). Sasin pytany o TW „Mieczysława” stwierdził, że „nie ma możliwości prześwietlenia wszystkich”. Otóż są takie możliwości i dobrze o tym wiedzą. Skoro ma się na sztandarach wypisany „antykomunizm” to powoływanie na jakiekolwiek stanowiska ludzi podejrzanych o współpracę z komunistyczną bezpieką jest kompromitacją. I trzeba się przyznać, a nie opowiadać pierdoły.
Beatrycze - 15-12-2015, 10:07
Temat postu:
Kowalski był prezesem Grupy PKP dwa dni. Czy dostanie odprawę?

- Kiedy się dowiedziałem, że Bogusław Kowalski został szefem PKP, to nie mogłem uwierzyć - mówi Marcin Meller, dziennikarz oraz były działacz NZS. Kowalski przejął ster w Grupie PKP po rezygnacji Jakuba Karnowskiego. W niedzielę złożył jednak rezygnację w związku z pojawiającymi się w mediach oskarżeniami dotyczącymi jego przeszłości. W latach 1987-1990 miał być zarejestrowany pod pseudonimami "Mieczysław" i "Przemek", jako tajny współpracownik (TW) Służby Bezpieczeństwa PRL.

Więcej:
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/boguslaw-kowalski-rezygnuje-z-funkcji-prezesa-pkp-co-z-odprawa,602790.html
Bunia - 15-12-2015, 11:54
Temat postu:
Petru - 1 dzień w RN PKP, Kowalski - 2 dni w Zarządzie PKP na stanowisku Prezesa.
Decyzje kadrowe w PKP to jeden wielki odlot Smile
Arek - 16-12-2015, 15:06
Temat postu:
Jarosław Kołodziejczyk członkiem zarządu PKP S.A. Kiedyś był w PO.

O zmianach w spółce PKP S.A. poinformowano w piątek. Jednym z członków zarządu został Jarosław Kołodziejczyk. Jeszcze kilka lat temu był związany z PO. Gdy marszałkiem był Janusz Moszyński Jarosław Kołodziejczyk, był członkiem zarządu województwa.

Więcej:
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,19332940,jaroslaw-kolodziejczyk-czlonkiem-zarzadu-pkp-s-a-kiedys-byl.html

---

Notka biograficzna Jarosława Kołodziejczyka:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=38889#38889
Victoria - 16-12-2015, 16:57
Temat postu:
Cytat:
Jarosław Kołodziejczyk członkiem zarządu PKP S.A. Kiedyś był w PO.

Były platformers w zarządzie PKP SA z nadania PiS-u? Wow! Tego jeszcze nie było.

Odnosząc się do zmian personalnych w Grupie PKP nie trudno zauważyć, że PiS nie ma żadnych kadr! Na członków zarządu PKP SA powoływani są komunistyczni konfidenci, członkowie PZPR, słuchacze WUML (Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu). Tak robi partia, która na sztandarach ma wypisany "antykomunizm"?!

PiS już zdążył skompromitować się w sprawie obsady stołków w PKP SA. A to tylko jedna spółka! Do obsadzenia z klucza partyjno-kolesiowskiego są przecież stanowiska w licznych spółkach Grupy PKP oraz w Przewozach Regionalnych.

Czy jeszcze zatęsknimy za "bankomatami"? Niestety jest to bardzo prawdopodobne...

Ministrze Adamczyk, przestań pan już pajacować i dawaj Warsewicza, zanim Tchórzewski wciśnie panu swego kolegę Wacha, namaszczonego na prezesa PKP SA przez postkomunistów z SLD.

Precz z PiSowską komuną na kolei !!!
Beatrycze - 16-12-2015, 18:28
Temat postu:
Victoria, to jest ta "dobra zmiana", którą Beata Szydło zapowiadała podczas kampanii wyborczej. Wizerunkowo kompletna klapa!

Rynek Kolejowy: Kto kieruje teraz PKP SA
Torreador - 16-12-2015, 21:08
Temat postu:
Cytat:
Odnosząc się do zmian personalnych w Grupie PKP nie trudno zauważyć, że PiS nie ma żadnych kadr! Na członków zarządu PKP SA powoływani są komunistyczni konfidenci, członkowie PZPR, słuchacze WUML (Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu).

Widać, że nie znasz się na polityce. PiS ma spore kadry. Właśnie takich jak napisałaś PiS musi przeciągnąć na swoją stronę aby mieć wymaganą większość do zmiany Konstytucji RP. A rdzennym PiSowcom nie potrzeba na razie dawać posad bo i tak nie odejdą. Są cierpliwi i zaczekają.
To tak jak z tzw. unieważnianiem małżeństw kościelnych czy dawaniem rozwodów. Kościół obliczył, że w ten sposób może pozyskać ogromną grupę ludzi. Wiadomo każdy z tego typu ludzi niech da tylko co niedzielę na tacę złotówkę to jest to spory przypływ nieewidencjonowanej gotówki. A tak pozostawiając ich odtrąconych powoduje, że będzie ryzyko zapisania się do konkurencji np. do Ewangelików. A więc będą to utracone korzyści. Co więcej w obecnej sytuacji część tych „niezagospodarowanych” może przejść na islam i zwalczać kościół. Ci, którzy są wierni obrządkowi katolickiemu mogą grymasić na te rozwody kościelne ale nie odstąpią od tego wyznania.
Podobnie jest z PiSem. Jest bardzo mało prawdopodobne, w sytuacji rozpoczęcia sprawowania władzy przez PiS, że osoba będąca w PiSie odejdzie do konkurencji. A więc trzeba zajmować się teraz nie tymi, którzy już są i będą „z nami” ale tymi z konkurencji, których można pozyskać. Kapujesz ?
A z tym WUMLem to przesada. Na szkole tego typu profilu wykształcił się guru banksterów. Tak, tak nie tylko SGPiS (SGH) ale też szkołę ideologiczną ukończył.
Pirat - 16-12-2015, 21:20
Temat postu:
Victoria napisał/a:
Ministrze Adamczyk, przestań pan już pajacować i dawaj Warsewicza, zanim Tchórzewski wciśnie panu swego kolegę Wacha, namaszczonego na prezesa PKP SA przez postkomunistów z SLD.

Jak myślicie, kto w końcu zostanie nowym prezesem PKP SA? Moim zdaniem ktoś z trójki: Celiński, Wach, Warsewicz. Ale mogę się mylić, bo patrząc na to co się wyprawia, najlepszy kandydat na szefa Grupy PKP to aktywny działacz PZPR i były członek PO oraz absolwent WUML, a gdyby jeszcze donosił na kolegów do SB i w Stanie Wojennym służył w ORMO to już w ogóle byłoby super. Czyli im większe czerwone moralne zero tym lepiej. Wasze typy?
Modliszka - 16-12-2015, 21:51
Temat postu:
Pirat, lepiej uważaj(cie), bo PiSowska POstkomuna z PKP naśle na Was mili... wróć... policję. I forum będzie zmuszone ewakuować się za granicę. Będziemy mieć infokolej.pl na uchodźstwie. Giggle
Arek - 17-12-2015, 13:48
Temat postu:
Dwie trzecie rady nadzorczej PKP Cargo złożyło rezygnację.

Sześciu członków rady nadzorczej przewoźnika towarowego z Grupy PKP złożyło dziś rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

Z rady nadzorczej PKP Cargo odeszli przewodniczący Jakub Karnowski, wiceprzewodniczący Piotr Ciżkowicz oraz czterech zwykłych członków: Jarosław Bator, Sławomir Baniak, Jacek Leonkiewicz i Konrad Anuszkiewicz. Jako przyczynę rezygnacji podano „ważne powody, w szczególności osobiste”.

Zarząd PKP Cargo podziękował członkom rady za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność spółki.

Źródło:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26788/dwie-trzecie-rady-nadzorczej-pkp-cargo-zlozylo-rezygnacje.html
CarnageLink - 18-12-2015, 12:27
Temat postu:
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki PKP Cargo S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", "PKP CARGO") informuje o otrzymaniu w dniu
17 grudnia 2015 r. od Polskie Koleje Państwowe S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu z dniem 17 grudnia 2015 r. następujących osób do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO:

1)Pana Mirosława Pawłowskiego,
2)Pana Andrzeja Wacha,
3)Pana Macieja Andrzeja Libiszewskiego,
4)Pani Małgorzaty Kryszkiewicz,
5)Pana Czesława Warsewicza,
6)Pana Jerzego Kleniewskiego.

Źródło:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/PKP-CARGO-S-A-Powolanie-czlonkow-Rady-Nadzorczej-Spolki-7291281.html
Arek - 18-12-2015, 15:19
Temat postu:
Jest nowa rada nadzorcza PKP Cargo.

Notki biograficzne "nowych" członków wysuniętych z ramienia na czoło:

http://www.rynek-kolejowy.pl/60710/wach_i_warsewicz_w_radzie_nadzorczej_pkp_cargo.html
Victoria - 18-12-2015, 18:54
Temat postu:
Maciej Libiszewski p.o. prezesa PKP Cargo.

Maciej Libiszewski został dziś oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu PKP Cargo. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo będzie czasowo, tj. do 18 marca 2016 roku wykonywać czynności członka zarządu spółki oraz pełnić obowiązki prezesa.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26803/libiszewski-p-o--prezesa-pkp-cargo.html
Ralny - 20-12-2015, 19:37
Temat postu:
Bloger Matka Kurka o roszadach personalnych w PKP:

Panie ministrze Adamczyk dokąd Pan jedziesz tym PKP z TW i Grabarczykiem w jednym wagonie?
Arek - 22-12-2015, 11:37
Temat postu:
Jak nieoficjalnie dowiedział się "Kurier Kolejowy", po ponad trzech latach na stanowisko prezesa PKP Informatyki powróci Marcin Trzaska. Ma zastąpić na tym stanowisku Adama Filutowskiego.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26818/marcin-trzaska-znow-pokieruje-pkp-informatyka.html
Pirat - 22-12-2015, 21:29
Temat postu:
Komentarz z portalu kontrowersje.net:

"Szanowny Matko Kurko, Szanowni Czytelnicy,

Chciałbym serdecznie podziękować za zainteresowanie sprawą. Jako prawie roczny czytelnik zdecydowałem się w końcu zarejestrować i dodać swoje trzy grosze do dyskusji, jako, że temat z powodów zawodowych jak i własnych przeżyć jest mi dobrze znany. Chciałbym, zatem przybliżyć Wam co się obecnie dzieje i jak traumatyczne jest to przeżycie dla ludzi, którzy zawodowo poświęcili życie pracy na kolei. Otóż Twój komentarz drogi Matko, to niestety wierzchołek góry lodowej. Z niewiadomych przyczyn w spółkach kolejowych panuje obecnie impas, którego nie tłumaczy ustawa o opodatkowaniu odpraw i zakazu konkurencji. Wszak co sprytniejsi banksterscy prezesi już złożyłi rezygnacje za które, na mocy chorych klauz kontraktów menedżerski i tak otrzymają sute odprawy. Po skandalu z TW Mieczysławem karty zaczyna rozgrywać stara klika powiązana ze spółdzielnią Grabarczyka prowadzona przez Andrzeja Wacha – skompromitowaną personę sprawującą władzę na kolei z nadania SLD od roku 2004 przez 6 lat i wpieraną następnie przez posła PiS Tchórzewskiego, obecnego ministra energetyki, który to zasiadał z nimi we władzach PKP Energetyki na początku XXI wieku. Owy UKŁAD wzajemnej adoracji patologicznie żerował na PKP oplątując je siecią kumotersko-służalczych zależności. Błędem poprzedniego rządu PiS było pozostawienie Wacha na stanowisku, który to po przedterminowych wyborach roku 2007 z prawdziwym zapałem przechrzty począł wyrzucać i upokarzać pracowników PKP, na których padł cień podejrzeć o skłonności do sympatyzowania z partią braci Kaczyńskich. Po setkach kilometrów przechodzonych do Grabarczyka dobrał sobie ekipę ludzi awansowanych na członków zarządu a potem prezesów (m.in. Szafrański twórca określenia ‘pisiory’) i de facto stworzył przez swą sitwę problemy, które teraz tak ochoczo próbuje punktować. W ostatnich latach mówiło się o bankomatach tj. dyrektorów i prezesów powołanych z banków przez Nowaka od zegarków, a najgorszym sortem, wybaczcie, ścierwa byli Ci właśnie nawróceni na jedyną słuszną platformerskość. Znam przypadki wieloletnich dyrektorów z doktoratami/profesurami, którzy zostali wywaleni za CIEŃ podejrzeń o rozmowę z dziennikarzami wtedy jeszcze uznawanymi za niepokornych przez 30 letnich pachołków Grabarczyka. W zamian za apanaże Wach, Szafrański, Malinowski, Ryczek sprzedawali znajomych i ręka im nawet nie zadrżała gdy sięgali po judaszowe srebrniki. Śmiali się do rozpuku nad frajerskością kolejarzy sympatyzujących z PiS i rechot trwałby dalej, gdyby nie doprowadzili kolei do takiego stanu rozpaczy, że Kierownik musiał ich wymienić. W pamiętnym 2010 nowy rozkład spowodował chaos i nawet kilkudziesięczne opóźnienia pociągów, PKP Cargo miało setki milionów długu a planiści PLK już wiedzieli, że będzie kłopot z rozliczeniem środków unijnych – przecież to inwestycje programowane z wieloletnim wyprzedzeniem a ułomność naszego Prawa Zamówień Publicznych jest powszechnie znana. Sprzedawczyków spotkał los sprzedanych i wraz z dymisją Grabarczyka rozpoczęła się czystka, która trwała do 2012 roku (dymisja Szafrańskiego i zesłanie Malinowskiego do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej). Paradoksalnie największym sukcesem ekipy chłopców Balcerowicza było właśnie pozycie się UKŁADU wspieranego przez ówczesną spółdzielnię PO (i zastąpienie ją swoją).
Teraz te sprzedawczyki, Ci co otwarcie pogardzali ‘pisiorami’, Ci co pluli na Kaczyńskiego, Ci co doprowadzili do zapaści kolei we wszystkich możliwych aspektach, Ci co nie mieli NIGDY nic wspólnego z programem kolejowym PiS, stają się samozwańczymi ‘ekspertami’ partii Kaczyńskiego przy milczącej zgodzie Ministra Adamczyka. Cytuję „Inicjatorem stworzenia projektu był Andrzej Wach, ale impuls wypłynął z kręgów PiS. Choć grupa ekspertów zastrzega, że nie jest to na razie program Ministerstwa, to zaznacza że minister Adamczyk go zna i popiera (…) program jest rozwinięciem zapisów programu PiS i będzie odniesieniem w dyskusji nad docelową wersją planu. Celem planu jest dogonienie przez Polskę poziomu Unii Europejskiej w efektywności i nowoczesności przewozów kolejowych.
Czy to nie jest chore? Aparatczycy i oblubieńcy PO, nagle po przegranych dla nich wyborach pchają się w szeregi Partii, którą starali się za wszelką ceną zniszczyć i wyplenić ze spółek kolejowych. Te zaprzedańce chcą teraz BOHATERSKO ZWALCZAĆ PROBLEMY, KTÓRE SAME STWORZYLI.
Ja i wielu moich przyjaciół głosowaliśmy na PiS oczekując faktycznie tej dobrej zmiany na kolei a teraz Adamczyk pluje nam w twarz byłymi komunistami i nawet gorzej fanatykami PO, którzy z wielką pompą przegrali już w przeszłości swoją szansę modernizacji kolei. Wbiją PiSowi nóż przy najbliższej okazji, jak to drzewiej bywało, to chyba oczywiste a nam pozostaje potwarz i uczucie bycie po prostu naiwniakami.
Jeśli to jest gra o wątpliwą większość konstytucyjną to za jaką cenę? PZPR + PO na czele PKP? Czy ktoś kalkuluje koszt polityczny?
Dodam jeszcze Andrzej Wach, elektryk z wykształcenia, zasiadł w piątek w radzie nadzorczej narodowego czempiona PKP Cargo, mimo, że nie ma zielonego pojęcia o przewozach towarowych. Układ wraca. W ciągu miesiąca rozprowadzi swoich ludzi i co wtedy wyjdzie w audycie? Przecież, nie że to sprawka ich samych w czasach 2007-2012… Zapewne, nie uda się wszystkimi zaniedbaniami 3 lat rządów bankomatów i kto wtedy oberwie? Stary rząd PIS! Kolejna fałszywa informacja pójdzie w eter.
Jeszcze raz dziękuję za podjęcie tematu wtedy, kiedy nikt nie chce nagłaśniać tych karygodnych faktów.

PS. Wbrew obiegowym twierdzeniom PiS posiada niezłe kardy dobrze wykwalifikowanych menedżerów kolejowych. Póki co nie zdecydował się po nie sięgnąć."
Bunia - 31-12-2015, 17:56
Temat postu:
Rada nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe SA uzupełniła skład zarządu spółki. Na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa zarządu PKP PLK objął Antoni Jasiński, a stanowisko członka zarządu ds. finansowych Stanisław Skoczylas.

Więcej
Rodriges - 01-01-2016, 18:17
Temat postu:
Fatalna decyzja. O Antonim Jasińskim już pisano w tym temacie. Wystarczy zerknąć na posty z 2009 i 2011r. lub wpisać w wyszukiwarkę fraze: imię, nazwisko i PKP Intercity.
Noema - 01-01-2016, 23:14
Temat postu:
Administratorzy „Rynku Kolejowego” z oporem reagują na chamskie komentarze trolli i hejterów (portal nie bez powodu dorobił się miana „Rynsztoku Kolejowego” – do dziś można tam znaleźć dziesiątki obelżywych komentarzy, głównie pod artykułami dotyczącymi kolei na Dolnym Śląsku). Ale merytoryczne komentarze, które mogą być niewygodne dla nowych władz spółek PKP, są usuwane natychmiast. Idzie nowe...
szymel - 03-01-2016, 17:31
Temat postu:
Jak podał Kurier Kolejowy skład Rady Nadzorczej PKP Intercity zostali powołani: Cecylia Lachor, Henryk Sikora i mecenas Maciej Zaborowski.

http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26884/zmiany-w-radzie-nadzorczej-pkp-intercity-1.html
mietekzuqwertyl - 08-01-2016, 17:07
Temat postu:
Cytat:
Szanowni Państwo,
informujemy, że Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A uzupełniła skład zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A objął Antoni Jasiński, a stanowisko członka Zarządu ds. finansowych Stanisław Skoczylas. Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu PLK Tomasza Kruka, członka zarządu, dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego.
Rada Nadzorcza ogłosi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu oraz członka Zarządu, dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych.
Komunikat został opublikowany wczoraj (30.12.2015) na stronie internetowej Spółki oraz w firmowych kanałach komunikacji Intranet, SWDR.

Cytat:
Szanowni Państwo,
informujemy o zmianach personalnych na kluczowych stanowiskach menedżerskich w PLK.
Dnia 4 stycznia br. Zarząd powołał Pana Grzegorza Muszyńskiego na stanowisko Dyrektora Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji. Pan Grzegorz Muszyński podlega Panu Antoniemu Jasińskiemu, Prezesowi Zarządu.
Pan Grzegorz Muszyński ukończył ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z zakresu marketingu i zarządzania oraz studia MBA. Karierę zawodową rozwijał na stanowiskach zarządczych, m.in. w Porcie Lotniczym Lublin, a także w obszarze samorządowym realizując projekty inwestycyjne i infrastrukturalne w województwie lubelskim.
Dnia 28 grudnia 2015 r. ze stanowiska Dyrektora Pełnomocnika zarządu ds. pracowniczych odwołano Pana Grzegorza Sokołowskiego. Powierzoną Panu Grzegorzowi Sokołowskiemu rolę w zakresie dialogu społecznego i rozwoju obszaru HR realizuje Biuro Spraw Pracowniczych.
Dnia 7 stycznia br. Zarząd odwołał Pana Piotra Piekutowskiego, Dyrektora - Pełnomocnika Zarządu ds. organizacyjno-prawnych, Pana Piotra Jezierskiego, Dyrektora Pełnomocnika Zarządu ds. restrukturyzacji oraz Pana Dariusza Bielasa, Dyrektora Pełnomocnika Zarządu ds. bezpieczeństwa korporacyjnego, którzy będą kontynuowali karierę zawodową poza strukturami Spółki.
Dnia 7 stycznia br. Zarząd odwołał ze stanowiska Dyrektora Pełnomocnika Zarządu ds. teleinformatyki Pana Rafała Zbiróga, ze stanowiska Dyrektora Pełnomocnika Zarządu ds. procesów rozkładów jazdy i eksploatacji Pana Ireneusza Kluczyka, oraz ze stanowiska Dyrektora Pełnomocnika Zarządu ds. planowania Pana Macieja Kaczorka, którzy pozostają obecnie w strukturach Spółki.

Cytat:
Szanowni Państwo,
informujemy o zmianach personalnych na kluczowych stanowiskach menedżerskich w PLK.
Biuro Planowania Strategicznego
Od dnia 8 stycznia Pan Maciej Kaczorek został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Planowania Strategicznego i podlega Panu Marcinowi Mochockiemu, Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Realizacji Inwestycji. Pan Maciej Kaczorek zastąpił na tym stanowisku Pana Michała Mokrzańskiego, który obecnie wrócił do zajmowanego wcześniej stanowiska Zastępcy Dyrektora w Biurze Planowana Strategicznego.
Biuro Studiów Wykonalności
Od dnia 7 stycznia Pan Marek Kubera został powołany na nowoutworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora w Biurze Studiów Wykonalności i podlega Panu Piotrowi Borysowi, Dyrektorowi Biura Studiów Wykonalności.
Pan Marek Kubera jest absolwentem wydziału inżynierii budowlanej i sanitarnej Politechniki Lubelskiej, podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej, oraz studiów MBA. Długoletnią karierę zawodową w PLK rozwijał zarówno w zakresie diagnostyki i bezpośredniego nadzoru nad wykonawstwem robót, jak i zarządzania procesem przygotowania inwestycji. Ostatnio na stanowisku dyrektora projektu w Biurze Studiów Wykonalności, wcześniej m.in. w zespole projektu unijnego ds. przygotowania do budowy linii dużych prędkości oraz ds. modernizacji linii kolejowej E20 w Centrum Realizacji Inwestycji PLK. Doświadczenie zawodowe zdobywał także na stanowisku kierownika kontraktu, starszego inżyniera oraz inspektora ds. nawierzchni i podtorza w Zakładzie Linii Kolejowych w Lublinie.
Biuro Infrastruktury Pasażerskiej
Z dniem 7 stycznia Zarząd odwołał ze stanowiska Dyrektora Biura Infrastruktury Pasażerskiej Panią Katarzynę Żbikowską, która pozostaje w strukturach Spółki i od dnia 8 stycznia powołał Pana Jana Tereszczuka na stanowisko Dyrektora Biura Infrastruktury Pasażerskiej. Pan Jan Tereszczuk podlega Panu Antoniemu Jasińskiemu, Prezesowi Zarządu.
Pan Jan Tereszczuk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku transport oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu na Politechnice Lubelskiej. Ostatnio, w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK, odpowiadał za realizację projektów z zakresu kolejowych korytarzy towarowych. Swoją długoletnią karierę w ramach struktur PKP rozwijał na stanowiskach naczelnika wydziału monitorowania efektywności oferty przewozowej oraz dyrektora w biurze zarządzania produktami w PKP Intercity, a wcześniej w obszarze obsługi pasażerskiej, sprzedaży, marketingu i rozwoju oferty produktowej m.in. jako prezes zarządu spółki PKP Przewozy Regionalne. W WARS SA w randze członka zarządu zarządzał obszarem rozwoju i marketingu. W Urzędzie Transportu Kolejowego kierował wydziałami praw pasażera oraz analiz i monitorowania rynku.
Z dniem 7 stycznia Zarząd odwołał ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Biura Infrastruktury Pasażerskiej Pana Jarosława Uczkiewicza, który obecnie pozostaje w strukturach Spółki.

Victoria - 09-01-2016, 19:58
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Jak myślicie, kto w końcu zostanie nowym prezesem PKP SA? Moim zdaniem ktoś z trójki: Celiński, Wach, Warsewicz. Ale mogę się mylić, bo patrząc na to co się wyprawia, najlepszy kandydat na szefa Grupy PKP to aktywny działacz PZPR i były członek PO oraz absolwent WUML, a gdyby jeszcze donosił na kolegów do SB i w Stanie Wojennym służył w ORMO to już w ogóle byłoby super. Czyli im większe czerwone moralne zero tym lepiej. Wasze typy?

Skoro do dziś nie ma nowego prezesa PKP SA to na pewno nie będzie nim Warsewicz. Gdyby Warsewicz miał być prezesem PKP SA to zostałby nim w grudniu. Z tego wnioskuję, że minister Adamczyk zaklepał komuś stołek i tylko czeka aż temu komuś skończy się aktualna umowa o pracę - zwykle jest 3-miesięczny okres wypowiedzenia (tak było w przypadku Karnowskiego, którego "Rynek Kolejowy" promował na wiele tygodni przed tym, zanim ten przyszedł z banku do zarządu PKP SA). I tu w grę mogą wchodzić Wach i Celiński. Pierwszy zatrudniony w PORR, a drugi... sami zobaczcie:

https://www.youtube.com/watch?v=84aJqcXEZIs

Zapewne obaj panowie wrócą do PKP. Jeden z nich zostanie prezesem PKP SA, a drugi prezesem innej spółki Grupy PKP (może wystartuje w konkursie na prezesa PKP PLK). Wach już dostał stołek w radzie nadzorczej PKP Cargo, za co otrzyma ok. 7 tys. zł miesięcznie.

Osobiście stawiam na Wacha. A to z tego względu, że w ostatnich tygodniach "Rynek Kolejowy" wypuścił kilka "balonów próbnych" w postaci artykułów z Wachem. Sondowano jak publika zareaguje na byłego skompromitowanego prezesa PKP SA. "Rynek Kolejowy" promował program Wacha dla kolei:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=20667
Torreador - 13-01-2016, 21:04
Temat postu:
Lepszy stary beton (pod warunkiem, że nie jest w wieku emerytalnym) niż banksterzy.
Jednak stary beton ma największą wadę jest nieelastyczny dosłownie i w przenośni czyli jest niechętny zmianom głębszym zmianom personalnym. A to spowoduje zastój, destrukcję i stagnację. Jeśli nowa władza PKP nie pozbędzie się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni banksterów to obróci się to przeciwko PiSowi. Nie jestem zwolennikiem PiS ale dla Polski to najlepsza opcja rządzenia z ich udziałem.
Arek - 14-01-2016, 11:30
Temat postu:
Rada nadzorcza spółki PKP PLK ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu i członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.

Więcej:
http://transport-kolejowy.wnp.pl/pkp-plk-szukaja-prezesa,265232_1_0_0.html
Rodriges - 14-01-2016, 19:12
Temat postu:
Obiektywnie oceniając Cz. Warsewicz powinien wygrać ten konkurs. Ma kompetencje porównywalne do konkurentów. Atutem jego jest to, że nie jest leśnym dziadkiem. Atutem jest także to, że potrafi zmontować grupę ludzi z dobrym doświadczeniem w branży. A przecież trzeba wreszcie zacząć usuwać tą szarańczę banksterską z PKP. On jest gwarantem, że poruszy to całe bufonowe towarzystwo zadufanych kujonów. Osoba z dobrym doświadczeniem zawodowym po 40-tce to idealny pracownik przede wszystkim na stanowiska kierownicze. Panom K.Celińskiemu i A.Wachowi proponuję ciepłe kapcie i bujany fotel na emeryturze.
Niestety wiele wskazuje na to, że prezesem PLK pozostanie A. Jasiński a ten konkurs to pic na wodę fotomontaż...
Victoria - 14-01-2016, 20:48
Temat postu:
Zbigniew Tracichleb ponownie został prezesem spółki PKP LHS. Funkcje członków zarządu objęli Andrzej Skiba oraz Dariusz Sikora. Z dniem 13 stycznia 2016 r. odwołani z funkcji w zarządzie zostali dotychczasowy prezes Łukasz Górnicki, a także członkowie zarządu Mirosław Smulczyński oraz Daniel Pitrus.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26963/zbigniew-tracichleb-prezesem-pkp-lhs.html

---

Z dniem 13 stycznia rezygnację z kierowania PKP Informatyką złożyli Adam Filutowski, dotychczasowy prezes zarządu i Jan Starzyk, piastujący dotąd stanowisko członka zarządu. Na funkcję prezesa spółki powołany został Tomasz Miszczuk, zaś funkcję członka zarządu objął Jakub Prusik.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26962/pkp-informatyka-ma-nowego-prezesa--zostal-nim-tomasz-miszczuk.html
Victoria - 18-01-2016, 19:21
Temat postu:
18 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej spółki jej przewodniczącego Arkadiusza Krężla oraz członka rady nadzorczej Magdalenę Jaworską. Jednocześnie, do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych został powołany Mariusz Andrzejewski, natomiast Ryszard Stopa został powołany do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26998/zmiany-w-radzie-nadzorczej-pkp-plk.html
Victoria - 19-01-2016, 21:38
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Cargo powołała dziś Macieja Andrzeja Libiszewskiego na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo na okres do czasu zakończenia obecnej wspólnej kadencji członków zarządu spółki.

Jednocześnie, 19 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Macieja Andrzeja Libiszewskiego na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo na przyszłą kadencję członków zarządu PKP Cargo, następującą po obecnej wspólnej kadencji członków zarządu spółki, o której mowa w § 27 ust. 5 Statutu spółki.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/27008/maciej-libiszewski-prezesem-pkp-cargo.html
Arek - 20-01-2016, 13:25
Temat postu:
Kontrowersyjny menedżer wrócił do grupy PKP.

Trzy lata temu audyt wykazał, że w spółce pod rządami Zbigniewa Tracichleba doszło do nieprawidłowości. Śledztwo wciąż trwa, a menedżer wrócił za stery firmy,

Więcej:
http://www.pb.pl/4418858,82743,kontrowersyjny-menedzer-wrocil-do-grupy-pkp
Bunia - 29-01-2016, 10:19
Temat postu:
Panowie Mochocki i Wyborski też już odwołani z Zarządu PLK

Źródło: Rynek Kolejowy
Arek - 05-02-2016, 15:15
Temat postu:
Konkurs na prezesa PKP PLK odwołany. Jasiński na dłużej?

Jak udało się potwierdzić "Rynkowi Kolejowemu", konkurs na stanowisko prezesa oraz członka zarządu PKP PLK został zakończony bez wyłaniania kandydatów. Obowiązki prezesa spółki pełni od 30 grudnia Antoni Jasiński.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/konkurs-na-prezesa-pkp-plk-odwolany-jasinski-na-dluzej-75260.html
Arek - 08-02-2016, 15:14
Temat postu:
Burza w PKP PLK? Trwa konkurs na nowy zarząd spółki.

Trwa kolejny konkurs na prezesa i zarząd PKP PLK. Tymczasem wiceminister Stomma prognozuje na twitterze "burze i gradobicie" w okolicach siedziby spółki. Kto zostanie prezesem firmy, która ma wydać miliardy z Unii Europejskiej?

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/burza-w-pkp-plk-trwa-konkurs-na-nowy-zarzad-spolki-75291.html
Beatrycze - 24-02-2016, 17:53
Temat postu:
Łukasz Hadyś, Jacek Neska i Wojciech Derda złożyli rezygnacje z zasiadanie w zarządzie PKP Cargo.
Złożone w środę 24 lutego br. rezygnacje wywołują skutek natychmiastowy. Jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazano "ważne powody, w szczególności osobiste".

Łukasz Hadyś sprawował funkcję członka zarządu ds. Finansowych. Jacek Neska był członkiem zarządu ds. handlowych. Z kolei Wojciech Derda pełnił funkcję członnka zarządu ds. operacyjnych.

Źródło:
http://transport-kolejowy.wnp.pl/rezygnacje-w-zarzadzie-pkp-cargo,268088_1_0_0.html
Victoria - 28-02-2016, 18:46
Temat postu:
Mija trzeci miesiąc "bezkrólewia" w PKP SA. To znaczy jest p.o. prezesa w osobie pana Pawłowskiego, ale formalnego etatowego prezesa spółki nie ma. Na dzień dzisiejszy zarząd PKP SA jest dwuosobowy. Czyżby brakowało kandydatów na to stanowisko? A może trwają wewnętrzne targi o ten łakomy kolejowy kąsek i minister Adamczyk mota się jak dziecko we mgle, żeby nie narazić się mocodawcom? Bo nie oszukujmy się - rząd to tylko bezwolne marionetki, sprawujące zewnętrzne znamiona władzy. Choć trzeba przyznać, że rząd Beaty Szydło nieudolnie, ale jednak usiłuje zerwać się ze smyczy razwiedupra. Stąd ten nieustający jazgot KODaków i EUrokratów.

Odsyłam do mego postu z 9 stycznia. Czekam również na wasze opinie.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=354319#354319
Modliszka - 28-02-2016, 22:09
Temat postu:
Victoria, coś jest na rzeczy, bo do rady nadzorczej PKP CARGO minister Adamczyk wstawił Wacha (stary układ - antyPiS) i dla przeciwwagi Warsewicza (nowy układ - PiS).

O kompromitującej wpadce z TW Mieczysławem powiedziano wiele. Dodam, że gdyby po medialnej burzy TW Mieczysław nie zrezygnował z szefowania PKP to Adamczyk zapewne nie śmiałby go ruszyć. Aż dziwne, że KOD nie stanął w obronie TW Mieczysława.

http://natemat.pl/165113,tw-mieczyslaw-zrezygnowal-z-szefowania-pkp-komunistyczny-donosiciel-powolany-przez-pis-rzadzil-koleja-tylko-dwa-dni
Beatrycze - 04-03-2016, 17:33
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych zakończyła 2 lutego postępowanie na nowych członków zarządu. Dołączą do niego Ireneusz Merchel i Ewa Czerwińska. Do obsadzenia są jeszcze trzy stanowiska, w tym prezesa spółki.

Według nieoficjalnych informacji, do zakończonego konkursu zgłosiło się przeszło 30 kandydatów na prezesa PKP PLK. Jak podawał dziś "Dziennik Gazeta Prawna", wśród kandydatów byli: Grzegorz Muszyński, Antoni Jasiński, Zbigniew Szafrański, Krzysztof Celiński, Adam Młodawski, Marcin Mochocki i Patryk Wild. Żaden z zainteresowanych nie potwierdził tych informacji.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rada-nadzorcza-pkp-plk-wylonila-nowych-czlonkow-zarzadu-spolki-75650.html
Bunia - 07-03-2016, 18:03
Temat postu:
Czy odwołany 7 stycznia br. z PLK-i Dariusz Bielas, były Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa korporacyjnego, to obecnie ppłk Dariusz Bielas - dyrektor sztabu Biura Ochrony Rządu, od piątku występujący często w mediach?

http://www.fakt.pl/politycy/ila-zarabia-kierowca-prezydenta-pplk-dariusz-bielas-o-zarobkach-w-bor-,film,616207.html
Victoria - 08-03-2016, 16:59
Temat postu:
Cytat:
Jak podawał dziś "Dziennik Gazeta Prawna", wśród kandydatów byli: Grzegorz Muszyński, Antoni Jasiński, Zbigniew Szafrański, Krzysztof Celiński, Adam Młodawski, Marcin Mochocki i Patryk Wild.

Ma facet tupet, ten Młodawski. To były dyrektor IZ Kielce i to za jego rządów i na jego terenie doszło do katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, w której zginęło 16 osób. Sama wtedy cudem uszłam z życiem, a moja kuzynka na moich oczach umierała w męczarniach. Do dziś liżę rany fizyczne i psychiczne. I teraz ten cały Młodawski zamiast natychmiast wylecieć z PKP PLK na zbity ryj, ma czelność ubiegać się o stanowisko w zarządzie PKP PLK? Wstydu nie ma za grosz! Gardzę takimi ludźmi! Gardzę także zarządem PKP PLK, bo w nagrodę za tę katastrofę Młodawski dostał kopa w górę, do centrali PKP PLK w Warszawie.

Beton
Bunia - 09-03-2016, 19:01
Temat postu:
Prezes PKP Intercity Jacek Leonkiewicz oraz członek zarządu ds. finansowych Magdalena Zajączkowska-Ejsymont złożyli dziś dymisje.

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/prezes-pkp-intercity-podal-sie-do-dymisji-75748.html
Grad - 09-03-2016, 23:48
Temat postu:
Leonkiewicz zostawia PKP Intercity gigantycznie zadłużoną.
Yokus - 10-03-2016, 18:57
Temat postu:
http://logistyka.wnp.pl/nowy-zarzad-pkp-intercity,269218_1_0_0.html

no to mamy człowieka związanego z koleją Smile
Grad - 10-03-2016, 20:44
Temat postu:
Niesamowite. Owszem nie ma ludzi idealnych ale obsada jakby idealna. Gratulacje. Teraz jak najszybciej pozbyć się Boguszewskiej i można będzie wtedy zaprowadzić normalność. A banksterów odesłać do banków. Nie wybaczać im. Wielu z nich znowu czai się w kierunku władzy pod płaszczykiem tzw. KODu.
Yokus - 11-03-2016, 11:14
Temat postu:
I dziś dalsza część zmian. Przewozy Regionalne bez prezesa:

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kolejna-rezygnacja-przewozy-regionalne-bez-prezesa-75768.html
Beatrycze - 11-03-2016, 17:09
Temat postu:
SB-ecy i ich dzieci – dziennikarz śledczy Witold Gadowski o „dobrej zmianie” w spółkach PKP (video od 12:00 minuty):

https://www.youtube.com/watch?v=mjJHnv3ewyw&feature=youtu.be&t=12m
Victoria - 11-03-2016, 20:08
Temat postu:
Od grudnia PKP Polskie Linie Kolejowe i spółka matka PKP SA praktycznie nie mają szefów. Mają być wyłonieni "w najbliższym czasie".

Kto rządzi w PKP? Kolejowe spółki ciągle bez szefów:

http://wyborcza.biz/biznes/1,147749,19754248,kto-rzadzi-w-pkp-kolejowe-spolki-ciagle-bez-szefow.html
pawelu - 11-03-2016, 22:08
Temat postu:
Grad: dług PKP IC to w najmniejszym stopniu wina Leonkiewicza, bowiem ta spółka gigantycznie zadłużona była już dużo dużo wcześniej. O ile mi wiadomo to za jego czasów ten dług się właśnie zmniejszył choćby dzięki wzrostowi liczby pasażerów o prawie 25% w przeciągu roku. Niestety, trzy pokolenia muszą minąć żeby tacy ludzie jak odchodzący prezes Leonkiewicz mieli szansę zrobić coś dobrego i pożytecznego w Polsce.
Ralny - 12-03-2016, 01:25
Temat postu:
pawelu, odsyłam do innego wątku, gdzie przeczytasz jak PKP Intercity wyrzuciło w błoto 14 mln zł. Pismaki jak zwykle trochę namieszali, ale Modliszka temat naprostowała:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=355927#355927

Może to było powodem dymisji Leonkiewicza i naczelnej księgowej?
Waldemar - 15-03-2016, 23:53
Temat postu:
pawelu napisał/a:
Grad: dług PKP IC to w najmniejszym stopniu wina Leonkiewicza, bowiem ta spółka gigantycznie zadłużona była już dużo dużo wcześniej. O ile mi wiadomo to za jego czasów ten dług się właśnie zmniejszył choćby dzięki wzrostowi liczby pasażerów o prawie 25% w przeciągu roku. Niestety, trzy pokolenia muszą minąć żeby tacy ludzie jak odchodzący prezes Leonkiewicz mieli szansę zrobić coś dobrego i pożytecznego w Polsce.

Pawelu, a jak wzrost liczby pasażerów przekłada się na spadek długu? to wyborne! jak pasażerom rozdasz bilety za darmo to dlug spadnie? a jeśli wszystko co zaplaca przepijesz to tez spadnie? spolka wcale nie jest istotnie zadluzona. spolka przeprowadzila inwestycje z których korzystamy dziś wszyscy. dlug spolki nie jest dużo wyższy od rocznych przychodów wiec spokojnie. jedyna rzecz jak leonkiewicz mogl oddluzyc te spolke to dzięki podwyższeniu kapitału z pkp sa. innych dzialan nie widze...
Beatrycze - 16-03-2016, 17:05
Temat postu:
PKP PLK: zrezygnowali nowo powołani członkowie zarządu. Spółka nadal bez prezesa.

Zrezygnowali powołani na stanowiska kilkanaście dni temu: dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Ireneusz Merchel i dyrektor ds. realizacji inwestycji Ewa Czerwińska. Oficjalnym powodem dymisji członków zarządu PLK ma być fakt, iż nie przyjęli zaproponowanych warunków umowy - podał rynek-kolejowy.pl. PKP PLK wciąż nie ma też prezesa. Na to stanowisko rozpisano już trzeci konkurs.

Więcej:
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-03-16/pkp-plk-zrezygnowali-nowo-powolani-czlonkowie-zarzadu-spolka-nadal-bez-prezesa/
Victoria - 16-03-2016, 19:21
Temat postu:
Cytat:
Oficjalnym powodem dymisji członków zarządu PLK ma być fakt, iż nie przyjęli zaproponowanych warunków umowy - podał rynek-kolejowy.pl.

Pewnie spodziewali się kontraktów menadżerskich na 50-70 tys. zł jakie mieli ich poprzednicy, a tu bida - tylko "kominówka". I foch. Śmiech
Bunia - 16-03-2016, 19:33
Temat postu:
Ciekawe jacy fachowcy od HR-u prowadzili te rekrutacje, skoro najpierw publicznie ogłoszono wybór, a potem rezygnacje, bo nie dogadali się co do kasy? Wink
Przecież rozmowa o zarobkach i dogadanie się w tej kwestii to jeden z elementów procesu rekrutacji, zanim ogłosi się światu "habemus management" Smile Wie to średnio rozgarnięta osoba, która kiedykolwiek zajmowała się rekrutacją Smile
Beatrycze - 17-03-2016, 17:40
Temat postu:
Wielkie zamieszanie z wymianą kadr w PKP.

Rząd ma kłopot z obsadzeniem zarządów kolejowych spółek. To może spowodować opóźnienie w wykorzystaniu unijnych pieniędzy.

W żadnej branży nie było aż takiego zamieszania z wymianą kadr w państwowych spółkach jak na kolei. Gdy w listopadzie do dymisji podał się Jakub Karnowski, poprzedni prezes PKP SA (spółki matki w Grupie PKP), zastąpił go Bogusław Kowalski, wiceminister transportu w pierwszym rządzie PiS. Ale zrezygnował już po dwóch dniach"z poczucia odpowiedzialności", bo media donosiły o jego domniemanej współpracy z SB.

Choć od tamtej pory minęły już trzy miesiące, nowego prezesa nie wyłoniono. Na razie jego obowiązki pełni Mirosław Pawłowski. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje tylko, że "nowy zarząd PKP SA zostanie wyłoniony w najbliższym możliwym czasie".

Więcej:
http://wyborcza.biz/biznes/1,147749,19778312,wielkie-zamieszania-z-szefami-w-grupie-pkp.html
Arek - 18-03-2016, 13:13
Temat postu:
Krzysztof Mamiński został prezesem zarządu Przewozów Regionalnych.

Rada nadzorcza spółki Przewozy Regionalne oddelegowała do pełnienia funkcji prezesa zarządu Krzysztofa Mamińskiego, dowiedziała się ISBnews ze źródeł zbliżonych do RN. Informację tę potwierdził ISBnews sam zainteresowany.

Więcej:
http://logistyka.pb.pl/4427269,10594,przewozy-regionalne-maja-szefa
Grad - 22-03-2016, 20:19
Temat postu:
Bardzo przykra wiadomość dla polskiego kolejnictwa. Ten, który korzystał z podziału PKP na spółki i spółeczki teraz zgodnie z rządowym planem może weźmie udział w jej scalaniu.
Victoria - 22-03-2016, 20:21
Temat postu:
Rada Nadzorcza spółki Przewozy Regionalne wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Spółki.

Więcej:
http://przewozyregionalne.pl/node/18938
Jamper - 25-03-2016, 18:49
Temat postu:
Dziewięciu chętnych na stanowisko prezesa PKP PLK. Znamy nazwiska:

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-dziewieciu-chetnych-na-stanowisko-prezesa-pkp-plk-znamy-nazw,nId,2169199
atakan - 27-03-2016, 18:28
Temat postu:
Żeby tylko nie wybrali Celińskiego.Już raz był prezesem PLK i to co zrobił z liniami kolejowymi nadaje się do prokuratury.
GrubyRych - 30-03-2016, 12:38
Temat postu:
Ireneusz Merchel prezesem PKP PLK:

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ireneusz-merchel-nowym-prezesem-pkp-plk,nId,2170802

Dodam, że dodano mu dwójkę v-ce. Jednym z nich - doświadczony na linii 94 p. Żmuda. Sadzę, że ten wybór gwarantuje wykorzystanie środków. Heheheh.
Victoria - 31-03-2016, 18:41
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP Cargo. Powołano trzech nowych członków.

Rada nadzorcza spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 31 marca 2016 r. podjęła uchwały o powołaniu w skład zarządu PKP Cargo z dniem 1 kwietnia 2016 roku pana Grzegorza Fingasa, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. handlowych, pana Arkadiusza Pawła Olewnika, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych oraz pana Jarosława Klasę, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych.

Więcej:
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/zmiany-w-zarzadzie-pkp-cargo-powolano-trzech,138,0,2051210.html
Beatrycze - 07-04-2016, 13:05
Temat postu:
PKP z nowym prezesem.

Nowym zarządem PKP S.A. pokieruje Mirosław Pawłowski, dotychczasowy p.o. prezes spółki. 7 kwietnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk powołał nowy zarząd PKP S.A. W jego skład weszli: Cecylia Lachor, Michał Beim i Marek Michalski. Członkiem zarządu pozostaje również Jarosław Kołodziejczyk. Priorytetem nowych władz PKP S.A. ma być wsparcie dla PKP PLK przy modernizacji linii kolejowych, odzyskanie pasażerów i współpraca z Pocztą Polską.

Cecylia Lachor zajmie się w zarządzie PKP S.A. sprawami finansowymi – ma 33-letnie doświadczenie zdobyte w PKP PLK i Intercity. Dr Michał Beim to ekspert w dziedzinie kolejnictwa, autor wielu publikacji naukowych, stypendysta w Instytucie Mobilności i Transportu Politechniki w Kaiserslautern. Marek Michalski ma ogromne doświadczenie dotyczące wykorzystania funduszy unijnych. W Ministerstwie Rozwoju zajmował się Programem Infrastruktura i Środowisko.

Więcej:
http://m.niezalezna.pl/78703-pkp-z-nowym-prezesem
Victoria - 08-04-2016, 19:14
Temat postu:
Muszę przyznać, że nowy zarząd PKP SA bardzo mnie zaskoczył, a moje przewidywania w ogóle się nie sprawdziły. Po kompromitującej wpadce z Kowalskim (TW Mieczysław) w ministerstwie jednak wyciągnięto wnioski, co jest optymistyczne. Byłam bowiem przekonana, że na kolejowym tronie ponownie zasiądzie Wach, ewentualnie Celiński:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=354319#354319

Pytanie tylko, czy w zarządzie PKP SA musi zasiadać aż 6 osób?
Modliszka - 08-04-2016, 20:18
Temat postu:
Victoria, kto wie, może twoje przewidywania sprawdziłby się, gdybyś nie wyartykułowała ich na forum publicznym? Mieli dylemat, długo to rozkminiali...
Grad - 08-04-2016, 22:10
Temat postu:
Fatalna obsada PKP. W większości to ludzie którym państwowa kolej uratowała życie - nigdzie indziej ich nie chcieli. A Michał Beim to zwykły teoretyk, żadną pracą na kolei się nie zhańbił. Ktoś w rodzaju towarzysza sekretarza przywiezionego "w teczce" z Poznania do stolicy. Jeszcze nikt nie wie czym ma się zajmować w PKP ale stanowisko w zarządzie PKP już otrzymał.
Z moich obserwacji wynika, że znalazł się w PKP ze względów propagandowych. Występował kilka razy w mediach np. w tv wypowiadając się zarówno mądrze jak i głupio na temat kolei ale robił sporo szumu. Aby tego szumu robić mniej i wbrew oczekiwaniom towarzystwa GW i Euroentuzjastów zrobiono knebel liberałom. Jak do tej pory to towarzystwo żyło z państwowego. Chyba nikt z nich nie zarabiał dla skarbu państwa.
Ciekawe czym podpadł PiSowi Warsewicz. Uważam, że ma lepsze kompetencje od Beima.
Roman1000 - 09-04-2016, 19:46
Temat postu:
grad, wszędzie prezes wstawia swojego komisarza partyjnego, który ma patrzeć na ręce pozostałym. W rządzie to Lipiński, minister do spraw kontaktu z parlamentem ha ha. W PKP SA to M. Beim. Ot cała prawda. Warsewicz nie podpadł tylko jest niepewny. Wystarczy porównać jego wypowiedzi o pendolino wówczas gdy był prezesem IC i obecnie .
Victoria - 13-04-2016, 18:22
Temat postu:
Krzysztof Mamiński prezesem Przewozów Regionalnych.

Rada nadzorcza spółki Przewozy Regionalne zakończyła postępowanie kwalifikacyjne, wybierając Krzysztofa Mamińskiego na stanowisko prezesa zarządu - dyrektora generalnego. Od 18 marca br. pełnił on obowiązki prezesa.

Więcej:
http://logistyka.wnp.pl/krzysztof-maminski-prezesem-przewozow-regionalnych,271429_1_0_0.html
Grad - 13-04-2016, 20:20
Temat postu:
Na członka zarządu - dyrektora finansowego rada nadzorcza PR wybrała Krzysztofa Zgorzelskiego. Stanowisko to obejmie 18 kwietnia. W latach 2012-13 zajmował stanowisko dyrektora finansowego spółki EUROLOT powiązanej z Amber Gold.
K. Mamiński na stanowisku prezesa PR jest spełnieniem żądań związkowców.
Beatrycze - 12-05-2016, 11:42
Temat postu:
Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej PKP Cargo:

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zmiany-w-zarzadzie-i-radzie-nadzorczej-pkp-cargo-spolka-nie-wyplaci-dywidendy-76569.html
Pirat - 17-05-2016, 21:36
Temat postu:
Artur Kowalczyk w zarządzie Przewozów Regionalnych.

Do zarządu Przewozów Regionalnych dołączy Artur Kowalczyk, były członek zarządu WARS SA. Zgodnie z decyzją rady nadzorczej od 1 czerwca 2016 roku będzie on pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Więcej na rynek-kolejowy.pl
Arek - 23-05-2016, 13:04
Temat postu:
Związkowcy wracają do rady nadzorczej PKP Cargo.

Odwołani we wrześniu z rady nadzorczej PKP Cargo związkowcy Krzysztof Czarnota i Marek Podskalny zostali do niej powołani na nową kadencję. Trzecim przedstawicielem pracowników w RN spółki będzie Tadeusz Stachaczyński.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zwiazkowcy-wracaja-do-rady-nadzorczej-pkp-cargo-76697.html
Victoria - 02-06-2016, 18:39
Temat postu:
Zbigniew Terek prezesem Warsu.

31 maja br. Walne Zgromadzenie spółki Wars S.A. powołało na stanowisko prezesa zarządu Zbigniewa Terka. Zastąpi on na tym stanowisku Jerzego Kotkowskiego, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji pod koniec ubiegłego roku.

Dla Terka jest to powrót do kierowania spółką. Poprzednio związany był z Warsem w okresie od kwietnia 2006 roku do grudnia 2009 roku.

Więcej:
http://nakolei.pl/kadry-i-ludzie/item/5906-zbigniew-terek-prezesem-warsu
Beatrycze - 06-07-2016, 15:21
Temat postu:
Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych odwołany został Grzegorz Muszyński, dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/grzegorz-muszynski-odwolany-z-pkp-plk-77259.html
Beatrycze - 08-07-2016, 16:47
Temat postu:
Rada Nadzorcza spółki PKP Energetyka. powołała nowego członka zarządu – pana Leszka Hołdę, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie komercyjnym obszarem Oddziału Usługi. Leszek Hołda będzie nadzorował utrzymanie oraz pozyskiwanie kontraktów usługowych zarówno na rynku kolejowym, jak i pozakolejowym oraz odpowiadał za strategię rozwoju tych obszarów biznesowych.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28198/leszek-holda-czlonkiem-zarzadu-pkp-energetyka.html
Victoria - 15-07-2016, 15:04
Temat postu:
Zenon Kozendra przedstawicielem pracowników w zarządzie PKP Cargo.

Rada nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 14 lipca 2016 r. Zenona Kozendry na przedstawiciela pracowników w zarządzie.

Związany z PKP Cargo od 1985 roku. W latach 1990-2005 prowadził działalność związkową reprezentując pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” na poziomie regionalnym i krajowym.

Obecny skład zarządu PKP Cargo przedstawia się następująco: Maciej Andrzej Libiszewski – prezes zarządu, Arkadiusz Paweł Olewnik - członek zarządu ds. finansowych, Jarosław Klasa - członek zarządu ds. operacyjnych, Grzegorz Fingas - członek zarządu ds. handlowych i Zenon Kozendra – członek zarządu, przedstawiciel pracowników.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28244/zenon-kozendra-przedstawicielem-pracownikow-w-zarzadzie-pkp-cargo.html
Ralny - 06-09-2016, 09:54
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP PLK

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe odwołało 5 września ze składu zarządu Małgorzata Kuczewską-Łaskę, która odpowiadała w nim za sprawy finansowe. Jednocześnie do składu zarządu został powołany Arnold Bresch.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/zmiany-w-zarzadzie-pkp-plk,280439_1_0_0.html
Victoria - 15-09-2016, 17:56
Temat postu:
Jarosław Kołodziejczyk odwołany ze stanowiska członka zarządu PKP S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A. odwołało Jarosława Kołodziejczyka z funkcji członka zarządu – podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Według informacji TVN Biznes i Świat decyzja ma związek z realizacją programu Mieszkanie Plus. Projekt ma być realizowany m.in. na terenach należących do kolei.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28625/jaroslaw-kolodziejczyk-odwolany-ze-stanowiska-czlonka-zarzadu.html
Grad - 15-09-2016, 19:51
Temat postu:
Nie chciał, żeby na garnuszku PKP byli ludzie zalegający z zapłatą czynszu tak jak to jest w przypadku gmin gdzie nie chcą płacić lokatorzy mieszkań komunalnych, to wywalili człowieka.
A tak z innej beczki, to nadal nie wiadomo kto z zarządu PKP podpisał umowę z odwołanym ze stanowiska prezesa Bogusławem.
Beatrycze - 20-10-2016, 13:03
Temat postu:
Andrzej Pawłowski odwołany z zarządu PKP PLK.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe odwołało wczoraj ze stanowiska Andrzeja Pawłowskiego, wiceprezesa jej zarządu i dyrektora ds. eksploatacji.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/andrzej-pawlowski-odwolany-z-zarzadu-pkp-plk,283780_1_0_0.html
Beatrycze - 21-10-2016, 13:25
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych powołała Radosława Celińskiego na stanowisko członka zarządu spółki, dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.

Wakat na to stanowisko był od 5 września, kiedy rada nadzorcza odwołała Małgorzatę Kuczewską-Łaską.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/dalszy-ciag-zmian-personalnych-w-zarzadzie-pkp-plk,283889_1_0_0.html
Victoria - 07-11-2016, 21:18
Temat postu:
DOBRE ZMIANY

Kto kręci karuzelą kadrową ministra Andrzeja Adamczyka.

Czytaj w najnowszym numerze "Z Biegiem Szyn":
http://www.zbs.net.pl/zbs86.pdf
Beatrycze - 16-12-2016, 14:01
Temat postu:
Polskie Linie Kolejowe mają nowego wiceprezesa, dyrektora ds. eksploatacji.

Rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych na posiedzeniu 15 grudnia powołała Marka Olkiewicza na wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. eksploatacji.

Wyłonienie nowego członka zarządu spółki odbyło się na drodze postępowania kwalifikacyjnego wszczętego przez radę nadzorczą 18 listopada.

Marek Olkiewicz od 2008 r. dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi, wcześniej zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Częstochowskiej oraz MBA. Od początku drogi zawodowej związany z koleją.

Źródło:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29195/polskie-linie-kolejowe-maja-nowego-wiceprezesa--dyrektora-ds--eksploatacji.html
Victoria - 03-03-2017, 17:55
Temat postu:
MIB: cały zarząd PKP SA zdymisjonowany. Mamiński nowym prezesem.

Cały zarząd PKP SA zdymisjonowany w związku z zarzutami prokuratorskimi; Krzysztof Mamiński, dotychczasowy szef Przewozów Regionalnych, nowym prezesem PKP SA - poinformowało w piątek PAP biuro prasowe resortu infrastruktury i budownictwa.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/1024419,mib-caly-zarzad-pkp-sa-zdymisjonowany-maminski-nowym-prezesem.html
andrej - 03-03-2017, 18:38
Temat postu:
Pan Mamiński zaczął dobrą zmianę w PR-ach , to nie jest dobre dla spółki . :-( ,Niby kolej jest podzielona , ale widać że nie ma to znaczenia na szczycie władzy.
Noema - 03-03-2017, 18:45
Temat postu:
andrej, widać PiS ma krótką ławkę kadrową, właściwie to żadnej ławki nie ma. Biorą z łapanki. Ale w sumie lepszy Mamiński niż kolejny TW komunistycznej bezpieki. Ciekawe kto będzie prezesem PR.
Antoni Kłusek - 03-03-2017, 20:47
Temat postu:
I kto obsadzi pozostałe stołki w Zarządzie PKP S.A.?
Ralny - 03-03-2017, 20:49
Temat postu:
Antoni Kłusek, tylko patrzeć jak Wacha ściągną. Albo Celińskiego. Ładniak też jest do zagospodarowania. Stary, dobry beton PKP.
Antoni Kłusek - 03-03-2017, 20:51
Temat postu:
To Wach jeszcze żyje?
Wink
Zawsze jakiegoś figuranta mogą wstawić. Kto ich tam wie.
Modliszka - 03-03-2017, 22:17
Temat postu:
Noema napisał/a:
widać PiS ma krótką ławkę kadrową, właściwie to żadnej ławki nie ma. Biorą z łapanki. Ale w sumie lepszy Mamiński niż kolejny TW komunistycznej bezpieki. Ciekawe kto będzie prezesem PR.

W zasadzie PiS nie ma żadnych kadr. PiS to Kaczyński, może jeszcze Macierewicz, Szydło, Duda. Reszta to pospolite karierowiczostwo. Bezideowe, bez charyzmy, nieudolne. Pilnujące tylko swego koryta. Zabraknie Kaczyńskiego to PiS szlag trafi w trymiga! Tylko on trzyma to towarzystwo za twarz.

Ralny napisał/a:
tylko patrzeć jak Wacha ściągną. Albo Celińskiego. Ładniak też jest do zagospodarowania. Stary, dobry beton PKP.

Zapomniałeś o Warsewiczu. Ściągać nikogo nie trzeba. To co PO pogoniła, PiS przygarnęło z powrotem. Panowie Wach i Warsewicz zasiadają w radzie nadzorczej PKP Cargo. Roszady personalne w Grupie PKP mogą być interesujące...

https://www.pkpcargo.com/pl/kim-jestesmy/wladze-spolki
sheva17 - 03-03-2017, 22:32
Temat postu:
Minister Adamczyk do ludzi nie ma szczęścia, jego polityka personalna jest dramatycznie słaba. Ale Mamiński to z palety Wachów i Celińskich wybór wręcz znakomity. Zobaczymy kto znajdzie się w zarządzie. Jako prezes PR autentycznie mnie zaskoczył - walczył o interesy spółki, bo kadencja jego poprzednika to była tragedia. Co do następcy Mamińskiego w PR - Moraczewski wróć Very Happy. Najlepszy prezes w historii PR i półki to on stał na ich czele oferta IR miała się dobrze - pociągi też znakomicie uzupełniały składy lokalne, dodatkowo zastępowały też dawne przyspieszone. Przy mądrym zarządzaniu i na rynku połączeń lokalnych i częściowo dalekobieżnych może rozdawać karty.
Beatrycze - 06-03-2017, 13:27
Temat postu:
Adamczyk: Moja decyzja nie mogła być inna.

– Osoby z zarzutami prokuratorskimi – bez względu na wyrok sądu – nie mogą kierować PKP SA – powiedział dziś rano w Radiu Kraków minister Andrzej Adamczyk. Jak podkreślił, jego decyzja o odwołaniu całego zarządu PKP SA "nie mogła być inna".

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/adamczyk-moja-decyzja-nie-mogla-byc-inna-80633.html

---

Co z zarządem Przewozów Regionalnych po odejściu Mamińskiego?

Żeby objąć fotel prezesa PKP SA, Krzysztof Mamiński zrezygnował z pracy w Przewozach Regionalnych. Zarząd tej spółki pozostaje na razie dwuosobowy.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/co-z-zarzadem-przewozow-regionalnych-po-odejsciu-maminskiego-80645.html
Victoria - 07-03-2017, 18:46
Temat postu:
Rzecznik rządu Rafał Bochenek skomentował piątkową dymisję całego zarządu PKP SA. Określił sprawę jako "bulwersującą". Uznał także, że minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk dobrze reagował.

Więcej:
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/dymisja-zarzadu-pkp-sa-komentarz-rzecznika-rzadu/twx7g8
Beatrycze - 08-03-2017, 14:50
Temat postu:
W przyszłym tygodniu zbierze się rada nadzorcza Przewozów Regionalnych, która podejmie decyzje ws. składu zarządu spółki, po tym jak jej dotychczasowy prezes Krzysztof Mamiński złożył rezygnację.

Od 3 marca Krzysztofa Mamińskiego zastępuje Krzysztof Zgorzelski, członek zarządu – dyrektor finansowy.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29679/w-przyszlym-tygodniu-decyzja-ws--wladz-przewozow-regionalnych.html
Krog - 08-03-2017, 22:38
Temat postu:
Złożył rezygnację, czy porzucił pracę? Pracownik nie może porzucić pracy bo będzie mieć "napaprane" w świadectwie pracy a prezes może? Bez żadnych konsekwencji? A kto wyraził mu zgodę na nagłą rezygnację? Jeśli rada nadzorcza dotychczas nie przyjęła rezygnacji, to nie powinien podejmować drugiej pracy. A czy w kontrakcie nie miał zakazu konkurenci - zakaz podejmowania pracy przez rok od zakończenia pracy w PR?
To wszystko wygląda dziwnie. Mnie się wydaje, że był już wcześniej dogadany a ta dymisja, czekano na pretekst i doczekano się. Poza tym zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP: każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
Ps. Zanosi się na duże odszkodowanie dla zarządu od PKP.
Ralny - 15-03-2017, 17:00
Temat postu:
Krzysztof Zgorzelski pełniącym obowiązki prezesa PR.

Rada nadzorcza Przewozów Regionalnych podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska p.o. prezesa Krzysztofowi Zgorzelskiemu, dotychczasowemu członkowi zarządu – dyrektorowi finansowemu.

Czytaj więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29726/krzysztof-zgorzelski-pelniacym-obowiazki-prezesa-pr.html
Victoria - 31-03-2017, 16:43
Temat postu:
Pierwszy prezes PKP załatwiony teczką

Powołanie – po wyborach w 2015 r. – zarządu z Mirosławem Pawłowskim miało być powrotem do starych, kolejarskich tradycji. Za rządów PO na kilka lat zawodowych kolejarzy wymiotła ekipa „bankomatów” – tak nazwano nowych szefów, finansistów, których sprowadził ówczesny prezes Jakub Karnowski, związany z Leszkiem Balcerowiczem. Ich zadaniem było przeprowadzenie prywatyzacji spółek w PKP i pozbycie się długu.

– Potrzebna była świeża krew, specjaliści od finansów i nieruchomości. A nie tylko kolejarze, grupa wzajemnej adoracji – mówił nam wówczas Piotr Rachwalski, prezes Kolei Dolnośląskich. „Bankomaci” w dużej mierze osiągnęli finansowe cele. Dług spadł. Ale finansistom zarzucano, że nie czują kolei. Słynna stała się wypowiedź Jakuba Karnowskiego dla „Dziennika Gazety Prawnej”, że nie ma potrzeby budowania linii kolejowych, „bo to dużo kosztuje i się nie opłaca”.

Krótko po objęciu władzy przez PiS rozpoczęła się karuzela kadrowa w PKP SA i spółkach córkach (PKP Intercity, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo). Do dymisji podali się niemal wszyscy finansiści. Karnowskiego zastąpił Bogusław Kowalski, wiceminister transportu w pierwszym rządzie PiS kojarzony ze środowiskiem katolickim. Pisał dla „Niedzieli”, był częstym gościem Radia Maryja. Miał kiedyś powiedzieć, że szefów ma dwóch: Kaczyńskiego i ojca dyrektora.

– Kaczyński tylko się na to uśmiechnął. Rozumiał, że to Rydzyk jest największą siłą polityczną Kowalskiego – mówi Antoni Mężydło, obecnie poseł PO, ale kiedyś członek PiS i sejmowej komisji infrastruktury. Kowalski zrezygnował już po dwóch dniach szefowania – „z poczucia odpowiedzialności”, bo media donosiły o jego domniemanej współpracy z SB.

Drugi prezes PKP z przyzwoitką, trzeci prezes z „S”

Drugim po zwycięstwie PiS prezesem PKP SA został Mirosław Pawłowski, członek zarządu PKP PLK w latach 2001-09 i szef Agencji Rozwoju Miasta Siedlce podlegającej prezydentowi Wojciechowi Kudelskiemu z PiS.

Na członka zarządu PKP SA minister infrastruktury powołał Michała Beima, znanego w środowisku eksperta kolejowego z Instytutu Sobieskiego, który krytykował brak wspólnego systemu biletowego w Polsce, piętnował zamknięcia linii kolejowych i rozbiórki torów. Do pracy jeździł składanym rowerem. Beim był nie w smak kolegom z zarządu PKP – gronu znających się od lat funkcyjnych, którzy przez całe dekady wymieniają się stanowiskami. Kolejarze nieraz radzili ministrowi Adamczykowi, by Beima odwołał, bo „na kolei się nie zna i jej nie lubi”. – Tymczasem Beim został ściągnięty po to, by patrzeć reszcie na ręce – mówił nam niedawno jeden z ekspertów w branży.

Po dymisji Pawłowskiego nowym szefem PKP został Krzysztof Mamiński, wcześniej prezes Przewozów Regionalnych. W latach 90. był szefem kolejowej „Solidarności”, potem przeszedł na drugą stronę barykady i zasiadał w zarządzie PKP SA. Od 2002 r. kierował kolejową spółką Natura Tour i Związkiem Pracodawców Kolejowych. Zadaniem Mamińskiego było m.in. prowadzenie negocjacji z „S”. Była żona Mamińskiego to bliska współpracowniczka śp. Lecha Kaczyńskiego, zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Dwudniowy prezes doradcą

Zeszłego lata okazało się, że dwudniowy prezes podejrzany o związki z SB – Bogusław Kowalski – nie znikł z PKP. Jak napisał „Puls Biznesu”, pracuje jako doradca grupy. Dziennik otrzymał skany faktur Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej (IMWG), którym kieruje Kowalski. Umowa o współpracy została podpisana miesiąc po jego rezygnacji z zarządzania PKP. Jak pisał „PB”, pierwsza faktura, za dwutygodniowe doradztwo w styczniu, była wystawiona na 12,5 tys. zł netto, a faktury z kolejnych miesięcy były warte po mniej więcej 25 tys. zł netto. Jak wyjaśniała dyrektorka komunikacji w PKP Jolanta Kuczyńska, IMWG było jednym z kilku podmiotów zewnętrznych, które „wspierały przygotowanie strategii PKP”. – Zrezygnowałem z prezesury, bo środowisko kolejowe nie akceptowało sytuacji, w której byłem oczerniany w mediach. Nie znaczy to jednak, że mam całkowicie na zawsze zrezygnować z pracy zawodowej – tłumaczył „PB” Bogusław Kowalski. – Od wielu lat pracuję w branży kolejowej. Mam doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami kolejowymi, pracowałem także w samorządzie i w parlamencie oraz nadzorowałem rynek kolejowy jako wiceminister transportu. Po rezygnacji z funkcji prezesa PKP wróciłem do świadczenia usług doradczych.

Cały artykuł:
http://wyborcza.pl/7,155287,21569488,pkp-kto-ma-w-glowie-olej-ten-doi-kolej.html
Beatrycze - 04-04-2017, 13:28
Temat postu:
Krzysztof Zgorzelski prezesem Przewozów Regionalnych.

Rada nadzorcza spółki Przewozy Regionalne powołała Krzysztofa Zgorzelskiego na stanowisko prezesa zarządu. Od 15 marca zajmował on stanowisko „pełniącego obowiązki prezesa”.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/krzysztof-zgorzelski-prezesem-przewozow-regionalnych,295528_1_0_0.html
Taurus - 06-04-2017, 07:38
Temat postu:
Wiceprezes Kolei Śląskich odwołany. Przez konflikt z maszynistami?

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21597127,koleje-slaskie-szukaja-wiceprezesa-dotychczasowy-zostal-odwolany.html
Beatrycze - 07-04-2017, 12:51
Temat postu:
Rada nadzorcza PKP Intercity ma nowego przewodniczącego.

Krzysztof Mamiński, od marca br. prezes PKP SA, został przewodniczącym rady nadzorczej PKP Intercity. Oprócz Mamińskiego, członkami tej rady są: Maciej Gustaw Zaborowski, Lucyna Krawczyk, Tomasz Buczyński, Monika Nowosielska, Maria Sędek i Krzysztof Piotr Ciećka.

Prezesem PKP Intercity pozostaje Marek Chraniuk, a członkami zarządu: Jarosław Oniszczuk i Artur Resmer.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/rada-nadzorcza-pkp-intercity-ma-nowego-przewodniczacego,295740_1_0_0.html
Beatrycze - 19-05-2017, 12:28
Temat postu:
Jest nowy zarząd PKP. Ponad dwa miesiące po odwołaniu starego.

Andrzej Olszewski i Mirosław Antonowicz zostali powołani do zarządu PKP. Przez ponad dwa miesiące zarząd był jednoosobowy - całą kolejową grupą kierował w pojedynkę Krzysztof Mamiński.

Więcej:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pkp-zarzad-antonowicz-olszewski,154,0,2321050.html

http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/nowi-czlonkowie-zarzadu-pkp-sa,298354_1_0_0.html
Beatrycze - 30-05-2017, 12:29
Temat postu:
Andrzej Wach nie jest już członkiem RN PKP Cargo.

Zarząd PKP Cargo poinformowało dziś o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Andrzeja Wacha. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy. Andrzej Wach nie podał przyczyny jej złożenia.

Więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30178/andrzej-wach-nie-jest-juz-w-rn-pkp-cargo.html
Ralny - 03-06-2017, 18:18
Temat postu:
Zarząd PKP Cargo poinformował o powołaniu Mirosława Antonowicza do składu Rady Nadzorczej przewoźnika. Antonowicz wszedł do RN z ramienia PKP SA.

30 maja z z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Andrzej Wach, były wieloletni prezes PKP SA. Nie chciał komentować swojej rezygnacji.

Miejsce Andrzeja Wacha z dniem dzisiejszym (1 czerwca) zajął Mirosław Antonowicz. Od dwóch tygodni jest on członkiem zarządu PKP SA, która to posiada jedną trzecią udziałów i decydujący głos w giełdowej spółce przewozowej.

Czytaj więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/miroslaw-antonowicz-w-radzie-nadzorczej-pkp-cargo-82000.html
Beatrycze - 22-06-2017, 12:19
Temat postu:
Anna Lenarczyk członkiem zarządu Przewozów Regionalnych.

Spółka Przewozy Regionalne poinformowała, że funkcję członka zarządu, dyrektora pionu handlowego objęła Anna Lenarczyk. Oznacza to, że spółką kieruje już kompletny – trzyosobowy – zarząd.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/anna-lenarczyk-czlonkiem-zarzadu-przewozow-regionalnych-82251.html
Beatrycze - 28-06-2017, 11:18
Temat postu:
Artur Radwan odwołany z funkcji prezesa Kolei Mazowieckich.

We wtorek, 27 czerwca 2017 r., podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Kolei Mazowieckich, dokonano zmian w zarządzie spółki. Nie zasiadają w nim już Artur Radwan, wcześniej pezes zarządu, dyrektor generalny, oraz Andrzej Buczkowski, dotychczasowy członek zarządu, dyrektor finansowy.

Więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30358/artur-radwan-odwolany-z-funkcji-prezesa-kolei-mazowieckich.html
Beatrycze - 03-07-2017, 12:26
Temat postu:
Janusz Malinowski nowym prezesem ŁKA.

Rada Nadzorcza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 30 czerwca powołała Janusza Malinowskiego – dotychczasowego członka zarządu – na stanowisko prezesa spółki. Andrzej Wasilewski, któremu zakończyła się kadencja, objął funkcję członka zarządu.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/janusz-malinowski-nowym-prezesem-lka-82402.html

---

Michał Panfil szefem WKD.

Prezes WKD Grzegorz Dymecki złożył rezygnację ze stanowiska i przechodzi na emeryturę. Nowym szefem samorządowej spółki został dotychczasowy członek zarządu Michał Panfil.

Więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30393/michal-panfil-szefem-warszawskiej-kolei-dojazdowej.html
Beatrycze - 01-08-2017, 13:53
Temat postu:
Zmiany w składzie zarządu PKP Cargo.

Rada Nadzorcza spółki PKP Cargo odwołała Jarosława Klasę z pełnienia funkcji członka zarządu ds. operacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.

Uchwała RN w tej sprawie nie zawiera przyczyny odwołania, informuje zarząd spółki.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/zmiany-w-skladzie-zarzadu-pkp-cargo,303300_1_0_0.html
Beatrycze - 02-08-2017, 14:12
Temat postu:
Miętek, Kogut i Sikora poza radą nadzorczą PKP SA. Zdecydowały zmiany w prawie.

W radzie nadzorczej PKP SA od przeszło miesiąca nie ma reprezentantów pracowników. Przyczyną jest ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, uchwalona przez sejm w grudniu 2016 roku.

O zmianach informuje „Wolna Droga” – dwutygodnik kolejowej „Solidarności”. W artykule „Tym Panom już dziękujemy” Henryk Sikora informuje o zmianach w radzie nadzorczej PKP SA. 20 czerwca zakończyła się bowiem szósta kadencja rady nadzorczej. W wyniku zmian w prawie, w radzie na nową kadencję nie ma przedstawicieli pracowników. Dotąd byli nimi: Marian Kogut (Federacja ZZK), Leszek Miętek (ZZM) oraz sam Sikora („S”).

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/mietek-kogut-i-sikora-poza-rada-nadzorcza-pkp-sa-zdecydowaly-zmiany-w-prawie-82866.html

http://wolnadroga.pl/index.php?s=7&n=320918
Beatrycze - 14-09-2017, 16:20
Temat postu:
PKP Cargo poszukuje nowego wiceprezesa ds. operacyjnych.

W poniedziałek 11 września 2017 r. Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na nowego członka zarządu ds. Operacyjnych. Postępowanie będzie prowadzone do końca października 2017 r.

Więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30816/pkp-cargo-poszukuje-nowego-wiceprezesa-ds--operacyjnych.html
Beatrycze - 21-09-2017, 12:41
Temat postu:
Zmiany kadrowe w PKP Informatyka.

Na początku września na stanowisko Członka Zarządu PKP Informatyka został powołany Radosław Zwierucha. W Spółce będzie odpowiedzialny za obszar utrzymania systemów i infrastruktury.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zmiany-kadrowe-w-pkp-informatyka-83567.html
Beatrycze - 30-10-2017, 06:29
Temat postu:
Maciej Libiszewski stracił posadę prezesa PKP Cargo.

Rada Nadzorcza PKP Cargo przyjęła rezygnacje z rąk prezesa spółki Macieja Libiszewskiego oraz Arkadiusza Olewnika, członka zarządu ds. finansowych. W ich miejsce nikogo jeszcze nie powołano. Zmiany kadrowe w zarządzie największego przewoźnika towarowego w Polsce to efekt problemów z dostawami węgla do elektrowni.

Więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/31111/maciej-libiszewski-stracil-posade-prezesa-pkp-cargo.html

---

Prezes PKP przejmuje stery w PKP Cargo.

Krzysztof Mamiński, nadzorujący dotychczas działania zarządu PKP Cargo, sam stanie na czele największego przewoźnika towarowego w Polsce. Taką decyzję podjęła rada nadzorcza spółki, która musiała załatać dziurę po rezygnacji z funkcji prezesa Macieja Libiszewskiego. Były już prezes mówi o układzie "koleżeńsko-kolejarskim".

Więcej:
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pkp-cargo-odwolanie-prezesa-maciej,231,0,2382055.html
kwiat - 15-01-2018, 16:23
Temat postu: Y
Po rezygnacji p. Libiszewskiego i p. Olewnika zarząd PKP CARGO odetchnął z ulgą. Nikt już nie będzie donosił do prokuratury. Słowa takie padły z ust Członka Zarządu. Innymi slowy mówiąc powróci swoboda dla pewnej grupy jak za p. Balczuna. To Wałaśnie za p. Libiszewskiego niektórzy czuli się zagrożeni mając co nieco na sumieniu. Dwie sprawy zostały skierowane do prokuratury i były by następne doniesienia i to było przyczyną doprowadzeniem p. Libiszewskiego do rezygnacji.
Victoria - 27-01-2018, 16:08
Temat postu:
Mamiński nadal Prezesem PKP CARGO.

Rada nadzorcza PKP Cargo oddelegowała Krzysztofa Mamińskiego, członka rady, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa spółki. Mamiński będzie pełnił obowiązki prezesa od 27 stycznia do 26 marca.

Krzysztof Mamiński od marca 2017 roku jest prezesem Polskich Kolei Państwowych.

Więcej:
http://inforail.pl/maminski-nadal-prezesem-pkp-cargo_more_102195.html
Beatrycze - 08-02-2018, 13:27
Temat postu:
Kończy się przedostatni akt wyboru szefa PKP Cargo.

Dziś (8 lutego) o godz. 10.00 mijał termin zgłaszania kandydatur w konkursie na stanowisko prezesa zarządu i członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo. Przedłużono go jednak do 7 marca.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/konczy-sie-przedostatni-akt-wyboru-szefa-pkp-cargo,317018_1_0_0.html
Beatrycze - 26-02-2018, 15:03
Temat postu:
Gra o tron w PKP Cargo. Prezes pilnie poszukiwany.

Mijają cztery miesiące bezkrólewia w PKP Cargo. Wybór szefa spółki musi jednak wreszcie przyspieszyć, bo - jak dowiaduje się money.pl - pełniący obowiązki prezesa Krzysztof Mamiński nie chce już dłużej zarządzać firmą.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pkp-cargo-krzysztof-maminski-prezes,206,0,2399182.html
Pirat - 21-03-2018, 02:47
Temat postu:
Zmiany w PKP. Ludzie Morawieckiego biorą się za kolej

Po zmianach personalnych w PKN Orlen, grupie Lotos, KGHM, spółce Energa i kilku mniejszych podmiotach przyszła czas na PKP. W kolejowym molochy rusza właśnie personalna karuzela.

Z informacji krążących w obrębie PKP wynika, że zmiany czekają m.in. zarząd PKP Cargo, giełdowej spółki zajmującej się przewozami towarowymi. Funkcję prezesa firmy obejmie Czesław Warsewicz, prezes PKP Intercity z lat 2006 – 2007. Warsewicz to także persona akceptowalna dla kolejowej Solidarności, z którą premier Mateusz Morawiecki zawarł nieformalny sojusz.

Na tym nie koniec. Do roszad ma dojść także w spółce PKP SA czyli administracyjnej czapie nadzorującej prawie cały państwowy majątek kolejowy.

Czytaj więcej na newsweek.pl
Victoria - 23-03-2018, 17:40
Temat postu:
Krzysztof Mamiński rezygnuje z pełnienia obowiązków prezesa PKP Cargo.

Państwowa spółka PKP Cargo bez szefa. Z funkcji pełniącego obowiązki prezesa zrezygnował Krzysztof Mamiński. Jego następca może być wybrany w ciągu najbliższych kilku dni.

Więcej:
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pkp-cargo-krzysztof-maminski-prezes,72,0,2401608.html
Pirat - 26-03-2018, 21:50
Temat postu:
Czesław Warsewicz nowym prezesem PKP Cargo

Spółka PKP Cargo oficjalnie potwierdziła, że jej nowym prezesem został Czesław Warsewicz, w przeszłości m.in. prezes PKP Intercity. Wybrano też członka zarządu ds. finansowych.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco: Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu, Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych, Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych, Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.

Czytaj więcej na rynek-kolejowy.pl
Beatrycze - 11-04-2018, 13:51
Temat postu:
Ogłoszono konkurs na zarząd PKP PLK.

Rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków zarządu - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Więcej:
http://inforail.pl/ogloszono-konkurs-na-zarzad-pkp-plk_more_104146.html
Beatrycze - 24-04-2018, 11:52
Temat postu:
1 maja do rady nadzorczej dołączy Jerzy Sośnierz, przedstawiciel pracowników PKP Cargo.

25 kwietnia 2018 r. rada nadzorcza PKP Cargo, po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających kandydata na przedstawiciela pracowników, powołała w skład rady nadzorczej PKP Cargo VI kadencji Jerzego Sośnierza. Swoje obowiązki obejmie 1 maja 2018 r.

Więcej:
http://www.wnp.pl/transport-kolejowy/jerzy-sosnierz-przedstawicielem-pracownikow-w-radzie-nadzorczej-pkp-cargo,322029_1_0_0.html
CarnageLink - 08-05-2018, 16:08
Temat postu:
Od wczoraj tj. 7.05.2018 r. pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Pol-Miedź Trans został Wojciech Kurzyjamski.
Victoria - 10-05-2018, 19:12
Temat postu:
Zmiany w Radzie Nadzorczej PKP PLK.

Dwie nowe osoby dołączyły do rady nadzorczej PKP PLK. Trwa konkurs na zarząd spółki.

Do rady nadzorczej PLK dołączyli jako członkowie Stanisław Ryszard Kaczoruk oraz Magdalena Błaszczyk. Poza tym skład rady pozostał na tą chwilę bez zmian; przewodniczącym jest Mariusz Andrzejewski, sekretarzem Artur Kawaler, a członkami: Piotr Gebel, Jakub Kapturzak, Wiesław Pełka, Jan Piechel oraz Ryszard Stopa. W sumie rada jest w tej chwili dziewięcioosobowa.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zmiany-w-radzie-nadzorczej-pkp-plk-86922.html
Ralny - 25-05-2018, 22:19
Temat postu:
Zmiany w składzie rady nadzorczej PKP S.A.

7 maja 2018 r. uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy wprowadzone zostały zmiany w radzie nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A. W skład rady nadzorczej został powołany Andrzej Kensbok, który objął funkcję przewodniczącego. Mirosław Chaberek, dotychczasowy przewodniczący, pozostaje w składzie rady, natomiast z jej odwołano Pawła Sosnowskiego.

Andrzej Kensbok – przewodniczący, Tomasz Buczyński – wiceprzewodniczący, Maciej Baranowski, Mirosław Chaberek, Dariusz Wędzki.

Czytaj więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/32119/zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-pkp-s-a.html
Victoria - 01-06-2018, 17:43
Temat postu:
Ireneusz Merchel zostaje na stanowisku prezesa PKP PLK.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA zostało zakończone. Przedstawiamy "nowy" skład zarządu PKP PLK.

Rada Nadzorcza PKP PLK na posiedzeniu 29 maja 2018 r. podjęła uchwały w sprawie powołania: Ireneusza Merchel na stanowisko prezesa zarządu, Marka Olkiewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu – dyrektora ds. eksploatacji, Radosława Celińskiego na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Piotra Majerczaka na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Arnolda Brescha na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ireneusz-merchel-zostaje-na-stanowisku-prezesa-pkp-plk-87227.html
Noema - 02-06-2018, 08:39
Temat postu:
Victoria napisał/a:
Rada Nadzorcza PKP PLK na posiedzeniu 29 maja 2018 r. podjęła uchwały w sprawie powołania (...) Radosława Celińskiego na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych

To pociot Krzysztofa Celińskiego (byłego prezesa PKP PLK i członka zarządów i rad nadzorczych kilku innych spółek Grupy PKP) czy tylko przypadkowa zbieżność nazwisk?

Pytam, bo w postkomunistycznej III RP występuje zjawisko dziedziczenia pozycji społecznej. Wiecie... dzieci lekarzy zostają lekarzami, dzieci prawników zostają prawnikami, dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci konfidentów zostają konfidentami, więc dzieci prezesów spółek PKP mogą zostawać prezesami spółek PKP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Celi%C5%84ski
bert - 03-06-2018, 23:39
Temat postu:
Dawniej było lepiej ,bo dzieci Królów zostały królami a parobków parobkami
Beatrycze - 12-07-2018, 14:57
Temat postu:
Grzegorz Muszyński w radzie nadzorczej PKP SA.

W składzie rady nadzorczej PKP SA jest nowa osoba – Grzegorz Muszyński. To były członek zarządu PKP PLK, obecnie zasiadający w zarządzie BGK Nieruchomości.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/grzegorz-muszynski-w-radzie-nadzorczej-pkp-sa-87867.html
Victoria - 28-07-2018, 16:48
Temat postu:
Zarząd PKP S.A. powiększony o dwóch członków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. powołało do składu zarządu spółki Krzysztofa Golubiewskiego, związanego dotąd z PKO BP oraz Tomasza Miszczuka, prezesa PKP Informatyki. Prezesem PKP S.A. pozostaje Krzysztof Mamiński. W Zarządzie pozostają również Andrzej Olszewski i Mirosław Antonowicz.

Więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/32451/zarzad-pkp-s-a--powiekszony-o-dwoch-czlonkow.html
Victoria - 03-09-2018, 21:35
Temat postu:
Nowy członek zarządu Przewozów Regionalnych.

Jarosław Klasa od 1 września obejmie stanowisko członka zarządu i dyrektora operacyjnego w spółce Przewozy Regionalne (marka Polregio). Do zakresu jego kompetencji będzie należało utrzymanie taboru i jego eksploatacja.

Więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/nowy-czlonek-zarzadu-przewozow-regionalnych,329658_1_0_0.html
kwiat - 06-09-2018, 20:50
Temat postu:
Pan Klasa byl czlonkiem zarządu w PKP CARGO. Dlaczego odszedł?.A tak na marginesie kwestia czasu kiedy przyprowadzi oczywiście na stanowisko dyrektora p. Henryka Fendrych. Wspaniały duet. Obaj byli w PKP CARGO Teleinformatyce i powtórnie PKP CARGO. Szkoda że tacy fachowcy nie znajdują pracy poza spółkami skarbu państwa.
Victoria - 20-09-2018, 18:49
Temat postu:
Czwarty konkurs na dwa stanowiska w zarządzie PLK. Obniżono wymagania.

Rada nadzorcza PKP PLK po raz czwarty spróbuje wybrać kandydatów na dwa wolne stanowiska w zarządzie spółki. Starania trwają od wiosny, teraz obniżono i tak niskie wymagania.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/czwarty-konkurs-na-stanowiska-w-zarzadzie-plk-88674.html
Victoria - 20-12-2018, 17:47
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych na posiedzeniu 19 grudnia 2018 r. powołała Roberta Sobczaka na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. rozwoju.

PKP PLK nie udostępniły informacji o przebiegu kariery zawodowej nowego członka zarządu. W jednym z portali społecznościowych można przeczytać, że Robert Sobczak od 2016 r. pracował w PKP S.A. Początkowo jako dyrektor - pełnomocnik zarządu ds. audytu i kontroli Grupy PKP, a następnie na stanowisku dyrektora - pełnomocnika zarządu ds. inwestycji i audytu.

Źródło:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/32952/robert-sobczak-nowym-czlonkiem-zarzadu-pkp-plk.html
Ralny - 13-01-2019, 11:41
Temat postu:
Zarząd Wars odwołany. Jest konkurs na nowy

W ubiegłym miesiącu odwołany został zarząd należącej do Skarbu Państwa i PKP Intercity spółki Wars. Właśnie rozpisano konkursy na obsadzenie zwolnionych stanowisk prezesa i członka zarządu.

Rada Nadzorcza Warsu na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. odwołała Zbigniewa Terka ze stanowiska prezesa oraz Piotra Adamczuka ze stanowiska członka zarządu. Jednocześnie rada nadzorcza oddelegowała swojego przewodniczącego Artura Resmera (członka zarządu PKP Intercity ds. finansowych) do pełnienia obowiązków prezesa.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zarzad-wars-odwolany-jest-konkurs-na-nowy-90151.html
Victoria - 04-03-2019, 19:59
Temat postu:
Rada nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i czterech członków zarządu. Termin zgłoszeń mija 4 kwietnia 2019 r.

Więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/pkp-cargo-szuka-prezesa-i-czlonkow-zarzadu,340973_1_0_0.html
Victoria - 12-03-2019, 16:41
Temat postu:
Nowy zarząd Warsu.

Rada Nadzorcza Warsu powołała pod koniec lutego Artura Kowalczyka na stanowisko prezesa spółki oraz Włodzimierza Słomkę na stanowisko członka zarządu.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowy-zarzad-warsu-91006.html
Ralny - 28-03-2019, 00:01
Temat postu:
Adam Laskowski w zarządzie PKP Intercity

Walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Intercity powołało Adama Laskowskiego do zarządu, będzie on odpowiedzialny za program inwestycyjny spółki - poinformowało PKP Intercity w komunikacie.

Czytaj więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/adam-laskowski-w-zarzadzie-pkp-intercity,342463_1_0_0.html

---

Zmiany we władzach PKP Informatyka

26 marca 2019 r. Zgromadzenie Wspólników PKP Informatyka spółka z o.o. powołało Tadeusza Turzyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Annę Sabinę Wojciechowską na stanowisko Członka Zarządu.

Czytaj więcej:
http://inforail.pl/zmiany-we-wladzach-pkp-informatyka_more_113395.html
Victoria - 16-04-2019, 16:49
Temat postu:
PKP Cargo: powołanie członków rady nadzorczej z ramienia załogi

Zarząd spółki PKP Cargo poinformował, że 15 kwietnia 2019 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia powołania zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników w składzie rady nadzorczej PKP Cargo VII kadencji.

Po przeprowadzeniu wyborów kandydatów na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Cargo VII kadencji, rada nadzorcza spółki stwierdziła powołanie z dniem odbycia się najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w skład rady nadzorczej PKP Cargo VII kadencji zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników: Krzysztofa Czarnotę, Jerzego Sośnierza, Tadeusza Stachaczyńskiego.

Więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/pkp-cargo-powolanie-czlonkow-rady-nadzorczej-z-ramienia-zalogi,343999_1_0_0.html
Beatrycze - 29-05-2019, 14:40
Temat postu:
Obecny Zarząd PKP CARGO powołany na kolejną kadencję.

27 maja br. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. zdecydowała o powołaniu obecnego Zarządu Spółki na nową kadencję. Tym samym funkcję Prezesa Zarządu PKP CARGO będzie dalej pełnił Czesław Warsewicz.

Skład Zarządu PKP CARGO S.A. na okres VII kadencji:

Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych
Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych
Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/33824/obecny-zarzad-pkp-cargo-powolany-na-kolejna-kadencje.html
Victoria - 12-07-2019, 22:20
Temat postu:
Małgorzata Zielińska weszła do zarządu PKP S.A.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP S.A. powołało do składu zarządu spółki Małgorzatę Zielińską z dniem 12 lipca br. Jednocześnie decyzją walnego odwołany ze stanowiska członka zarządu został Tomasz Miszczuk, podały PKP.

Więcej:
https://www.money.pl/gielda/malgorzata-zielinska-weszla-do-zarzadu-pkp-s-a-6401805204964993a.html
Ralny - 24-07-2019, 22:40
Temat postu:
Zmiana w zarządzie PKP Telkol

W zarządzie spółki PKP Telkol doszło do zmiany - odszedł z niego Artur Gocel, a dołączył doń Krzysztof Matey.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zmiana-w-zarzadzie-pkp-telkol-92891.html
CarnageLink - 12-03-2020, 09:34
Temat postu:
PKP Cargo: Grzegorz Fingas zrezygnował z funkcji członka zarządu ds. handlowych

Wiceprezes ds. handlowych w PKP Cargo Grzegorz Fingas zrezygnował z zasiadania w zarządzie spółki – poinformowało PKP Cargo w komunikacie.

Czytaj więcej:
https://www.nakolei.pl/pkp-cargo-grzegorz-fingas-zrezygnowal-z-funkcji-czlonka-zarzadu-ds-handlowych/
sfora6 - 29-03-2020, 16:19
Temat postu:
Z dniem 31 marca br. Pan Tomasz Pierzchała - Dyrektor Biura Teleinformatyki zakończy współpracę z PKP CARGO S.A. – Centrala
Z dniem 31 maja br. Pan Radosław Pyffel - Pełnomocnik Zarządu PKP CARGO S.A. ds. rynków wschodnich zakończy współpracę z PKP CARGO S.A. – Centrala.
Beatrycze - 22-04-2020, 13:05
Temat postu:
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Reprezentujący Skarb Państwa, sprawujący nadzór właścicielski Minister Aktywów Państwowych dokonał zmian w składzie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Więcej:
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36173/zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-pkp-s-a-1.html
sfora6 - 24-04-2020, 17:54
Temat postu:
Wieści z zachodu
New Management Board at DB Cargo: 50% women, more customer centric and on track for growth
Marek Staszek, currently Board Member for Production, will be returning to his position as CEO of DB Cargo Polska. DB would like to thank him for the successes he achieved over the past year. Staszek helped DB Cargo achieve better punctuality in its freight transport service, and he launched initial measures for more stable production processes, which the company can now build on. The current head of DB Cargo Polska, Steffen Bobsien, will be returning to Frankfurt and Mainz, where, at the request of the Management Board, he will be assuming the role of Special Representative of the CEO for strategic investment and innovation projects.

Czytaj więcej:
https://www.dbcargo.com/rail-de-en/metanavi/news/news-archive/neuer-db-cargo-vorstand-5142262

[ Dodano: 29-04-2020, 12:06 ]
W okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Piotr Bloch będzie pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Teleinformatyki w PKP CARGO S.A. – Centrala.
Beatrycze - 15-05-2020, 14:02
Temat postu:
Polregio poszukuje prezesa.

Rada nadzorcza Polregio ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jakie warunki musi spełnić kandydat na szefa największego regionalnego przewoźnika kolejowego w Polsce?

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/polregio-poszukuje-prezesa-96705.html
Victoria - 22-05-2020, 21:35
Temat postu:
Artur Martyniuk nowym prezesem Polregio

Rada Nadzorcza Polregio wybrała nowego prezesa. Zostanie nim Artur Martyniuk, dotychczasowy dyrektorowi w firmie doradczej Deloitte. Do zarządu wejdzie też, w funkcji dyrektora handlowego, Adam Pawlik, który dotychczas był zastępcą dyrektora wielkopolskiego zakładu Polregio.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/artur-martyniuk-nowym-prezesem-polregio-96860.html
Ralny - 22-06-2020, 21:18
Temat postu:
Zmiana na stanowisku prezesa zarządu PKP Telkol

Jak dowiedział się Kurier Kolejowy w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana prezesa Zarządu spółki PKP Telkol. Maciej Zagórski zastąpił na tym stanowisku Mirosława Gilerskiego.

Ze składu Zarządu odwołani zostali również:

* Krzysztof Matey - Członek Zarządu ds. Finansowych
* Jerzy Szmit - Członek Zarządu ds. Technicznych

Pan Maciej Zagórski, reprezentuje Zarząd jednoosobowo.

Czytaj więcej:
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36508/zmiana-na-stanowisku-prezesa-zarzadu-pkp-telkol-sp--z-o-o.html
sfora6 - 23-06-2020, 14:00
Temat postu:
Ralny napisał/a:
Czytaj więcej:
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36508/zmiana-na-stanowisku-prezesa-zarzadu-pkp-telkol-sp--z-o-o.html


To nie są artykuły, tylko jakieś notatki prasowe. Pokazuje i objaśniam o, co tak naprawdę chodzi.

Jerzy Szmit to szef PiS w okręgu olsztyńskim (tzn. prezes olsztyńskiego Zarządu Okręgu PiS na Warmii i Mazurach). Jednocześnie Szmit to olsztyński szef sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Mirosław Gilarski to były radny PiS w Krakowie.
Szmit to znajomym ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Był wiceministrem w jego ministerstwie infrastruktury. Pewnie wkrótce zakotwiczy w innej spółce skarbu państwa. CPK, PKP, PLK, PKPC, PKPIC?
Jerzy Szmit jest nadal członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.
Natomiast Gilarski to człowiek Zbigniewa Ziobry.

Obecnie władzę w spółkach skarbu państwa ma minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Sasin jest obecnie w sojuszu z Morawieckim. Natomiast Ziobro chce przejąć władzę w PiS po Kaczyńskim i jest w sojuszu z Beatą Szydło. Beatę Szydło na stanowisku premiera zastąpił Morawiecki.
Beatrycze - 16-07-2020, 13:01
Temat postu:
Prezydent Wrocławia w radzie nadzorczej Kolei Dolnośląskich.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk został członkiem rady nadzorczej Kolei Dolnośląskich. Zmianę uznaje się za chęć większego związania KD z Wrocławiem i szukaniem pomysłu na kolej miejską w stolicy Dolnego Śląska.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/jacek-sutryk-w-radzie-nadzorczej-kolei-dolnoslaskich-97693.html
Krog - 16-07-2020, 16:18
Temat postu:
Jeszcze mu mało. "Fachowiec" w każdej dziedzinie.
sfora6 - 24-07-2020, 08:31
Temat postu:
PiSowski desant na stanowiska na kolei trwa cały czas...

Do rady nadzorczej PKP CARGO w dniu 15 lipca 2020 r. powołano Izabelę Wojtyczkę. Na co dzień Izabela Wojtyczka (ur. 1993) pracuje jako zastępca dyrektora w Biurze ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działające w ramach Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), na którego czele stoi wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Izabela Wojtyczka to znajoma Janusza Kowalskiego z Warsaw Institute (polski think tank zajmujący się geopolityką).

Nadzór and spółkami kolejowymi w MAP pełni Janusz Kowalski (polityk Solidarnej Polski). Janusz Kowalski wyjątkowa dobrze umie w "dobrą zmianę".
Za poprzednich rządów PiS (2005-2007) był analitykiem w Ministerstwie Gospodarki; resortem kierował wtedy Piotr Woźniak (prezes PGNiG od grudnia 2015 do stycznia 2020). Kiedyś wiceprezes PiS na Opolszczyźnie i opolski radny tej partii. Bliski współpracownik Patryka Jakiego; niegdyś działali razem w opolskim Stowarzyszeniu Stop Korupcji. Przed wyborami samorządowymi w 2014 roku obaj wspierali kandydaturę Arkadiusza Wiśniewskiego na prezydenta Opola. Po jego wygranej, Kowalski; z błogosławieństwem Jakiego został wiceprezydentem miasta. Był nim do 2015 roku. Jesienią 2015 roku po wygranych przez PiS wygrał wyborach parlamentarnych Janusz Kowalski otrzymał stanowisko prokurenta PGNiG. Kilka miesięcy później został członkiem zarządu ds. korporacyjnych (pion prawny) w PGNiG. Pracę w PGNiG skończył z upływem 2016 roku. Następnie kilka miesięcy płatnego wolnego z powodu zakazu konkurencji. Od czerwca 2017 do listopada 2019 był członkiem rady nadzorczej KGHM. W latach 2018-2019 zasiadał w zarządzie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Cała kariera tego pana - nadzorcy spółek kolejowych poniżej.
2015-2016; Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A., prokurent
2015-2016; Członek Rady Dyrektorów PGNiG Upstream International AS z siedzibą w Stavanger (Norwegia)
2015; Przewodniczący Rady Nadzorczej Gas-Trading S.A. i członek Rad Nadzorczych: EuRoPol Gaz S.A., Polski Gaz TUW, PGNiG Supply & Trading GmbH oraz ZWUG Intergaz Sp. z o.o.
2015; Członek Rady Nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
2014-2015;; Wiceprezydent miasta Opola
2014; Członek Rady Nadzorczej Ostrołęckiego TBS sp. z o.o.
2008-2010; Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego
2008; analityk ds. bezpieczeństwa energetycznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
2007-2008; Członek Rad Nadzorczych: Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. oraz Investgas S.A. (grupa kapitałowa PGNiG S.A.)
2007-2008; Analityk w Departamencie Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki RP
2006; Dyrektor w Stowarzyszeniu Stop Korupcji
2004-2005; kierownik w kancelarii ubezpieczeniowej Eurostrada
2002-2006; Radny miasta Opola
Publicysta, współautor książki pt. "Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005"

Obecny skład Rady Nadzorczej PKP CARGO:
1) Pan Krzysztof Mamiński,
2) Pan Mirosław Antonowicz,
3) Pan Władysław Szczepkowski,
4) Pan Paweł Sosnowski,
5) Pani Małgorzata Kryszkiewicz,
6) Pan Krzysztof Czarnota,
7) Pan Jerzy Sośnierz,
8) Pan Tadeusz Stachaczyński,
9) Pan Dariusz Górski,
10) Pani Zofia Dzik,
11) Pani Izabela Wojtyczka.

W załączniku zamieszczam historyczne składy RN.

Do rady nadzorczej PKP CARGO CONNECT w dniu 16 lipca 2020 r. powołano Jakuba Bellę (ur. 1982). Jakub Bella to były bramkarz Odry Opole. Po kopaniu się po czole odnalazł się jako Dyrektor Biura Sprzedaży Wschód w firmie PGNiG OD (Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Obrót Detaliczny).

Żona Jakuba, Aida Bella to znajoma Patryka Jakiego. Załapała się na fuchę Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Totalizatora Sportowego.
Beatrycze - 24-07-2020, 11:01
Temat postu:
sfora6 napisał/a:
PiSowski desant na stanowiska na kolei trwa cały czas...

Gdy rządziła PO był platformerski desant na kolei. Tak było, jest i będzie. Rządzący biorą wszystko. Po to idzie się do polityki - po władzę i pieniądze, żeby żyć wygodnie na koszt podatników.

Nic odkrywczego. Piszemy o tym na forum od 15 lat.
Krog - 25-07-2020, 10:51
Temat postu:
Nic nowego tylko, że jakby ciszej o tym bo wielu dostaje "łapówki" w postaci 500+ itp. Pieniądz nie smierdzi.
Poza tym PiS idąc do władzy obiecal obywatelom, że oni tak robić nie bedą.
Dla mnie czy ktoś ukradł 100 milionów czy ktoś kto ukradł 100 tysięcy to nie robi różnicy, obaj są zlodziejami. A naród daje się oglupić tlumaczeniem, że następni kradną trochę mniej.
Najgorsze, że ludzie nie chcą dać szansy nowym formacjom/partiom. Uwazają, że nastepni też ukradną. Czyli ci sami mają kraść nie pozwalajac na pojawienie się konkurencji.
Victoria - 14-08-2020, 17:58
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP SA. Odchodzą Antonowicz i Zielińska

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", nastąpiły zmiany w zarządzie spółki PKP SA. Miejsce obecnych członków zarządu Mirosława Antonowicza i Małgorzaty Zielińskiej zajmą Rafał Zgorzelski z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ireneusz Maślany z PKP Cargotabor.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zmiany-w-zarzadzie-pkp-sa-odchodza-antonowicz-i-zielinska-98153.html
sfora6 - 18-08-2020, 21:23
Temat postu:
Czas sprawdzić nowych członków zarządu PKP S.A...

Rafał Zgorzelski pracuje jako zastępca dyrektora Departament Nadzoru II w Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przed zostaniem członkiem zarządu zasiadał w radzie nadzorczej PKP S.A.

Życiorys v1
"Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Grupach Kapitałowych Integer.pl SA, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Obecnie pracuje w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego".

Życiorys v2
"Ekspert rynku usług pocztowych. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w specjalności komunikacja pocztowa - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie Sprzedażą w Praktyce oraz podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Odbył szereg kursów i szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, marketingu i PR. Od ponad dwunastu lat związany z branżą usług pocztowych. Doświadczony i skuteczny menedżer - realizował zarówno projekty uniwersyteckie, jak i dla biznesu, w tym o zasięgu ogólnopolskim, opisywane szeroko w mediach. Autor licznych publikacji i komentarzy oraz uczestnik konferencji poświęconych tematyce usług pocztowych. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, organizacji zrzeszającej największe prywatne firmy pocztowe będącej członkiem Konfederacji Lewiatan i Krajowej Izby Gospodarczej."

W tym oficjalnej notatce brakuje jednej zasadniczej informacji. Rafał Zgorzelski to znajomy Janusza Kowalskiego z Warsaw Institute (polski think tank zajmujący się geopolityką). Nadzór and spółkami kolejowymi w MAP pełni Janusz Kowalski (polityk Solidarnej Polski).

Ireneusz Maślany - to człowiek PiS. Prowadzi działalność kancelarii rzeczoznawcy majątkowego w Nowych Lipach przy Rolnej 46. Wybrany w latach 2014 - 2018 do rady powiatu wołomińskiego z listy PiS. Pełnił rolę przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości (w tej radzie zasiadała również Sylwia Matusiak (obecnie w CPK)). Na kolei od 09.07.2018 kiedy to został członkiem zarządu ds. operacyjnych w PKP CARGOTABOR. Wcześniej pracował jako prezes w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wołominie, którego właścicielem jest Gmina Wołomin.Ireneusz Maślany to były asystent społeczny Jacka Sasina.
Victoria - 21-08-2020, 20:49
Temat postu:
Antoni Duda nowym członkiem rady nadzorczej PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo poinformował o powołaniu do składy rady nadzorczej Antoniego Dudy. Stał się on jedenastym jej członkiem.

Więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/antoni-duda-nowym-czlonkiem-rady-nadzorczej-pkp-cargo,414013.html

---

Nowy członek rady nadzorczej PKP Cargo to były poseł PiS oraz... stryj prezydenta Andrzeja Dudy.

#DojnaZmiana
sfora6 - 25-08-2020, 19:19
Temat postu:
Piotr Wasaty w zarządzie PKP CARGO

"(...) Piotr Wasaty jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ponadto ukończył studia podyplomowe MBA w zakresie finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada międzynarodowy certyfikat audytorski CFE przyznawany przez Association of Certified Fraud Examiners, a także certyfikat audytora wewnętrznego.”
Jak czytamy w życiorysie nowego członka zarządu, w latach 2002-2003 był specjalistą ds. analiz ekonomicznych w Tauron Polska Energia. Od 2004 roku związany z firmą DPC sp.j., której jest wspólnikiem. Jako pełnomocnik zarządu ds. audytu w PERN S.A. w latach 2007-2008 odpowiadał za koordynację i prowadzenie badań audytorskich oraz usług doradczych i analiz strategicznych. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Głównego specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w spółce Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jako zastępca dyrektora generalnego, CFO w ZAiKS w okresie 2010-2017 zarządzał pionem finansowym oraz inwestycyjnym. Od 2019 roku jest Członkiem zarządu w Royalty Trade Zone S.A., gdzie odpowiada za m.in. za strategię rozwoju i kontakty branżowe"

Źródło:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/piotr-wasaty-w-zarzadzie-pkp-cargo-98271.html

W powyżej notatce pominięto najważniejszą kwestię. - Piotr Wasaty to stronnik Solidarnej Polski.
W Ministerstwie Aktywów Państwowych rządzą "ziobryści". Spółki kolejowe bezpośrednio nadzoruje Janusz Kowalski. Wasaty to znajomy Kowalskiego z Opola. Piotr Wasaty to były pracownik wydziału kontroli i audytu Urzędu Miasta w Opolu. Pracę tą załatwił mu Kowalski po wygranych przez "prawicę" wyborach samorządowych w 2002 r. Oboje znali ze wcześniejszej działalności w stowarzyszeniu Stop Korupcji.

Wygląda na to, że obecnie to ludzie Solidarnej Polski, w szczególności Ci z Opola (plus związkowcy) przejmują władzę w PKP CARGO.
Więcej o Januszu Kowalskim i jeszcze jednej osobie z Opola napisałem tutaj:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=391379&highlight=#391379

Na dzień 25.08.2020 skład zarządu PKP CARGO przedstawia się następująco:
1) Czesław Warsewicz - prezes zarządu
2) Leszek Borowiec - członek zarządu ds. finansowych
3) Witold Bawor - członek zarządu ds. operacyjnych
4) Piotr Wasaty - członek zarządu ds. handlowych
5) Zenon Kozendra - członek zarządu - przedstawiciel pracowników
Warsewicz - członek rady programowej PiS, sprzedawca kapliczek; Wasaty - reprezentant Solidarnej Polski plus związkowcy (Grymel)...
Victoria - 27-08-2020, 20:09
Temat postu:
Powołanie Członka Zarządu – dyrektora ds. operacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 roku powołała Witolda Marka Słowika na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. operacyjnych. Wyłonienie nowego członka Zarządu Spółki odbyło się w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

Źródło:
https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/powolanie-czlonka-zarzadu-dyrektora-ds-operacyjnych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-4817/
Victoria - 02-09-2020, 19:10
Temat postu:
Tomasz Gontarz w zarządzie PKP Intercity

Do zarządu PKP Intercity dołączył Tomasz Gontarz, dotychczas pracujący przy projektach kolejowych w Ministerstwie Infrastruktury. Będzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za rozwój i innowacje.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/tomasz-gontarz-w-zarzadzie-pkp-intercity--98387.html
Victoria - 09-09-2020, 17:47
Temat postu:
KOLEJARZE KOWALSKIEGO

Jak wiceminister Janusz Kowalski z partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry wprowadza swoich ludzi do spółek Grupy PKP.

Czytaj więcej w najnowszym numerze "Z Biegiem Szyn":
http://www.zbs.net.pl/zbs109.pdf
sfora6 - 28-12-2020, 21:22
Temat postu:
Alicja Omięcka została wiceprezesem Kolei Śląskich. Pani jest znana z tego, ze została zwolniona w 2019 za fatalny stan murawy na Stadionie Narodowym w listopadowym meczu ze Słowenią i wcześniejszych z Macedonią Północną oraz Austrią.

Od zwycięstwa PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 Alicja Omięcka buja się po państwowych spółkach. Zajmowała stanowiska jak poniżej:
1. Dyrektor generalnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki w gabinecie Witolda Bańki
gru 2015 - maj 2018

2. Prezes zarządu PGE Narodowy
maj 2018 - sty 2020

3. Energa CUW Sp. z o.o.
sty 2020 - paź 2020

AO to protegowana Witolda Bańki (byłego ministra sportu i turystyki) z Tych. Bańka dobrze żyje z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim z PiS.
W ostatnim czasie wyszło na jaw, że Witold Bańska dorabia jako ambasador marki "Śląskie" i nie chce ujawnić ile kasy za to bierze. Niby szef WADA a nie chce transparentności.
Ktoś kiedyś słyszał o takiej marce jak "Śląskie"? ? Co produkują?? Czym się zajmują
Marka województwa śląskiego, Stadionu Śląskiego i jej ambasadorzy obecni są pociągu KŚ. Foto poniżej:

https://twitter.com/PrasoweSlaskie/status/1339953441565753344


Aktualny skład zarządu KS na dzień 28.12.2020:
Aleksander Kazimierz Drzewiecki - prezes zarządu
Paweł Rolek - wiceprezes zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych
Wojciech Pyka - wiceprezes ds. finansowych
Alicja Omięcka - wiceprezes ds. ???

Aktualny skład RN na dzień 28.12.2020:
Marek Sitarz - przewodniczący RN (prezydent Katowic)
Marcin Krupa - wiceprzewodniczący RN (prezydent Katowic)
Arkadiusz Wiśniewski (prezydent Opola)
Ferdynand Wilhelm Reiss (polityk PiS)
Monika Bryl (wiceprezydent Jaworzna)
Henryk Robert Drob
Ralny - 21-05-2021, 14:36
Temat postu:
Jest konkurs na prezesa i członków zarządu PLK

Rada Nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków zarządu i prezesa.

Postępowanie zostało wszczęte na stanowisk w zarządzie: prezesa, dyrektora ds. eksploatacji; dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych; dyrektora ds. utrzymania infrastruktury; dyrektora ds. realizacji inwestycji oraz dyrektora ds. wsparcia operacyjnego. Oznacza to pewne zmiany w strukturze zarządu spółki. Jak informuje biuro prasowe spółki, powodem ogłoszenia postępowania jest zbliżający się koniec kadencji obecnego zarządu.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/konkurs-na-prezesa-i-czlonkow-zarzadu-plk-102607.html
Olaf Skurvensen - 23-05-2021, 13:28
Temat postu:
Myślę, że zarząd PLK-i się nie zmieni przynajmniej do wyborów w 2023, a "konkurs" jest jedynie formalnością. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że nie jest to konkurs na prezesa i członków zarządu, lecz "konkurs na pana (i tu znacie nazwisko) i na panów (i tu też znacie nazwiska)".
A swoją drogą, czy wie ktoś, co porabia pan Antoni Question
sfora6 - 17-06-2021, 19:40
Temat postu:
Zmiany w zarządzie PKP CARGO Service.

Odwołano:
Franciszek Kostrzewa - prezes - wcześniej pracował w PKP CARGO jako Dyrektor Biura Kierowania Przewozami; obecnie przeszedł na emeryturę
Małgorzata Krówczyńska - członek zarządu

Nowy zarząd:
Robert Szydlik - Prezes Zarządu - tu wadomo PiS robi napad na spółki skarbu państwa. Szkoda strzępić ryja. Był wicestarostą w powiecie wołomińskim. Następnie dostał fuchę w PKP S.A jako pełnomocnik zarządu PKP ds. inwestycji. Teraz jest w PKP CARGO Service.
Zbigniew Prus - Członek Zarządu ds. Operacyjnych - to były dyrektor i z-ca dyrektora w Biurze Kierowania Przewozami.

Trochę historii:
Za czasów PO Prus był zastępcą dyrektora w Biurze Kierowania Przewozami. Jego szefem był Marian Płachetka. Następnie po zmianie władzy w 2015 Prus został Pełnomocnikiem Zarządu ds. Gospodarki Taborem. Ustąpił tym samym miejsca dla desantu z CT Północnego. Wtedy prezesem był Libiszewski z Tczewa. Dyrektorem Biura Kierowania Przewozami został w związku z tym Anatol Kupryciuk a z-ca dyrektora Przemek Baumgar (teraz obaj są w Lotosie Kolej, przypadek? Laughing )
Jak odwołali Libiszewskiego i Klasę (obaj pochodzą z okolić Gdańska) i jak Witek Bawor został członkiem zarządu ds. operacyjnych to przywrócił stary układ. Zbigniew Prus i Marian Płachetka zamienili się jednak stanowiskami (wojna ZZM vs Solidarność Twisted Evil ) . Marian Płachetka do dziś jest z-ca dyrektora Biura Przewozami Przewozami. Zbigniewa Prusa odwołali jakoś pod koniec marca i na jego miejsce przyszedł Jarosław Bagniewski.
Olaf Skurvensen - 30-06-2021, 21:20
Temat postu:
W Kolejach Wielkopolskich funkcję prezesa przestał pełnić Włodzimierz Wilkanowicz, skończyła się kadencja. Obecnie obowiązki prezesa pełni Marek Nitkowski.

Szczegóły pod linkiem:
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/wlodzimierz-wilkanowicz-nie-jest-juz-prezesem-kolei-wielkopolskich-103132.html
Victoria - 03-08-2021, 10:48
Temat postu:
Nowy skład Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 2 sierpnia 2021 roku zatwierdziło Sprawozdanie finansowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2020 r., co spowodowało wygaśnięcie mandatów członków Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprzedniej kadencji.

Obecnie w skład Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wchodzą:

1. Ireneusz Merchel, prezes Zarządu,
2. Radosław Celiński, członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych,
3. Piotr Majerczak, członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury,
4. Arnold Bresch, członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji,
5. Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu – dyrektor ds. wsparcia operacyjnego.

Źródło:
https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/nowy-sklad-zarzadu-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa-5230/
Bunia - 28-09-2021, 22:34
Temat postu:
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 28.09.2021 r. powołała Mirosława Skubiszyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wyłonienie nowego członka Zarządu Spółki odbyło się na drodze postępowania kwalifikacyjnego wszczętego przez Radę Nadzorczą 6 sierpnia 2021 r.
Źródło
Olaf Skurvensen - 18-10-2021, 19:36
Temat postu:
Duże zmiany w zarządzie PKP CARGO

Po godzinie 15:30 zarząd PKP Cargo poinformował w komunikacie giełdowym już oficjalnie, że 18 października 2021 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwały, zgodnie z którymi Czesław Warsewicz – prezes zarządu, Leszek Borowiec – członek zarządu ds. finansowych, Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych i Piotr Wasaty - członek zarządu ds. handlowych, zostali odwołani z pełnionych funkcji. Uchwały Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia. Przyczyny odwołania nie zostały wskazane. Rada nadzorcza podjęła uchwałę, o powołaniu na tymczasowego prezesa (na okres do 3 miesięcy) Władysława Szczepkowskiego. Oprócz niego w zarządzie pozostanie tylko Zenon Kozendra – jako przedstawiciel pracowników.
Więcej pod linkiem, przy czym strona została już zaktualizowana:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zmiany-w-zarzadzie-pkp-cargo-czeslaw-warsewicz-nie-jest-prezesem-nieoficjalnie-104955.html
Krog - 18-10-2021, 23:01
Temat postu:
Wreszcie! Martwi tylko to, że na miejsce rekomendowanego przez "ojca dyrektora" będzie następny osobnik z Torunia.
sfora6 - 23-10-2021, 21:25
Temat postu:
Czas na krótki osąd bohaterów
Czesław Warsewicz - sprzedawca kapliczek i pisarz miernych planów transportowych. Chłop czekał cały czas na górkę przewozową na kruszywach. Górka jest mniej więcej od czerwca 2021, ale chłopa już nie ma. Nakolei.pl nie będzie miała już pierwsza newsów o PKP CARGO. Teoretycznie w ostatnich miesiącach wdrożono jakieś zmiany organizacyjne, ale i tak firma leży. Typ uległy. Mimo 200 mln zł stary i tak podpisał premię w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
Leszek Borowiec aka -200 mln stary; kasowanie wagonów (złomu) nic mu nie pomogło w poprawieniu wyników
Witold Bawor - nie pomogło dzwonienie o 7 rano po dyspozyturach o wypytywanie o vectrony. Następnym razem musi dzwonić o 6. Od 2006 kiedy został pierwszy raz członek zarządu ds. operacyjnych przewozy nieustannie lecą na łeb i szyję. To jest właśnie zarządzanie wg Solidaruchów. Ciekawe gdzie teraz pójdzie. Do spółki córki czy jakiegoś pełnomocnika zarządu ds. różnych - takie stanowiska w PKP CARGO to przechowalnia dla kolegów

pozdrawiam Twisted Evil
Ralny - 21-01-2022, 19:15
Temat postu:
Marek Olkiewicz w nowym zarządzie PKP Cargo

Zarząd Spółki PKP Cargo poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uchwałą Rady Nadzorczej spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. w skład zarządu przewoźnika z dniem 3 lutego 2022 r. powołany został Pan Marek Olkiewicz. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych. Pełniącym obowiązki prezesa nadal będzie Pan Władysław Szczepkowski.

Czytaj więcej:
https://kolejowyportal.pl/marek-olkiewicz-w-nowym-zarzadzie-pkp-cargo/
Victoria - 28-01-2022, 23:15
Temat postu:
Duże zainteresowanie konkursem na stanowiska w zarządzie PKP Cargo

Poznaliśmy szczegóły przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w zarządzie PKP Cargo. W konkursie wzięło udział 31 kandydatów, którzy złożyli 34 zgłoszenia.

Więcej:
https://kolejowyportal.pl/duze-zainteresowanie-konkursem-na-stanowiska-w-zarzadzie-pkp-cargo/
sfora6 - 04-02-2022, 21:46
Temat postu:
Ralny napisał/a:
Marek Olkiewicz w nowym zarządzie PKP Cargo

Pytanie ogólne - jeżeli firma była 6 lat temu na kolanach (za PO) to gdzie jest teraz?

Marek Olkiewicz - osąd bohatera
Jak zwykle muszę rozwijać życiorys zainteresowanych. Pomijają istotne fakty z życiorysów.
Marek Olkiewicz to kolega Stanisława Koguta. Marek Olkiewicz to delegat na Krajowy Zjazd Delegatów. Na Krajowy Zjazd Delegatów delegowani są zawsze najważniejsi związkowcy. Jak myślicie czy człowiek NZZS Solidarność uleczy spółkę?

Dodatkowo MO był wybierany z list PiS do rady powiatu tomaszowskiego.
MO ma doświadczenie na dojenie państwowych lub miejskich spółek. Ze współtowarzyszami spadochroniarzami łupił mieszkańców Bełchatowa i zasiadał w radzie nadzorczej miejscowego MZK.

Marek Olkiewicz "uczestniczył w pracach zespołu powołanego na szczeblu ministerialnym w zakresie usprawnienia organizacji wywozu kruszyw oraz transportu węgla w Polsce. Był także odpowiedzialny za organizowanie poprawy efektywności obsługi przejść granicznych w celu zwiększenia ich wykorzystania w transporcie kolejowym"
PLK bohatersko zwalcza problemy, które same stwarza. Małaszewicze kolejki, Rzepin kolejki, Chałupki kolejki, Zebrzydowice zaorane.

Czekamy na dalsze sukcesy pana Marka a niech czytelnicy łączą nitki po swojemu Twisted Evil
Tymczasowy - 14-02-2022, 21:40
Temat postu:
Ogon macha psem.
Nawet nie zająknęliście się o tym, że Ewie Boguszewskiej - dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi w PKP Intercity S.A. nie wystarczyła jedna synekura, którą ma nieprzerwanie od ponad 13 lat. Od października 2021 r. dostała jeszcze chałturę w Radzie Nadzorczej WARS S.A. jako jej Przewodnicząca.
Prezes M. Chraniuk jest tak skąpy dla załogi a tu patrzcie osoba zasiedziała jeszcze z poprzedniej opcji politycznej, (która go poniewierała jako głównego specjalistę w poprzednich latach, zsyłając do pracy w budynku na "Olszynce Grochowskiej") ma więcej posad niż prezio.
Jakiż on nadal "malutki" względem niej. Ona rządzi nim od samego początku. Prezes, który żyje z pracy w PKP Intercity od kilkunastu lat powinien się wstydzić względem załogi.
WARS Rada Nadzorcza
Szkarłatna modelka
flotakolejowa - 13-04-2022, 20:45
Temat postu:
Rada Nadzorcza spółki PKP Cargo podjęła dzisiaj (13 kwietnia) uchwałę o powołaniu Dariusza Seligi na funkcję prezesa zarządu ze skutkiem natychmiastowym - podał przewoźnik. To efekt drugiego konkursu na to stanowisko po tym, jak w październiku odwołano prawie cały zarząd.
Victoria - 23-04-2022, 17:29
Temat postu:
PRZEWOŹNIK PARTYJNY

13 kwietnia 2022 r. prezesem PKP Cargo został Dariusz Seliga. To były poseł Prawa i Sprawiedliwości, pełnił tę funkcję przez trzy kadencje: od 2005 do 2015 r. Został zawieszony w prawach członka PiS w kwietniu 2015 r. po tym, gdy prokuratura zajęła się nieprawidłowościami przy uzyskiwaniu przez niego pozwolenia na broń (wkrótce potem Komenda Główna Policji stwierdziła nieważność pozwolenia wydanego przez łódzką komendę wojewódzką). W wyniku tej afery Seliga nie wystartował w wyborach w 2015 r., które wygrał przez PiS.

Czytaj więcej w najnowszym numerze "Z Biegiem Szyn":
http://zbs.net.pl/zbs118.pdf
flotakolejowa - 15-05-2022, 19:49
Temat postu:
Witold Bawor - w Remtraku.
sfora6 - 07-07-2022, 16:19
Temat postu:
Jarosław Stawiarski wszedł do rady nadzorczej PKP CARGO.
Jarosław Stawiarski to PiSowiec - marszałek województwa lubelskiego.
Były nauczyciel będzie nadzorował kolejarzy
W pozostałych okręgach w województwie lubelskim pełnomocnikami zostali:
Stawiarski jest pełnomocnikiem PiS w okręgu nr 15 (powiaty: janowski, kraśnicki, lubelski, Łęczyński, świdnicki).

PiSowcy niezatrzymują się w rajdzie na spółki skarbu państwa.
Arek - 17-07-2022, 00:08
Temat postu:
Duże zmiany w Radzie Nadzorczej PKP Cargo:

https://kolejowyportal.pl/duze-zmiany-w-radzie-nadzorczej-pkp-cargo/
Tymczasowy - 17-07-2022, 12:46
Temat postu:
Ciekawe. Widzę, że Heniek dał się kupić. Wybrał dobry czas. Najpierw umieścił swoich krewnych na dobrych posadach w PKP CARGO, udając w międzyczasie, że ma czyste ręce i nic nie bierze, a teraz skok na kasę.
Kombatanta Solidarności - Mamińskiego natomiast ponaglają aby odszedł na to o co Solidarność tak walczyła z PO, chodzi o emerytury dla facetów od 65 roku życia zamiast (jak było) od 67 r.ż.
Większość pozostałych "nowych" to wędrowni fachowcy do wszystkiego, ds. mydła i powidła.
sfora6 - 27-08-2022, 16:11
Temat postu:
Związkowiec, przewodniczący wrocławskiej sekcji kolejarzy Solidarności na Dolnym Śląsku, publicysta, teletechnik,kolejarz, copywriter, kandydat do wyborów z listy PiS, członek Prawa i Sprawiedliwości, redaktor naczelny Wolnej Drogi, Prezes Zarządu SOLKOL - o kim mowa? O Mirosławie Lisowski ze Żmigrodu.
Lisowski zasiada od 2018 roku w radzie nadzorczej PKP CARGO INTERNATIONAL SK a.s. Jest to spółka córka PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (dawniej AWT).
Lisowski do 2010 r. przewodniczący kolejarskiej Solidarności na Dolnym Śląsku. Zasiada w radzie nadzorczej należącej do Grupy PKP spółki TK Telekom (Telekomunikacja Kolejowa).

PS.
Państwo Bernarda Lisowska i Mirosław Lisowski aktualnie sprzedają nieruchomość (a właściwe to komornik), zainteresowani? xD
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/562543
Ps2.
Czy dworzec kolejowy w Żmigrodzie został odzyskany? Link do artykułu tu: https://gazetawroclawska.pl/kto-zajal-dworzec-w-zmigrodzie/ar/c3-221985
Ps3.
Wcześniej na forum w tym temacie pisano w wątkach: *KLIK*
Victoria - 12-10-2022, 17:35
Temat postu:
Krzysztof Świerczek w zarządzie PKP Intercity S.A.

Z dniem 12 października 2022 roku Walne Zgromadzenie spółki PKP Intercity powołało do składu Zarządu przewoźnika Krzysztofa Świerczka, który pełni funkcję członka zarządu.

Prezesem PKP Intercity pozostaje Marek Chraniuk. W Zarządzie pozostają również: Tomasz Gontarz, Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer.

Więcej:
https://kolejowyportal.pl/krzysztof-swierczek-w-zarzadzie-pkp-intercity-s-a/
Tymczasowy - 12-10-2022, 19:54
Temat postu:
Taaak, dodatkowy nowy etat jeszcze jeden członek zarządu a Chraniuk mówi załodze pracowników, że PKP Intercity nie ma pieniędzy i podwyżek nie będzie. Ale dla darmozjada z limuzyną na koszt podatników pieniądze są. PiS twierdził, że jak dojdzie do władzy to odchudzi zarządy i rady nadzorcze a robi dokładnie odwrotnie. Zadłużenie, inflacja a PiS rozmnaża zarządy spółek państwowych.
A co na to związkowcy z Rady Nadzorczej PKP Intercity? Co na to członkini tej rady i jednocześnie przewodnicząca Solidarności M. sędek (od 11 lat uprawniona do emerytury). Question
klimeu44 - 21-10-2022, 21:01
Temat postu:
Najgorsze jest to. że ten jegomość, to zwykły aparatczyk pisowski, nie mający żadnego pojęcia o inwestycjach, którymi podobno ma się w IC zajmować.
Kłamstwa, na jego temat, jakoby był specjalistą w zarządzaniu inwestycjami, to już szczyt arogancji. Wsadzony na 1,5 roku do zakładu południowego, jako jakiś dyrektor projektu, podobno od inwestycji. Nic nie robił w tej sprawie, bo co niby miał robić, jak to nauczyciel historii...
Może warto byłoby się przyjrzeć jego działalności w Miechowie.
To jest skandal, że w zarządzie spółki skarbu państwa pojawia się kolejny "przyjaciel" - kto zgadnie kogo?
Teraz już wiadomo, dlaczego po "nie powołaniu" na kolejną kadencję Laskowskiego, przychodzi do zarządu taka persona.
Victoria - 14-04-2023, 17:01
Temat postu:
Prezes POLREGIO odwołany. Adam Pawlik będzie pełnić obowiązki prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Polregio S.A. odwołała z funkcji prezesa zarządu Polregio S.A., Artura Martyniuka. Pełniącym obowiązki prezesa zarządu został Adam Pawlik, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor handlowy spółki. Rada Nadzorcza ogłosi konkurs na stanowisko członka zarządu.

Więcej:
https://www.nakolei.pl/prezes-polregio-odwolany-adam-pawlik-bedzie-pelnic-obowiazki-prezesa-zarzadu/
Wielkopolanin - 19-04-2023, 21:42
Temat postu:
W POLREGIO doszło do konfliktu w związku z odwołaniem prezesa. Odwołano prezesa, który miał wizję i dużo zrobił dla firmy, a rada nadzorcza go odwołała i nie podała głównego powodu odwołania. Można się tylko domyślać, że konflikt na terenie województwa dolnośląskiego, chociaż kiedy odwoływano pociągi związkowcom nie było z kim rozmawiać, jedynie przezes starał się zażegnać konflikt ale trudno porozumieć się z udziałowcami ARP i poszczególnymi marszałkami. PiS stracił w oczach niektórych pracowników po odwołaniu prezesa i jest fala krytyki na radę nadzorczą i głównego udziałowca ARP, więc szykuje się konflikt.


Link: https://zzm.org.pl/2023/04/19/zwiazki-zaniepokojone-sytuacja-w-polregio-s-a/
InterJet - 20-04-2023, 08:31
Temat postu:
Jaką wizję miał odwołany prezes???
Potrafił jedynie podlizywać się na każdym kroku partii rządzącej. Związki są same sobie winne i to one doprowadzą do upadku tej spółki.
Arek - 21-04-2023, 20:50
Temat postu:
Z dniem 19 kwietnia 2023 roku Walne Zgromadzenie spółki PKP Intercity powierzyło Tomaszowi Gontarzowi pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu.

https://kolejowyportal.pl/tomasz-gontarz-wiceprezesem-pkp-intercity/
Tymczasowy - 21-04-2023, 22:50
Temat postu:
Czyżby szykował się na prezesa? Chojnie wpłaca na PiS, ostatnio jak podawała WP 25.000 to chyba żeby sobie polepszyć. A taka tylko nazwa funkcji na razie nic nie zmienia.
Tylko co z chraniukiem, nie spuszczą go jak wodę w klozecie. K.M. osiągnął wiek emerytalny więc może na jego miejsce.
Victoria - 11-05-2023, 20:55
Temat postu:
Zmienił się skład Zarządu POLREGIO

Rada Nadzorcza Polregio S.A. powołała na posiedzeniu 11 maja nowy zarząd spółki. Prezesem Zarządu z dniem 12 maja zostaje Adam Pawlik, który od kwietnia pełni obowiązki Prezesa Zarządu. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 czerwca Marcela Klinowskiego.

Więcej:
https://www.nakolei.pl/zmienil-sie-sklad-zarzadu-polregio/
Telkolo - 01-06-2023, 18:54
Temat postu: PKP telkol Nowy Prezes
News z ostatnich godzin. Grom z jasnego nieba. Odwołano, ZNOWU, bez podania przyczyn, zarząd spółki PKP telkol. Zarzad pod kierownictwem Gilarskiego, po doprowadzeniu tej spółki do ...., że w efekcie 2 x pracownicy nie dostali nagród na Dzień Kolejarza, zabrano im jubileuszówki, odprawy emerytalne-zlikwidowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, kosztem ich ratowano spółkè. Następ y zarzàd, niewidoczny, jedynie ciął wszystko, kosztem pracowników.. Zostali "dziadami" i z nieznanych przyczyn pracowali dalej, godząć się na niskie płace, złe zarządzanie. Ratunkiem miał być zakup tej spółki przez PKP PLK. Niestety, rozmowy, interwencje u ministrów, działania związków- jedyna federacja Stefańczyka jeszcze usilowala coś robić, przy kompletnym braku wsparcia z innych związków, monity u Morawieckiego, Sasina, Adamczyka okazały się ogromnym "niewypałem" i zlekceważeniem pracowników . Solidarność odwaliła pikietę i na tym koniec, bez jakichkolwiek innych działań wobec zarządu czy władz państwowych. Efekt, apatia i marazm i bieda. Brak perspektyw, celów, szkoleń i doboru kompetentnej kadry kierowniczej. I dziś, przed wyborami volta, nowym prezesem jest...Pan Krzysztof Mamiński.
Gratulacje i herkulesowej siły życzymy, aby uszanował pan pracownikow i dał im więcej niż płacą w Lidlu, Biedronce. Kadra doświadczonych roboli powinna mieć podobne zarobki, jak w PKP PLK, oraz nowy ZUZP. Reszta jest nieważna.
Tymczasowy - 01-06-2023, 22:54
Temat postu:
To jednocześnie w 2 spółkach prezesem?
Może chodzi o to żeby dać mu dużą odprawę nie tylko emerytalną.
Mnie zastanawia kto będzie za niedługo prezesem PKP. Chyba wiem, to jeden z prezesów spółek córek.
Telkolo - 03-06-2023, 08:13
Temat postu:
Zastanawiające jest jedno, że brak informacji , o tak ważnym fakcie, odwołania i powołania nowego zarządu w podobno opiniotwórczych "Na kolei" czy Rynku Kolejowym". Ten ostatni z 2 x odważył się napomknąć o sytuacji w telkolu, potem już redaktor w tym temacie stał się "trzęsący". Osobiście wierzę, że Pan Mamiński, jako szczwany kolejarz, były związkowiec, czlowiek-orkiestra naprawi szybko błąd, gdzie zarządy tej spółki traktowały pracowników, jak niewolników i bezwolnych roboli tyrających za miskę breji. Szczątki tej społki, chodzi o pracowników na "dole" utrzymują sprzęt i infrastrukturę, pracują.....a zarzady zabierały im każdy pieniądz, jubileuszówki, Dzień Kolejarza, obcinki na socjalu, dodatkach, odprawy emerytalne, sobie zaś dając, zwalnianym z centrali solidne odprawy. Tu pieniądze były. Nadzieja zaś jest, bo Pan Prezes nie da się manipulować i wie, że albo likwidacja spółki, albo właściwe traktowanie finansowe pracowników i efekty. Question Question

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group